دانلود پایان نامه با موضوع همسايگي، تخصيص، يافتن

دانلود پایان نامه ارشد

در اينجا نيز از تابع هدف F و عبارت 4-1 استفاده ميكنيم و سعي در بيشينه سازي اين عبارت داريم.
ساختار همسايگي
به منظور تلاش براي بهبود جواب ابتدايي موجود در اين فاز، نياز به تعريف يك همسايگي مناسب وجود دارد.از آنجا كه در ادبيات موضوع موجود براي مسئله، در بيشتر مطالعات از الگوريتم های حريصانه بهره برده شده است، براي يافتن يك همسايگي مناسب، همسايگي هاي متعددي مورد بررسي و آزمايش قرار گرفت كه در نهايت همسايگي كه در اينجا ارائه مي شود نسبت به بقيه پاسخ هاي بهتري از خود نشان مي داد. به طورخلاصه اين همسايگي قصد دارد با حذف يكي از تخصي صهاي انجام شده و درنتيجه آزادكردن مقداري ازظرفيت EMS ها و بيمارستان ها، استفاده بهتري از اين ظرفيت داشته باشد به گونه ایی كه ميزان تابع هدف افزايش يابد. به منظور يافتن جواب جديد با استفاده از اين همسايگي اقدامات زير بايد انجام شوند.
جواب فعلي را در نظر مي گيريم و از بين تمامي تخصيص هاي انجام شده، بر اساس تكنيك چرخ رولت، يكي را انتخاب مي كنيم. منظور از تخصيص همان متغيرهاي Xijkt هستند كه براساس مقدار عددي آن هااحتمال آن ها در چرخ رولت محاسبه مي شود.
پس از انتخاب تخصيص مورد نظر، مقدار آن برابر صفر قرار داده مي شود. به عبارت ديگر اين تقاضا راپاسخ داده نشده در نظرمي گيريم و به ميزان آن به ظرفيت باقي مانده ي مركزEMS و بيمارستان مربوطه افزوده مي گردد.
حال با توجه به وضعيت موجود، اقدام به تخصيص تقاضاهاي پاسخ داده نشده مي كنيم. در اينجا از همان روشي كه در يافتن جواب اوليه از آن استفاد ه شد، بهره برده مي شود. تنها تفاوت آن است كه به هنگام يافتن تخصيص مناسب براي هر نقطه تقاضا آن مركزEMS و بيمارستاني در اولويت قرار ميگيرند كه علاوه برارتباط داشتن با يكديگر و در فاصل هي زماني سطح دوم (r_2و S_2) از نقطه تقاضا بودن، ميزان عبارت آنها نيز، كه همان ضريب تابع هدف مربوط به هر تخصيص است، بيشترين باشد. بديهي استكه در اين جا محدوديت هاي ظرفيت مراكزEMS و بيمارستان ها نيز مي بايست رعايت شود.
ميزان تابع هدف جواب جديد را محاسبه میکنیم. در صورتي كه تابع هدف افزايش يافت اين جواب رامي پذيريم. در غير اين صورت با جواب حاصل پذيرفته می شود.سپس جواب ديگري درهمسايگي مربوطه می یابیم. تا زماني كه تعداد تكرارها در دماي فعلي بهL 2 نرسيده است ادامه مي دهيم. پس از آن اقدام به كاهش دما با استفاده از رابطه ي -مي كنيم و ادامه می دهیم.هنگامي كه دما از دماي پاياني كمتر شد متوقف مي شويم. پس از تعيين توزيع آمبولانس ها و تخصيص بيماران در تمامي دوره هاي تحت بررسي، مرحله دوم به منظوريافتن نحوه مناسب بازآرايي آمبولانس ها انجام مي شود.

4-5 مرحله دوم: بازآرايي آمبولانس ها
در اين مرحله از الگوريتم، به منظور يافتن بهترين نحوه بازآرايي آمبولانس ها بين مراكز در هر دو دوره متوالي، يك الگوريتم حريصانه ارائه مي شود. در اين مرحله قصد داريم نحوه جابجايي آمبولانس ها بين مراكز در هر دو دوره متوالي را به گونه اي تعيين كنيم كه عبارت (4-2) كه همان بخش دوم تابع هدف در مدل رياضي مسئله است كمينه شود..
( 4-2 )
گام هاي زير را براي هريك از دوره هاي بازآرايي يعني از0 تا 1-T انجام مي دهيم.
گام اول : مراكز خدمات فوريت هاي پزشكي را در دوره t به سه دسته تقسيم مي كنيم:
1 مراكزي كه در دوره بعد تعداد آمبولانس هاي موجود در آ نها بدون تغيير باقي مي ماند.
2 مراكزي كه در دوره بعد تعداد آمبولانس هاي موجود در آن ها افزايش مي يابد.

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع مکانیابی Next Entries منبع تحقیق با موضوع مواد مخدر، فرزندپروری، مصرف مواد