دانلود پایان نامه با موضوع هستی شناسی، واقع گرایی، برتراند راسل، ناواقع گرایی

دانلود پایان نامه ارشد

مهمل و پنداره های خیال بافانه آرمانگرایان – نقطه مقابل واقع گرایان که خود پوزیتیویست ها ؛ مدعی چنین وصفی برای روش اثباتی و چنان توصیفی برای فیلسوفان و عالمان پوزیتیویست و هم تباران خود هستند و دیگران را -اعم از آرمان گرایان و ذهنیت اندیشان متهم به ناواقع گرایی می سازند – برحذر می دارند که از این طریق ، اصل تناظر علم با واقع و فرعی بودن ذهن به نسبت عین و فراغت علم از ارزش داوری ها و پیش داوری ها فراهم آید . این در حالی است که هستی شناسی های غیر اثباتی ، با سرمشق گرفتن از کانت و فرع دانستن عین به نسبت ذهن ، و حتی فراتر از این مدعا ، با تلقی خصلت گفتمانی و میانذهنی برای عین و ابژه های معرفتی با الهام از پساساختارگرایانی نظیر فوکو، داستان عینی گرایی و ذهنی گرایی – آبجکتیویسم و سوبجکتیویسم – را به شیوه ای دیگر باز می سرایند که اوج این هماوردی ، با نفی معنای تثبیت شده و قطعی برای گزاره های علمی و حتی برای تصورات بسیط ، به تعبیرنیچه وهرمنوتیسین های رادیکال و انتقادی کلمه و تصور را نیز تاویلی می پندارند که بر تاویل های پیشین استوار است که پذیرش چنین ادعایی ، نظریه واقع نمایی زبان مورد نظر پوزیتیویست ها را که بیانگر داده های واقعی و انعکاس عین در ذهن و زبان بود ، به چنان تناقض و تعارضی می انجامد که زبان معیار علم اجتماعی و حقوقی و حتی طبیعی ، چیزی جز تاویل و خوانش هماره نامتعین واژه ها و کلمه ها نیست که از هرگونه معنای قطعی تهی و از واقع نمایی نیز محروم است . البته صدق منطقی گزاره ها ، و تناظر گزاره های اجتماعی – حقوقی با واقع و جامعه ، تناظری یک به یک و سر راست نیست که هر جا گزاره ای صادق افتد ، و از حیث قواعد و الزام های منطقی صحیح باشد ، به خودی خود ، مستلزم واقعی بودن و تطابق آن با واقعیت پدیداری جهان و جامعه باشد . در این راستا دو نظریه در ادبیات فلسفه علم مطرح شده است که بررسی آن از حوصله این نوشتار خارج است و مشتاقان را به کتاب های مربوط ارجاع می دهیم . برتراند راسل در کتاب زیر به شیوه ای تحلیلی گستره و محدودیت های مترتب بر گفتمان علمی را که به اعتقاد وی تجربی – قیاسی است ، بیان کرده است .Cf . Russell, B., 1948, HUMAN KNOWLEDGE. ITS SCOPE AND ITS LIMITS, London: Allen & Unwin. – Zimmerman 2000, “Four Epistemological Challenges to Ethical Naturalism: Naturalized Epistemology and the First-Person Perspective”, in Moral Epistemology Naturalized, R. Campbell and B. Hunter, (eds.), CANADIAN JOURNAL OF PHILOSOPHY (Supplementary Volume): 31–74.–––, 2001, “Realist Expressivism: A Neglected Option for Moral Realism” SOCIAL PHILOSOPHY AND POLICY, 18: 1–43.––, 2008, “Darwinian Skepticism about Moral –Legal Realism”, PHILOSOPHICAL ISSUES, 18: 186-206.

144 – صدیق سروستانی ، رحمت اله . روش شناسی شورش های شهری . مقالات علمی . شماره 1 بهار 1379. ص 626
145 – همان .

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع حقوق بین الملل، روش شناسی، علوم اجتماعی، رویکرد سیستمی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره هخامنشیان، آسیای صغیر، سیاست خارجی، شاهنشاهی هخامنشی