دانلود پایان نامه با موضوع پرسش نامه، درصد تجمعی، منبع کنترل، هنجاریابی

دانلود پایان نامه ارشد

انتظارات افراد درباره منبع کنترل تدوین کرده و 6 ماده دیگر هدف آزمون را با لباس مبدل دنبال می‌کند که این ماده‌های خنثی ساختار و بعد اندازه گیری شده را برای آزمودنی مبهم می‌سازد. سئوال‌های 24، 19، 14، 8، 1 و 28 سئوالاتی هستند که آزمودنی را از مدار اصلی و هدف آزمون منصرف می‌سازند. نمره گذاری آزمودنی مبنی بر مجموع نمرات حاصل از تعداد ضربدارهایی است که آزمودنی در مقابل سئوالات مشخص کرده است. این مجموع نمرات از سئوالاتی به غیر از 6 سئوال انحرافی بدست خواهد آمد و کل نمره هر فرد نشان دهنده درجه و میزان کنترل او می‌باشد. میانگین این مقیاس 84/8 و میانه آن 8 می‌باشد. در 23 ماده ای که جهت نمره گذاری تعیین شده اند سئوالات (الف) یک نمره و سئوالات (ب) صفر نمره می‌گیرند چون کل نمره هر فرد نشان دهنده نوع و درجه منبع کنترل افراد می‌باشد بنابراین تنها آزمودنی‌هایی که نمره 9 یا بیشتر بگیرند واجد منبع کنترل بیرونی و افرادی که نمره کمتر بگیرند دارای منبع کنترل درونی خواهند بود.
پرسشنامه مذکور توسط برخی محققان داخلی برای اجرا روی دانش آموزان هنجاریابی و استاندارد شده است. به عنوان مثال این پرسشنامه را بر روی دانش آموزان شهر مشهد، هنجاریابی کرده است. پژوهش‌گر این پرسشنامه را از رساله اقتباس کرده است. البته اصل پرسشنامه نیز که توسط راتر به زبان انگلیسی تهیه شده بود، از اینترنت دانلود و با ترجمه آن مطابقت داده شد و برخی اصلاحات ترجمه ای نیز در آن صورت گرفت تا از روایی آن اطمینان حاصل شود. هم چنین برای اطمینان از اینکه پرسشنامه مذکور پایایی لازم را داراست، از شیوه بازآزمایی استفاده شد. در این فرآیند به فاصله یک هفته بر روی تعداد محدودی دانشجو (40) نفر که به نوعی نماینده جامعه پژوهش به حساب می‌آمدند، دوبار به اجرا درآمد و میزان همبستگی پیرسون عدد 75/0 را نشان داد، که این رقم بیانگر پایایی کافی ابزار مذکور است.
3-4-2- پرسش‌نامه پرخاش‌گری AGQ
این پرسش نامه توسط زاهدی فر، نجاریان و شکرکن (1376)، در دانشگاه آزاد اسلامی اهواز ساخته شده است و شامل 30 سؤال 4 گزینه‌ای است که 14 سؤال آن «خشم»، 8 سؤال آن «تهاجم» و 8 سؤال آن «کینه‌توزی» را می‌سنجد. هر یک از سؤالات پرسش نامه دارای 4 گزینه به روش لیکرت (هرگز، به ندرت، گاهی اوقات و همیشه) است و به ترتیب نمره 0، 1، 2 و 3 برای آن در نظر گرفته شد. نمره بزرگ‌تر یا مساوی 45 به عنوان فرد پرخاش گر در نظر گرفته می‌شود. این پرسش نامه توسط نجاریان و زاهدی‌فرد (1375) در ایران هنجاریابی شده و پایایی آن 85% گزارش شده است (نجاریان، 2007). هم چنین اسماعیلی‌دهقی (1385) در پژوهشی آلفای کرونباخ پرسش نامه را بر روی حدود 120 نفر از پرسنل پرستاری بخش‌های اطفال بیمارستان‌های علوم پزشکی اصفهان را در حدود 88/0 به دست آورد.
3-4-3- مقیاس تنبیه کننده
در این پژوهش 5 سوال در قسمت دوم پرسشنامه از والدین پرسیده شد که مشخص می کند والدین در تنبیه بدنی فرزندانشان چه نمره ای را کسب می کنند. ضریب پایایی برای این 5 سوال 789/0 به دست آمد.
3-5- روش اجراي پژوهش:
الف) روش اجراي پژوهش شامل دو مرحله مقدماتي و اصلي ميباشد.
1- مرحله مقدماتي: ابتدا پرسش نامههاي تهيه شده روي نمونهاي به حجم 30 زن متاهل اجرا شد تا اطمينان حاصل شود که ابزارهاي پژوهش و روش اجراي کار درست ميباشد.
2- مرحله اصلي: پس از انجام مطالعات مقدماتي و رفع نواقص، پرسش نامهها به صورت کامل روي نمونه تحقيق اجرا شدند واطلاعات لازم براي تجزيه و تحليل جمعآوري شد.
ب) پس از دريافت معرفينامه از دانشگاه جهت اخذ مجوز پژوهش از حراست آموزش و پرورش مشهد، به مدارس راهنمایی و خانواده های آنان و خانواده‌های در دسترس شهر مشهد که قابل تعمیم با جامعه بود پرسشنامه بین آنان توزیع گردید. مدارسی که در این پژوهش با محقق همکاری نمودند عبارت بودند از مدارس نواحی 4، 5 و 6 منتخب از نواحی هشتگانه آموزش و پرورش مشهد که به ترتیب از نظر سطح فرهنگی خانواده، متوسط، ضعیف و خوب می باشد انجام گردید و هم چنین به طور تصادفی از هر ناحیه 6مدرسه(سه پسرانه و سه دخترانه) بررسی شد. براي جلب همکاري خانواده‌ها در تکميل پرسش نامهها، مدت زمانی برای توجیه و راهنمایی آن‌ها با همکاری مدیران مدرسه اختصاص داده شد. سپس توضيحات ضروري در مورد نحوه پاسخگويي به سؤالات پرسش نامه‌ها در اختيار آزمودنيها قرار گرفت؛ و بعداز تکميل، جمعآوري گرديد. هم چنين توضيح داده شد که اين پرسش نامهها جهت انجام يک تحقيق علمي تهيه و تنظيم شده است، لذا تقاضا شد با امنيت خاطر و با کمال دقت و صداقت به سؤالات اين پرسش نامهها پاسخ داده شود. به منظور جلب اعتماد بیشتر پاسخ دهندگان، اين نکته ذکر شد که پاسخهاي ارايه شده کاملاً محرمانه تلقي مي گردد. تکميل پرسش نامهها حدود 4 ماه به طول انجاميد. در مرحله آخر نمرهگذاري و تجزيه و تحليل اطلاعات و در آخر استخراج نتايج نهايي صورت گرفت. پس از جمع‌آوري و بررسي پاسخ نامهها، مشخص شد از تعداد 378 مورد، تعداد 340 مورد از پرسش نامه‌هاي توزيع شده بهطور کامل پاسخ داده شده است. بنابراين تحليل دادهها بر روي 340 مورد انجام گرفت.
3-6- روش آماري تحليل دادهها:
در اين پژوهش پس از گردآوري داده‌ها به وسيله تکنيک پرسش نامه به استخراج داده‌هاي نهايي مبادرت ورزيديم و با استفاده از برنامه نرم افزاري SPSS (نسخه 19) به تجزيه و تحليل داده‌ها پرداخته خواهد شد. در مرحله بعد در جهت توصيف داده‌ها، آماره‌هاي ميانگين، انحراف استاندارد و. . . بهره گرفته خواهد شد. از ضريب همبستگي پيرسون و آزمون t نيز جهت آزمون فرضيات و سنجش روابط بين متغيرها استفاده خواهد گرديد.

فصل چهارم
یافته های تحقیق

4-1- مقدمه
در فصل حاضر یافته‌های پژوهش در دو بخش توصیفی و استنباطی ارایه شده است. در بخش توصیفی آمارهای توصیفی مربوط به متغیرهای جمعیت شناختی تحصیلات، شغل، جنسیت و سن ارایه شده است. در بخش استنباطی نیز اطلاعات مربوط به آزمون فرضیه‌های تحقیق ارایه شده است.
4-2- آمار توصیفی جمعیت شناختی
جدول 1 – 4 درصد و فراوانی مربوط به جنسیت آزمودنی‌های شرکت کننده در پروژه حاضر
جنسيت
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی

زن
180
52. 9
52. 9
52. 9

مرد
160
47. 1
47. 1
100. 0

مجموع
340
100. 0
100. 0

جدول فوق بیانگر جنسیت آزمودنی‌های شرکت کننده در پروژه حاضر است که 180 نفر برابر 52. 9 درصد را زنان و 160 نفر برابر 47. 1 درصد را مردان تشکیل داده اند.

نمودار 1 – 4 توضیع درصدی مربوط به جنسیت آزمودنی‌های شرکت کننده در پروژه حاضر که 52. 9 درصد را زنان و 47. 1 درصد را مردان تشکیل داده اند.

جدول 2 – 4 درصد و فراوانی مربوط به تحصيلات آزمودنی‌های شرکت کننده در پروژه حاضر
تحصيلات
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی

زيرديپلم
86
25. 3
25. 3
25. 3

ديپلم
82
24. 1
24. 1
49. 4

فوق ديپلم
82
24. 1
24. 1
73. 5

ليسانس
63
18. 5
18. 5
92. 1

فوق ليسانس و بالاتر
27
7. 9
7. 9
100. 0

مجموع
340
100. 0
100. 0

جدول فوق بیانگر تحصيلات آزمودنی‌های شرکت کننده در پروژه حاضر است که بیشترین فراوانی برای مدرک دیپلم با 119 نفر برابر 35 درصد و کمترین فراوانی برای فوق لیسانس و بالاتر با 32 نفر برابر 9. 4 درصد.

نمودار 2 – 4 توضیع درصدی مربوط به تحصیلات آزمودنی‌های شرکت کننده در پروژه حاضر که مدرک دیپلم با 35 درصد بیشترین و کمترین رای فوق لیسانس و بالاتر با 9. 4 درصد می‌باشد.
جدول 3 – 4 درصد و فراوانی مربوط به سن آزمودنی‌های شرکت کننده در پروژه حاضر
سن
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی

30-35
20
5. 9
5. 9
5. 9

36-40
177
52. 1
52. 1
57. 9

41-45
124
36. 5
36. 5
94. 4

بالاتر از 45
19
5. 6
5. 6
100. 0

مجموع
340
100. 0
100. 0

جدول فوق بیانگر سن آزمودنی‌های شرکت کننده در پروژه حاضر است که بیشترین فراوانی برای سن 30-25 با 177 نفر برابر 52. 1 درصد و کمترین فراوانی برای بالاتر از 40 سال با 19 نفر برابر 5. 6 درصد
.

نمودار 3 – 4 توضیع درصدی مربوط به سن آزمودنی‌های شرکت کننده در پروژه حاضر که بیشترین فراوانی برای سن 30-25 با 52. 1 درصد و کمترین فراوانی برای بالاتر از 40 سال با 5. 6 درصدمی باشد.

جدول 4 – 4 درصد و فراوانی مربوط به شغل آزمودنی‌های شرکت کننده در پروژه حاضر
شغل
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی

کارمند
246
72. 4
72. 4
72. 4

آزاد
94
27. 6
27. 6
100. 0

مجموع
340
100. 0
100. 0

جدول فوق بیانگر شغل آزمودنی‌های شرکت کننده در پروژه حاضر است که 246 نفر برابر 72. 4 درصد را کارمند و 94 نفر برابر 27. 6 درصد را شاغل آزاد تشکیل داده اند.

نمودار 4 – 4 توضیع درصدی مربوط به شغل آزمودنی‌های شرکت کننده در پروژه حاضر که 72. 4 درصد را کارمند و 27. 6 درصد را شاغل آزاد تشکیل داده اند.

جدول 5 – 4 درصد و فراوانی مربوط به سوال در خصوص تنبیه بدنی از نظر آزمودنی‌های شرکت کننده در پروژه حاضر

فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی

اصلا
75
22. 1
22. 1
22. 1

خيلي کم
171
50. 3
50. 3
72. 4

متوسط
78
22. 9
22. 9
95. 3

زياد
12
3. 5
3. 5
98. 8

خيلي زياد
4
1. 2
1. 2
100. 0

مجموع
340
100. 0
100. 0

جدول فوق بیانگر پاسخ به سوال ( آيا احساس مي کنيد که بعضي اوقات فرزند شما نياز به تنبيه بدني دارد (از نظر آزمودنی‌هاست که بیشترین گزینه خيلي با 171 نفر برابر 50. 3 درصد و کمترین گزینه خيلي زياد با 4 نفر برابر 1. 2 درصد می‌باشد.

نمودار 5 – 4 توزیع درصدی مربوط به سوال در خصوص تنبیه بدنی از نظر آزمودنی‌های شرکت کننده در پروژه حاضر که بیشترین گزینه خيلي با 50. 3 درصد و کمترین گزینه خيلي زياد با 1. 2 درصد می‌باشد.

جدول 6 – 4 درصد و فراوانی مربوط به سوال در خصوص قهرکردن از نظر آزمودنی‌های شرکت کننده در پروژه حاضر

فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی

اصلا
12
3. 5
3. 5
3. 5

خيلي کم
133
39. 1
39. 1
42. 6

متوسط
81
23. 8
23. 8
66. 5

زياد
77
22. 6
22. 6
89. 1

خيلي زياد
37
10. 9
10. 9
100. 0

مجموع
340
100. 0
100. 0

جدول فوق بیانگر پاسخ به سوال) آيا احساس مي کنيد که بعضي اوقات فرزند شما نياز به تنبيهاتي مثل قهر کردن يا گوش ندادن به حرف او دارد (از نظر آزمودنی‌هاست که بیشترین گزینه خيلي کم با 133 نفر برابر 39. 1 درصد و کمترین گزینه اصلا با 12 نفر برابر 3. 5 درصد می‌باشد.

نمودار 6 – 4 توزیع درصدی مربوط به سوال در خصوص قهرکردن از نظر آزمودنی‌های شرکت کننده در پروژه حاضر که بیشترین گزینه خيلي کم با 39. 1 درصد و کمترین گزینه اصلا با 3. 5 درصد می‌باشد.

جدول 7 – 4 درصد و فراوانی مربوط به سوال در خصوص حذف پاداش از نظر آزمودنی‌های شرکت کننده در پروژه حاضر

فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی

اصلا
38
11. 2
11. 2
11. 2

خيلي کم
114
33. 5
33. 5
44. 7

متوسط
86
25. 3
25. 3
70. 0

زياد
76
22. 4
22. 4
92. 4

خيلي زياد
26
7. 6
7. 6
100. 0

مجموع
340
100. 0
100. 0

جدول فوق بیانگر پاسخ به سوال ( آيا احساس مي کنيد که بعضي اوقات فرزند شما نياز به تهديد (مثل حذف پاداش‌ها) دارد) از نظر آزمودنی‌هاست که بیشترین گزینه خيلي کم با 114 نفر برابر 33. 5 درصد و کمترین گزینه اصلا خيلي زياد با 26 نفر برابر 7. 6 درصد می‌باشد.

نمودار 7 – 4 توزیع درصدی مربوط به سوال در خصوص حذف پاداش از نظر آزمودنی‌های شرکت کننده در پروژه حاضر که بیشترین گزینه خيلي کم با 33. 5 درصد و کمترین گزینه اصلا خيلي زياد با 7. 6 درصد می‌باشد.

جدول 8 – 4 درصد و فراوانی مربوط به سوال در خصوص تنبیه کلامی از نظر آزمودنی‌های شرکت

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع منبع کنترل، پرخاشگری، عزت نفس، رفتار پرخاشگرانه Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع رضایت شغل، رضایت شغلی، ضریب همبستگی، مبانی نظری