دانلود پایان نامه با موضوع مطالبه خسارت، جبران خسارت، قوه قاهره

دانلود پایان نامه ارشد

عامل آن است ثانياً پيش بيني حادثه زيانبار در پيدايش قوه قاهره دخالت مي كند و اين غير از آن است كه امكان پيش بيني ضرر و ميزان آن را شرط مطالبه خسارت بدانيم بنابراين مي پذيريم كه علم و آگاهي نوعي، مي تواند در انتساب زيان به عامل آن دخالت كند كه اين غير از آن است كه قابليت پيش بيني ضرر بصورت نظريه در مسؤولیت قهري پذيرفته شود . 212 اما در مسؤولیت قراردادي مي توان قابليت پيش بيني ضرر را به صورت نظريه عام مطرح ساخت. زيرا مبناي مسؤولیت قراردادي ريشه در اراده دو طرف دارد. آنان هستند كه خواسته اند، متعهد در صورت تخلف از اجراي تعهد، در برابر خسارات مسئول باشد پس بايد ديد كه تا چه اندازه آنان اين مسؤولیت را خواسته اند 213.
در مورد مسؤولیت اشخاص حرفه اي از جمله پزشك خانواده چنان كه قبلاً بيان شد بايد گفت براي مسئول شناختن شخص نيازي به شرط قابل پيش بيني بودن خسارت نيست زيرا اشخاص حرفه اي به لحاظ آن كه صاحب تخصص مي باشند پيش بيني خسارات دور يا نزديك ناشي از خطاهاي شغلي برای آنان امكان پذير است بنابراین مسئول كليه زيان هاي ناشي از اعمال زيانبارشان مي باشند214
بند پنجم : رابطه سببيت
منظور از رابطه سببيت رابطه عليت به معناي فلسفي و دقيق سببيت نيست. بلكه آنچه در عرف سبب ناميده مي شود نوعي ظهور عرفي ملاك است به اين معنا كه هر گاه در ديد عرف وقوع خسارتي ناشي از يك حادثه تلقي گردد و بر حسب ظاهر عوامل و حوادث ديگري، نقش بارزي در بروز خسارت نداشته باشد گفته مي شود كه بين فعل و خسارت رابطه عليت برقرار است . 215 بنابراين به صرف انجام فعل نامشروع نمي توان مسؤولیت شخصي را محرز دانست و او را مسئول جبران خسارت دانست . 216
در خصوص احراز رابطه سببيت بايد گفت، اين خواهان (بيمار= زيان ديده) است كه بايد بار اثبات رابطه سببيت را تحمل كند چرا كه اصل، عدم وجود رابطه سببيت است و اين خواهان است كه خلاف اصل سخن مي گويد217 بنابراين بيمار زيان ديده لازم است كه ثابت كند بر اثر خطاي پزشك خانواده يا ساير همكاران وي در تيم سلامت ضرري متحمل شده است يا اين خطا سبب از بين رفتن فرصت حقيقي براي بهبودي كامل وي شده است218 به این ترتیب احراز رابطه سببيت در دايره مسؤولیت پزشكي سخت و دشوار است زيرا بدن انسان و قدرت و تحمل بيماري در نتيجه معالجه تأثيردارد اين گونه است كه عوامل متعدد ومختلف بر بيماري و نتايج معالجه مؤثر است و پيدا نمودن آثار خطاي پزشكي مشكل مي باشد بايد گفت حقيقتاً سبب چيزي نيست كه لمس شود بلكه رابطه اي است كه دادرس با در نظر گرفتن جميع شرايط و اوضاع و احوال خارجي و قرائن آن را استنتاج مي نمايد219 به همين دليل بين تقصير پزشك خانواده و ضرر وارده گاه مسائل پيچيده بوجود مي آيد كه جز با ياري ذوق سليم و قراين هر قضيه نمي توان براي آن راه حلي پيدا كرد. در مواردي كه مسؤولیت پزشك خانواده ناشي از فعل خويش باشد، بايد رابطه سببيت بين تقصير خوانده و ورود ضرر اثبات گردد. بر عكس در فرضي كه مسؤولیت او ناشي از فعل همكارانش در تيم سلامت باشد، احراز رابطه سببيت به اين گونه ضرورت ندارد ولي بايد ثابت شود كه بين فعل يا تقصير شخصي كه مسؤولیت اقداماتش بر عهده پزشك خانواده است و ورود ضرر رابطه عليت وجود دارد. 220
گروهي معتقدند كه رابطه سببيت همان رابطه مستقيم ، بين فعل زيانبار و ضرر است به نحوي كه بين فعل زيانبار و ضرر هيچ حادثه اي ديگر وجود نداشته باشد. 221 به عنوان مثال اگر بيمار بر اثر عدم رعايت موازين فني توسط پزشك خانواده دچار آسيب و معلوليت گردد، دادگاه حكم به پرداخت ديه شرعي و حداكثر هزينه مداواي زائد بر ديه را صادر مي كند. حال چنانچه با وضعيت جديدي كه بر بيمار حادث گرديده ، همسرش طلاق بگيرد و يا به دليل معلوليتي كه براي بيمار بوجود آمده است او نتواند به تعهدات خود در برابر ديگران عمل نمايد و خانواده و داراي اش بر باد رود و به بدبختي افتد، بيمار زيانديده از تخلف پزشك خانواده نمي تواند وي را مسئول همه تيره بختي هاي خود به حساب آورد و از او مطالبه خسارت نمايد چه بسا اگر پزشك نيز مرتكب هيچگونه اشتباهي نمي گرديد، سهل انگاري بيمار يا ع

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع جبران خسارت، مطالبه خسارت، قانون مجازات Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی قابلیت اطمینان، مدل‌سازی، ایالات متحده