دانلود پایان نامه با موضوع منبع کنترل، پرخاشگری، عزت نفس، رفتار پرخاشگرانه

دانلود پایان نامه ارشد

افراد مبتلا به منبع کنترل خارجی همراه بود. Contrary to expectations, LOC failed to moderate the narcissism–aggression relation.
الیزابت53 و همکاران (2010)، در پژوهشی با عنوان رابطه بین پرخاشگری در فرزندان و منبع کنترل نشان دادند که برای دختران، رفتار پرخاشگرانه با منبع کنترل داخلی رابطه مثبتی دارد، در مقابل رفتار پرخاشگرانه پسران با منبع کنترل داخلی رابطه ندارد و با منبع کنترل خارجی رابطه منفی دارد.
بیت عنیا54 (2010)، در پژوهشی با عنوان رابطه بین بینش، منبع کنترل و پرخاشگری در افراد مبتلا به بیماری روانی شدید (SMI) نشان دادند که تجزیه و تحلیل تفکیک قابل توجهی را شناسایی نمی کند، The insight and locus of control variables were unable to correctly reclassify a significant number of participants into their previously determined categories.متغیرهای بینش و منبع کنترل به طور قابل توجهی به پرخاشگری ارتباط داشتند و همچنین این احتمال وجود دارد که بسیاری از متغیرهای دیگر که منجر به بروز رفتارهای پرخاشگرانه گردند، وجود دارد.
در تحقیقی که بریت55 و همکاران (2010)، در آفریقای جنوبی با عنوان بررسی رابطه بین ادراک پسران نوجوان از منبع کنترل خود، متغیرهای جمعیت شناختی و پرخاشگری انجام دادند و عامل‌های مختلف، مورد تجزیه و تحلیل آماری دیفرانسیل انجام شد. سه سازه مشخص پرخاشگری یعنی جسمی، کلامی و غیر مستقیم بررسی شد. نتایج نشان داد که منبع کنترل دارای تأثیر قابل توجهی در پرخاشگری کلامی و غیر مستقیم می‌باشد. تجزیه و تحلیل دیفرانسیل نشان داد که متغیرهای متنی (زبان کمک درسی، سن و نمره) قابل توجه است، اما نقش اساسی ندارند. علاوه بر این، پسران با منبع کنترل درونی پرخاشگری (فیزیکی، کلامی و غیر مستقیم) کمتری نسبت به پسران دارای یک منبع کنترل خارجی هستند.
گافین56 و همکاران (2009)، نشان دادند وقتی کودک در خانه رفتار نامناسبی از مادر خود می‏بیند و در مدرسه معلم به دلیل مشکلات اقتصادی خود، حوصله رفتارهای هیجانی او را ندارد، معلم‏ را به عصبانیت وامی‏دارد که روابط ناسالم، بحران روحی را در فرد تقویت کرده و او را به موجودی کج‌رو و نابهنجار مبدل می‏سازد.
راسل57 و همکاران (2009)، نشان دادند که منبع كنترل بيروني با متغير پايداري و منبع كنترل دروني با متغيرهايي كه داراي اثرات متوسطي هستند پايهاي قوي براي موفقيت تحصيلي دانشآموزان به وجود ميآورند.
پانلز و کلاکستون58 (2008)، نشان دادند که بين شادكامي افرادي كه كنترل دروني دارند و افرادي كه كنترل بيروني دارند تفاوت قابل ملاحظهاي وجود دارد بدین صورت که بين منبع كنترل دروني و شادكامي رابطهی معناداري وجود دارد.
دمین و لاچمن59 (2008)، در مطالعه ای نشان دادند که منبع كنترل دروني براي رسيدن به موفقيت با پرخاشگري منفي همراه است.
کر60 و همکاران (2008)، نشان دادند رفتار گرم و محبت آمیز و مسولانه والدین همراه استفاده کمتر از تنبیه بدنی با کاهش مشکلات رفتاري در کودکان ارتباط مستقیم دارد و برعکس استفاده از تنبیه بدنی با افزایش مشکلات رفتاري و برون فکنی و پرخاش گري درکودکان همراه می‌باشد.
بررسی ملی دانش آموزان دبیرستانی در ایالات متحده آمریکا گزارش داد که 28٪ از پسران و 7٪ دختران در ماه قبل یک مبارزه فیزیکی داشته اند (کاپلان و سادوک61، 2007).
استاک62 (2007)، در پژوهشی ارتباط منسجم بین خودشیفتگی و پرخاشگری در نوجوانان و بزرگسالان نشان داده شده است.
بوتا63 (2006)، در پروژه تحقیقاتی آفریقای جنوبی بر روی دانش آموزان مدارس متوسطه نشان داد که پسران خشن تر و پرخاشگرتر از دختران در مدارس خود هستند.
شپر و کروس64 (2006)، در پژوهشی بیان داشتند که كنترل دروني قوي به عنوان سطوح بالايي از رفتار خودگردان، جهتگيري است كه با تجربيات مكرر همراه است.
لارزلر65 (2006)، نشان داد که کودك بزه دیده امروز، نوجوان یا جوان بزه کار فردا خواهد بود. او افزایش آزار و اذیت کودکان را تابعی از افزایش نرخ خشونت در جامعه و رفتارهاي جمعی دانست.
وودراف66 (2004)، نشان می‌دهد که افراد با منبع کنترل درونی در مقایسه با افراد با یک منبع کنترل خارجی بیشتر تمایل دارد که مسئولیت رسیدگی به شرایط استرس زا را به طور موثر با استفاده از استراتژی‌های حل مسأله انجام دهد.
گرین67 و همکاران (2003)، در پژوهشی بیان داشتند که کمبود مهارت‌های اجتماعی در نوجوانان منجر به رفتار پرخاشگرانه می‌گردد. آن‌ها اغلب شکست در مدرسه را تجربه می‌کنند چرا که آن‌ها غالباً قادر به انجام مشق شب خود نیستند.
کوپر68 (2002)، در پژوهشی بیان داشت که طبیعت مخرب رفتار پرخاشگرانه در حال افزایش است بخصوص در مدارس.
کلمن و وبر69 (2002)، در پژوهشی بیان داشتند که تحمیل معیارهای غیر واقعی و نامربوط می‌تواند پرخاشگری نوجوانان را تحریک کند.
استیونس70 (2002)، در تحقیقی نشان داد که یک فرد با یک منبع کنترل خارجی متمایل به درک و تجربه است و هیچ کنترلی بر شرایط ندارد. اغلب عواقب ناشی از چنین برداشت‌ها و تجربیات یک شخص عبارتند از: خشم، سرخوردگی و پرخاشگری.
2-2-2- پیشینه داخلی
محمدی (1390)، در پژوهشی با عنوان پیامدهای تنبیه بدنی، نتایج زیر را به دست آورد: بین تنبیه بدنی و پرخاش گری‏ پسران رابطه مستقیم و معنی‏دار وجود دارد. بین تنبیه بدنی و افسردگی‏ دختران رابطه مستقیم و معنی‏دار وجود دارد. بین تنبیه بدنی و افت تحصیلی در هر دو جنس رابطه مستقیم و معنی‏دار وجود دارد.
ملک پور (1389)، در پژوهشی با عنوان رابطه تنبیه و خودابرازی در کودکان و نوجوانان، نشان داد میان ضعف در رفتار خودابرازی و مقدار تنبیه که کودک‏ یا نوجوان با آن روبه‏رو بوده است رابطهء معنی‏داری وجود دارد. همان‏گونه که ملاحظه‏ می‏شود، این رابطه معکوس است؛یعنی افزایش اعمال تنبیه در کودکان موجب می‏شود که‏ میزان رفتار خودابرازی آنان کاهش یابد.
قاسمی و همکاران (1386)، در پژوهش با عنوان بررسی برخی مشکلات رفتاري ناشی از تنبیه بدنی توسط والدین درکودکان دبستانی دریافتند مادران خانه دار و داراي سطح تحصیلات پایین تر بیشتر از تنبیه بدنی استفاده می‌کنند و مشکلات رفتاري مثل پرخاش گري عملی و کلامی، گوشه گیري و عدم همکاري در کودکانی که توسط والدین تنبیه می‌شدند نسبت به آن‌ها که تنبیه نمی شدند به طور معنی داري بیشتر بود.
ملکی (1385)، در مطالعه‏ای نیمه تجربی نشان داد که آموزش‏ کنترل خشم بر پرخاشگری دانش‏آموزان مؤثّر است و می‏توان از این‏ مداخله در تمامی موقعیتهای مرتبط و با کلیه گروههای خاص به‏ کار برد.
شکیبایی (1384)، در مطالعه‏ای با هدف بررسی میزان اثر گروه درمانی رویکرد شناختی-رفتاری مدیریت خشم در نوجوانان‏ موسسه‏ایی به صورت کارآزمایی بالینی با گروه شاهد انجام شد و نتایج نشان داد در گروه مورد گروه درمانی مدیریت خشم به‏ میزان چشمگیری خشم واکنشی آنان را کاهش داد و این کاهش‏ شامل خشم ابرازی نیز می‏شد.
رافضی (1383)، در تحقیق با عنوان نقش کنترل خشم به نوجوانان‏ دختر 15 تا 18 ساله در کاهش پرخاشگری نشان داد که آموزش‏ منجر به کاهش پرخاشگری دختران دانش‏آموز انجام گرفت به شیوه‏ طرح مداخله‏ای که نتایج امیدوار کننده‏های در کاهش پرخاشگری‏ داشت و گروهی که به آنها آموزش داده شده بود نسبت به گروه‏ کنترل به‏طور معناداری خشمشان کاهش یافته بود و به‏طورکلی‏ اختلاف معناداری بین گروه آزمایش و کنترل وجود داشت و خشم (رفتار، احساسات و افکار) گروه کنترل به طرز معناداری کاهش یافته‏ بود.
غضنفری و همکاران (1383)، در پژوهش با عنوان تأثیر تنبیه بر عزت نفس دانش آموزان دریافت بین تنبیه و عزت نفس رابطه وجود دارد و این رابطه معکوس است، یعنی با افزایش تنبیه میزان عزت نفس‏ کاهش می‏یابد و باکاهش تنبیه میزان عزت نفس بالا می‏رود.
طالب پور (1380)، در پژوهشی با عنوان بررسي تأثير آموزش شناختي بر منبع كنترل، انگيزش پيشرفت و عملكرد تحصيلي دانش آموزان شاهد مقطع متوسطه در شاهين شهر نشان داد که الف) پايه تحصيلي، تحصيلات سرپرست، شغل سرپرست با منبع كنترل و انگيزش پيشرفت و عملكرد تحصيلي آزمودني‌ها رابطه معني داري ندارد ب) هيچ يك از تعامل‌ها يا تأثيرات متقابل جنسيت، رشته و عضويت گروهي بر منبع كنترل، انگيزش پيشرفت و عملكرد تحصيلي معني دار نبوده اند.
دیانی (1373)، پژوهشی در رابطه با میزان پراکندگی انواع خشونتها در مسابقه‏های سراسری فوتبال جام آزادگان انجام داد و به این نتیجه رسید که در مسابقات فوتبال دسته اول جام آزادگان گروههای مهمان نسبت به گروههای میزبان خشونت و پرخاشگری بیشتری نشان دادند.
در یک بررسی که رضا زاده و دیگران (1371) روی دانش آموزان مقطع راهنمایی‏ انجام داده‏اند، فقط 16 درصد پسران و 36 درصد دختران نمونه ی تحقیق تاکنون تنبیه‏ نشده‏اند. داده‏های این تحقیق نشان می‏دهد که میان تنبیه‏ بدنی و پرخاش گری در پسران رابطه ی مستقیم و معناداری وجود دارد.

فصل سوم
روش تحقیق

3-1- روش تحقيق
با توجه به هدف پژوهش حاضر (رابطه منبع کنترل درونی و بیرونی والدین با پرخاش گری فرزندان خانواده‌های تنبیه کننده و غیر تنبیه کننده)، روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگي است.
روش همبستگي به رابطهي بين دو يا چند متغير که قابل تبديل به مقدار هستند، اطلاق ميشود. در اين نوع تحقيق رابطه ميان متغيرها بر اساس هدف تحقيق تحليل مي گردد. روش همبستگي بدين معناست که پژوهش‌گر با دو توزيع سرو کار دارد و علاقمند است که رابطه بين آن‌ها را مورد بررسي قرار دهد. شيوه همبستگي نشان ميدهد که تغيير در يک متغير، تا چه اندازه به تغيير در متغير ديگر بستگي دارد. بررسيهاي همبستگي با تعيين رابطههاي موجود بين متغيرها سر و کار دارد. در اين روش محقق در مورد حداقل دو متغير با استفاده از يک نمونه يکسان از آزمودنيها، اطلاعاتي را گردآوري و سپس ميزان رابطه را با استفاده از ضريب همبستگي تعيين مي کند.
3-2- جامعه آماري
جامعه آماری مورد استفاده در این پژوهش شامل والدین و فرزندان دختر و پسر (با گروه سنی 7تا 12سال) ساکن در شهر مشهد به تعداد 24000 خانواده می‌باشد.
3-3- نمونه پژوهش و روش نمونهگيري
از جامعه آماری پژوهش به روش نمونه گیری تصادفی و با استفاده از فرمول کوکران تعداد 340 خانوار به عنوان نمونه آماری انتخاب می‌شوند. گروه هدف در این پژوهش خانواده‌های تنبیه کننده و غیر تنبیه کننده (والدین و فرزندان) می‌باشد که با استفاده از ابزارهای پژوهش مورد آزمون قرار می‌گیرند.

3-3-1- تعيين حجم نمونه
جهت انتخاب حجم نمونه با توجه به محدوديتهاي زماني و امكانات تحقيق، تعداد کل (24000) دقت احتمالي يا درجه اطمينان را برابر 05/0 و احتمال خطا يا صحت برآورد را 5/0 در نظر گرفته شد. t نيز 96/1 و p و q مساوي با 5% در نظر گرفته شد. بنابراين حجم نمونه پژوهش بوسیله فرمول کوکران 378 نفر بدست آمد که بدلیل ریزش تعدادی از آن‌ها نمونه نهایی پژوهش تعداد 340 نفر در نظر گرفته شد.
3-4- ابزار جمع آوري اطلاعات
روش جمع آوری در این پژوهش روش پرسشنامه ای بوده است. هم چنین از مطالعات کتابخانه ای نیز برای گردآوری پیشینه تحقیق استفاده شده است.
ابزار‌های مورد استفاده در این پژوهش به شرح زیر می‌باشد:
3-4-1- مقیاس کنترل راتر (درونی – بیرونی)
این مقیاس شامل سه قسمت (الف، ب و ج) می‌باشد. قسمت الف شامل اطلاعات جمعیت شناختی والدین (جنس، تحصیلات، سن و شغل) می‌باشد. قسمت ب شامل پنج سؤال در مورد تنبیه فرزندان می‌باشد. قسمت ج دارای 29 ماده که هر ماده دارای یک جفت سئوال (الف و ب) است. پرسشنامه راتر برای سنجش انتظارات افراد در منبع کنترل تدوین شده است، این ابزار یک پرسشنامه مدادی – کاغذی یا عینی شخصیتی با 29 ماده است که توسط راتر جهت اندازه گیری منبع کنترل بیرونی و درونی تهیه گردیده است. داشتن نمره بالا در این مقیاس، نشانگر اعتقاد به منبع کنترل بیرونی تقویت رفتار است.
راتر 23 ماده از مواد این پرسشنامه را با هدف مشخص، جهت روشن شدن

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع پرخاشگری، تعلیم و تربیت، عزت نفس، منبع کنترل Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع پرسش نامه، درصد تجمعی، منبع کنترل، هنجاریابی