دانلود پایان نامه با موضوع متغير، معيار، کمترين

دانلود پایان نامه ارشد

يادگيري تيمي

با توجه به نمودار و جدول(4-10) مشاهده مي‌شود که متغير ترغيب يادگيري تيمي داراي کمترين مقدار67/1 ، بيش‌ترين مقدار 5 ، ميانگين 2815/3 ، انحراف معيار 72860/0 و واريانس 531/0 هست.

توصيف متغير ايجاد سامانه‌هاي کسب و اشتراک يادگيري

جدول (4-11) توصيف متغير ايجاد سامانه‌هاي کسب و اشتراک يادگيري
واريانس
انحراف معيار
ميانگين
بيش‌ترين
کمترين
تعداد
آماره توصيفي متغير
487/0
69815/0
9880/2
5
33/1
251
ايجاد سامانه‌هاي کسب و اشتراک يادگيري

نمودار(4-11) هيستوگرام متغير ايجاد سامانه‌هايي براي تغيير

با توجه به نمودار و جدول(4-11) مشاهده مي‌شود که متغيرايجاد سامانه‌هايي براي تغييرداراي کمترين مقدار33/1 ، بيش‌ترين مقدار 5 ، ميانگين 9880/2 ، انحراف معيار 69815/0 و واريانس 487/0 هست.

توصيف متغير توانمندسازي افراد براي رسيدن به بينش جمعي

جدول (4-12) توصيف متغير توانمندسازي افراد براي رسيدن به بينش جمعي
واريانس
انحراف معيار
ميانگين
بيش‌ترين
کمترين
تعداد
آماره توصيفي متغير
557/0
74626/0
0491/3
5
1
251
توانمندسازي افراد براي رسيدن به بينش جمعي

نمودار (4-12) هيستوگرام متغيرتوانمندسازي افراد براي رسيدن به بينش جمعي

با توجه به نمودار و جدول(4-12) مشاهده مي‌شود که متغيرتوانمندسازي افراد براي بينش داراي کمترين مقدار1 ، بيش‌ترين مقدار 5 ، ميانگين 0491/3 ، انحراف معيار 74626/0 و واريانس557/0 هست.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی آداب و رسوم Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی ظلم و ستم