دانلود پایان نامه با موضوع مالکیت فکری، حق مالکیت، حقوق مالکیت فکری، حقوق مالکیت

دانلود پایان نامه ارشد

نمي توان در هيچ يك از دسته هاي ارتباط موجود جا داد، از جمله اين موارد مي توان به حقوق مالكيت فكري اشاره كرد كه با توجه به برخي تفاوت ها به دو گروه مالكيت ادبي و هنري و مالكيت صنعتي تقسيم مي شوند. در واقع موضوعات مربوط به مالكيت صنعتي هم چون حق اختراع، طرح هاي صنعتي، علائم تجاري و غيره به واسطه ي وجود عنصر يكسان در آن ها و تفاوت هايي كه با ساير دسته هاي ارتباط دارند را مي توان در يك دسته ي ارتباط مجزا قرار دارد.
ب-توصيف
در هر موردي كه قاضي با يك مسأله تعارض قوانين برخورد مي كند براي وي اين مسأله مطرح مي شود كه رابطه ي حقوقي مورد بحث داخل در كدام يك از دسته هاي ارتباط است.
توصيف، عبارت است از تعيين نوع امر حقوقي كه يك قاعده ي حقوق بين الملل خصوصي بايد نسبت به آن اجرا گردد. در مورد حقوق مالكيت فكري نيز مسأله توصيف اهميت به سزايي دارد زيرا اين حق به لحاظ ماهيت ويژه ي خود تفاوت هاي بسياري با حوزه هاي سنتي مانند دسته هاي ارتباط با اموال و يا اسناد دارد بنابراين براي تعيين قانون حاكم بر اين گونه حقوق ابتدا بايد ماهيت قضائي آن نهاد حقوقي براي قاضي روشن شود و اين امر گامي اساسي جهت نيل به قانون حاكم بردعوا مي باشد.

1- مالكيت داشتن حق مالكيت فكري
از آن جايي كه مال يك مفهوم عرفي است122 تعريف و شناسايي آن وابسته به هيچ نظام حقوقي نيست و شايد از اين جهت باشد كه قانون مدني ايران بدون ارائه تعريفي از مال به بيان انواع آن پرداخته است ((مال در اصطلاح حقوقي به چيزي گفته مي شود كه بتواند مورد داد و ستد قرار گيرد و از نظر اقتصادي ارزش مبادله داشته باشد.123))
« مال چيزي است كه به علت منافع واقعي يا اعتباري آن مورد رغبت عقلا واقع شده و در مقابل
آن نقدينه يا چيز ديگري مي پردازند »124
در اين دو تعريف ارزش اقتصادي و قابليت مبادله به عنوان ويژگي اصلي مال مورد نظر قرار گرفته است كه هر دو خصوصيت در حق مالكيت فكري وجود دارد و بالاترین دليل ما بر مال بودن حق مالكيت فكري همان شناسايي اين حق از سوي عرف به عنوان مال مي باشد.حال با توجه به این که اموال دارای انواع مختلف بوده و قرار گرفتن در هر یک از دسته های اموال قاعده ی حل تعارض مخصوص به خود را می طلبد در ادامه مشخص خواهیم نمود که حق مالکیت فکری جزء کدام دسته از اموال می باشد.
2-منقول یا غیر منقول بودن حق مالکیت
از آن جایی که حق مالکیت فکری جزء اموال می باشد و اموال بر قسم است : منقول و غیر منقول4 باید دید که حق مالکیت فکری جزء اموال منقول می باشد و یا غیر منقول . وصف منقول یا غیر منقول بودن حق مالکیت فکری گرچه جزء توصیفات فرعی می باشد شناسایی این وصف چه در حقوق داخلی و چه در حقوق بین الملل خصوصی از حیث صلاحیت محاکم دارای اهمیت ویژه ای می باشد.
از آن جایی که قانون گذار ما در تعیین حقوق مالکیت فکری قضیه را مسکوت نهاده است ، به همین جهت راهی نیست جزء این که با توجه به تحلیل حقوقی وضعیت این دسته از حقوق را مشخص نماییم . گفته شده است که طبقه بندی اموال به منقول و غیر منقول ناظر به اموال مادی خارجی است این سخن به عنوان اصل قابل پذیرش است چرا که اموال غیر مادی اصولا” قابلیت اتصاف به صفت منقول و یا غیر منقول را ندارند، لیکن با توجه به ضروری بودن تعیین تکلیف تمام حقوق مالی از حیث منقول یا غیرمنقول بودن ، می بایست این حقوق را از حیث احکام تابع یکی از این دو دسته اموال دانست استدلالاتی در خصوص این که این حقوق را جزء کدام یک از آن دو دسته بدانیم وجود دارد به دلیل عدم اطاله کلام وارد آن نمی شویم 125 اما منقول بودن حق مالکیت فکری از پشتوانه ی قوی تر ی برخورد ار است. در حقوق فرانسه ماده ی 529 قانون مدنی ، صراحتا” مالکیت های معنوی را در زمره ی اموال منقول حکمی آورده است .2
در حقوق ما نیز با توجه به این که منقول بودن اموال اصل است. لذا در هر موردی که در منقول و یا غیر منقول بودن مال تردید شود اصل بر منقول بودن مال است مگر این که دلیل کافی بر غیر منقول بودن داشته باشیم.علاوه بر این برخی از نویسندگان حقوق بین الملل خصوصی اظهار داشته اند که: هیچ کشوری را نمی شناسند که حقوق مالکیت فکری را به عنوان مال غیر منقول تقسیم بندی کرده باشد بلکه بالعکس مدارکی وجود دارد که طبقه بندی منقول پذیرفته شده است.3
با استدلالات فوق به این نتیجه می رسیم که حق مالکیت فکری به لحاظ احکام قانونی در زمره ی اموال منقول حکمی قرار می گیرد. این نتیجه مورد پذیرش اساتید حقوق مدنی می-باشد4.
مبحث دوم: تمایز موضوعات قراردادی از غیرآن و قانون حاکم بر اعتبار شکلی قراردادهای مالکیت فکری

گفتار اول:تمایز موضوعات قراردادی از غیر آن
الف-موضوعات غیر قراردادی حق مالکیت فکری
حقوق مالکیت فکری تا به حال جزء حقوق ملی محسوب شده ، و در اغلب کشورها چنان چه کسی متقاضی آن حقوق باشد می بایست مقررات اداری که بدین منظور مقرر شده است را به طور کامل پشت سر بگذارد.حق مالکیت اعطا شده حمایت سرزمینی دولت اعطا کننده حق(کشور حمایت کننده)را در پی

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع تعارض قوانین، مالکیت فکری، روابط بین المللی، روابط بین الملل Next Entries پایان نامه درمورد شبیه سازی، میانگین مجذورات، سیستم استنتاج فازی