دانلود پایان نامه با موضوع مدیریت مالی، روش تحقیق، فرصت های فناوری، عملکرد مالی

دانلود پایان نامه ارشد

تاثیر گذاشته و منجر به تغییر نتایج شود.
تحقیق حاضر ابعادی از فرصت های فناوری را مورد بررسی قرار داد که تنها توسط مدیران ارشد ، معاونین و کارمندان ارشد بانک دسترسی به اطلاعات آن میسر بود و دیدگاههای سایر کارمندان و مشتریان در نظر گرفته نشده است.

تعداد کم شعب جامعه آماری تحقیق(54 شعبه)،که در صورت بیشتر بودن افراد جامعه شاهد بدست آمدن نتایجی دقیق تر و قدرتمند تر در این تحقیق بودیم.
سنجش عملکرد مالی بصورت کیفی به دلیل عدم همکاری واحد مالی، جهت ارائه دقیق اطلاعات مالی بانک بعلت محرمانه بودن اسناد مالی
عدم وجود تحقیقات کافی داخلی در خصوص بررسی رابطه بهره برداری از فرصت های فناوری و عملکرد مالی و در نتیجه نرسیدن به نتایج تحقیقات مشابه در این زمینه در ایران
عدم همکاری برخی از نمونه های آماری در زمینه تکمیل پرسشنامه و مصاحبه حضوری در مورد موضوع

منابع و ماخذ
منابع فارسی
1. آذر، عادل، مومنی، منصور.(1389).”آمار و کاربرد آن در مدیریت”، تهران، سمت.
2. آقایی، محمد علی، فهیم نژاد، سید رضا. (1382) “نقش استقراض در سودآوری شرکت ها”، ماهنامه بورس، شماره39 .
3. خاکی، غلامرضا. (1382).”روش تحقیق بت رویکردی به پایان نامه نویسی” ، تهران، انتشارات بازتاب.
4. دانایی فر، حسن، الوانی، سید مهدی، آذر، عادل. (1383)، “روش شناسی پژوهش کمی در مدیریت” ، انتشارات صفار ،چاپ اول ،تهران .
5. رهنمای رودپشتی، فریدون هاشم نیکو مرام و فرشاد هیبتی ،(1385) ،”مدیریت مالی راهبردی (ارزش آفرینی)”، انتشارات کسا کاوش ، جلد اول .
6. سرمد ، زهره، بازرگان، عباس، حجازی، الهه. (1387)، ” روش تحقیق در علوم رفتاری”، تهران، انتشارات آگاه.
7.مشتاق، مصطفی. (1379)، “بازرسی و کنترل داخلی (دستورالعمل بازرسی برای بانکها و موسسات اعتباری )”،تهران ، موسسات تحقیقات پولی و بانکی.
8. کاتلر، فیلیپ، جین، دی پاک، مائینس ،سوئیت. (1384) ،”استراتژی بازاریابی”، ترجمه علی عیاری، تهران فرا.
9.کرلینجر،فرد ،ان ،(1376). ” مبانی پژوهش در علوم رفتاری” ، مترجمان: پاشا شریفی، حسن نجفی زند ، انتشارات آوای نور ، تهران ، جلد اول و دوم.
10.مهرانی، ساسان، مهرانی ، کاوه. (1382).” بررسی رابطه بین نسبت های سود آوری و بازده سهام”، فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی.
11.نوو،ریموند. (1385)،”مدیریت مالی”. ترجمه علی جهانخانی و و علی پارساییان، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).
12.منصور فر، کریم.(1387)، “روش های پیشرفته آماری”. چاپ دوم: تهران: موسسه انتشارات دانشگاه تهران.
13.هومن،حیدر علی . (1387)، “استنباط اماری در پژوهش رفتاری” ،تهران ،سمت.

منابع لاتین
1.akin,M.&Bloemhof-Ruwaard,j.&wynstra,F.(2009),”The Impact Of Supply Chain-Related Factors on Environmental Performance of Manufacturing Firms in Turkey”, Paper presented at the 18th IPSERA conferance.
2.Aldrich, Howard . (1994), “Organizational Boundaries and interorganizational Confilict”.Human Relation/24.
3.Anderson,J.C., Gerbing, D.W. (1988), “ Structural equation Modeling in Practice: a review and recommended two-step approach” , psychological Bulletin, vol. 103, no. 3,pp.411-423.
4.Armstrong, M. & Baron, A. (2004), “Managing performance : Performance Management in action”, Chartered Institude of personnel and Development.
5.Atuahene-Gima, K. (2005), “Resolving the Capability-rigidity paradox in new product innovation” , Journal of Marketing, vol. 69 , no . 4 ,pp, 61-83 .
6.Augier, M. & Teece, D.J. (2007), “Dynamic capabilitiies and multinational enterprise: penrosean insights and omissions” , Management international Reveiw, vol. 47,no. 2,pp. 175-192.
7.Barely, S.R.(1986), “ Technology as an Ocassion for Structuring: Evidence Form observations of CT Scanners and the social order of Radiology Departments” , Administrative Science Quarterly, vol. 31, pp. 708-808.
8.Barney, J.(1991), “Firm resourses and sustained competetive Advantage”, Journal of Management , vol. 17,pp, 99-120.
9.Barney, J.B.(2001), “ Gaining and Sustaining Competetive Advantage” , 2nd ed.,Addison-wesley,Boston, MA.
10.Barney, J.B. & Arikan, A.M. (2001),”The resource-Based view:origins and impications” ,The blackwell Handbook of Strategic Management,Blackwell, oxford , UK.
11.Benner, M,j. & Tushman, M.L.(2003), “Exploitation,Exploration, and process Management: The Productivity dilemma Revisited: , Academy of Management review, Vol. 28 ,no . 2,pp. 238-256.
12.Bettis,R.A &Hitt , M.A.(1995), “The new Competitive landscape”Strategic Management Journal,summer special Issue, vol .16, pp.7-19.
13.Bharadwaj Anandhi S., Sundar G. Bharadwaj, Benn R. Konsynsky, (1999), “Information Technology Effects on firm performance as measured by Tobin’s Q”, management science, vol. 45, no. 6.
14.Blundell, R. & Griffith, R. & Van Reenen,J.(1999),” Market Share, Market value And innovation n a panel Of British Manufacturings firms”,Review of Economics Studies, Vol. 66 , no. 3 , pp. 529-554
15.Capon, N. & Glazer, R.(1987), “Marketing and technology: A Strategic coalighment” ,Journal of Marketing , no. 51, pp. 1-14.
16.Capron,L. & Hulland, J.S.(1999), “Redeployment of brands,sales forces,and generalmarketing management expertise following horizontal acquisitions: A resource based view”, Journal of Marketing , vol.63, no. 2,pp. 41-54.
17.Chandy, R & Tellis , G.(1998). “Organizing for Redical Innovation: The overlooked rol of Willingness to Cannibalize” , Journal of Marketing Research, vol. 35 , pp. 474-487.
18.Chen, CH. & Lien, N. (2012). “Technological opportunism and firm performance” ,Journal of business Research, 1(January).
19.Christensen , C. (1997), “Innovators’Dilemma”, Boston, MA,Havard, Business School Press.
20.Cronin ,J.J. & Taylor, S.A.(1992) , “Measuring service quality : a reexamination and extension”,journal of Marketing, Vol. 56, pp. 55-68.
21.Daft, R. & Lengal, R.(1986), “Organizational Information Requirements, Media Richness and structural design”, Management Sciense , vol. 32, pp. 554-571.
22.Daft, R.L. & Weick, K.E.(1984), “Toward a model of organizitions as interpretation systems”, Academy of management Review , vol.9 , no. 2, pp. 284-295.
23.Davis, Blake, (1998), “Determinats of employment externalization” administration Sciences,38.
24.Deshpande, R.(1983), “Paradigms Lost: on Theory and research Methods in Marketing”,Journal of Marketing ,vol. 47, no. 4, pp, 101-110.
25.Deshpande, R. & Farley, J.U.(1998),”Measuring Market Orientation:Generalization and synthesis “,Journal of market-focused Management,vol.2, no.3, pp. 213-232.
26.Deshpande, R. &Farley, J.U. & Webster , F.E. (1993), “corporate Culture , customer Orientation,and Innovativeness in Japanese firms: A Quadrad Analysis” , Journal of Marketing,Vol.57 , no. 1 , pp. 23-37.
27.Dhebar, A.(1996),”Speeding high-tech producer, meet the balking consumer”,Sloan Management Review , Vol.37,no.2 ,pp. 93-122.
28.Dowlatshahi shad ,cao Qing (2006),” the Relationships Among Virtual enterprise , Information Technology ,and business performance in sgile Manufacturing: an Industry Perspective” , European Journal of Operational Research, vol. 174, Issue 2.
29.Eveland, J.D.(1986), “Diffusion , Technology, Transfer and Implementation” , vol.8, no. 2, pp. 303-322.
30.Fornell,C. & Larcher, D. (1981), “Evaluating Structural equation models with nobservable variables and measurement error”,journal of Marketing Research, vol. 18, no. 3, pp. 39-50.
31.Gatignon,H. & xeureb, J. (1997). “Strategic Orientation of the firm and new product Performance”,Journal Of Marketing Research , Vol. 34, no.2 , pp. 77-90.
32.Grant, R.M.(2010), “contemporary strategy analysis: Concepts, Techniques, applications”,(7th ed), Malden ,MA:Blackwell Publishers Ltd.
33.Gregory, K.B.(2003),”The Impact of Market Orientation and its strategic Antecedents on business Performance “,proQuest information and Learning company.
34.Hae Lim Jee , Vernon J . Richardson, Tom L . Roberts, (2004), “ Information Technology Investment and Firm Performance: A Meta analysis “, Proceeding of a 37th Hawaii International conference on system Sciences.
35.han,J.K.,Kim,N.&Srivastava, R.K. (1998),”Market Orientation and Organizational Performance : is innovation amissing link ? “, Journal of Marketing , vol. 62, no. 8, pp. 30-45.
36.Harris, L.C(2001),”Market Orientation and performance :objective and subjective empirical evidence from UK companies “ , journal of management Studies , Vol. 38,no. 1,pp. 17-43.
37.Harris, L.C(2002):Measuring Market Orientation:exploring a market oriented approach “, Journal of Market-focused Management, vol.5, no.3, pp. 239-270.
38.Harris Sindey, E. , Katz , (1991), “ Organizational Performance and Information Technology Investment Intensity In the Insurance Industry”, Organization science , 2(3) , August.
39.Helfat, C.E., Finkelstein, S., Mitchell,W.,Peteraf, M. A., Singh, H.,Teece, D.J. & Winter, S.G.(2007),”Dynamic Capabilities: understanding Strategic Change in Organizations”. Blackwell,Oxford.
40.hills, S.B. & Sarin,S.(2003),”From Market Driven to Market Driving :an alternate Paradigmfor Marketing high Technology Product and Innovations”,journal of Marketing Theory and Practice , vol. 11, no. 3 , pp. 13-24.
41.Holt, K.(2002), “Market oriented Product Innovation :A Key to survival in

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع فرصت های فناوری، عملکرد مالی، عدم اطمینان، فرهنگ سازمانی Next Entries مقاله با موضوع کسب و کار، عملکرد سازمان، رگرسیون، عملکرد شرکت