دانلود پایان نامه با موضوع مدل ریاضی، نیروی انسانی، مدیریت بحران

دانلود پایان نامه ارشد

امداد و نجات و از دست رفتن زمان ميشود. لازم است مدير بحران به ابزاري مجهز باشد تا به او در تخصيص مناسب تيمهاي جستجو و نجات، تيمهاي تثبيت و تيمهاي پاکسازي و بازگشايي راهها کمک کند و در نتيجه هدف بيشينه نجات يافتگان محقق شود. برخورداري از يک سيستم پشتيباني تصميم گيري مناسب ميتواند به تخصيص بهينه و تحقق تابع هدف کمک کند. این پژوهش تلاشی است براي کمک به اتخاذ تصميمات صحيح در تخصيص تيمهاي امداد، تثبيت و پاکسازي در هنگام وقوع بحران.

3-2 روش انجام تحقیق
روش انجام يك تحقيق موفق، داراي مراحلي است كه بايد با دقت انجام شود. در ادامه ي اين قسمت به گام هاي اساسي كه در اين تحقيق طي شده است، اشاره مي گردد.

3-2-2 حوزه ي تحقيق
اولين گام در انجام هر تحقيقي شناخت حوزه ي تحقيق تحت مطالعه است. حوزه ي تحقيق مي تواند از روي علاقه ي شخصي، بر اساس تجربه ي قبلي محقق و فعاليت درآن زمينه و با پيشنهاد استاد راهنما يا سازمان خاص، مشخص شود. اين تحقيق با پيشنهاد استاد راهنما و هم راستایی با تحقيقات قبلي نگارنده انجام شده است.

3-2-3 تکنیک های جمع آوری داده های تحقیق
اين تحقيق به صورت تحقيق کتابخانه ایی و بازدید میدانی از مناطق زلزله زده مثل بم ، ورزقان ، صورت گرفته و از منابع كتابخانه اي و سايت هاي اينترنتي براي گردآوري اطلاعات استفاده شده است. براي اين كار مقالات منتشر شده در سال هاي 1971 تا 2014 كه متمركز بر موضوع مكان يابي مراكز خدمات فوريت هاي پزشكي وتخصیص صحیح نیرو های امداد و نجات برای زلزله،بازآرايي توزيع آمبولانس ها بودند، با استفاده ازكلمات كليدي نظير خدمات فوريت هاي پزشكي، آمبولانس، مكان يابي، بازآرايي و تخصيص نیروی انسانی ، جمع آوري و مورد تحليل قرار گرفته اند به همين جهت از پايگاه هاي داده“Springer” و “Scopus”،،“Emerald Online” ، “Science Direct” و همچنين منابع ديگري نظير كتا بهاي منتشر شده در اين زمينه و پايان نامه هاي مرتبط،مرکز مدیریت بحران کشور، سازمان نظام مهندسی کشور، پژوهشکده زلزله دانشگاه صنعتی شریف استفاده شده است.پس از بررسي مقالات دريافت شده از منابع مذكور، مقالاتي كه ارتباط كمي با موضوع داشتند كنارگذاشته شده و تعداد تقریبی 50 مقاله ي چاپ شده در ژورنال هاي مختلف مورد بررسي قرار گرفت كه درقسمت مرور ادبيات به بخش عمده اي از آنها اشاره مي شود.

3-3 نحوه ی بررسی ادبیات موضوع
در اين مطالعه سعي برآن است تا با بررسي تحقيقات انجا م شده در زمينه ي مسئله ي مورد بررسي و مدل هاي ارائه شده در اين زمينه،شكاف موجود در پژوهش هاي پيشين را مشخص نموده و در اين ارتباط به ارائه مدلي جامع تر و با قابليت انطباق بيشتر با شرايط موجود در دنياي واقعي پرداخته شود.

3-4 شرح مسئله و مدل ریاضی مربوط به مسئله مکانیابی ایستگاه های امدادونجات
3-4-1 بيان مفاهيم و شرح مسئله
در اين بخش ابتدا براي درك بهتر مسئله، به بيان برخي از مفاهيم مربوط به موضوع مورد تحقيق مي پردازيم و سپس به شرح مسئله پيش رو مي پردازيم.

3-4-2 پوشش دهی
در مسائل پوشش دهي كه بيشتر كاربرد آنها در بخش عمومي مانند مكان يابي مراكز آتش نشاني، مراكز اورژانس و … است، از پارامتري به نام فاصله پوشش دهي 74 بين مشتري و تجهيز استفاده مي كنند و هنگامي يك تقاضا پوشش داده شده تلقي مي گردد كه در فاصله پوشش دهي آن حداقل يك تجهيز قرار داشته باشد. درمسئله مكان يابي مراكز خدمات فوريتهاي پزشكي ارائه شده در اين مطالعه از همين مفهوم براي پوشش دهي، هم توسط مراكز EMS و هم توسط بيمارستان ها بهره برده شده است، با اين تفاوت كه محدوديت مربوط به ظرفيت تجهيز نيز لحاظ شده است.

3-4-3 سطح ادغام نقاط تقاضا
نقاط تقاضا بيانگر نقاطي در سطح منطقه تحت بررسي هستند كه در آنجا نياز به خدمات فوریتهای پزشكي به وجود آمده و مي بايست يك آمبولانس به آنجا اعزام شود.[50] يكي از مهم ترين دلايل اين كاهش دقت به وجود آمدن خطا در محاسبه ي فواصل بين نقاط تقاضا و مراكز خدمات فوريتهاي پزشكي يا بيمارستانها است. هرچه تعداد اين نقاط تقاضا بيشتر و مناطق مربوطه به هر نقطه كوچكتر باشد بر دقت پاسخ هاي نهايي افزوده مي شود.[26]
تعيين مقدار تقاضاي اين نقاط نيز مسئله بسيار مهمي است كه براساس جمعيت مناطق و يا اطلاعات موجود از روند تقاضا در گذشته مطرح میشود. روند تقاضا در اين نوع مسائل برخلاف بسياري از مسائل ديگر داراي چرخه در طول زمان است. رپدو و برناردو55 در سال 1994 تحقيقي بر روي اين نوع تقاضاي چرخشي در مسائل خدمات فوريت هاي پزشكي انجام دادند. به خوبي مي دانيم كه تقاضا در مسائل خدمات فوريت هاي پزشكي با يك الگوي نسبتاً قابل پيش بيني در طول روز، هفته و حتي يك فصل تغيير مي كند. به طور مثال در ساعات اوج ترافيك به دليل افزايش سوانح و تصادفات اين تقاضا به شكل قابل ملاحظه اي افزايش مي يابد.[41]
3-4-4 بازآرايي
همان طور كه ذكر شد تقاضا براي خدمات مراكز فوريت هاي پزشكي در مناطق و زمان هاي مختلف داراي تغييرات قابل ملاحظه اي است و لازم است براي پاسخ گويي به اين تقاضاها ظرفيت مراكز خدمات فوريت هاي پزشكي نيز در مناطق و زمان هاي مختلف با توجه به تغييرات تقاضا تغییر كند اشميد و دوئرنر56 در سال 2010 برای نخستين بار مسئله مكا نیابی مراكز خدمات فوريت هاي پزشكي را به صورت چند دوره اي مطرح كردند و بادر نظر گرفتن يك افق برنامه ريزي اقدام به يافتن چيدمان بهينه آمبولانس ها در مراكز خدمات فوريت هاي پزشكي، در بازه هاي زماني مختلف، نمودند تا درنهايت بهترين پوشش دهي ممكن در افق برنامه ريزي حاصل شود. البته اين بازآرايي ها و تغيير نحوه توزيع آمبولانسها بين مراكز مختلف بايد با درنظر گرفتن تمامي شرايط و اطمينان از اينكه اين جابجايي، با توجه به معيارهاي تعريف شده، بهصرفه قلمداد ميشود، صورت پذيرد.[52]

3-4-5 سرعت تردد و فواصل
اين دو پارامتر، پارامترهايي كاملا تاثيرگذار بر مدت زمان خدمت رساني به بيماران هستند و دقت در تعيين اين مقادير، منجر به ارتقاء كيفيت نتايج حاصل از مدل مسئله خواهد شد. در بسياري از مطالعاتي كه تاكنون انجام شده است از قبيل راجاگوپالان و همكاران57در سال 2010 مقداري ثابت براي پارامتر سرعت تردد آمبولانس ها درنظرگرفته شده است، اما از آنجا كه اين پارامتر نيز همچون تقاضا وابسته به بازه هاي زماني تحت بررسي مي باشد نياز به تعيين دقيق آن احساس مي شود.[44] اين مسئله در سطح شهرهاي بزرگ به دليل حجم متغيرآمد و شد در ساعت هاي مختلف شبانه روز و روزهاي مختلف هفته نمود بيشتري پيدا مي كند. علاوه بر اين در مقاله ي اشميد و دوئرنر دلايل زير براي درنظرگرفتن بازه ي زماني تحت بررسي در تعيين پارامترسرعت مطرح شده است.[52]
آمبولانس درهر شرايطي اولويت حق عبور و تردد نسبت به ساير وسايل نقليه را ندارد. تنها در مواردي كه جان بيمار در خطر باشد و مي بايست در اسرع وقت به بيمارستان رسانده شود، آمبولانس مجاز به استفاده از علايم هشدار دهنده و بالابردن سرعت خود هستند.
حتي در شرايطي كه در بالا ذكر شد و آمبولانس ها مجاز به افزايش سرعت خود بودند، بازهم مي بايست محدوديت هاي قانوني وضع شده مربوط به حداكثر سرعت مجاز را رعايت كنند زيرا عدم رعايت اين محدوديت، خود مي تواند منجر به بروز حوادث و تصادفات سهم گيني شود.
باتوجه به نكات ذكرشده در بالا، لازم به نظر مي رسد كه به منظور بررسي مسئله مكان يابي و بازآرايي چيدمان آمبولانس ها، متفاوت بودن سرعت وسايل نقليه در زمان هاي مختلف را مد نظر قرارداد.
به منظور محاسبه زمان حركت بين نقاط تقاضا، مراكز خدمات فوريت هاي پزشكي و بيمارستان ها، فواصل
موجود بين اين نقاط با توجه به شرایط بحران زلزله مي بايست تعيين گردند؛ در اين مطالعه اين فواصل به صورت اقليدسي و با توجه به مختصات نقاط تعيين گرديده اند. همان طور كه مشخص است فواصل بين نقاط در بازه هاي مختلف زماني تغييرنمي كنند و ثابت هستند.
باتوجه به فواصل و سرعت حركت وسایل نقلیه در بازه هاي مختلف، و با توجه به در نظر گرفتن شرایط بحران زلزله ، مدت زمان مورد نياز براي رسيدن از مراكزخدمات فوريت هاي پزشكي به نقاط تقاضا و از نقاط تقاضا تا بيمارستان ها در هر بازه زماني تعيين مي گردند.[52]
3-4-6 وابستگي سرعت تردد آمبولانس ها به بازه زماني و منطقه جغرافيايي با توجه به وقوع زلزله
در تشريح مفاهيم مسئله ذكر شد كه در نظرگرفتن سرعت آمبولانس باتوجه به بازه هاي زماني مختلف امري ضروري به نظر مي رسد. اما علاوه بر بازه هاي زماني، مناطق جغرافيايي مختلف در ناحيه تحت بررسي نيز، نقش مهمي در سرعت تردد وسايل نقليه دارند و حجم آمد و شد در اين مناطق مي تواند تاثير زيادي در كاهش يا افزايش سرعت رسيدن آمبولانس ها به محل حادثه داشته باشد. به همين منظور ما در اين تحقيق مسئله را با توجه به وابسته بودن سرعت آمبولانس ها به بازه هاي زماني و مناطق جغرافيايي در زمان زلزله در نظر مي گيريم.

3-4-7 شرح مسئله
در اينجا مسئله با درنظر گرفتن شهري كه دچار زلزله شده و داراي تعداد مشخصي بيمارستان و آمبولانس است شرح داده مي شود. ابتدا مي بايست الگوي تقاضا براي خدمات فوریتهای پزشكي در مناطق مختلف شهر و زمان های مختلف را به دست آورد و براساس آن تعداد بازه هاي زماني تحت بررسي و افق برنامه ریزی را معين كرد براي مثال اگر افق برنامه ریزی يك هفته ایی و تعداد بازه های زماني هفت عدد در نظر گرفته شوند ، در حقيقت بازه هاي زماني روزهاي مختلف هفته خواهند بود. با ادغام تقاضاي موجود در هر منطقه ،تعدادی نقطه تقاضا با ميزان تقاضاي مشخص در دوره هاي زماني مختلف مشخص مي گردد.تعدادي مكان بالقوه با توجه یه احتمال وقوع زلزله و در نظر گرفتن شرایط آمد و شد آمبولانسها،وضعیت ساختمانها و جغرافیا منطقه ، براي استقرار مراكز خدمات فوريت هاي پزشكي و اختصاص آمبولانس ها به آنها در سطح شهر در نظر گرفته میشود. هدف تعيين نحوه توزيع آمبولانسها بين این مکانهای بالقوه درهنگام وقوع زلزله ودر دوره های زماني مختلف براساس تقاضاي موجود در آن نقاط است. در صورت بازآرايي اين نحوه توزيع در دو دوره متوالي مي بايست تعيين گردد كه آمبولانس ها از كدام مركز به كدام مركز منتقل شوند. همچنين لازم است كه نحوه تخصيص تقاضاهاي موجود در سطح شهر به مراكز خدمات فوريت هاي پزشكي مشخص گردد به اين معنا كه بدانيم هر نقطه تقاضا، نياز خود را به چه ميزان و از كدام مركز يا مراكز EMS موجود برطرف میکند. همچنين بايد تعيين گردد كه در صورت نياز بيمار به انتقال به بيمارستان، وي مي بايست به كدام بيمارستان انتقال يابد.

3-4-8 مدل سازي رياضي مسئله
همانطور كه ذكر شد، قصد داريم يك مدل رياضي به منظور يافتن بهترين استقرار ممكن براي آمبولانس هاي موجود در سطح يك شهر در هنگام بحران (زلزله ) به گونه اي بيابيم كه با در نظر گرفتن فرضياتي تا حد امكان نزديك به دنياي واقعي مدلي كاربردي تر و مناسب تر نسبت به مدل هاي پيشين باشد.
در اين بخش، مدل ریاضی مسئله تعريف شده در بخش قبل، ارائه شده است. براي طرح بهتر مدل رياضي، پس از بيان فرضيات مدل، به تعريف علائم، پارامترها و متغيرها پرداخته و سپس تابع هدف و محدودي تهاي آن ارائه مي گردند.

3-4-9 فرضيات مدل
در مدل سازي مسئله فرضياتي در نظر گرفته شده است كه عبارتند از:
مسافت ها به صورت اقليدسي در نظر گرفته مي شوند.
ظرفيت آمبولانسها و بيمارستان ها محدود است.
آمبولانس ها همواره از مراكز استقرار يافته به نقاط تقاضا اعزام مي شوند.
تنها يك نوع آمبولانس مدنظر است.
افق زماني برنامه ريزي را به بازه هاي زماني برابر تقسيم مي كنيم.

3-4-10 تعريف علائم و پارامترها و متغيرهاي تصميم
علائم و پارامترهاي متعددي در مدل رياضي مورداستفاده قرار گرفته است، كه تعريف هريك از آنها به شرح زيراست:
مجموعه ها:
I: مجموعه نقاط تقاضا
J: مجموعه نقاط بالقوه بمنظور قرارگيري مراكز خدمات فوريت هاي پزشكی
K: مجموعه بيمارستان هاي موجود
T : مجموعه دوره هاي

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع منابع محدود، توسعه منطقه ای، سیستم اطلاعاتی Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع زماني، مركز، پزشكي