دانلود پایان نامه با موضوع کشورهای در حال توسعه، مدل دوسطحی، شگفت انگیز

دانلود پایان نامه ارشد

اطراف آن، كه معمولاً از چگال ترين نواحي شهر است را ندهد.

مدل هاي تخصيص مكان با تجهيزات دوگانه 19
شيلينگ و همكاران20 در سال 1979در مدل خود، اقدام به در نظر گرفتن دو نوع آمبولانس كردند و براي هر آمبولانس، يك فاصله پوشش دهي در نظر گرفتند و هدف بيشينه سازي تعداد تقاضا هايي بود كه توسط هر دو نوع وسيله پوشش داده مي شدند. در اين مدل كه تخصيص مكان با تجهيزات دوگانه TEAM)) نام دارد یک ارتباط سلسه مراتبي بين دو نوع وسيله رعايت مي شود به طوريكه آمبولانس نوع A تنها در صورت قرار گرفتن آمبولانس نوع B در نقطه J در آنجا قرار میگیرند .نویسندگان با آزادسازی این محدودیت مدل دیگری به نام FLEET21 را نیز ارائه کردند .[51]

2-3-2 مدهاي ايستاي احتمالي
مدل مكان يابي با اميد پوشش بيشينه MEXCLP)22 )
این مدل از بسط مدل MCLP حاصل شد ، توسط داسکین 23 در سال 1983 ارائه شده است . و یکی از اولين مد لهاي احتمالي براي مسئله مكا نيابي آمبولانس هاست. در اين مدل به هر آمبولانس يك احتمال مشابه Q (ضریب عدم دسرسی ) نسبت داده میشود كه نشان دهنده غير قابل دسترس بودن آمبولانس ها است. ضريب عدم دسترسي از تقسيم كل مدت زمان هايي كه آمبولانس ها در دسترس نيستند بر طول دوره مطالعات ضرب در تعداد كل آمبولانس ها به دست مي آيد.[21]
مدل مكان يابي قابل اطمينان24و مدل دو سطحي 25 ( (TTM, REL-P
بال و لين26 در سال 1993 مدل REL-P را ارائه نمودند این مدل توسعه یافته مدل LSCM میباشد که در آن يك محدوديت خطي براي اينكه تعداد آمبولانس ها به يك سطح قابل اطمينان برسد، به مدل LSCM اضافه شده است. يك ايراد مهم در اين مدل مانند بسياري از مدل هاي ارائه شده تاكنون، در نظر نگرفتن ظرفيت آمبولانس ها است.[17]
مندل و همکاران 27در سال 1988 نیز یک مدل دوسطحی (TTM) با در نظر گرفتن دو نوع آمبولانس مطرح کردند .در اين مدل اين نكته لحاظ شد كه نوع آمبولانس مجهزتر مي تواند خدماتي كه نوع آمبولانس ديگر ارائه مي كند را نيز پوشش دهد. هدف اين مدل بيشينه سازي متوسط تقاضاي پوشش داده شده است. .[38]

مطالعات اخير در زمینه مدلهای ايستا
مدل هاي ارائه شده تاكنون چهارچوب اصلي مدل هاي موجود در مسئله مكا نيابي مراكز خدمات فوريت هاي پزشكي را در بر مي گيرند؛ بيشتر مطالعاتي كه اخيرا انجام شده اند نيز بر پايه اين مدل ها شكل گرفته اند.
سیدام و همکاران در سال28(2002) یک الگاریتم ژنتیک 29به منظور بهبود جوابهای حاصل از مدلهای AMEXCLP و MEXCLP ارائه نمودند. .[48] اینگلفسن و همکاران در سال30 2007 تاخیرات موجود در خدمت رساني به بيماران توسط مراكز خدمات فوريت هاي پزشكي را مورد بررسي قرار دادند و مدل پيشنهادي خود را با اطلاعات به دست آمده از شهر ادمونتون 31 آزمودند.[30]
لایتنر32 در سال 2004 با بسط مدل FLEET ، اقدام به حل مسئله مكان يابي مراكز خدمات فوريت هاي پزشكي در شهر فايتويل 33نمود.[42] نتايج بيانگر يك كاهش قابل ملاحظه در زمان پاسخ گويي به بيماران بود. پلگ و همکاران در سال342004 با بهره گيري از سيستم اطلاعات جغرافيايي 35، موفق به كاهش زمان پاسخ گويي آمبولانسها شدند.[23] گالوائو36 درسال 2005 و همکاران اقدام به ارائه مدلی از ترکیب MEXCLP و MALP نمودند و با استفاده از الگوريتم شبيه سازي تبريد آن را حل كردند. .[26]
راجا گوپالان37و همکاران در سال 2008 عملكرد چهار روش ابتكاري را بر روي يك مدل احتمالي مكان يابي بررسي كردند كه الگوريتم هاي جست وجوي ممنوعه و شبيه سازي تبريد بهترين جواب ها را در كمترين زمان يافتند.[44]
2-4 مدل هاي پويا
همان طوركه ذكر شد تقاضا براي خدمات فوريت هاي پزشكي در سطح يك منطقه در زمان هاي مختلف تغييرمي كند. به همين دليل هنگام مكان يابي ایستگاه های خدمات فوريت هاي پزشكي مي بايست به اين نكته دقت كرد كه اين مكان يابي اوليه نياز به باز آرايي هاي دوره اي دارد تا بتوان هميشه در سطح منطقه تحت بررسي پوشش دهي مناسبي داشته باشيم. كلسار و والكر 38در سال 1974 اولین بار به اين نكته پي بردند و يك سيستم بازآرايي چيدمان براي ايستگاه هاي آتش نشاني ايجادكردند. البته بازآرايي مراكز خدمات فوريت هاي پزشكي به اين دليل كه مي بايست در فاصله هاي زماني كوتاه صورت گيرد به مراتب مشكل تر است. به اين ترتيب تعيين آمبولانس هاي تخصيص يافته به مركز خدمات فوريت هاي پزشكي در بازه هاي زماني مختلف، مورد توجه قرار گرفت.[33]
مدل استاندارد دوتايي پويا39 DDSM))
اين مدل اولين مدل پويايي بود كه توسط گندرو و همكاران40 ارائه شد. در اين مدل مسئله مكا نيابي مجدد مراكز خدمات فوري تهاي پزشكي، در هر لحظه t كه يك تقاضا ثبت شود، به منظور توزيع دوباره آمبولانس ها حل مي شود. پويايي مدل با استفاده ازاین پارامتر تنظیم ( jl M ) میگردد.[29]
اين پارامتر برابر هزينه جابجايي آمبولانس 1 در زمان t از موقعيت كنوني به محل j ∈W است. هنگامي كه j همان محل آمبولانس فعلي باشد ( jl M) برابر صفر است. ( jl M ) پيشينه آمبولانس 1 را نيز در نظر مي گيرد. به اين معنا كه اگر آمبولانس 1 قبل از زمان t جابجايي داشته باشد مقدار ( jl M ) بزرگتر در نظر گرفته مي شود. متغير دوتايي yjl برابر يك است اگر و فقط اگر آمبولانس 1 به پايگاه j منتقل شود. به غير از متغییر yjl تمام متغيرها و پارامترهاي ديگر در اين مدل مانند مدلDSM تعريف مي شوند .
از جمله معایب و محدودیتهای این مدل آن است که هر آمبولانس همانند 1 فقط به یک پایگاه تخصیص داده میشود ، يعني نمي توان همزمان از يك آمبولانس 1 در پايگاه هاي مختلف استفاده كرد. گندرو، لاپورته و سمت41 از روش جست و جوي ممنوع برروي پردازنده هاي موازي استفاده كردند. آنها دريافتند كه اگر زمان بين دو تقاضا به اندازه كافي زياد باشد مي توان مسئله آرايش مجدد را دوباره حل نمود.[55]
مدل استاندارد دوتايي چند دور هاي42 (MDSM)
اشميدو دوئرنر43(2010) اقدام به بسط مدل DDSM و مدل mDSM را ارائه نمودند. ويژگي مهم اين مدل در نظر گرفتن افق برنامه ريزي چند دوره اي و امكان بازآرايي نحوه ي تخصيص آمبولانس ها به مراكزخدمات فوريت هاي پزشكي در طول افق برنامه ريزي و در دوره هاي متوالي است. زمان سفر نيز در اين مطالعه وابسته به زمان درنظرگرفته شده و نشان داده شده است كه درنظر نگرفتن اين نكته باعث ايجاد جواب غير واقعي با خطاي بالا مي شود.[52]همچنين مانند مدل بسط داده شده DSM توسط دوئرنر در سال 2005 . در اينجا نيز ظرفيت آمبولانس ها مد نظر قرار داده شد. اين مدل جديدترين و جامع ترين مدل پوياي ارائه شده تاكنون در زمينه ي مكان يابي مراكز خدمات فوريت هاي پزشكي است.[22]

2-5 خطر زلزله در كشورهاي جهان سوم
خطر زلزله شهري، بزرگترين خطري است كه كشورهاي در حال توسعه را تهديد مي كند و متاسفانه اين تهديد با حداكثر سرعت درحال رشداست [4] در سال ۱۹۵0، فقط کمي بيش ازنصف جمعيت شهري كه توسط خطر زلزله تهديد مي شدند، دركشورهاي درحال توسعه زندگي میکردنددر سال ۲۰۰0، اين مقدار به بيش از ۸۵ % افزايش پيدا كرده است .
در حالي كه ملتهاي در حال توسعه ميزان بي تناسبي از خطر زلزله را تحمل مي كنند، هزينه هاي بسيار اندكي صرف تحقيقات مهندسي زلزله كه مطابق با نيازهاي اين كشورها باشدمي شود توکر وهمكارانش44 [6] تخمين زدند كه در طول ۵۰ سال گذشته، سهم تحقيقات مهندسي زلزله ساليانه جهان كه برنيازهاي كشورهاي در حال توسعه متمركز مي باشد، در حدود پانزده 15 %ثابت باقي مانده است .شكل (1- 1)
برآمدهاي اين اختلاف شگفت انگیز نخواهد بود. در طول قرن گذشته، ميزان تلفات حاصل از زلزله در ايالات متحده و ژاپن بشدت كاهش يافته است. در حالي كه در كشورهاي در حال توسعه، ميزان تلفات هنوز بالا است

جمعیت شهری مورد تهدید زلزله در جهان
کشورهای در حال توسعه کشورهای صنعتی
شکل 2-2جمعيت شهري جهان با گذشت زمان، بيشتر توسط زلزله تهديد مي گردد. اين افزايش در كشورهاي در حال توسعه[4]

تحقيقات مهندسي زلزله جهان
براي نيازهاي كشورهاي در حال توسعه براي نيازهاي كشورهاي صنعتي
شکل2-3 سهم هزينه هاي جهان كه صرف تحقيقات مهندسي در زلزله مي شود. همانطور كه مي بينيد اين سهم در كشورهاي در حال توسعه كم باقي مانده است [4]

متوسط تعداد تلفات به ازای زلزله های مرگبار
کشورهای در حال توسعه کشورهای صنعتی
شکل 2-4 در طول قرن گذشته ميزان تلفات حاصل از زلزله در كشورهاي صنعتي با عامل ۱۰ كاهش يافته است (در نتيجه طراحي و پياده كردن سازه هاي مناسب، برنامه ریزی شهري و سيستم امدادرساني مناسب ) در حالي كه در كشورهاي در حال توسعه اين ميزان هنوز بالا است (4)

مطابق با گفته هاي دستيار دفتر بلاهاي خارجي ايالات متحده45، هر دوي ملتهاي در حال توسعه و صنعتي در نيمه اول قرن بيستم، تقريبا ۱۲ هزار مرگ به ازاي هر زلزله مرگبار را تحمل كردند،در نيمه دوم،تعداد تلفات حاصل از زلزله در كشورهاي صنعتي كاهش يافت در حالي كه چنين امري در كشورهاي درحال توسعه رخ نداده است [4] بر اساس مشاهدات قرن گذشته، می توان به اين نتيجه رسيد كه بالا ماندن خطر زلزله شهري دركشورهاي در حال توسعه، بي اطلاعي از اين ريسك و ابزارهاي مناسب مديريت آن مي باشد.

2-5-1 ايران و زلزله
ايران در منطقه جغرافيايي خاورميانه واقع شده است در طي قرنها، اين منطقه به عنوان متصل كننده ترانزيتي اروپا و آسيا شناخته شده است همچنين كشور ايران در بالاي خليج فارس قرار گرفته است،درحالي كه بسياري از مردم دنيا اين كشور را به علت مشكلات سياسي مي شناسند، تعداد كمي از وضعيت پرخطر زمين شناسي آن آگاه می باشند.
ايران بيشترين تعداد زلزله قابل توجه را در طول قرن گذشته تجربه كرده است،متاسفانه به علت ضعف در برنامه ريزي و بسياري مسائل ديگر، يكي از پائين ترين كشورها از لحاظ سطح آمادگي در رويارويي با زلزله ميباشد. بيش از ۲۴۰۰۰۰ نفر در اثر زلزله جان خود را در ايران از دست داده اند [3] زلزله در حدود ده بيليون دلار هزينه براي بازسازي در برداشته كه با توجه با اقتصاد ايران رقم بسيار بالايي مي باشد [3]. يك الگوريتم مناسب جهت تخمین مناسب مکانیابی جهت فوریت پزشکی و امدادرساني مناسب مي تواند جان انسانها را تا حد زيادي نجات دهد. بيشتر زلزله ها در قسمتهاي جنوبي آسيا در كناره اقيانوس آرام و اقيانوس هند و در ساحل غربي آمريكا در كناره اقيانوس آرام، رخ مي دهند. هشتاد و يك درصد زلزله هاي بزرگ در اين مناطق روي مي دهد. شکل 1-4 محل رخداد زلزله هاي بزرگ را نشان ميدهد. همانطور كه مشاهده مي كنيد، ايران در منطقه اي زلزله خیز قرار گرفته است.
از آنجايي كه ايران بين دو گسل اصلي نيمكره شرقي واقع شده است، به طور ساختاري يك منطقه متزلزل محسوب می گردد. بيش از ٩٥ درصد تلفات زلزله در اين ناحيه رخ داده است [7] بيش از نصف آن افراد در ايران بوده اند.

شکل 2-5 نقش زلزله های بزرگ [3]

کشور
زلزله ها
ایران
16
ژاپن
15
چین
13
ترکیه
9
هند
7
جدول 2-1 تعداد زلزله های بزرگ در هر کشور با توجه به جدول آماری که از ابتدای تاریخ تا کنون موجود است [3]

با توجه به اين داده ها، مي توان ايران را زلزله خیزترین كشور جهان دانست. علاوه بر اين براي ارزيابي مدل فعلي امدادرساني ايران، بايد تلفات حاصل از زلزله را نيز مورد آزمايش قرار دهيم. جدول 1-2 حاوی داده های مذکور می باشد از جدول مذکور نتايج بسيار مهمي را مي توان استخراج كرد.اگرچه تعداد زلزله هاي بزرگ ژاپن تقريبا مشابه با ايران مي باشد، اما تعداد تلفات آن كمتر از يك دهم تلفات ايران می باشد ، چنين مسئله اي حاكي از ضعف سيستم امدادرساني ايران در كنار ضعفهاي ديگر مانند ضعف سازه اي ساختمانها مي باشد. در قسمت بعد شيوه امدادرساني در هنگام زلزله مورد بررسي قرار مي گيرد.

کشور
زلزله ها
چین46
2/1میلیون
ایران
553000
هند
300000
شیلی

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع مکانیابی، تخصیص بهینه، نیروی امداد Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع منابع محدود، توسعه منطقه ای، سیستم اطلاعاتی