دانلود پایان نامه با موضوع پرسش نامه

دانلود پایان نامه ارشد

معتبر ، ابزاري است که از ماهيت تکرار پذيري و سنجش نتايج يکسان بر خوردار باشد( قره داغي ،1389). در اين تحقيق براي تعيين پايايي پرسش نامه از محاسبه ضريب آلفاي کرونباخ استفاده‌شده است. آلفاي کرونباخ يک ضريب اعتبار است که ميزان همبستگي مثبت يک مجموعه را باهم منعکس مي‌کند. آلفاي کرونباخ بر حسب ميانگين همبستگي داخلي ميان پرسش‌هايي که يک مفهوم را مي سنجدمحاسبه مي‌شود. هر قدر آلفاي کرونباخ به عدد 1 نزديک‌تر باشد اعتبار سازگاري دروني گويه ها بيشتر است.در اين روشاگر ضريب آلفا کمتر از60/0 باشد معمولا اعتبار آن ضعيف تلقي مي‌شود، دامنه 70/0 قابل قبول وبيش از 80/0 خوب تلقي مي‌شود ( سکاران ، 1388:385). فرمول کرونباخ عبارتست از:

که در آن:
J: تعداد سؤالات : واريانس سئوالات : واريانس آزمون است.
مقادير به دست آمده از محاسبه ضريب آلفا در رابطه با متغير وابسته (آمادگي براي تغيير)به تفکيک در مورد نگرش شناختي 855/0 نگرش احساسي: 927/0. ؛ نگرش رفتاري:925/0 هست. ضريب آلفاي کرونباخ در مورد متغير مستقل( ابعاد سازمان يادگيرنده) به تفکيک در مورد ايجاد فرصت براي يادگيري مداوم 854/0؛ بالا بردن سطح گفتگو و پژوهش در سازمان: 955/0؛ تشويق و ترغيب کارکنان به همکاري و يادگيري گروهي در سازمان:854/0 ؛ ايجاد سيستم‌هايي جهت دريافت و تسهيم يادگيري در بين اعضاي سازمان : 862/0؛ توانمندسازي کارکنان در جهت رسيدن به يک بينش جمعي : 914/0؛ ارتباط ساختن سازمان با محيط خود : 862/0؛ فراهم‌سازي رهبري استراتژيک در امر يادگيري : 760/0؛هست.جدول ضريب پايايي پرسشنامه آمادگي براي تغيير و ابعاد سازمان يادگيرنده نيز در ذيل ترسيم گرديده است:

جدول (3-8) ضريب پايايي پرسشنامه سازمان يادگيرنده و آمادگي براي تغيير
متغير
درصد

ابعاد سازمان يادگيرنده

خلق فرصت هاي يادگيري مستمر
2/80

ارتقا سطح پرسشگري وگفتمان
5/95

يادگيري سطح فردي
6/91

ترغيب همکاري ويادگيري گروهي
4/85

ايجادسامانه هاي کسب واشتراک يادگيري
2/86

توانمندسازي افراد براي رسيدن به يک بينش جمعي
4/91

ارتباط ساختن سازمان با محيط خود
8/85

فراهم‌سازي رهبري استراتژيک در امر يادگيري
76

يادگيري سطح سازماني
92

ابعاد سازمان يادگيرنده(کل)
1/96
آمادگي براي تغيير
نگرش شناختي
5/85

نگرش احساسي
7/92

نگرش رفتاري
5/92

آمادگي براي تغيير(کل)
5/95

3-8- روش تجزيه و تحليل داده‌ها:
در اين تحقيق از 2 نرم افزار SPSS و LISREL استفاده‌شده است. ابتدا براي بررسي و سنجش روايي پرسشنامه‌هاي ابعاد سازمان يادگيرنده از متد تحليل ساختارهاي عاملي با استفاده از نرم افزار LISREL انجام گرفت. سپس براي بررسي چگونگي توزيع نمونه آماري از حيث متغيرهايي جمعيت شناختي چون (جنسيت، سن، ميزان تحصيلات، درجه علمي، نوع استخدامي و سابقه کار) و ابعاد متغيرهاي مستقل و وابسته از نمودارهاي هيستوگرام و نمودارهاي فراواني استفاده شد.سپس به منظور بررسي فرضيه‌ها به علت نرمال نبودن متغيرها از ضريب همبستگي پيرسون با استفاده از نرم افزار spss18 استفاده شد.

4-1- مقدمه:
اين فصل جهت تجزيه و تحليل داده‌هاي جمع‌آوري شده طراحي گرديده است. در فرآيند اجرايي، نخست پرسشنامه‌هايي که توسط پاسخ گويان تکميل گرديده‌اند را جمع‌آوري کرده و داده‌هاي خام مورد نياز جهت توصيف و آزمون فرضيه‌ها به کمک رايانه و نرم افزار استخراج مي‌گردند و سپس اين داده‌ها از طريق نرم افزار spss 18 تجزيه و تحليل شده و در دو مرحله به اطلاعات مورد استفاده در اين تحقيق، تبديل مي‌گردند. در مرحله اول که تجزيه و تحليل توصيفي هست، داده‌هاي جمع‌آوري شده به صورت جدول آمارتوصيفي و فراواني و نمودار ميله اي و هيستوگرام ارائه مي‌شود و در مرحله دوم که تجزيه و تحليل استنباطي هست، با استفاده از آزمون ضريب همبستگي پيرسون مورد بررسي قرار مي‌گيرند. درنهايت مي‌توان در مورد پذيرش يا عدم پذيرش هر کدام از فرضيه‌هاي آماري اظهار نظر نمود.

4-2) توصيف متغيرهاي جمعيت شناختي پاسخ دهندگان:
توصيف جنسيت پاسخ دهندگان

جدول(4-1) توصيف جنسيت پاسخ دهندگان

فراواني
درصد
زن
73
1/35
مرد
174
3/63
کل
247
4/98
بدون پاسخ
4
6/1
کل
251
100

نمودار(4- 1) توزيع فراواني مربوط به جنسيت پاسخ گويان

مطابق جدول و نمودار (4- 1 ) مشاهده مي‌شود که جنسيت 73 نفر از پاسخ دهندگان زن (معادل 1/29 درصد) و 174 نفر مرد (معادل3/63 درصد) مي‌باشند. همچنين 4 نفر(معادل 6/1 درصد) به اين سئوال پاسخ نداده‌اند.

توصيف سن پاسخ دهندگان

جدول (4-2) توصيف سن پاسخ دهندگان

فراواني
درصد
بين 20 تا 30 سال
27
8/10
بين 31 تا 40 سال
95
8/37
بين 41 تا 50 سال
96
2/38
بيشتر از 50 سال
28
2/11
کل
246
98
بدون پاسخ
5
2
کل
251
100

نمودار(4-2) توزيع فراواني مربوط به سن پاسخ دهندگان

مطابق جدول و نمودار (4- 2)مشاهده مي‌شود که سن 27 نفر از پاسخ دهندگان بين 20 تا 30 سال (معادل 8/10 درصد)، 95 نفر بين 31 تا 40 سال (معادل2/37 درصد)، 96 نفر بين 41 تا 50 سال (معادل 2/38 درصد)، 28 نفر بيشتر از 50 سال (معادل2/11 درصد) مي‌باشند. همچنين 5 نفر(معادل 2 درصد) به اين سئوال پاسخ نداده‌اند.
توصيف تحصيلات پاسخ دهندگان

جدول (4-3) توصيف تحصيلات پاسخ دهندگان

فراواني
درصد
ليسانس
93
1/37
فوق ليسانس
87
7/34
دکترا
38
1/15
کل
218
9/86
بدون پاسخ
33
1/13
کل
251
100

نمودار(4-3) توزيع فراواني مربوط به تحصيلات پاسخ دهندگان

مطابق جدول و نمودار (4-3) مشاهده مي‌شود که تحصيلات 93 نفر ليسانس (معادل 1/37 درصد) ، 87 نفر فوق ليسانس (معادل7/34 درصد) و 38 نفر دکترا (معادل1/15 درصد) مي‌باشند. همچنين 33 نفر(معادل 1/ 13درصد) به اين سئوال پاسخ نداده‌اند.

توصيف سنوات خدمت پاسخ دهندگان

جدول (4-4) توصيف سنوات خدمت پاسخ دهندگان

فراواني
درصد
کمتر از 5 سال
21
4/8
بين 5 تا 10 سال
45
9/17
بين 10 تا 15 سال
71
3/28
بين 15 تا 20 سال
64
5/25
بالاتر از 20 سال
47
7/18
کل
248
8/98
بدون پاسخ
3
2/1
کل
251
100

نمودار(4-4) توزيع فراواني مربوط به سنوات خدمت پاسخ دهندگان

مطابق جدول و نمودار (4-4) مشاهده مي‌شود که سنوات خدمت 21 نفر از پاسخ دهندگان کمتر از 5 سال (معادل 4/8 درصد)، 45 نفر بين 5 تا 10 سال (معادل9/17 درصد)، 71 نفر بين 10 تا 15 سال (معادل 3/28 درصد)، 64 نفر بين 10 تا 15 سال (معادل 5/25 درصد) و 47 نفر بين 15 تا 20 سال (معادل 7/18 درصد) مي‌باشند. همچنين 3 نفر(معادل 2/1 درصد) به اين سئوال پاسخ نداده‌اند.
توصيف سمت پاسخ دهندگان

جدول(4-5) توصيف سمت پاسخ دهندگان

فراواني
درصد
کادر مديريت
33
1/13
هيئت علمي
69
5/27
کارمند
135
8/53
کل
237
4/94
بدون پاسخ
14
6/5
کل
251
100

نمودار (4-5) توزيع فراواني مربوط به سمت پاسخ دهندگان

مطابق جدول و نمودار (4-5) مشاهده مي‌شود که سمت 33 نفر کادر مديريتي (معادل 1/13 درصد) ، 69 نفر هيئت علمي (معادل5/27 درصد) و 135 نفر کارمند (معادل 8/53 درصد) مي‌باشند. همچنين 14نفر(معادل 6/5 درصد) به اين سئوال پاسخ نداده‌اند.

توصيف رتبه علمي پاسخ دهندگان

جدول (4-6) توصيف رتبه علمي پاسخ دهندگان

فراواني
درصد
مربي
65
9/25
استاديار
27
8/10
دانشيار
6
4/2
کل
98
39
بدون پاسخ
153
61
کل
251
100

نمودار (4-6) توزيع فراواني مربوط به رتبه علمي پاسخ دهندگان

مطابق جدول و نمودار (4-6) مشاهده مي‌شود که رتبه علمي 33 نفر مربي (معادل 9/25 درصد) ، 69 نفر استاديار (معادل 8/10 درصد) و 135 نفر کارمند (معادل 4/2 درصد) مي‌باشند. همچنين 98 نفر (معادل 61 درصد) به اين سئوال پاسخ نداده‌اند.

توصيف نوع استخدام پاسخ دهندگان

جدول (4-7) توصيف نوع استخدام پاسخ دهندگان

فراواني
درصد
رسمي
176
1/70
آزمايشي
12
8/4
پيماني
26
4/10
حق التدريس
5
2
قراردادي
19
6/7
کل
238
8/94
بدون پاسخ
13
2/5
کل
251
100

نمودار(4-7) توزيع فراواني مربوط به نوع استخدام پاسخ دهندگان

مطابق جدول و نمودار (4-7) مشاهده مي‌شود که نوع استخدام 176 نفر رسمي (معادل 1/70 درصد)، 12 نفر آزمايشي (معادل8/4 درصد) ، 26 نفر پيماني (معادل 4/10 درصد) ، 5 نفر حق التدريس (معادل 2 درصد) و 19 نفر قراردادي (معادل 6/7 درصد) مي‌باشند. همچنين 13 نفر (معادل 2/5 درصد) به اين سئوال پاسخ نداده‌اند.

4- 3 ) توصيف متغيرهاي تحقيق:

توصيف متغير خلق فرصت‌هاي يادگيري مستمر

جدول (4-8) توصيف متغير خلق فرصت يادگيري مستمر
واريانس
انحراف معيار
ميانگين
بيش‌ترين
کمترين
تعداد
آماره توصيفي متغير
300/0
54732/0
5604/3
5
33/1
251
خلق فرصت‌هاي يادگيري مستمر

نمودار (4-8) هيستوگرام متغير خلق فرصت يادگيري مستمر

با توجه به نمودار و جدول(4-8) مشاهده مي‌شود که متغير خلق فرصت يادگيري مستمر داراي کمترين مقدار33/1، بيش‌ترين مقدار 5 ، ميانگين 5604/3 ، انحراف معيار 54732/0 و واريانس 3/0 هست.

توصيف متغير ارتقا پرسشگري و گفتمان

جدول (4-9) توصيف متغير ارتقا پرسشگري
واريانس
انحراف معيار
ميانگين
بيش‌ترين
کمترين
تعداد
آماره توصيفي متغير
678/0
82317/0
2444/3
5
1
251
ارتقا پرسشگري و گفتمان

نمودار (4-9) هيستوگرام متغير ارتقا پرسشگري

با توجه به نمودار و جدول(4-9) مشاهده مي‌شود که متغير ارتقا پرسشگري داراي کمترين مقدار1، بيش‌ترين مقدار 5 ، ميانگين 2444/3 ، انحراف معيار 82317/0 و واريانس 678/0 هست.

توصيف متغير ترغيب همکاري و يادگيري گروهي

جدول(4-10) توصيف متغير ترغيب يادگيري تيمي
واريانس
انحراف معيار
ميانگين
بيش‌ترين
کمترين
تعداد
آماره توصيفي متغير
531/0
72860/0
2815/3
5
67/1
251
ترغيب همکاري و يادگيري گروهي

نمودار (4-10) هيستوگرام متغير ترغيب

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع عملکرد سازمان Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی آداب و رسوم