دانلود پایان نامه با موضوع پرخاشگری، هوش هیجانی، همسانی درونی

دانلود پایان نامه ارشد

بیشتری دارند رفتارهای پرخاشگرانه بیشتری را نشان می دهند.
کنراد154، نوین155 و لی156(2012) نیز در تحقیقی تحت عنوان “آیا بین الکسی تیمیا و پرخاشگری رابطه وجود دارد؟” نشان دادند که بین الکسی تیمیا و پرخاشگری رابطه مثبت است.

فصل سوم
روش پژوهش

در این فصل ابتدا طرح پژوهش، جامعه آماری و روش انتخاب نمونه مورد بررسی قرارمي گيرد و سپس روش اجرای پژوهش، ابزار پژوهش و روش‌های آماری تحلیل داده‌ها مورد بررسی قرارخواهند گرفت
3-2 طرح پژوهش:
پژوهش حاضر از لحاظ اجراء جزء تحقیقات همبستگی است. که طی آن همبستگی بین متغیر های هوش هیجانی و شخصیت با پرخاشگری بررسی می گردد. متغیر های هوش هیجانی و شخصیت به عنوان متغیرهای پیش بین، و متغیر پرخاشگری متغیر ملاک است. و از لحاظ هدف جزء تحقیقات کاربردی محسوب می شود.
3-3- جامعه پژوهش:
جامعه آماری این تحقیق، کلیه دانش آموزان دختر و پسر دبیرستانی شهر گیلانغرب را شامل بود که در سال تحصیلی 92_93 در مقطع اول دبیرستان مشغول به تحصیل هستند.
3-4- نمونه و نمونه گيری:
برآورد تعداد نمونه با استفاده از جدول مورگان317 نفر محاسبه شده است که به علت احتمال افت آزمودنی ها تعداد نمونه 340 نفر در نظر گرفته شدهاند. از این تعداد، 23 آزمودني به دليل پاسخ ناقص به پرسشنامه ها از تجزيه و تحليل آماري حذف گرديدند. نمونه گيري با توجه به گسترده بودن جامعه آماری به روش نمونه گيری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای(دلاور، 1389) استفاده می شود. به این ترتیب که از دبیرستان های شهر چند دبیرستان، و از هر دبیرستان چند کلاس بطور تصادفی انتخاب و سپس افراد بطور تصادفی از این کلاس ها گزینش شدند. با در نظر گرفتن نسبت دانش آموزان پسر و دختر، با مراجعه مدارس تعدادی از دانش آموزان به طور تصادفی گزينش شده و پرسشنامه ها در بين آنها (کسانيکه تمايل به همکاری داشتند) توزيع و سپس جمع آوری شده است.
جدول 3-1: مشخصات گروه نمونه به تفکیک جنسیت

فراوانی
درصد
دانش آموزان دختر
146
47.8
دانش آموزان پسر
171
317
52.2
کل

100

3-5- ابزار پژوهش
در اين تحقيق براي گردآوري اطلاعات، علاوه بر استفاده از منابع کتابخانه براي مطالعات نظري و تدوين ادبيات تحقيق از پرسشنامة هوش هیجانی شرینگ، پرسشنامه پرخاشگری باس و پری و پرسشنامة شخصیت نئو (فرم کوتاه 60 سئوالی) استفاده شده است:
3-5-1 پرسشنامة هوش هیجانی شرینگ
در اين تحقيق از آزمون هوش هيجانی شرينگ (1998) استفاده شده که فرم اصلی آزمون دارای 70 سئوال می باشد که دارای 2 قسمت است: قسمت اول دارای 40 سئوال، و قسمت دوم دارای 30 سئوال می باشد. در قسمت اول هر سئوال حاکی از يک موقعيت در زندگی است، آزمودنی بايد خود را در آن موقعيت قرار دهد و يکی از گزينه ها را که با حالات روحی او تطابق بيشتری دارد، انتخاب کند. در قسمت دوم در ابتدای هر سئوال يک داستان ساختگی هيجانی آورده شده است و از آزمودنی خواسته شده تا پاسخ خود را با توجه به داستان انتخاب کند. از آنجا که اين داستان ها با فرهنگ ما تطابق لازم را نداشته است (منصوری، 1380) حذف شده اند.
اين مولفه ها عبارتند از: خود آگاهی، خود کنترلی، خود انگيزی، هشياری اجتماعی و مهارت اجتماعی. هر آزمودنی 6 نمره جداگانه دريافت می کند که 5 نمره آن مربوط به هر کدام از مولفه ها و يک نمره کلی می باشد. شماره مواد مربوط به هر بعد عبارتند از :
1- خود انگيزی: (21 ، 31 ،26 ، 20 ، 15 ، 9 ، 1) 2- خود آگاهی: (12 ، 27 ،33 ، 32 ، 24 ،14 ، 10 ،6 ) 3- خود کنترلی: (5 ، 30 ، 23 ، 18 ،16 ، 11 ، 2 ) 4- هشياری اجتماعی: (3 ، 4 ، 29 ، 25 ، 12 ، 17) 5- مهارت های اجتماعی: (13 ، 28 ، 19 ، 8 ، 7 ).
پاسخ ها به صورت5 درجه ای و ترتيبی می باشند. در برخی سوالات چنانچه آزمودنی گزينه الف را انتخاب کند، نمره 1 و چنانچه د را انتخاب کند نمره 5 می گيرد. در برخی ديگر از سوالات نمره گذاری معکوس است. در سوالات (28،22،18،33،31،14،12،9،1) اگر کسی گزينه الف را انتخاب کند نمره 5 و چنانچه ب، ج، د، ه را انتخاب کند به ترتيب نمره کمتری می گيرد. در اجرای مقدماتی اين آزمون از قسمت اول که شامل 40 سوال بوده، استفاده شده است. و تعداد 7 سوال به دليل همبستگی اندک با نمره کل آزمون حذف شدند و سوالاتی که برای اجرای نهايی در نظر گرفته شدند به 33 سوال کاهش پيدا کرد. ميزان همسانی درونی آزمون 33 سوالی در اجرای مقدماتی که بر روی يک نمونه 40 نفری اجرا شده به روش آلفای کرونباخ 85/ 0بوده است. اين آزمون توسط منصوری(1380) در سال80-79 بر روی دانشجويان دانشگاه تهران هنجاريابی شد. در بررسی روايی سازه اين آزمون همبستگی نمرات افراد در اين آزمون و آزمون عزت نفس کوپر اسميت بر روی نمونه ای 30 نفری مورد بررسی قرار گرفت و بر اساس اطلاعات به دست آمد (63/0 R= ، 01/0 P ) ميزان همبستگی بين نمرات آزمودنی ها در دو آزمون از لحاظ آماری معنی دار است و می توان گفت که آزمون هوش هيجانی از روايی سازه کافی برخوردار است. در بررسی اعتبار اين آزمون ميزان همسانی درونی با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه شده که در جدول زیر آمده است(منصوري،1380).
جدول3-2: آزمون همسانی درونی کل و خرده آزمون های هوش هيجانی(اقتباس از منصوری،1380)
مولفه
آلفا
تعداد سئوال ها
تعداد
کل آزمون
84%
33
400
خود آگاهی
59%
8
400
خود کنترلی
64%
7
400
خود انگيزی
54%
7
400
هشياری اجتماعی
51%
6
400
مهارتهای اجتماعی
50%
5
400
با توجه به اطلاعات به دست آمده و آلفای کرونباخ84/0 (منصوري،1380) و 85/0 میتوان گفت آزمون هوش هيجانی از اعتبار خوبی برخوردار است. الفای کرونباخ در پژوهش حاضر 81/0 محاسبه شده است
3-5-2-پرسشنامه پرخاشگری باس و پری
پرسشنامه پرخاشگری که توسط آرنولداچ_باس و مارک پری در سال 1990 تهیه شده شامل 52 سؤال بود که بسیاری از سؤالات پرسشنامه با استفاده از روش تحلیل عامل که ضعیف بودند حذف گردیده ، در نهایت به پرسشنامه 29 سؤالی تبدیل شدکه توسط باقر ثنایی ذاکر ترجمه شده است(لنگری،1378). این آزمون دارای 29 سؤال و 4 جنبه پرخاشگری را می سنجد.
• پرخاشگری فیزیکی شامل سؤالات 28،26،24،21،17،13،9،5،1
• پرخاشگری کلامی شامل سؤالات 18،14،10،6،2
• خشم شامل سؤالات 29،22،19،15،11،7،3
• خصومت که شامل سؤالات27،25،23،20،16،12،8،4
این پرسشنامه میزان پرخاشگری کلی را می سنجد و نمرات خرده مقیاسهای آن تجلیات گوناگون پرخاشگری را نشان میدهد. آزمودنی باید پاسخ هایش را روی یک مقیاس 5 درجه ای مشخص کند. هر آزمودنی با توجه به تشابه آن جمله به خصوصیت خود یکی از آن 5 درجه را علامت می زند به این معنا که برای کمترین میزان تطابق با ویژگی های خود درجه 1 و برای بیشترین میزان تطابق با ویژگی هایش درجه 5 را علامت میزند. نمره سؤالات 24 و 29 معکوس است. نمره خرده مقیاس ها با جمع نمرات سؤالات آن خرده مقیاس به دست می آید. نمره کل عبارت از مجموع نمرات کل سؤالات و دامنه آن از 29 تا 145 است.نمرات بالاتر نشانه پرخاشگری بیشتر است. باس و پری نقطه برش برای جنس مذکر 8/77 و برای جنس مؤنث نمره 2/68 را گزارش کردند. اعتبار و پایایی پرسشنامه پرخاشگری از همسانی درونی خوبی برخوردار است. ضریب آلفا برای خرده مقیاس های پرخاشگری فیزیکی ، پرخاشگری کلامی ، خشم و خصومت به ترتیب 85/0 ، 72/0 ، 83/0 ، 077/0 و ضریب آلفای کل نمرات پرسشنامه 89/0 است. علاوه بر این پژوهش های انجام شده در ایران نیز اعتبار و روایی پرسشنامه را تایید کرده اند (لنگری،1378 ). و در برسی حاضر الفای کرونباخ 76 درصد محاسبه شده است.
3-5-3 پرسشنامه ویژگی های شخصیت NEO- FFI
پرسشنامه ویژگی های شخصیتNEO- FFI 157 فرم کوتاه شده پرسشنامه NEO- PI158 است که توسط کاستا و مک کری در سال 1989 تهیه و تدوین شده است پرسشنامه NEO – FFI برای به دست آوردن اندازه مختصر و مفیدی از پنج عامل بنیادی شخصیت ساخته شده است این پرسشنامه حاوی پنج حیطه و 60 سوال است . این حیطه ها به ترتیب عبارتند از : روان رنجور خویی(N) ، برون گرایی (E) ، تجربه پذیری (O) ، توافق پذیری (A) و وجدان گرایی (C) .هر یک از این پنج حیطه با 12 سوال سنجیده می شود. نمره گذاری این پرسشنامه بر روی مقیاس پنج درجه ای از (0 تا 4) انجام می شود. بعضی ازپرسش ها برعکس نمره گذاری می شود. ضریب پایایی برای عوامل N،E،O،A،C به ترتیب 83% ،75% ،80% ،79% ، 79% ، به دست امده است.(گروسی فرشی، 1380)
کیانمهر (1381) پایایی این آزمون را با روش باز آزمایی (اجرای مجدد بر روی 336 نفر) برای پنج عامل بنیادی شخصیت یعنی روان رنجور خویی، برون گرایی، تجربه پذیری، توافق پذیری و وجدان گرای به ترتیب 84% ، 82% ، 78% ، 65% ، 86% و آلفای کرونباخ را برای این عوامل به ترتیب 79% ، 73% ، 42% ، 58% ، و 77% گزارش کرده است.
3-6 روند اجرای پژوهش
به منظور اجرای آزمون پس از مراجعه به دبیرستان های شهر گیلانغرب انتخاب نمونه به شكل تصادفي چند مرحله ای صورت پذيرفت.
برای ايجاد انگيزه و همکاری بيشتر آزمودنيها، از آنها خواسته شد چنانچه مايل به کسب اطلاع از نتيجه آزمون خود هستند میتوانند با نوشتن شماره تلفن يا نشانی پست الکترونيک خود در برگه آزمون، امکان تماس بعدی را فراهم کنند تا از اين طريق پژوهشگر آنها را از نتيجه آزمون آگاه کند، پيشتر گفته شد که نوشتن مشخصات فردی ضرورت ندارد. اجرای آزمون به صورت گروهی بود به اين ترتيب که پس از جلب رضايت آزمودنی ها، پرسشنامه ها توزيع می گرديد و سپس جمع آوری می شد.اجرای پرسشنامه پرخاشگری و هوش هیجانی هر کدام 10 دقیقه و آزمون فرم کوتاه شخصیت نئو 20 دقیقه زمان لازم داشت.
3-7 شيوه تجزيه و تحليل
برای تجزیه و تحلیل داده ها هم از شاخص های آمار توصیفی شامل میانگین انحراف معیار و فراوانی و هم از شاخص های آماری استنباطی شامل رگرسیون چند متغیری همزمان و آزمون t براي مقايسه گروه هاي مستقل استفاده شده است.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها

در این فصل به تحلیل کمی داده‌ها از زاویه توصیفی و استنباطی پرداخته مي‌شود. ابتدا مشخصه‌های آماری آزمودنی‌ها بر حسب هوش هیجانی، مولفه های شخصیت و پرخاشگری به تفکیک جنسیت مورد بررسی قرار مي‌گيرد. سپس با استفاده از آزمون t، ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون به بررسی سوال های پژوهشی پرداخته می شود.
4-2 بخش اول: آمارههاي توصيفي
جامعه آماری شامل کلیه دختران و پسران دانش آموز دبیرستانی شهرگیلانغرب بود. نمونه آماری شامل 317 نفر که براساس دادههای جدول1، 46.05 درصد دختر و 53.94 درصد پسر بوده اند.
جدول4-1: جنسیت شرکت کنندگان
درصد
تعداد
جنسیت
46.05
53.94
100.0
146
171
317
دانش آموزان دختر
دانش آموزان پسر
کل
داده هاي توصيفي پژوهش در جداول4-2 تا4-4 ارائه شده اند. جدول 4-1 مشخصات پسران و دختران دانش آموز را در مولفه های شخصیت نشان مي دهد.

جدول 4-2: مشخصات دانش آموزان در متغیر شخصیت و خرده مقیاس های آن به تفکیک جنسیت
انحراف استاندارد
ميانگين
حداکثر
حداقل
تعداد
جنسیت

4.25
28.11
33
20
171
دانشآموزان پسر
روانرنجوری
6.65
27.95
36
15
146
دانشآموزان دختر

6.24
26.18
35
10
171
دانشآموزان پسر

برون گرایی
6.14
26
36
13
146
دانشآموزان دختر

3.61
24.18
29
15
171
دانشآموزان پسر

تجربه پذیری
5.7
24.6
31
11
146
دانشآموزان دختر

6.59
26.63
33
14
171
دانشآموزان پسر

توافق پذیری
6.08
26.43
34
15
146
دانشآموزان دختر

5.14
28.27
36
17
171
دانشآموزان پسر

وجدان گرایی

7.37
26.46
35
13
146
دانشآموزان دختر

طبق جدول 4-2 ميانگين

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد جبران خسارت، قاچاق کالا، سازمان ملل Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع پرخاشگری، هوش هیجانی، تجربه پذیری