دانلود پایان نامه با موضوع هوش عاطفی، هوش معنوی، عملکرد شغلی

دانلود پایان نامه ارشد

پژوهش………………………………………………………………………………………..113
فصل پنجم:نتیجه‌گیری و پیشنهادها
5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..121
5-2- نتایج آزمون فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………….121
5-3- بحث و نتیجه‌گیری…………………………………………………………………………………………………………………126
5-4- پیشنهادهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….127
5-4-1-پیشنهادهای کاربردی ………………………………………………………………………………………………………..127
5-4-2- پیشنهاداهایی برای تحقیقات آتی ………………………………………………………………………………………..129
5-5- محدودیت‌ها…………………………………………………………………………………………………………………………129
منابع و مآخذ
منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………………131
منابع لاتین…………………………………………………………………………………………………………………………………….133
پیوست​ها
پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………………………………….138

فهرست جداول
عنوان شماره صفحه
جدول2-1- تعاریف هوش معنوی…………………………………………………………………………………………………….. 23
جدول 2-2- ابعاد هوش معنوی بر اساس دیدگاه زهر و مارشال ………………………………………………………………..29
جدول 2-3- مدل هوش معنوی از دیدگاه سیندی ویگزروث……………………………………………………………………32
جدول 2-4- مقایسه هوش معنوی و هوش متعارف…………………………………………………………………………………40
جدول 2-5- مقایسه سه نوع هوش (زهر و مارشال)…………………………………………………………………………………40
جدول2-6- تعاریف هوش عاطفی در مطالعات مختلف…………………………………………………………………………..49
جدول 2-7- تعاریف مختلف عملکرد …………………………………………………………………………………………………75
جدول 1-3- آلفای کرونباخ مربوط به آزمون هوش معنوی …………………………………………………………………….97
جدول 3-2- ضریب همبستگی بین خرده مقیاس​های هوش معنوی ……………………………………………………………98
جدول 3-3- آلفای کرونباخ مربوط به آزمون هوش عاطفی …………………………………………………………………….98
جدول 3-4- ضریب همبستگی بین خرده مقیاس​های هوش هیجانی با نمره کل آزمون………………………………….99
جدول3-5- تجزیه واریانس……………………………………………………………………………………………………………..104
جدول 4-1- نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرنوف……………………………………………………………………………..107
جدول 4-2- توزیع فراوانی و در صد نمونه با توجه به جنسیت………………………………………………………………..108
جدول 4-3- توزیع فراوانی و در صد نمونه ا توجه به مدرک تحصیلی …………………………………………………….109
جدول 4-4- وضعیت سنی مورد بررسی……………………………………………………………………………………………..110
جدول 4-5- توزیع فراوانی و در صد نمونه بر حسب سابقه خدمت………………………………………………………….111
جدول 4-6- میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش بر حسب جنسیت ………………………………………….111
جدول 4-7- ضرایب همبستگی ساده بین هوش معنوی و عملکرد شغلی …………………………………………………..113
جدول 4-8- ضرایب همبستگی ساده بین هوش عاطفی و عملکرد شغلی…………………………………………………..114
جدول 4-9- نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش بینی عملکرد شغلی براساس
مؤلفه​های هوش عاطفی و معنوی……………………………………………………………………………………………………….115
جدول 4-10- ضرایب رگرسیون برای پیش بینی عملکرد شغلی بر اساس مؤلفه​های هوش
معنوی و هوش عاطفی……………………………………………………………………………………………………………………..115
جدول 4-11- مدل رگرسیونی به شیوه سلسله مراتبی برای پیش بینی عملکرد شغلی……………………………………116
جدول 4-12- ضرایب رگرسیونی برای پیش بینی عملکرد شغلی به شیوه سلسله مراتبی………………………………..117
جدول 4-13- ضرایب همبستگی بین هوش معنوی و هوش هیجانی با عملکرد
شغلی به تفکیک جنسیت…………………………………………………………………………………………………………………117
جدول 4-14- نقش تعدیل​گری جنسیت در رابطه با هوش معنوی و عملکرد شغلی …………………………………….118
جدول 4-15- نقش تعدیل​گر جنسیت در رابطه با هوش هیجانی و عملکرد شغلی ………………………………………119

فهرست نمودارها
عنوان شماره صفحه
نمودار 2-1- سیستم عملکرد فردی………………………………………………………………………………………………………80
نمودار 4-1- توزیع فراوانی با توجه به جنسیت …………………………………………………………………………………….108
نمودار 4-2- توزیع فراوانی نمونه بر حسب مدرک تحصیلی ………………………………………………………………….109
نمودار 4-3- وضعیت سنی نمونه مورد بررسی……………………………………………………………………………………..110
نمودار 4-4- وضعیت سابقه خدمت در نمونه مورد بررسی……………………………………………………………………..111
نمودار 4-5- میانگین متغیرهای پژوهش در نمونه مورد بررسی………………………………………………………………..111

چکیده
نیروی انسانی یکی از با اهمیت​ترین منابع سازمان در جهت تحقق اهداف محسوب می​گردد. لذا سازمان‌ها به دنبال برنامه​ریزی​های مناسب به منظور جذب و نگهداری نیروی انسانی کارا می​باشند. عوامل مختلفی در کارایی نیروی انسانی نقش دارند و محققان به دنبال بررسی این عوامل و تأثیر آن​ها بر روی عملکرد نیروی انسانی می‌باشند. از جمله عوامل تأثیر گذار بر عملکرد نیروی انسانی، هوش عاطفی و هوش معنوی است، که در این پایان‌ نامه به آن پرداخته می‌شود. هدف اصلی این تحقیق، بررسی رابطه هوش عاطفی و هوش معنوی بر عملکرد کارکنان مرکز آموزشی-درمانی امام رضا(ع) شهر کرمانشاه است. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است. در این پژوهش جامعه آماری شامل کلیه پرسنل با مدرک تحصیلی دیپلم به بالا مرکز آموزشی درمانی امام رضا(ع) می​باشد. روش نمونه گیری در این پژوهش تصادفی ساده بوده است. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 300 نفر برآورد شده. به منظور جمع‌آوری اطلاعات و داده​های پژوهش از پرسش​نامه​های استاندارد هوش معنوی کینگ، هوش عاطفی برادبری-گریوز و عملکرد شغلی پاترسون استفاده شده است. ضریب پایایی آن​ها با روش آلفای کرونباخ به ترتیب 92/0، 86/0، 81/0 بدست آمد. فرضیات از طریق آزمون‌های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند​گانه مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان می​دهد که هوش عاطفی و مؤلفه​های خودآگاهی، خودمدیریتی و آگاهی اجتماعی توان پیش‌بینی عملکرد شغلی را دارند اما مؤلفه مدیریت رابطه فاقد توان لازم برای پیش‌بینی عملکرد شغلی می‌باشد. علاوه بر آن یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که هوش معنوی و مؤلفه‌های آن که شامل تفکر انتقادی وجودی، تولید معنی شخصی، آگاهی و توسعه حالت‌آگاهی، فاقد توان لازم برای پیش‌بینی عملکرد شغلی می‌باشند.
واژگان کلیدی: هوش عاطفی، هوش معنوی، عملکرد کارکنان، مرکز آموزشی- درمانی امام رضا(ع)

فصل اول
کلیات تحقیق

مقدمه
هدف اصلی تمام سازمان‌ها افزایش کارایی و اثربخشی می‌باشد. سازمان‌ها با به کار‌گیر سرمایه و دارایی‌های فیزیکی به همراه نیروی انسانی کارآمد، تلاش در تحقق اهداف مذکور دارند. در سال‌های اخیر به نقش نیروی انسانی در سازمان‌ها نسبت به سایر منابع سازمان، توجه خاصی شده و محققان به دنبال بررسی عوامل و فاکتور‌هایی هستند که باعث افزایش کارایی نیروی انسانی می‌گردد. یکی از این عوامل، هوش عاطفی است که به مفهوم توانایی افراد در کنترل احساسات و هیجانات خود و دیگران می‌باشد.
امروزه می‌توان هوش عاطفی را نیز به عنوان یه تفاوت عمده بین شخصیت‌های مختلف قلمداد کرد. بطوری که افراد مختلف ممکن است از لحاظ میزان بهره هوش عاطفی متفاوت از یکدیگر باشند و به این تفاوت به شیوه‌های گوناگون در زندگی آن‌ها نمود پیدا کند. کارکرد‌ها و عملکرد‌های افراد به دلیل داشتن درجه هوش عاطفی متفاوت بوده و کل زندگی آن​ها را تحت الشعاع خود قرار می​دهد.
پدیده پیچیدگی محیط‌ها در عصر کنونی، سازمان‌ها را بر آن داشته است تا پاسخ‌های بسیار گوناگون و متفاوت داشته باشند، یکی از عملی‌ترین شیوه‌ها، ترغیب کارکنان به این است که با تمام وجود خود را وقف کار کنند و از این طریق«خود» تمام عیار خویش را در کار بیابند که پیامد آن کارکنانی خلاق و نوآور در پاسخگویی به محیط‌های متلاطم خواهد بود. بروز خود تمام عیار در کار با ورود معنویت در سازمان میسر خواهد بود، امروزه کارکنان در هر جایی که فعالیت می‌کنند، چیزی فراتر از پاداش‌های مادی در کار را جستجو می‌کنند. آنان در جستجوی کاری با معنا، امید بخش و خواستار متعادل ساختن زندگی‌شان هستند. سازمان‌ها با کارکنان رشد‌یافته و بالنده‌ای روبرویند که در پی یافتن کاری با معنا، هدفمند و پرورش محیط‌های کاری با چنی

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع هوش عاطفی، هوش معنوی، تحلیل داده Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع هوش عاطفی، هوش معنوی، عملکرد کارکنان