دانلود پایان نامه با موضوع نظریه مجموعه، و رتبه بندی، سلسله مراتب

دانلود پایان نامه ارشد

بالعکس.

جدول 3-5: محاسبه بالاترین و پایین ترین ارزش ماتریس نرمال وزنی
f max
0/109
0/113
0/057
0/120
0/126
f min
0/032
0/033
0/019
0/069
0/072
f+ – F-
0/077
0/080
0/038
0/052
0/054

مرحله پنجم: تعیین شاخص مطلوبیت (S) و شاخص نارضایتی (R)

f* = بزرگترین عدد ماتریس نرمال وزنی برای هر ستون
fij = عدد گزینه مورد نظر برای هر معیار در ماتریس نرمال وزنی
f- = کوچکترین عدد ماتریس نرمال زونی برای هر ستون
طبیعتا برای گزینه به ازای هر معیار یک شاخص مطلوبیت به دست می آید که مجموع آنها شاخص نهایی Sj گزینه را مشخص می کند.
بزرگترین Sj هر گزینه به ازای هر معیار ، شاخص نارضایتی (R) آن گزینه می باشد.

جدول 3-6: تعیین شاخص مطلوبیت (S) و شاخص نارضایتی (R)

درآمد
اشتغال
واحدهای خدماتی
میزان مشارکت
توزیع نتایج

aij
0/18
0/22
0/100
0/250
0/250
S
R
چوزه
0/00
0/03
0/050
0/167
0/167
0/42
0/167
بوزندان
0/01
0/00
0/000
0/167
0/250
0/43
0/250
گنبدک
0/14
0/22
0/090
0/000
0/083
0/53
0/220
آقچه قلعه
0/14
0/04
0/030
0/083
0/250
0/55
0/250
شاکین
0/18
0/20
0/050
0/167
0/000
0/59
0/202
قراقورتان
0/17
0/14
0/100
0/250
0/167
0/84
0/250
حسن آباد
0/10
0/03
0/070
0/083
0/167
0/46
0/167

مرحله ششم: محاسبه مقدار Q و رتبه بندی نهایی گزینه ها
از طریق فرمول زیر:

V = عدد ثابت 0.5
Sj = مجموع مقدار S برای هر گزینه
S- = بزرگترین عدد شاخص S برای هر گزینه
S* = کوچکترین عدد شاخص S برای هر گزینه
Rj = مجموع مقدار R برای هر گزینه
R- = بزرگترین عدد شاخص R برای هر گزینه
R* = کوچکترین عدد شاخص R برای هر گزینه
در نهایت بیشترین مقدار Q به عنوان بهترین گزینه انتخاب می شود.

جدول 3-7: محاسبه مقدار Q و رتبه بندی نهایی
چوزه
1/000
بوزندان
0/485
گنبدک
0/538
آقچه قلعه
0/340
شاکین
0/579
قراقورتان
0/000
حسن آباد
0/946

3-7- تکنیک فازی95

نظریه مجموعه فازی، در سال 1965 به وسیله لطفیزاده ارائه شد تا بتوان به صورتی کمّی با عدماطمینان و عدم صحت دادهها سروکار داشت. مهمترین کاربرد نظریه مجموعه فازی توانایی آن در ارائه مسائل مبهم به وسیله کمی کردن اطلاعات دقیق است (ناچتمن، 2000 : 7).
با بکارگیری نظریه مجموعه فازی، روشهای علم مدیریت کلاسیک به محیط فازی گسترش مییابد و میتوان از آن در سیستمهای متعدد مدیریتی از جمله تصمیمگیری، سیاستگذاری، برنامهریزی و مدلسازی استفاده کرد. علم مدیریت فازی قادر است مدلهایی ایجاد کند، که تقریبا همانند انسان، اطلاعات کیفی را به صورت هوشمند پردازش نماید. بدین ترتیب سیستمهای مدیریت انعطاف بیشتری پیدا میکنند و اداره سازمانهای بزرگ و پیچیده در محیطهای متغیر، امکانپذیر میشود (آذر و فرجی، 1381: 17).
تصمیمگیران می توانند از کمیکردن دادههای نامطمئن و نادرست بهره گرفته و بدین طریق ریسکهای بالقوه در مدلهای تحلیل خود را با استفاده از دادههای فازی کاهش دهند ( ناچتمن ونیدی، 2001 : 246).
مجموعه فازی به بیان ساده عبارتست از: تخصیص یک ارزش به هر فرد ممکن در موضوع بحث که نشاندهنده رتبه عضویت آن در مجموعه فازی است. این رتبه مربوط به درجهای است که آن فرد قابل تطبیق با یک مفهوم ارائه شده در مجموعه فازی باشد (کلیر و یوآن، 2005 : 4) .
مجموعه فازی بر اساس تعریف لطفیزاده عبارتست از :
یک تابع عضویت که عناصر حوزه، فضا یا موضوع X را به دستگاه فاصلهای [0,1] نسبت میدهد. یعنی داریم (لطفی زاده، 1965: 339) :
A:X [0,1]
زمانی که عدد مورد نظر به یک نزدیکتر باشد، درجه بالاتری از عضویت وجود داشته و در نتیجه قدرت اینکه موضوع مورد نظر به آن مجموعه مربوط باشد بیشتر است. چنانچه درجه عضویت برابر صفر باشد نشاندهنده عدم عضویت و چنانچه برابر یک باشد، نشاندهنده عضویت کامل است (پدریکز96 و گمیده97 2005: 5). عدد فازی یک مجموعه فازی نرمال و محدب است. عدد فازی مثلثی98 (TFN) یک نوع خاص از اعداد فازی است که به صورت سهگانه ( a1,a2,a3) تعریف میشود. این پارامترها به ترتیب نشاندهنده کمترین ارزش ممکن99، بیشترین ارزش مورد انتظار100 و بزرگترین ارزش ممکن101 است ( ناچتمن و نیدی ، 2003 : 263) . شکل 2 عدد فازی مثلثی را با توجه به پارامترهای آن نشان میدهد .

شکل شماره 3-2. عدد فازی مثلثی (کوران102 و همکاران ، 2004 : 514)

با توجه به شکل 2 تابع عضویت103 به صورت زیر تعریف می شود : ( ناچتمن ، 2000: 22 )
زمانی که X a1 خواهیم داشت :A(X) = 0 μ
زمانی که X≤a2 a1≤خواهیم داشت : A(X) = (X-a1)/ (a2-a1) μ
زمانی که X≤a3 a2≤ خواهیم داشت : A(X) = (a3-X)/ (a3-a2) μ
زمانی که X a3 خواهیم داشت : A(X) = 0 μ

3-8- روش آنالیز توسعه Chang :

چنانچه X={x1,x2,…,xn} مجموعهی اهداف و U={u1,u2,…,um} مجموعهی آرمانها باشد طبق روش آناليز توسعه Chang با لحاظ هر هدف، آناليز توسعه را مي توان براي هر يك از آرمانها انجام داد، لذا ميتوان به صورت ذیل m مقدار آناليز توسعه را برای هر هدف داشت:
Mgi1,Mgi2,…,Mgim where i=1,2,…,n

که تمام Mgijها عدد فازی مثلثی است که به شکل(l,m,u) نمایش داده میشود. شکل زیر نمایش یک عدد فازی مثلثی است.

شکل3-3: نمایش یک عدد فازی مثلثی
مراحل توسعهیآنالیز Chang به صورت زیر است:
گام نخست به دست آوردن بسط مركب فازي براي هر هدف است. اگر i=1,2,..,n Mgi1,M2gi,…Mgim اندازهی آنالیز توسعه iامین هدف به ازای m آرمان باشد، بسط مرکب فازی m آرمان برای iامین هدف به صورت زیر تعریف میگردد:

بنابراین:

بنابراین:

درگام دوم درجه ارجحيت (درجه امكان پذيري) بر محاسبه ميشود. چنانچه و باشد، درجه ارجحيت بر که با نمایش داده میشود به صورت زیر تعریف میگردد:

که برای اعداد فازی مثلثی معدل با رابطهی زیر است:

کهd با بزرگترین نقطه تقاطع بین متناظر است. شکل2 را نشان میدهد:

شکل3-4: تقاطع Si وSk.
گام سوم : محاسبه درجه ارجحيت يك عدد فازي محدب S که از K عدد فاری محدب Si: i=1,2,..,K بزرگتر باشد، به شکل زیر نمایش داده میشود:
V(S≥S1,S2,…,SK)= V((S≥S1), (S≥S2),…, (S≥Sk))
= min(V(S≥S1), (S≥S2),…, (S≥Sk))
i=1,2,…,k (S≥Si) = min V
اگر فرض شود =min V(Si,Sk) for(k=1,2,…,n k≠i) d'(Ai) آنگاه بردار وزنی به شکل زیر محاسبه میشود:

W’ = (d’ (A1),d'(A2),…,d'(An))
گام چهارم: نرمالسازي بردارW’ و به دست آوردن بردار وزن نرمالايز شده W به شکل زیر است:

W = (d (A1),d(A2),…,d(An))

3-9- الگوریتم فرآیند FAHP به روش آنالیز توسعه Chang

مرحله نخست اين الگوريتم، ساخت سلسله مراتب براي مسئله است. در مرحله دوم نيز ماتريسهاي مقايسه زوجي تعيين ميشود و اعمال قضاوت ها صورت مي پذيرد. در حالت كلاسيك عدد متناظر با ارجحيتهاي زباني در ماتريسهاي مقايسات زوجي وارد ميشود. اما در حالت فازي، مقدار متناظر با ارجحيتهاي زباني را با اعداد فازی مثلثي در ماتريس هاي مقايسات زوجي وارد ميكنيم. به اين منظور میتوان از جدول زير استفاده كرد:

جدول3-8: متغیرهای زبانی و اعداد فازی مثلثی مربوط
 

 

 
عبارت زبانی برای تعیین ارجحیت
 
عدد فازی مثلثی
 
معکوس
عددفازی مثلثی
ارجحیت یا اهمیت کامل و مطلق

(2/3،1،2/1)

(1/3 ،1، 2/2)
ارجحیت یا اهمیت خیلی قوی تر

(2،2/3،1)

(3/1 ،2، 2/1)
ارجحیت یا اهمیت قوی تر

(2/5،2،2/3)

(3/5، 2/1، 2/2)
ارجحیت یا اهمیت کم

(3،2/5،2)

(5/1، 2/3، 2/1)
ارجحیت یا اهمیت برابر
 
(2/7،3،2/5)
 
(5/7، 3/1، 2/2)

اين اعداد فازي ارائه شده با مقياسهاي زباني معمولي 1 تا 9، برابر نيست، اما براي فرايند تحليل سلسله مراتبي فازي مناسب است و مورد استفاده قرار ميگيرد. قابل ذكر است كه تمامي عناصر روي قطر اصلي ماتريس مقايسه زوجي برابر با) 1،1،1) است و در ضمن چنانچه عناصر سطر iام و ستون jام ماتريس مقايسه زوجي برابر با باشد، عنصرسطر iام و ستون jام برابر است با:

مرحله سوم محاسبه وزنهاي نسبي معيارها و گزينهها است. براي محاسبه وزن نسبي گزينهها نسبت به هريك از معيار ها و وزن نسبي معيارها نسبت به هدف، روش آناليز توسعه را براي هريك از ماتريسهاي زوجي به كار ميبريم، لذا به ازاي هر ماتريس يك بردار وزن نسبي متناظر با آن ماتريس به دست ميآيد. مرحله چهارم نيز محاسبه وزن نهايي گزينهها است كه از تلفيق اوزان نسبي به دست ميآيد.
امروزه روشهای متفاوتی برای تصمیمگیری چند شاخصهای پیشنهاد شده است. روشهاي تصمیمگیري چند معیاره، تکنیک الویت بندي با تشابه به راهحل ایدهآل و فرآیند تحلیل سلسل مراتبی، رویکردهاي تصمیمگیري منطقی هستند که بطور گسترده مورد استفاده قرار گرفتهاند و با توجه به اینکه نقاط ضعف هر یک با نقاط قوت دیگري جبران میشود، ترکیب آنها میتواند نتایج بهینهای را ارائه دهد.

3-10- خلاصه فصل

در اين فصل ابتدا تعريفي از پژوهش ارائه گرديد. سپس با تعريف فرضيه، فرضيههاي پژوهش بيان گرديد که منجر به تعريف معیارهاي پژوهش گرديد،که شامل دو دسته معیارهای مالی سنتی حسابداری و معیارهای مالی مبتنی بر ارزش است. بعد از آن جامعه آماري و روش گردآوري دادهها بيان گرديد. در نهايت در قسمت روش تجزيه و تحليل دادهها و آزمون فرضيهها به بيان تکنیکها و روشهاي مورد استفاده در مدل پژوهش شامل تاپسیس، ویکور، فازی، آنالیز توسعه چانگ و تحلیل سلسه مراتبی فازی پرداختیم.
فصل بعد به تجزيه و تحليل اطلاعات و تفسير نتايج حاصل از آن اختصاص دارد.

فصل چهارم

تجزيه و تحليل دادههاي پژوهش

4-1- مقدمه

این پژوهش به اجرای دو مدل نوین ارزیابی عملکرد شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در 3 صنعت دارویی، فلزات اساسی و خودرو و قطعات خودرو میپردازد. سپس به بررسی تطبیقی نتایج دو مدل میپردازد. در فصل قبل ابتدا تعریفی از پژوهش ارائه شد. سپس با تعریف فرضیه، فرضیههای پژوهش بیان شد که منجر به تعریف معیارهای ارزیابی عملکرد مالی پژوهش، شامل دو دسته معیارهای سنتی حسابداری و معیارهای مبتنی بر ارزش گردید. بعد از آن جامعه آماری و روش گردآوری دادهها بیان شد. در نهایت در قسمت روش تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون فرضیهها به بیان مدل مورد استفاده در پژوهش، روشهای آزمون فرضیات، روش AHP، روش تاپسیس، شامل مراحل آن و مزایا و معایب

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع روش ویکور، ارزش افزوده، تکنیک AHP Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، ارزش افزوده