دانلود پایان نامه با موضوع کسب و کار الکترونیک، تجارت الکترونیک، تجارت الکترونیکی، کسب و کار الکترونیکی

دانلود پایان نامه ارشد

تنهایی موجب موفقیت سازمان نخواهد شد و نکته مهم متناسب بودن مدل انتخاب شده با بستر و محیط کسب و کار، تواناییهاي شرکت نیاز خاص مشتري می‏باشد.
شفیعی نیک آبادی و همکارانش (1388) در این تحقیق با شناسایی ابعاد متفاوت نوآوری، آنها را به چهار عامل عمده: 1) توسعه ابزارهای فناوری اطلاعات، 2) رقابتی شدن قیمت، 3) شدت تمرکز در صنعت (سهم بازار) و 4) تمرکز گرایی و میزان انعطاف پذیری در وظایف تقسیم کرده و به ارزیابی میزان اهمیت آنها در پیاده سازی کسب و کارهای الکترونیک در شرکت‏های مادر در صنعت خودرو پرداخته‏اند. با پیمایش صورت گرفته تنها مورد تمرکز گرایی و میزان انعطاف پذیری در وظایف عامل مهمی در پیاده سازی کسب و کار الکترونیک در شرکت‏های مادر در صنعت خودرو شناخته نشد. در نهایت به اندازه‏گیری عوامل شناخته شده در شرکت مادر ایران خودرو مبادرت شده است تا از این طریق میزان آمادگی شرکت ایران خودرو از لحاظ میزان عوامل ایجاد کننده نوآوری در پیاده سازی کسب و کار الکترونیک مورد ارزیابی قرار گیرد.
طالب پور و هکارانش (1388) در اين پژوهش با هدف ارائه مدل‏هاي فازي به بررسي نحوه تعامل عوامل و تأثير آنها بر رشد استفاده از رويكرد كسب و كار الكترونيك در سازمان پرداخته‏اند. به اين منظور براي مدل سازي اين عوامل و ميزان تأثير آنها، ابتدا با بررسي پژوهش‏هاي پيشين عوامل تأثيرگذار در توسعه رويكرد كسب و كار الكترونيك شناسايي و سپس با استفاده از نظر متخصصين و بكارگيري روش دلفي اين عوامل دسته بندي شده‏اند. در ادامه با استفاده از مدل FCM نمودارهاي گرافيكي هدايت شده عوامل ترسيم مي‏شوند و با استفاده از اين نمودارها روابط علت و معلولي ميان مفاهيم مورد اشاره در گره‏ها ارائه مي‏شود و شبكه روابط ميان عوامل، تحليل و تبيين مي‏گردد.
فتحی و همکارانش (1389) در اين تحقیق سعي داشته‏اند تا با استفاده از مدل برنامه ريزي استراتژيک در سطح سازمان، صنعت، ملي و بين المللي الگوي تحقيقات تجارت الکترونيکي تنظيم کنند. لذا، پس از طراحي الگوي اوليه (پيشنهادي)، با مراجعه به تعدادي از تحقيقات صورت گرفته در زمينه طبقه بندي موضوعات تجارت الکترونيکي، اين الگو مورد اصلاح و بازنگري قرار گرفت و پنج مورد شاخص کلي براي اندازه گيري ضريب اهميت و اولويت اين طرح‏ها شناسايي گرديد. در مرحله سوم، مدل مورد نظر جهت انجام حذف و اضافات در اختيار خبرگان تجارت الکترونيکي در کشور قرار گرفت و ضريب اهميت شاخص‏هاي شناسايي شده در مرحله قبل، توسط اين خبرگان تعيين گرديد. در مرحله چهارم پس از تعديل الگو و طراحي الگوي نهايي، هريک از طبقات تحقيقاتي توسط خبرگان تجارت الکترونيکي بر اساس شاخص‏هاي مذکور مورد اندازه گيري قرار گرفت. نتيجه اين تحقيق طبقه بندي تحقيقات تجارت الکترونيکي مربوط به هر يك از سال‏هاي يك برنامه پنج ساله مي‏باشد.
روح الله نوری (1385) در این پژوهش که حاصل یک طرح پژوهشی است تلاش می‏کند پس از تشریح ادبیات بلوغ تجارت الکترونیکی، مدل متناسب با شرکت‏های صادرکننده ارائه داده و میزان بلوغ تجارت الکترونیکی شرکت‏های صنعتی صادر کننده مورد سنجش قرار گیرد. بررسی نسبت حضور شرکت‏های مورد بررسی در چندین مرحله بیانگر این است که شرکت‏ها در حال عبور از مرحله اول و حرکت به سمت مراحل بالاتر هستند که این امر می‏تواند نوید بخش تحرک نسبی و احساس ضرورت توسعه تجارت الکترونیکی باشد. بدیهی است برای ارتقای سطح تجارت الکترونیکی، باید مدیران آموزش‏های لازم را ببینند. سایر شرکت‏ها نیز با اعمال تغییرات جزیی می‏توانند از این شاخص‏ها بهره جسته و سطح بلوغ تجارت الکترونیکی خود را تعیین نمایند.
فتحی و عزیزی (1386) در این تحقیق سعی بر آن بوده داشته‏اند تا راهکارهایی برای توسعه کسب و کار الکترونیکی در صنایع مختلف کشور عرضه، و بر این اساس صنایع کشور مورد اولویت‏بندی قرار دهند. البته با این پیش فرض که استراتژی جهش صادراتی بعنوان استراتژی سطح بالاتر کسب و کار الکترونیکی مورد پذیرش قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که در محیط کسب و کار فعلی کشور، کسب و کار الکترونیکی بر جهش صادراتی اثر زیادی ندارد، اما اگر برخی زمینه‏های اقتصادی، سیاسی، رقابتی موجود اصلاح شود، این ارتباط به سمت یک ارتباط مؤثر سوق پیدا خواهد کرد. در مقایسه صنایع مختلف نیز، مشخص شد که در صنایع لاستیک و پلاستیک، فلزات اساسی و سایر وسایل حمل و نقل در ایران کسب و کار الکترونیکی بر جهش صادراتی مؤثر است اما در سایر صنایع این تأثیر حاکم نیست.
مجید‏هاشمی (1389) در این تحقیق تأثیر کاربرد تجارت الکترونیکی بر میزان صادرات فرآورده‏هاي نفت، گاز و پتروشیمی مورد بررسی قرار داده و نتیجه گیري و پیشنهادات لازم ارائه گردیده است. در این تحقیق نمونه آماري شامل شرکت‏هاي عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‏هاي نفت، گاز و پتروشیمی است. پس از بررسی و تجزیه و تحلیل شاخص‏هاي توانمندي‏هاي تجارت الکترونیکی 24 شاخص اصلی در قالب سه متغیر بهبود کارایی فرآیند صادراتی، افزایش درآمد و کاهش هزینه‏هاي صادراتی، شناسایی و تدوین گردید که نتایج حاصله حاکی از تأثیر مثبت و معنی دار کاربرد تجارت الکترونیکی بر میزان صادرات و سه متغیر مورد ارزیابی می‏باشد. با توجه به نتایج حاصل از تحقیق به سیاستگذارن دولتی فعال در زمینه صادرات و همچنین مدیران فعال در زمینه صادرات توصیه می‏گردد هرچه بیشتر به امر تجارت الکترونیکی به منظور توسعه صادرات، در تدوین سیاست‏هاي صادراتی خود توجه لازم را منظور دارند.
رضوانی و روحانی (1390) در این پژوهش با بررسی ادبیات موضوع، اقدام به ارائه گونه شناسی جدیدی از مدل‏های کسب و کار الکترونیکی بر مبنای نقاط مرجع استراتژیک در کسب و کارهای الکترونیکی کوچک و متوسط ایران نموده‏اند. بدین منظور 400 کسب و کار الکترونیکی کوچک و متوسط ایران توسط پرسش نامهی الکترونیکی مورد بررسی قرار گرفت و به منظور تجزیه و تحلیل داده‏ها و پاسخ گویی به سؤالات پژوهش از نرم افزارهایی استفاده شد. نتایج نشان داد که محور توجه و میزان کنترل، نقاط مرجع استراتژیک مؤثری در انتخاب مدل‏های کسب و کار الکترونیکی در گونه شناسی مذکور هستند.
جاجیها و همکارانش (1388) در اين تحقيق با هدف شناسايي عوامل رفتاري اثرگذار بر « پذيرش تجارت الكترونيكي » با استفاده از آزمون مدل پذيرش فناوري ديويس و نظريه رفتار برنامه ريزي شده آيزن، توسط مديران كسب و كارهاي كوچك و متوسط شهر تهران به بررسی پرداختند. در اين تحقيق تمركز اصلي بر تمايل رفتاري است و رفتار واقعي اندازه گيري نمي شود. به منظور آزمون مدل‏هاي مورد اشاره، داده‏هايي از 226 مدير كسب و كار كوچك و متوسط جمع آوري شد و سپس مدلها با استفاده از نرم افزار ليزرل آزمون شدند. نتايج حاصل از آزمون مدل پذيرش فناوري ديويس نشان داد كه كليه روابط اين مدل معنادار هستند. همچنين در آزمون مدل رفتار برنامه ريزي شده آيزن نيز كليه روابط (به غير از رابطه ميان هنجار ذهني و تمايل رفتاري براي پذيرش يا استفاده از تجارت الكترونيكي) معنادار تشخيص داده شدند.
گلچین فر و همکارانش (1384) ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺿﻤﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺪﻝ، ﺑﻪ ﻣﺰﺍﻳﺎﻱ ﻣﺪﻝﺳﺎﺯﻱ ﻛﺴﺐ ﻭ ﻛﺎﺭ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﻳﺎ ﭼﺎﻟﺸﻲ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺑﺎ ﺁﻥ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺍﺳﺖ ﺑﻴﺎﻥ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻭ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﺪﻝ ﻛﺴﺐ ﻭ ﻛﺎﺭ ﻓﻮﻕ، ﺗﻜﻨﻴﻚ e-Value ﻛـﻪ ﻳﻜـﻲ ﺍﺯ ﺗﻜﻨﻴﻜﻬـﺎﻱ ﻣـﺪﻝﺳـﺎﺯﻱ ﻛـﺴﺐ ﻭ ﻛـﺎﺭﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﺍﺳﺖ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﻣﺪﻟﺴﺎﺯﻱ ﻛﺴﺐ ﻭ ﻛﺎﺭ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. آنها دریافتند ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ “ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ”، ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺍﺳﺎﺳﻲﺗﺮﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﻭ ﺑﺎﺯﻳﮕﺮ ﺍﺻﻠﻲ ﺍﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ، ﺑﺎ ﺁﻥ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﻴﻦ ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩﺍﻱ ﺭﺍ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻭ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻛﻨﺪ، ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻳﺪﻩﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﻳﻚ ﻣﺪﻝ ﻛﺴﺐ ﻭ ﻛﺎﺭ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪ ﻣﻄﺮﺡ ﺷﻮﺩ. ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺎ ﺑﻜﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻬﺎﻱ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﮊﻳﻬﺎﻱ ﻧﻮﻳﻦ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ، ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺻﻠﻲ ﻣﺪﻝ ﻛﺴﺐ ﻭ ﻛﺎﺭ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﻣﻄﺮﺡ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺍﺳﺖ.
امیری و همکارانش (1390) در این پژوهش به بررسي عوامل موثر بر پياده سازي كسب و كار الكترونيك در شركت‏هاي كوچك و متوسط می‏پردازند. بدين منظور پس از بررسي پيشينه پژوهش و استخراج 61 شاخص در قالب 10 بعد، به عنوان عوامل موثر بر پياده سازي كسب و كار الكترونيك در شركت‏هاي كوچك و متوسط، وضعيت شركت‏هاي مورد مطالعه بررسي گرديد. نتايج نشان مي‏دهد وجود آدرس اينترنتي، بالا بودن سيستم‏هاي ارتباطي در سازمان، مديريت منابع فيزيكي و مالي، آماده سازي براي توليد، اندازه و سطح توليد كالا، حمايت از مصرف كننده، وجود تعرفه‏هاي گمركي، سيستم حمل و نقل، توسعه كارتهاي اعتباري و فرهنگ سازماني، مهم ترين مؤلفه‏هاي موثر بر پياده سازي كسب و كار الكترونيك در شركت‏هاي كوچك و متوسط است.

پیشینه تحقیق خارجی
هایس و فینگان (2005) عوامل مختلف ایجاد کننده نوآوری در پیاده سازی کسب و کار الکترونیک را در چهار بعد توسعه ابزارهای فناوری اطلاعات، تمرکز گرایی و انعطاف پذیری در وظایف، شدت قیمت رقابتی و شدت تمرکز در بازار (سهم بازار) قرار داده‏اند. مورد اول مربوط به بعد فناورانه سازمان، مورد دوم مربوط به عوامل درون سازمانی و دو مورد آخر نیز مربوط به محیط خارجی سازمان می‏باشد.

تیمرز (1998) مدل کسب و کار را به عنوان معماری برای محصول، خدمت و جریان اطلاعات مشتمل بر توصیفی از بازیگران کسب و کارهای گوناگون و قوانین آن‏ها، توصیفی از منافع بالقوه بازیگران کسب و کارهای گوناگون و توصیفی از منابع درآمدی مدنظر قرار می‏دهد.
ماگرتا (2002) مدل‏های کسب و کار را مجموعه‏ی روایت‏هایی می‏داند که به توصیف چگونه کار کردن شرکت‏ها و اینکه شرکت‏ها دارای چه ویژگی‏های مشخصی هستند می‏پردازد و همچنین مدل کسب و کار را به عنوان نقشه‏ی چگونگی ارائه‏ی ارزش توصیف می‏کند.
لعل (2002) به منظور ارزیابی رابطه بین كسب و كار الكترونیك و صادرات، مطالعه‏ای را در هند انجام داده است. در این مطالعه 51 بنگاه تجاری در سه گروه غیرصادراتی، صادراتی و صرفاً صادراتی باتوجه به شاخصهای: شیوه‏های كسب و كار الكترونیك؛ میزان مهارت نیروی كار شاغل در بنگاهها، فناوری مورد استفاده در بنگاهها و بهره وری نیروی كار بنگاهها مورد بررسی قرار گرفت. وی در این تحقیق انگیزه صادراتی را تابعی از عوامل فوق قرار داده و به نتایج زیر رسیده است:
بنگاههایی كه رویكرد صادراتی دارند برعكس بنگاههای غیرصادراتی در معاملات تجاری بیشتر از شیوه دروازه شبكه به جای شیوه سنتی OFF-LINE استفاده می‏كنند. میزان حجم فروش بنگاههای صادرات گرا بیشتر از بنگاههای غیرصادراتی بوده و در این بنگاهها میزان فروش انجام شده توسط شیوه دروازه شبكه به مراتب بالاتر از سایر روشهاست.
میزان تخصص و بهره وری نیروی كار در بنگاههای صادرات گرا نسبت به بنگاههای غیرصادراتی در سطح بالایی قرار دارد. بیشترین میزان بهره وری نیروی كار در سه گروه بنگاهها مربوط به شیوه دروازه شبكه از كسب و كار تجارت الكترونیك است. همچنین نیروی كار متخصص در بنگاههای صادرات گرا بر شیوه دروازه شبكه متمركز شده‏اند. این در حالی است كه در بنگــاههای غیرصادراتی شیوه كسب و كار الكترونیك بیشترین نیروی كار متخصص را جذب كرده است.

فصل سوم
روش شناسی تحقیق

مقدمه
دستیابی به هدف‏های علم یا شناخت علمی میسر نخواهد بود، مگر زمانی که با روش شناسی درست صورت پذیرد. به عبارت دیگر تحقیق از حیث روش است که اعتبار می‏یابد نه موضوع تحقیق. روش‏های تحقیق به عنوان هدایتگر جستجوهای علمی در جهت دستیابی به حقیقت به شکل‏های مختلف دسته‏بندی می‏شوند.

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع صنعت خودرو، تولید خودرو، تحقیق و توسعه، طراحان ایرانی Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع جامعه آماری، معادلات ساختاری، مدل معادلات ساختاری، چند متغیره