دانلود پایان نامه با موضوع مدل مفهومی، رفتار شهروندی، آداب اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

سازههای درونزای مدل است.وتزلس و همکاران(2009) سه مقدار 0.01 ، 0.25 و 0.36 را به عنوان مقادیر ضعیف ، متوسط و قوی برای GOF معرفی نمودهاند.
4-2-4 برازش مدل مفهومی:
بررسی برازش مدل مفهومی در سه بخش، برازش مدل‌های اندازه‌گیری و برازش مدل ساختاری و برازش مدل کلی انجام می‌شود.
2-1-4-4برازش مدل‌های اندازه‌گیری:
مدل اندازه‌گیری مربوط به بخشی از مدل کلی می‌شود که در برگیرنده یک متغیر به همراه سوالات مربوط به آن است. در پژوهش حاضر همانطور که در شکل 5-4 مشاهده می‌شود، سه مدل اندازه‌گیری مربوط به متغیرهای رفتار شهروندی، معنویت و استراتژی‌های نگهداشت منابع انسانی وجود دارد.

شکل 5- 4 مدل‌های اندازه‌گیری مدل مفهومی
بنابراین برای تحلیل مدل کلی مربوط به مدل مفهومی نیاز به بررسی برازش سه مدل اندازه‌گیری موجود است. مطابق با الگوریتم تحلیل مدل‌ها در روش PLS، برای بررسی برازش مدل‌های اندازه‌گیری سه معیار پایایی، روایی همگرا و روایی واگرا استفاده می‌شود. در جدول 6-4 نتایج پایایی، روایی همگرا و روایی واگرا ابزار سنجش به صورت کامل آورده شده است.

جدول 6- 4 نتایج پایایی، روایی همگرا ابزار سنجش
متغیر
ضریب آلفای کرونباخ
(Alpha>0.7)
ضریب پایایی ترکیبی
(Alpha>0.7)
میانگین واریانس ترکیبی
(AVE>0.5)
بارهای عاملی

(بار عاملی>0.4)
ادب و نزاکت
0.826
0.886
0.661
0.803
وجدان کاری
0.819
0.893
0.674
0.678
آداب اجتماعی
0.835
0.880
0.555
0.775
جوانمردی
0.878
0.912
0.674
0.902
نوع دوستی
0.891
0.921
0.700
0.742
رفتار شهروندی
0.955
0.960
0.513
0.436
معنویت
0.830
0.877
0.591

استراتژی نگهداشت منابع انسانی
0.897
0.917
0.529
0.619

با توجه به اینکه مقدار مناسب برای آلفای کرونباخ 0.7 (cronbach, 1951)، برای پایایی ترکیبی 0.7 (Nunnally, 1978)، و برای AVE 0.5 (Fornel& Larker, 1981) است و مطابق با نتایج حاصل از خروجی‌های نرم‌افزار SMART-PLS در جدول 6-4 تمامی این معیارها در مورد متغیر های پژوهش مقدار مناسبی اتخاذ نموده‌اند و می‌توان مناسب بودن وضعیت پایایی و روایی همگرایی پژوهش را تایید نمود. در نتیجه ابزار تحقیق از روایی (محتوا، همگرا) و پایایی (بارعاملی، ضریب پایایی مرکب، ضریب آلفای کرونباخ) مناسبی برخوردار است. همچنین نتایج روایی واگرا ابزار سنجش در جدول 7-4 نشان داده شده است:

جدول 7- 4 نتایج روایی واگرا ابزار سنجش
متغیر
آداب اجتماعی
ادب و نزاکت
استراتژی نگهداشت منابع انسانی
جوانمردی
رفتار شهروندی
معنویت
نوع دوستی
وجدان کاری
آداب اجتماعی
0.744

ادب و نزاکت
0.705
0.813

استراتژی نگهداشت منابع انسانی
0.599
0.482
0.727

جوانمردی
0.689
0.804
0.654
0.820

رفتار شهروندی
0.680
0.809
0.666
0.800
0.716

معنویت
0.602
0.472
0.704
0.669
0.661
0.768

نوع دوستی
0.629
0.707
0.736
0.802
0.701
0.666
0.836

وجدان کاری
0.569
0.727
0.333
0.699
0.624
0.402
0.588
0.820

در ماتریس فورنل و لارکر، مقدار جذر AVE متغیرها در قطر اصلی ماتریس همبستگی متغیرها وارد می‌شود . مطابق جدول 7-4، مقدار جذرAVEتمامی متغیرها از مقدار همبستگی میان آنها بیشتر است که این امر روایی واگرای مناسب و برازش خوب مدل‌های اندازه‌گیری را نشان می‌دهد.
2-2-4-4برازش مدل‌ ساختاری:
مطابق با الگوریتم تحلیل داده‌ها در روش SMART PLS، بعد از بررسی برازش مدل‌های اندازه‌گیری نوبت به برازش مدل ساختاری پژوهش می‌رسد. بخش مدل ساختاری برخلاف مدل‌های اندازه‌گیری، به سوالات (متغیرهای آشکار) کاری ندارد و تنها متغیرهای پنهان همراه با روابط میان آنها بررسی می‌شود. همانطور که در شکل6-4 مشاهده میشود، برای آزمون فرضیات اصلی تحقیق از مدل مفهومی پژوهش در حالت ضرایب معناداری استفاده شده است. در این حالت در صورتیکه مقدار T-Valueاز 96/1 بیشتر و یا از 96/1- کمتر باشد، فرضیه صفر رد و فرضیه یک تأیید میگردد. علاوه براین ضرایب استاندارد برای مدل نهایی نیز در شکل 7-4 نشان داده شده است.

شکل6-4 آزمون مدل مفهومی تحقیق در حالت ضرایب معناداری

شکل7-4 آزمون مدل مفهومی تحقیق در حالت بارهای عاملی
جدول 8-4 شاخصهای نیکویی برازش برای مدل نهایی
متغیر شاخص
R2
F2
1-SSe/SSO
Communality
نتیجه
آداب اجتماعی
0.775
3.445
0.392
0.600
بسیار خوب
ادب و نزاکت
0.803
4.080
0.449
0.644
بسیار خوب
استراتژی نگهداشت منابع انسانی
0.619
0.459
0.359
0.383
بسیار خوب
جوانمردی
0.902
9.161
0.567
0.813
بسیار خوب
رفتار شهروندی
0.436
0.774
0.364
0.190
بسیار خوب
نوع دوستی
0742
2.871
0.502
0.550
بسیار خوب
وجدان کاری
0.678
2.108
0.389
0.459
بسیار خوب

جدول 9- 4نتیجه مربوط به بررسی فرضیه‎های تحقیق
فرضیه
ضریب استاندارد
سطح معناداری
رابطه موجود در مدل
نتیجه

0.557
4.657
معنویت–استراتژی نگهداشت منابع انسانی
تأیید

0.598
4.966

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع تحلیل داده، رفتار شهروندی، رفتار شهروندی سازمانی Next Entries منبع مقاله با موضوع اولویت بندی، مقایسات زوجی، رتبه بندی