دانلود پایان نامه با موضوع مسئولیت مدنی، حقوق مدنی، مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

راعی، مسعود؛ و شریفیان. «تقصیر در مسئولیت مدنی و عدالت». سال اول. شماره اول. پاییز. 1390 ش.
14- ره پیک، حسن. حقوق مدنی الزامات بدون قرارداد. تهران: موسسه اطلاعات، چاپ اول، 1376 ش.
15- زراعت، عباس. شرح قانون مجازات اسلامی. تهران: ققنوس، چاپ سوم، 1381 ش.
16- شامبیاتی، هوشنگ. حقوق جزای عمومی. تهران: نشر ویستار، چاپ پنجم،1374 ش.
17- شکاری، روشنعلی. بحثی پیرامون ماده 315. قم: دانشکده حقوق و علوم سیاسی. 1371 ش.
18- شهیدی، مهدی. مجموعه ی مقالات حقوقی. تهران: نشر حقوقدان، چاپ اوّل، 1375 ش.
19- صادقی، محمد هادی. جرائم علیه اشخاص. تهران: نشر میزان، چاپ سوم، 1379 ش.
20- صانعي، يوسف. استفتائات قضایی. ج 1، انتشارات میثم تمار. http://www.saanei.org
21- ———-. استفتائات قضايي، چاپ دوم، نشر ميزان، جيک، 1384، مساله 394، مورخ 6/4/1377، ص 273.
22- صفایی، سید حسین. دوره مقدماتی حقوق مدنی، قواعدعمومی قراردادها. ج 1 و 2، تهران: نشریه موسسه عالی حسابداری، چاپ اول
23- ————–. مسئولیت مدنی و الزام های خارج از قرارداد. تهران: انتشارات سمت، 1393 ش.
24- صفایی، سید حسین؛ حبیب الله رحیمی. مسئولیت مدنی. چاپ چهارم، 1390 ش.
25- طاهری نسب، سید یزدالله. رابطه علیت در حقوق کیفری ایران و انگلستان. تهران: نشر دادگستر، چاپ اول، 1388 ش.
26- عمید زنجانی، عباسعلی. موجبات ضمان. تهران: نشرمیزان، چاپ اول، پاییز 1382 ش.
27- قیاسی، جلال الدین.تسبیب در قوانین کیفری، انتشارات جنگل، جاودانه، چاپ دوم،1390ش.
28- کاتوزیان، ناصر . الزام های خارج از قرارداد. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ: هشتم. 1386 ش.
29- ———-. حقوق مدنی، الزام های خارج از قرارداد(ضمان قهری). ج 1، تهران: دانشگاه تهران، چاپ اول،1374 ش.
30- ———-. قواعد عمومی قراردادها. ج 4، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1376 ش.
31- ———-. وقایع حقوقی، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، 1377 ش.
32- کرمی، محمد باقر. مجموعه استفتائات فقهی و نظریات اداره حقوقی راجع به قتل. 1377 ش.
33- لوح فشرده، جامع فقه اهل البیت (ع)، قم: مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.
34- مجموعه نشست های قضایی، مسایل قانون مجازات اسلامی، ج 1، تهران: انتشارات جاودانه.
35- محمدی، ابوالحسن. قواعد فقه. نشر یلدا، چاپ اول، 1373 ش.
36- محمدی، ایمان. ضمان کیفری و مناط تحقق و انتفاء آن. تهران: نشر داد و دانش، 1390 ش.
37- مکارم شیرازی، ناصر. مجموعه استفتائات جدید. ج 1، قم: انتشارات مدرسه الامام علی بن ابی طالب (ع)، چاپ اول، 1375 ش.
ب. مقالات فارسی:
38- صادقی، محمد هادی. «اجتماع اسباب»، آموزه های حقوق کیفری، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شماره 6، پاییز-زمستان 1392.
39- صفایی، سید حسین. «ضابطه تقسیم مسئولیت مدنی در فرض تصادم دو وسیله نقلیه». فصلنامه مطالعات آرای قضایی رأی، سال دوم، شماره 2، بهار 1392 ش.
40- هاشمی، سید احمد علی.« اسباب متعدد در مسئولیت مدنی»، دو فصلنامه علمی- پژوهشی دانش حقوق مدنی، سال دوم، شماره دوم، پاییز و زمستان 1392 ش.

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع مجازات اسلامی، قانون مجازات، قانون مجازات اسلامی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد دیپلماسی عمومی، افکار عمومی، روابط بین‌الملل