دانلود پایان نامه با موضوع هیدرولیک، آب زیر زمینی، منابع فارسی

دانلود پایان نامه ارشد

S ……………………………………………………………………………………………………..87
3-5-1- معرفی معادلات انتقال آلاینده ……………………………………………………………………….88
3-5-2- فرآیند همرفت ………………………………………………………………………………………………..91
3-5-3- فرآیند پراکنش ……………………………………………………………………………………………….92
3-5-4- تخلیه و تغذیه …………………………………………………………………………………………………93
3-5-5- واکنش هاي شیمیایی ………………………………………………………………………………….. 93
3-6- روش حل عددي معادلات انتقال …………………………………………………………………………….94
3-6-1- روش خطوط مشخصه MOC ……………………………………………………………………..95
عنوان صفحه

3-6-2- روش اصلاح شده خطوط مشخصه MMOC ……………………………………………..96
3-6-3- روش هیبرید خطوط مشخصه HMOC ……………………………………………………..96

فصل چهارم : تصحیح مدل جریان و ایجاد و اجرای مدل انتقال آبخوان شهرك صنعتی بزرگ شیراز
4-1- هدف ………………………………………………………………………………………………………………………..99
4-2- ساخت و آماده سازي مدل منطقه مورد مطالعه ………………………………………………………99
4-2-1- مدل سازي جریان ماندگار …………………………………………………………………………….99
4-2-1-1- ايجاد مدل مفهومي اوليه …………………………………………………………………..100
4-2-1-2- داده هاي ورودی ……………………………………………………………………………….101
4-3- اجرا و واسنجی مدل در شرایط ماندگار ……………………………………………………………….103
4-4-نتايج واسنجی ………………………………………………………………………………………………………..104
4-5- بررسی مدل در شرایط ناپایدار ………………………………………………………………………………106
4-5-1- تکمیل داده‌های ورودی ……………………………………………………………………………….106
4-5-1-1- سطح آب مشاهدهاي (اندازهگيري شده) ……………………………………………106
4-5-1-2- تنشها ………………………………………………………………………………………………..107
4-5-1-3- شرايط اوليه ………………………………………………………………………………………..107
4-5-1-4- آبدهی ویژه …………………………………………………………………………………………107
4-5-1-5- انتخاب دوره هاي تنش …………………………………………………………………….108
4-6- طراحی و اجرای مدل انتقال ………………………………………………………………………………….116
عنوان صفحه

4-6-1- ساخت مدل جریان ………………………………………………………………………………………116
4-6-2- نمونه برداري کیفی ………………………………………………………………………………………116
4-6-3- شبیه سازی آلودگی نیترات …………………………………………………………………………117
4-6-4- تقسیم بندي زمانی ………………………………………………………………………………………119
4-6-5-شرح مختصری بر بسته های فرارفت و پراکنش ………………………………………….120
4-6-6- شرحی بر بسته واکنشهاي شیمیایی ……………………………………………………………120
4-6-7- غلظت اولیه …………………………………………………………………………………………………..121
4-6-8- اجراي مدل MT3D برای نیترات و نیتریت ……………………………………………….121
4-6-8-1- نیترات ………………………………………………………………………………………………..121
4-6-8-2- نیتریت ………………………………………………………………………………………………..123
4-7- برآورد زمان پاکسازی ……………………………………………………………………………………….126

فصل پنجم: نتیجه گیري و پیشنهادات
5-1- نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………..128
5-2- پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………131
فهرست منابع ………………………………………………………………………………………..132
منابع فارسی ……………………………………………………………………………………….132
منابع انگلیسی ……………………………………………………………………………………….134

فهرست جدول‌ها

عنوان صفحه

جدول1-1- مساحت کل شهرك صنعتی بزرگ شیراز و کاربري اراضی آن ………………………….17
جدول1-2- مساحت انواع کاربرهاي صنعتی، تولیدي و خدماتی شهرك صنعتی بزرگ شیراز ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………17
جدول 1-3- میزان مصرف سرانه آب در شبانه روز براي مصارف بهداشتی………………………… 18
جدول1-4- پیش بینی مشخصات عمومی فاضلاب بهداشتی شهرك صنعتی بزرگ شیراز ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………19
جدول1-5- موقعیت جغرافیایی و توصیف نمونه هاي آب زیرزمینی در محدوده شهرك صنعتی بزرگ شیراز ………………………………………………………………………………………………………………….21
جدول 2-1- فرآیند تثبیت کننده و درصد نیتروژن تثبیت شده ……………………………………………38
جدول 3-1: فرمت اطلاعات چاه‌هاي بهره برداري براي ورود به GMS …………..76

فهرست شکل‌ها

عنوان صفحه

شکل 1-1- موقعیت جغرافیایی دشت قره باغ و زهکش اصلی آن و محدوده شهرك صنعتی سطحی ………………………………………………………………………………………………………………………………………..7
شکل 1- 2- مرز حوضه آبریز مهارلو بر روي تصویر ماهواره اي ………………………………………………9
شکل 1-3 –نقشه زمین شناسی دشت قره باغ و نمایش محدوده شهرك صنعتی بزرگ شیراز………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14
شکل 1-4 – تصویر ماهواره ای شهرک صنعتی بزرگ شیراز ………………………………………………….16
شکل 1-5- موقعیت چاههاي پیزومتري حفر شده براي نمونه برداري آب زیر زمینی در محدوده شهرك صنعتی بزرگ شیراز…………………………………………………………………………………………21
شکل 1-6- هیدروگراف 11 پیزومتر موجود در محدوده شهرك صنعتی بزرگ شیراز………………………………………………………………………………………………………………………………………….27
شکل 1-7- هیدروگراف 5 پیزومتر باقیمانده از 11 پیزومتر موجود در شهرك صنعتی بزرگ شیراز………………………………………………………………………………………………………………………………………….30
شکل 2-1- چرخه نیتروژن در محیط زیست……………………………………………………………………………36
شکل3-2- انواع آرايه مرزي مدل براي يک آبخوان تک لايه…………………………..71
شکل3-3- تفاوت بين شبکه بندي مرکز قطعهاي و مرکز شبکهاي ……………………..71
شکل3-4- تقسيم‌بندي تفاضل محدود يک سيستم آبخوان فرضي ………………………..73
شکل 3-5- مراحل مختلف کالیبراسیون سعی وخطا ………………………………………………………..83
عنوان صفحه

شکل4-1- شبکه تفاضل محدود و مقدار اولیه هدایت هیدرولیکی آبخوان شهرك صنعتی بزرگ شیراز……………………………………………………………………………………………………………………………..101
شکل4-2- نقشه سطح آب اولیه در سلول‌هاي فعال مدل شهرك صنعتی بزرگ شیراز(شهریور 86) …………………………………………………………………………………………………………………………………………102
شکل 4-3- نمایی ازسلول‌های فعال و غیر فعال در شبکه‌بندی ………………………………………….103
شکل 4-4-مقادیر انواع خطاها در پایان دوره واسنجی در شرایط پایدار ……………………………104
شکل 4-5- هدف واسنجی ……………………………………………………………………………………………………105
شکل 4- 6- مقدارهدایت هیدرولیکی واسنجی شده براي مدل شهرك صنعتی بزرگ شیراز………………………………………………………………………………………………………………………………………..105
شکل 4-7- نمودار پراکندگی براي سطح آب زیرزمینی مشاهده اي و شبیه سازي شده در شرایط پایدار ………………………………………………………………………………………………………………………….106
شکل 4-8- میزان خطا در

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع مدلسازی ریاضی، پتانسیل انتقال، ارزیابی کمی و کیفی Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع شهرک صنعتی، مدل ریاضی، شبیه‌سازی