دانلود پایان نامه با موضوع چابکی سازمانی، انعطاف پذیری، توانمندسازها، فناوری اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

می تواند در تعامل مؤثر اعضای سازمان با شبکه های مشتریان و عرضه کنندگان سهم به سزایی داشته باشد. همچنین این فناوری می تواند اطلاعات دقیق و به روز را در اختیار مشتریان قرار دهد. نتایج پژوهشی نشان می دهد که به کارگیری موفقیت آمیز فناوری اطلاعات می تواند منجر به خودگردانی در تصمیم گیریهای شغلی، ایجاد جو اعتماد و عدالت، کار گروهی و جریان آسان و انعطاف پذیر اطلاعات در سطح سازمان گردد(حمیدی؛ حسنپور؛ کیایی و موسوی؛1388).

مدل چابکی سازمانی کروکیتو و یوسف(حمیدی؛ حسنپور؛ کیایی و موسوی؛1388)
مدل چابکی از نظر تورنگلین و همکاران
هدف یک سازمان چابک عبارت است از تأمین نیازهاي مشتریان و کارکنان. چنین سازمانی اساساً مجموعهاي از قابلیتها را براي انجام واکنشهایی متناسب با تغییرات محیط کسب و کار در اختیار دارد. تورنگ لین و همکاران(2005) بر مبناي مرور ادبیات جامع، یک مدل مفهومی را به صورت نمودار زیر براي سازمان چابک ارائه کردهاند. در این مدل مهمترین عامل محرك چابکی، تغییر است و میتوان این تغییر را عمدتاً در نیازهاي مشتري، ملاکهای رقابتی، بازار، فناوري و مؤلفههاي اجتماعی مشاهده کرد. از طرفی سازمان چابک براي مقابله و رویارویی با این تغییرات به مجموعهاي از قابلیتها نیاز دارد که انعطاف پذیري، شایستگی، پاسخگویی و سرعت از آن جملهاند. همچنین لازمه نیل به چابکی سازمانی بازبینی و اصلاح راهبردها، واکنش نسبت به فناوريها و امکانات کاري است و در این راستا به توانمندسازهاي متنوعی نیاز است تا به کمک آنها، به محیط و الزامات متغیر آن واکنش نشان داده شود. نهایتاً قسمت پایانی مدل از تلفیق نظرات گلدمن و همکاران(1991)، یوسف و همکاران(1999) بدست آمده است که عبارتند از: اهرم نمودن تأثیر افراد و فناوري اطلاعاتی، مهارت در زمینه تغییر و عدم اطمینان وروابط همیارانه و مشارکتی(تورنگ لین و همکاران،2005).

: مدل چابکی سازمانی، تورنگ لین و همکاران، 2005
مدل گروه مشاوران آتوز
ایجاد چابکی به میزان بلوغ و انعطاف پذیری سازمان بستگی دارد. چهار مرحله ی بلوغ از دیدگاه گروه مشاوران آتوز101 (2007)عبارتند از: کسب آگاهی، ایجاد مقدمات انعطاف پذیری در سازمان، حصول اطمینان از وجود چرخههای کنترل، آغاز تقویت دائمی در سازمان. به منظور تعیین مراحلی که یک سازمان جهت دستیابی به چابکی میبایست پشت سر بگذارد، سطح فعلی چابکی سازمان باید مشخص شود. این امر از طریق انجام مصاحبههای گوناگون جهت دستیابی به راهبردها، مدیریت و فرآنیدهای موجود در سازمان صورت میگیرد. در مدل گروه مشاوران آتوز، فعالیتهای مربوط به چابکی در سه سطح مدیریت راهبردی، مدیریت تاکتیکی و مدیریت عملیاتی مورد بررسی قرار میگیرند.
انتخاب استراتژی در سطح مدیریت راهبردی، سازماندهی عملیات در سطح مدیریت تاکتیکی و عملیات مربوط به مسب و کار در سطح عملیاتی انجام میگیرد. در این مدل چابکی سازمانی( به مفهوم انعطافپذیری و توانایی واکنش نشان دادن در برابر تغییرات محیطی) به وسیله ی تقویت دائمی امکان پذیر است. تقویت دائمی نیز به وسیله ی کسب آگاهی، وجود مقدمات انعطاف پذیری و در نهایت برخورداری از سیستم کنترل دقیق ایجاد می گردد(آتوز،2007).

: مدل چابکی گروه مشاوران آتوز،2007

مزایاي حاصل از بهبود و افزایش سطح چابکی سازمانی
پیشبرد سریعتر سازمان به سمت هدفهاي از پیش تعیین شده؛
خدمت رسانی بهتر، کاهش قیمتها و ثبات سازمان؛
کسب ارزش در قبال سرمایهگذاري در زمینه فناوري اطلاعات؛
کسب برتريهاي تکنولوژیکی در عرصه رقابتی؛
پیشرفت ساختار فرآیندهاي سازمانی؛
افزایش رضایت خاطر کارکنان؛
کاهش حجم بودجه اختصاصی در زمینه فناوري اطلاعات؛
برقراري هماهنگی لازم بین سرویسدهندگان فناوري اطلاعات؛
توانایی سازمان در تغییر فرآیندها و بهبود عملیات کاري؛
پاسخگویی سریع تر سازمان به نیازهاي مشتري؛
پاسخگویی مناسب به تغییرات؛
توسعه چشمگیر مهارتهاي کارکنان؛
افزایش ارزشهاي کاري و عملیاتی؛
پیشرفت ساختار فرآیندهاي سازمانی؛
بهبود کنترل هزینه و افزایش کارایی سازمان به دلیل کنترل و کاهش هزینه ها؛
افزایش سطح بهره وري سازمان(فتحیان و همکاران،1385).
تفاوت بين سازمانهای سنتی و سازمانهای چابک
خلاصه ای از تفاوت بین سازمان های سنتی و چابک، به عقیده ی رامش و دواداسان(2007) در جدول شماره ی4-2 نشان داده شده است.
: تفاوت بین سازمان های سنتی و چابک(دواداسان و رامش،2007)
معیار تفاوت
سازمان های سنتی
سازمان چابک
ساختار سازمانی
عمودی و سلسله مراتبی
مسطح و مبتنی بر کار تیمی
سرمایه گذاری
اندک
زیاد
کیفیت
فروش و سود بیشتر
رضایت مشتری
مهارت کارکنان
ضعیف
کارکنان یادگیرنده
مشارکت کارکنان
کم
کارکنان قدرتمند
وضعیت مدیریت
دیکتاتوری
مشارکتی
مدیریت هزینه
سنتی و بسیار پر هزینه
مبتنی بر راهبرد، کیفیت و بهره وری
خودکار سازی اداری
مستقیم و ثابت
انعطاف پذیر و سریع
فناوری
سیستم اطلاعاتی ضعیف و تکراری
غیر تکراری و استفاده از مهندسی فناوری اطلاعات
مدیریت زمان
غیر اثربخش
بسیار اثربخش
چرخهی تولید و عرضهی خدمت
طولانی مدت و انعطاف ناپذیر
کوتاه مدت و انعطاف پذیر
تأمین منابع
فقط با قرارداد
اصول مدیریت زنجیره ی تأمین

پیشینه ی تجربی تحقیق
تحقیقات انجام شده در داخل
●ابراهیمیان جلودار(1390) در تحقیقی با عنوان “چابکی سرعت انعطاف پذیری و پاسخگویی” به بیان اهمیت انعطاف پذیری و پاسخگویی در سازمانها می پردازند و به این نتیجه می رسند که:
سازمانهای سنتی نمی توانند به نیازهای مشتریان و تغییر و تحولات محیط پیرامون خود پاسخ به موقع بدهند و این امر حیات آنها را به خطر می اندازد.
سازمانهای یادگیرنده و سازمانهای مجازی از جمله سازمان هایی هستند که به سبب برخورداری از ویژگی های مربوط به سازمانهای چابک، بعتر و سریع تر می توانند خود را با محیط پیرامونی خود سازکار سازند و از این طریق در صحنهی رقابت باقی بمانند.
●یعقوبی، شکری و دهمرده(1391) در تحقیقی با عنوان “مطالعه توانمندسازهاي ساختاري چابکی سازمانی در نظام بانکی” به شناخت عوامل ساختاری توانمندساز چابکی سازمانی می پردازند. برای این منظور تحقیق خود را درو مرحله انجام دادند؛ در مرحله ی اول به مطالعات کتابخانه ای درباره ی ادبیات موضوع پرداختند که در نتیجه با بهره گیری از
مدلها و مطالعات متعدد، 7عامل به عنوان توانمندساز ساختاری چابکی سازمانی شناخته شد، در مرحله ی دوم تحقیق، مطالعات نیز به صورت میدانی انجام شد. جامعه آماري پژوهش، کلیه کارمندان ادارات امور شعب استان سیستان و بلوچستان و شعبات مرکزي بانک هاي دولتی و خصوصی مستقر در شهرستان زاهدان بود که از این میان، نمونه اي متشکل از 242 نفر به روش نمونه گیري تصادفی طبقه اي نامتناسب برگزیده شدند. نتایج این تحقیق عبارتند از:
توانمندسازهای چابکی عبارتند از: ساختار سازمانی، انسجام و هماهنگی، تیمسازی و مهندسی همزمان، تشکیل سازمان دانش محور، قابلیت نوسازی و تشکیل سازمان مجازی.
پس از تجزیه و تحلیل ها با نر مافزار آماري لیزرل، عوامل هفت گانۀ شناخته، همبستگی خوبی با چابکی سازمانی نشان داد. اولویت نخست به تشکیل سازمان دانش محور و اولویت دوم به تشکیل سازمان مجازی اختصاص یافت.
نهایت، پیشنهاد می شود نظام بانکی تمرکز، بهبود و سرمایه گذاري بر عوامل توانمندساز شناسایی شده، به سوي ارتقاي هر چه بیشتر چابکی خویش، گام بردارد.
● خدامی، خداداد حسینی، عادل آذر و مشبکی(1390) در مقاله ای با عنوان “طراحی مدل چابکی با رویکرد قابلیت های پویای سازمانی: بررسی نقش شایستگیIT، هوشیاری کارآفرینانه و زیرکی بازار” به بررسی چکونگی دستیابی به چابکی در سازمان ها می پردازند. از آنجايي كه يكي از ابزارهاي مهم دستيابي به چابكي مشتري در سازمان قابلي تهاي پويا معرفي شده اند، به همين علت در اين مطالعه مدل شكل گيري بعد چابكي مشتري بر اساس قابليتهاي پوياي شايستگيIT هوشياري كارآفرينانه و زيركي بازار به منظور بهبود ابعاد ستاده هاي فرآيند سازماني در صنعت الكترونيك ايران ارائه و آزمون شده است. اين مدل بر اساس سه حوزه ادبياتي مديريت؛ يعني ادبيات مديريت استراتژيك در ارتباط با قابليتهاي پويا، ادبيات مرتبط با حوزه كارآفريني و ادبيات مرتبط با فناوري اطلاعات ايجاد شده است. نتایج نشان می دهد که:
قابليتهاي پويا به شكل گيري چابكي مشتري در سازمان كمك مي نمايند؛
چابكي مشتري ايجاد شده بر كيفيت و كارايي ستاده هاي فرآيندي سازمان اثر مثبت دارد.
● پیشدار و عادل آذر(1390) در مقاله ای دیگر با عنوان “شناسایی و اندازه گیری شاخصهای چابکی سازمانی” به بررسی ميزان چابكي سازماني سه سازمان انفورماتيك با استفاده از متدولوژي پرسشنامه اندازه گيري شده، نقاط تفاوت آنها معين گشته و مشخص کردند كه آیا در رتبه بندي شوراي عالي انفورماتيك به موضوع چابكي توجه مي شود يا خير. در نهایت به این نتیجه رسیدند که :
با بهبود رتبه سازمان از نظر شوراي عالي انفورماتيك، سطح چابكي سازماني بالا نمي رود و چنين به نظر ميرسد كه اين دو موضوع مستقل از يكديگر هستند؛
يكسري از عوامل مانند توانايي پياده سازي آسان تغييرات اساسي و نيز تغييرات كوچك در سازمان ميتوانند زمينهساز تفاوت در موقعيت سازماني باشند.
سازمانهاي انفورماتيك با افزايش قابليتهاي خود در اينگونه عوامل ميتوانند باعث ارتقاء موقعيت رقابتي خود در صنعت مذكورگردند.
تحقیقات انجام شده در خارج
دیوید زد ژانگ102(2011) در تحقیق با عنوان “نظریه پردازی در راهبردهای تولید چابک در سازمانهای چابک” به بررسی عوامل دخیل در انتخاب راهبرد چابکی میپردازد. در این تحقیق وی جزییات سه نوع ابتدایی راهبردهای چابکی را مورد بررسی قرار میدهد و از میان آنها موارد معمولی از راهبردهای ابتدایی چابکی انتخاب شدند و مورد مطالعه قرار گرفتند تا مشخص شود که چرا سازمانها یک نوع از راهبردها را انتخاب میکنند، با چه محرکهای متمایز چابکی روبرو میشوند و چرا و در نهایت چه برنامههایی برای اجرای این راهبردها مورد استفاده قرار میگیرد. با تحقیق و بررسی به این نتیجه میرسد که انتخاب راهبردهای چابکی به موارد زیر بستگی دارد:
ماهیت بازارها و ماهیت رقابت؛
ویژگی محصولات(چرخهی عمر محصول و درجهی بلوغ آن)؛
موقعیت بازار.
دنیل وپوز بوستلو، اولا و فرناندز103 در تحقیق با عنوان”محرکها و توانمندها و ستادههای چابکی” به مطالعهی تولید چابک در اسپانیا میپردازد تا بررسی کند آیا تولید چابک عاملی برای موفقیت در سازمانهای مختلف میباشد. برای این منظور وی مدلی را بر مبنای ادبیات تحقیق و مطالعات پیشین اجرا میکند تا تلاطم در محیط را با اقدامات تولید چابک و عملکرد کسب و کار مرتبط سازد و برای بدست آورن اطلاعات لازم از پرسشنامه در سازمان تولیدی در اسپانیا استفاده میکند. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که استفادهی منسجم از تولید چابک:
در محیطهای متلاطم، قدرت رقابتی تولید را بالا میبرد؛
به سمت عملیات بهتر رهنمون میشود؛
سبب عملکرد بهتر بازار و عملکرد بهتر بازار میشود.
چارلن، ای یاوچ104(2011) در مقالهای با عنوان” اندازهگیری چابکی به عنوان یک ستادهی عملکردی” به ارزیابی چابکی به عنوان ستادهی عملکردی با استفاده از سنجههای کمی و کیفی میپردازد و دو متغیر میانجی موفقیت سازمانی و تلاطم محیطی را مد نظر قرار میدهد. برای این منظور، وی پرسشنامههایی را در سازمانهای تولیدی توزیع نموده و به این نتیجه میرسد که:
نواحی تولیدی سازمان میتواند شامل چهار ترکیبی از موفقیت سازمانی و تلاطم محیطی شود و در این ترکیبها چابکی سازمانی اندازه گیری شود. این چهار ترکیب شامل: تلاطم کم، موفقیت کم؛ تلاطم کم، موفقیت زیاد؛ تلاطم زیاد و موفقیت کم؛ تلاطم بالا و موفقیت زیاد.
دویش اوجها105(2008) در پایان نامهی خود با عنوان” اثر چابکی استراتژیک بر قابلیتهای رقابتی و عملکرد مالی” به بررسی پیش زمینههایی برای چابکی استراتژیک و ملاحظاتی برای ایجاد چابکی استراتژیک تحت شرایط مختلف تلاطم محیطی

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع انعطاف پذیری، چابکی سازمانی، ساختار سازمانی، قابلیت اطمینان Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع فرهنگ سازمانی، صاحب نظران، نیروی انسانی، مقررات زدایی