دانلود پایان نامه با موضوع مکانیابی، تخصیص بهینه، نیروی امداد

دانلود پایان نامه ارشد

ً به دست آوردن حداكثر پوشش تقاضا در سطح شهر با توجه به محدوديت زمان و بودجه مي باشد. طي30 سال گذشته تحقيقات و مطالعات گسترده اي در اين زمينه صورت پذيرفته و مدل هاي متعددي نيز ارائه شده است.
اما پيش از انجام مدل سازي و يافتن محل اين مراكز بايد به دو نكته ي بسيار مهم كه تاكنون چندان مورد توجه قرار نگرفته اند، پرداخته شود.اول آنكه چون تقاضا براي خدمات مراكز فوريت هاي پزشكي در سطح يك شهر، در زمان زلزله ، و در مناطق و زمان هاي مختلف داراي تغييرات قابل ملاحظه اي است، لازم است كه براي پاسخ گويي به اين تقاضاها ظرفيت مراكز خدمات فوريت هاي پزشكي نيز در مناطق و زمان هاي مختلف با توجه به تغييرات تقاضا تغيير كند؛ و از آنجايي كه ظرفيت اين مراكز وابسته به تعداد آمبولانس مستقر در هر مركز است، بنابراين نياز به بازآرايي آمبولانس ها دراين مراكز حياتي مي باشد.
دوم آنكه باتوجه به محدود بودن ظرفيت پذيرش مراكز خدمات فوريت هاي پزشكي و بيمارستان ها مي بايست تقاضاي موجود براي خدمات فوريت هاي پزشكي را به گونه اي به اين مراكز و بيمارستان ها تخصيص داد كه اين محدوديت اساسي نيز رعايت شود.
به طور کلي براساس ويژگيهاي کشور ايران، 23 بحران پس از زلزله تعريف شده است. از جمله اين بحرانها مي توان به بحران امنيت، بحران کودکان بي سرپرست، بحران اطلاع رساني و … اشاره کرد [9] يکي از بحرانهاي بعد از زلزله، بحران تخصيص منابع و تيمهاي امدادي است. تخصيص منابع پس از بحران از مواردي است که در کشور ما با مشکل مواجه است. در صورت تخصيص مناسب منابع پس از بحران ميتوان از بسياري از خسارتها پيشگيري کرد و آمار تلفات را کاهش داد.
با توجه به احتمال بالاي وقوع زمين لرزه در ایران و اينکه در حال حاضر سيستم مديريت بحران فاقد ابزاري مناسب براي مکانیابی صحیح ایستگاهای امداد و نجات و تخصيص امکانات و تيمهاي امدادي به مناطق آسيب ديده است، پژوهشگر در اين تحقیق به دنبال معرفي يک مدل براي تخصيص مناسب استفرار و جانمایی ایستگاه های امداد و نجات و وارائه مدلی جهت تخصیص صحیح نیروهای امداد و نجات جهت در زمان زلزله میباشد
1-4 اهداف عمده تحقیق
با توجه به مسائل ذكر شده و اهميت خدماتي كه مراكز خدمات فوريت هاي پزشكي و تخصیص صحیح نیروهای امداد و نجات در زمان و پس از زلزله جهت کاهش تلفات انسانی ارائه مي دهند در اين مطالعه قصد داريم با ارائه مدلي رياضي و حل آن به سه سوال زير پاسخ دهيم.
1 – بهترین نحوه ي تخصيص تقاضا درهر دوره
هنگامي كه زلزله رخ مي دهد و در نتيجه با مركز فرمان دهي خدمات فوريت هاي پزشكي تماسي برقرار مي شود با توجه به دوره ي زماني كه در آن قرار داريم و منطقه اي كه حادثه در آن رخداده است اپراتور بايد بداند كه ازكدام يك از مراكز خدمات فوريت هاي پزشكي مي بايست آمبولانسي به محل حادثه اعزام كند و همچنين درصورتي كه بيمار نياز به انتقال به بيمارستان داشته باشد، آمبولانس بايد وي را به كدام بيمارستان انتقال دهد.
2 – بهترین نحوه بازآرايي چيدمان آمبولانس ها در دوره هاي مختلف
با توجه به وقوع زلزله و با توجه به به تغييرات تقاضا و سرعت تردد در دوره هاي زماني و مناطق مختلف و به منظور پاسخ گويي مناسب به تقاضاي بيماران، آمبولانس ها در هر دور هي زماني چگونه بين مراكز خدمات فوريت هاي پزشكي توزيع شوند و در صورتي كه نياز به تغيير اين توزيع بود، از كدام مركز خدمات فوريت هاي پزشكي بايد آمبولانس كم و به كدام يك افزوده شود.

3 – بهترین نحوه تخصیص کارآمد نیروی امداد و نجات
با توجه به وقوع زلزله و استقرار مراکز فوریت پزشکی و تجهیز این مراکز و تعیین ظرفیت نیروی امداد و نجات برای هر مرکز که با توجه به وضعیت جغرافیایی و جمعیت نقاط تقاضا می باشند میتوان مسئله را حل کرد
سوالات تحقیق
1-5-1 سوالات اصلی تحقیق
الف ( نحوه صحیح مکانیابیبرای مراکز خدمات فوریت های پزشکی چگونه است ؟
ب ( نحوه تخصیص تقاضای موجود برای خدمات فوریت پزشکی بین مراکز بیمارستانهای مختلف چیست ؟
ج ( باز آرایی آمبولانسها در مراکز خدمات امداد و نجات چگونه شکل می گیرد ؟
د ( نحوه تخصیص صحیح نیروهای امداد و نجات برای مناطق آسیب دیده چگونه انجام می شود ؟
1-5-2 سوالات فرعی تحقیق
الف ( آیا مکانیابی ایستگاه های امداد و نجات در زمان زلزله موثر است؟
ب ( آیا تخصیص بهینه نیروهای امدادی در هنگام بحران )زلزله ( موثر است ؟
ج ( بین مکانیابی ایستگاه های امداد و نجات و کاهش صدمات ناشی از زلزله رابطه وجود دارد؟
د ( بین تخصیص بهینه و کاهش تلفات در هنگام بحران ) زلزله ( رابطه وجود دارد؟

1- 6 روند ارائه مطالب
در ادامه و در فصل دوم به مرور ادبيات موضوع و مطالعاتي كه تاكنون در اين زمينه انجام شده است پرداخته مي شود. در فصل سوم پس از تشريح مسئله موجود و ذكر تمامي نكات و مفاهيم مربوط به آن اقدام به ارائه مدلي رياضي از مسئله شد. در اين فصل تعريف مسئله و مدل سازي آن به تفصيل بيان مي شوند. همچنين نشان ميدهيم كه در نظر گرفتن مسئله به صورت پويا كاملا ضروري است و منجر به بهبودي چشم گير در پوشش دهي مي گردد.
به دليل پيچيدگي بسيار بالاي مدل ارائه شده و نياز به حافظه ي بالا به منظور حل آن، و در نتيجه ناتواني روش حل دقيق رياضي در به دست آوردن جواب در بسياري از نمودها، در فصل چهارم ، روش ابتكاري ارائه و مراحل آن به طور كامل بيان مي شود.
در فصل پنجم توضيحاتي در مورد مسائل آزمايشي، مشخصات نرم افزار و زبان برنامه نويسي به كار رفته و نيزمشخصات كامپيوتر مورد استفاده، ارائه شده و پس از آن به تجزيه و تحليل جواب هاي حاصل از مدل رياضي والگوريتم پيشنهادي پرداخته مي شود. همچنين با بررسي نتايج حاصل از الگوريتم ارائه شده ، نشان داده مي شودكه اين الگوريتم داراي كارايي بالا است.
در فصل ششم نيز به نتیجه گیری و بيان دستاوردهاي تحقيق پرداخته و در پايان نيز پيشنهاداتي براي تحقيقات آتي در اين زمينه بيان مي شود.

فصل دوم

مروري بر ادبيا ت موضوع

2-1 مقدمه
در اثر وقوع زلزله، بحرانهاي مختلفي ايجاد ميشود. عمده کشورها و مناطق زلزله خيز برنامههايي از پيش تعيين شده براي مقابله با اين بحرانها دارند [1] نبود برنامههاي از پيش تعيين شده براي مقابله با بحرانهاي پس از زلزله در برخي از کشورها، آمار خسارات اين پديده طبيعي را بالاتر برده است. زلزلههاي دهه گذشته در ايران و ترکيه شاهدي بر اين مدعا است. خسارات زلزله در اين دو کشور بسيار بيشتر از ميانگين مربوط به کشورهاي داراي برنامه مقابله با زلزله همچون چين و ژاپن است [2].
بعد از جستجو و مرور مقالات گوناگون، متاسفانه كار مشابهي يافت نگرديد. بطور كلي در ارتباط بامسئله مکانیابی و جانمایی ایستگاه های امداد و نجات و تخصیص صحیح نیروهای امدادرساني در هنگام وقوع زلزله، بندرت از روشهاي برنامه ریزی رياضي استفاده شده است. سيستمهاي مديريت بحران مرسوم، صرفا سيستمهاي اطلاعاتي مي باشند كه براي ارائه گرافيكي داده های (سیستم اطلاعات جغرافیایی)6 مربوط به بحران مورد استفاده قرار مي گيرند [5] اما هيچ يك از اين سيستمها از روشهاي بهينه سازي براي تخصيص منابع محدود استفاده نكرده اند. معدود كارهايي كه تا كنون انجام شده است نيز مربوط به برنامه ريزي بعد از وقوع زلزله مي باشد. براي مثال فرندیش و همکارانش 7[5] كارهايي كه به برنامه ريزي پيش از وقوع زلزله پرداخته اند نيز بيشتر مربوط به تعيين ريسك زلزله هستند براي مثال: دیویدسون8 ، شاخصي را براي نشان دادن ريسك زلزله توسعه داد. [12]
اين شاخص براي مقايسه خطر زلزله در شهرهاي مختلف جهان ارائه شده است پروژه اي9 که توسط مرکز (UNCRD) سازمان ملل متحد برای توسعه منطقه ای 10تعريف شد نيز كار مشابهي است كه قصد در شناسايي شهرهاي آسيب پذير دارد. در اين دو پروژه علاوه برآسيب پذير بودن هر شهر، سهم عوامل مختلف در اين آسيب پذيري نيز مشخص ميگردد.همانطور كه مشاهده مي كنيد در اين گونه كارها صرفا به شناسايي خطر در مناطق گوناگون پرداخته اند و اقدامي براي تخصيص بهينه منابع موجود نكرده اند. [4]

2- 2 مروری بر مدلهای مکانیابی تحقیق
مسئله ي مكان يابي مراكز خدمات فوريت هاي پزشكي به طور گسترده اي در 30 سال گذشته مورد مطالعه قرار گرفته است. اولين مدل هايي كه در اين زمينه مطرح شدند فرضيات ساده كننده ي بسياري را در نظر گرفته بودند و مدل مناسبي از شرايط مسئله در واقعيت را نمايش نمي دادند[50] در سال هاي اخير، تحقيقات بيشتري در اين زمينه انجام گرفته و مدل ها به مراتب پيچيده تر شده اند ومشخصات بيشتري از شرايط مسئله در دنياي واقعي را در بر می گیرند [5] و [8]. به طوركلي مطالعات انجام شده و مدل هاي ارائه شده در زمينه ي مسائل مكان يابي مراكز خدمات فوريت هاي پزشكي را مي توان به دو دسته ي اصلي مدل هاي ايستا11 و پويا12 تقسيم كرد، بسياري از مدل هاي ارائه شده به صورت يك مسئله ي بهينه سازي با تابع هدف و محدوديت هاي خطي بوده كه شامل متغير هاي عددصحيح وپيوسته13 هستند.
هدف مدل هاي ايستا، مكان يابي پايگاه ها وتخصيص آمبولانس ها به آنها است. مدل هاي ايستا خود به دودسته ي قطعي 14 و احتمالي 15تقسيم مي شوند. تفاوت مدل هاي احتمالي نسبت به مدل هاي قطعي در ديدن احتمال عدم دسترسي به آمبولانس ها است. آمبولانس ها بنا به دلايلي، مانند اعزام براي پاسخ به تقاضاي قبلي و يا خرابي، ممكن است دور ازدسترس قرار گيرند و در مدل هاي احتمالي سعي شده است تا اين عدم دسترسي به نحوي در مدل مورد توجه قرار گيرد. مدل هاي پويا كه در گام بعد از مدل هاي ايستا قرار مي گيرند و اساس آنها نيز بر پايه ي مدل هاي ايستا مي باشد، به مسئله مكان يابي امكانات خدمات فوريت هاي پزشكي با در نظر گرفتن بازه هاي زماني و يافتن چيدمان مناسب آمبولانس ها در هر يك از اين بازه ها پاسخ مي دهند، هدف اين مدل ها علاوه بر بيشينه كردن پوشش تقاضاها، حداقل كردن جابجايي آمبولانس ها نيز مي باشد. بسياري از مطالعاتي كه تا كنون صورت گرفته اند و مدل هايي كه براي حل اين مسئله ارائه شده اند به مسئله ي بازآرايي چيدمان آمبولانس ها در مراكز مختلف خدمات فوريت هاي پزشكي توجه نكرده اند. شكل 2-1 دسته بندي مدل هاي موجود مكا نيابي خدمات فوريت هاي پزشكي را نشان مي دهد

شکل 2-1 دسته بندی مدل های موجود مکانیابی مراکز خدمات فوریتهای پزشکی

در ادامه به مهم ترين مدل هاي موجود در اين زمينه ، با توجه به دسته بندي مطرح شده در فوق، اشاره مي شود.

2-3 مدل هاي ايستا
مدل هاي مكان يابي ایستگاه های امداد و نجات بر روي شبكه ي گراف ها تعريف مي شود. مجموعه نقاط با تقاضا V و مجموعه محلهای باقوه قرار گیری آمبولانسها با W نشان داده می شود.زمان صفر از راس I به راس J را با tij نمایش میدهند Wi نيز مجموعه اي از مراكز بالقوه ي EMS 16 است كه در فاصله اي كمتر از فاصله ي پوشش دهي با نقطه تقاضاي i قرار دارند .[19]
مدل هاي ايستا به دو دسته ي قطعي و احتمالي تقسيم مي شوند:

2-3-1 مدلهای ایستای قطعی
مدل پوشش مجموعه پايگاه17 (LSCM)
تورگاس و همكاران 18در سال 1971مدل LSCM را ارائه دادند. اين مدل جنبه هاي متعددي از مسئلهي موجود در واقعيت را در نظرنمي گيرد ، هدف LSCM حداقل كردن تعداد آمبولانس هاي لازم براي پوشش تمام تقاضاها است.[54]
مهم ترين ايراد اين مدل اين است كه، تنها فاصله بين نواحي را به عنوان معيار تخصيص آمبولانس درنظرمي گيرد و ظرفيت آمبولانس ها ناديده گرفته مي شود. براي روشن تر شدن مطلب، يك شهر با نواحي مختلف را درنظر بگيريد، فرض كنيد ناحيه اي در مركز شهر وجود دارد كه فاصله آن با نواحي اطراف در بازه زمانی T قرارداشته باشد . یک جواب مدل میتواند این باشد که در ناحیه مرکزی یک آمبولانس قرار گيرد و به ساير نواحي آمبولانس تخصيص داده نشود، اين در حالي است كه ممكن است يك آمبولانس به هيچ وجه كفاف تقاضاي ناحيه مركزي و

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع مکانیابی، تخصیص بهینه، نیروی انسانی Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع کشورهای در حال توسعه، مدل دوسطحی، شگفت انگیز