دانلود پایان نامه با موضوع قیمت سهام، سطح معنی داری، رگرسیون خطی

دانلود پایان نامه ارشد

.

جدول 13-4 جدول ضرائب فرضیه سوم
مدل

ضرائب استاندارد نشده
ضرائب استاندارد شده
t محاسبه شده

سطح معنی داری

B
خطاي استاندارد
بتا

ضریب ثابت
39.752
0.833

47.706
0 .000
GHTE
0.496
0 .018
0.129
28.62
0 .000

نتیجه آزمون فرضيه سوم
با توجه به نتايج حاصل از آزمون هاي انجام شده در سطح كل (به شرح فوق) و نيز در سطح هر كدام از سه صنعت (به شرح پيوست)، این فرضیه هم در سطح كل و هم در سطح هر كدام از صنايع مدنظر تحقيق مورد پذیرش قرار می گیرد، از آنجا که هدف از طرح این فرضیه شناسایی معاملات بازار است لذا پذیرش فرضیه ي فوق نشان می دهد که بین متغیرهای فرضیه یعنی قدر مطلق تغییر قیمت سهام هر روز نسبت به روز قبل و تعداد دفعات معامله در آن روز همبستگی مثبت وجود دارد، به عبارت دیگر هر چه بخواهیم تغییر قیمت سهام طی یک روز کاری سازمان بورس بیشتر باشد باید تعداد معاملات بیشتری نيز بر روي سهام مورد نظر صورت بگیرد. بنابراین هر چه در یک روز کاری بورس تعداد معاملات بیشتری صورت بگیرد میزان تغییر قیمت سهام نیز بیشتر خواهد بود.

4-4-4- آزمون فرضیه چهارم
فرضیه پژوهشی
فرضیه صفر : قدرمطلق تغییر قیمت سهام هر روز نسبت به روز بعد با تعداد سهام معامله شده ی آن روز رابطه ندارد.
فرضیه یک : قدرمطلق تغییر قیمت سهام هر روز نسبت به روز بعد با تعداد سهام معامله شده ی آن روز رابطه دارد.
فرضیه آماری
H0 : ρ = 0
H1 : ρ ≠ 0
آزمون های انجام شده
جدول 14-4 آماره هاي توصيفي فرضیه چهارم

ميانگين
انحراف معيار
تعداد نمونه
TSM
453111.5
8394373.36
46760
GHTF
11.4374
45.70180
46760

جدول 15-4 همبستگي فرضیه چهارم

TSM
GHTF
همبستگي پيرسون TSM
1.000
0.016
GHTF
0.016
1.000
سطح معني داري TSM

0.000
GHTF
0.000

تعداد نمونه TSM
46760
46760
GHTF
46760
46760

برای بررسی نوع و میزان ارتباط بین دو متغیر تعداد سهام معامله شده و قدرمطلق تغییر قیمت فردا از رگرسیون استفاده شده است که با توجه به آزمون های انجام شده رگرسیون خطی آن مورد تأیید قرار گرفته است. جدول ANOVA به صورت زیر است.

جدول 16-4 جدول تحليل واريانس فرضیه چهارم

منشأ پراكندگي
درجه آزادي
مجموع مربعات
ميانگين مربعات
F محاسبه شده
Pv محاسبه شده
رگرسيون
1
8E+014
E+0147.92
11.0246
0.001
خطا
46758
3E+018
7.05E+013

كل
46759
3E+018

مدل بالا خطی بودن رگرسیون را تأیید می کند و معادله رگرسیونی به صورت زیر است.

که در آن y تعداد سهام معامله شده و x قدرمطلق تغییر قیمت فردا می باشد.

جدول 17-4 جدول ضرائب فرضیه چهارم
مدل

ضرائب استاندارد نشده
ضرائب استاندارد شده
t محاسبه شده

سطح معنی داری

B
خطاي استاندارد
بتا

ضریب ثابت
420535.9
412.43

10.510
0 .000
GHTF
2848.171
849.327
0.016
3.353
0 .001

نتیجه آزمون فرضيه چهارم
با توجه به نتايج حاصل از آزمون هاي انجام شده در سطح كل (به شرح فوق) و نيز در سطح هر كدام از سه صنعت (به شرح پيوست)، این فرضیه هم در سطح كل و هم در سطح هر كدام از صنايع مدنظر تحقيق مورد پذیرش قرار می گیرد، بنابراین می توان نتیجه گرفت که بین قدر مطلق تغییر قیمت سهام هر روز نسبت به روز بعد و تعداد سهام معامله شده در آن روز رابطه وجود دارد. به عبارت دیگر دو متغیر مستقل از یکدیگر عمل نمی کنند.
بنابراین معامله گرانی که در هر روز قصد خرید سهام به قیمت بالاتر از قیمت بازار (و یا قصد فروش سهام به قیمت کمتر از قیمت روز قبل) را دارند، به تعداد سهام معامله شده ی روز قبل توجه می کنند و قیمت پیشنهادی خود را متناسب با آن افزایش (کاهش) می دهند.

5-4-4- آزمون فرضیه پنجم
فرضیه پژوهشی
فرضیه صفر : قدرمطلق تغییر قیمت سهام هر روز نسبت به روز قبل با تعداد سهام معامله شده ی آن روز همبستگی مثبت ندارد.
فرضیه یک : قدرمطلق تغییر قیمت سهام هر روز نسبت به روز قبل با تعداد سهام معامله شده ی آن روز همبستگی مثبت دارد.
فرضیه آماری
H0 : ρ ≤ 0
H1 : ρ 0

آزمون های انجام شده
جدول 18-4 آماره هاي توصيفي فرضیه پنجم

ميانگين
انحراف معيار
تعداد نمونه
TSM
453111.5
8394373.36
46760
GHTE
11.4374
45.70180
46760

جدول 19-4 همبستگي فرضیه پنجم

TSM
GHTE
همبستگي پيرسون TSM
1.000
0.028
GHTE
0.028
1.000
سطح معني داري TSM

0.000
GHTE
0.000

تعداد نمونه TSM
46760
46760
GHTE
46760
46760

برای بررسی نوع و میزان ارتباط بین دو متغیر تعداد سهام معامله شده و قدرمطلق تغییر قیمت امروز از رگرسیون استفاده شده است که با توجه به آزمون های انجام شده رگرسیون خطی آن مورد تأیید قرار گرفته است. جدول ANOVA به صورت زیر است.
جدول 20-4 جدول تحليل واريانس فرضیه پنجم
منشأ پراكندگي
درجه آزادي
مجموع مربعات
ميانگين مربعات
F محاسبه شده
Pv محاسبه شده
رگرسيون
1
3E+015
2.53E+015
35.891
0.000
خطا
46758
3E+018
7.04E+013

كل
46759
3E+018

مدل بالا خطی بودن رگرسیون را تأیید می کند و معادله رگرسیونی به صورت زیر است.

که در آن y تعداد سهام معامله شده و x قدرمطلق تغییر قیمت امروز می باشد.

جدول 21-4 جدول ضرائب فرضیه پنجم
مدل

ضرائب استاندارد نشده
ضرائب استاندارد شده
t محاسبه شده

سطح معنی داری

B
خطاي استاندارد
بتا

ضریب ثابت
394931.2
40001.88

9.873
0 .000
GHTE
5086.865
849.102
0.028
5.991
0 .000

نتیجه آزمون فرضيه پنجم
با توجه به نتايج حاصل از آزمون هاي انجام شده در سطح كل (به شرح فوق) و نيز در سطح هر كدام از سه صنعت (به شرح پيوست)، این فرضیه هم در سطح كل و هم در سطح هر كدام از صنايع مدنظر تحقيق مورد پذیرش قرار می گیرد، بنابراین بین تعداد سهام معامله شده و قدر مطلق تغییر قیمت هر روز نسبت به روز قبل رابطه مستقیم وجود دارد. به عبارت دیگر هر چه تغییر قیمت سهامی بیشتر باشد، احتمالاً باید تعداد سهام بیشتری مورد معامله قرار بگیرد و جهت ایجاد یک تغییر بزرگ در قیمت سهام یک شرکت بالطبع باید سهام بیشتری خریداری شود و بدین لحاظ وجه نقد بیشتری مورد نیاز است. هم چنین برای یک کاهش بزرگ در قیمت می بایست تعداد سهام بیشتری را به فروش رساند.
6-4-4 – آزمون فرضیه ششم
فرضیه پژوهشی
فرضیه صفر : تغییر قیمت سهام هر روز نسبت به روز قبل با تغییر قیمت سهام همان روز نسبت به روز بعد همبستگی مثبت ندارد.
فرضیه یک : تغییر قیمت سهام هر روز نسبت به روز قبل با تغییر قیمت سهام همان روز نسبت به روز بعد همبستگی مثبت دارد.
فرضیه آماری
H0 : ρ ≤ 0
H1 : ρ 0
آزمون های انجام شده
جدول 22-4 آماره هاي توصيفي فرضیه ششم

ميانگين
انحراف معيار
تعداد نمونه
TF
11.4374
45.70180
46760
TE
11.4374
45.70180
46760

جدول 23-4 همبستگي فرضیه ششم

TF
TE
همبستگي پيرسون TF
1.000
0.633
TE
0.633
1.000
سطح معني داري TF

0.000
TE
0.000

تعداد نمونه TF
46760
46760
TE
46760
46760

برای بررسی نوع و میزان ازتباط بین دو متغیر تغییر قیمت فردا و تغییر قیمت امروز از رگرسیون استفاده شده است که با توجه به آزمون های انجام شده رگرسیون خطی آن مورد تأیید قرار گرفته است. جدول ANOVA به صورت زیر است.

جدول 24-4 جدول تحليل واريانس فرضیه ششم

منشأ پراكندگي
درجه آزادي
مجموع مربعات
ميانگين مربعات
F محاسبه شده
Pv محاسبه شده
رگرسيون
1
4E+007
39170336.1
31311.86
0.000
خطا
46758
6E+007
1250.974

كل
46759
1E+008

مدل بالا خطی بودن رگرسیون را تأیید می کند و معادله رگرسیونی به صورت زیر است.

که در آن y تغییر قیمت فردا و x تغییر قیمت امروز می باشد.

جدول 25-4جدول ضرائب فرضیه ششم
مدل

ضرائب استاندارد نشده
ضرائب استاندارد شده
t محاسبه شده

سطح معنی داری

B
خطاي استاندارد
بتا

ضریب ثابت
4.194
0.169

24.875
0 .000
TE
0.633
0.004
0.633
176.952
0 .000

نتیجه آزمون فرضيه ششم
با توجه به نتايج حاصل از آزمون هاي انجام شده در سطح كل (به شرح فوق) و نيز در سطح هر كدام از سه صنعت (به شرح پيوست)، این فرضیه هم در سطح كل و هم در سطح هر كدام از صنايع مدنظر تحقيق مورد پذیرش قرار می گیرد، بنابراین بین تغییر قیمت سهام هر روز نسبت به روز قبل و تغییر قیمت سهام هر روز نسبت به روز بعد در اکثر موارد همبستگی مثبت وجود دارد. بدین معنا که اگر قیمت سهام در یک روز افزایش یافت احتمالا ً در روز بعد نیز به مقداری متناظر، قیمت سهام افزایش، و یا اگر در یک روز قيمت کاهش یافت احتمالاً در روز بعد نیز به میزان متناظری کاهش خواهد یافت.
« لازم به توضیح است که در تمام فرضیات فوق ما به دنبال ساختن مدل نبوده ایم و فقط هدف بررسی وجود یا عدم وجود رابطه ای معنادار بین متغیرها بوده است. »

5-4- خلاصه فصل چهارم
هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین حجم معاملات و تغییرات قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. لذا با مراجعه به آمار معاملات صنایع مختلف، سه صنعت پرمعامله از بین آن ها انتخاب گردید تا به عنوان نمونه آماری تحقیق مورد استفاده قرار گیرد. پس از تفكيك مجامع بر روی فایل های اکسل 70 شرکت، مجموعاٌ تعداد 238 نمونه آماری حاصل گردید که هرکدام از آن ها شامل اطلاعات مربوط به متغیرهای تحقیق در فاصله زمانی بین دو مجمع بودند. سپس با توجه به اینکه تجزیه و تحلیل آزمون ها در سطح کل بوده است لذا اطلاعات کلیه فایل های اکسل فوق جهت انجام آزمون های آماری به صورت متوالی به یک فایل اکسل شامل اطلاعات تمامی 238 نمونه آماری منتقل گردید تا بتوان نتایج آزمون ها را برای حالت کلی (شامل 70 شرکت) استخراج کرد. هم چنین برای استخراج نتایج به تفکیک هر یک از صنایع حاضر در نمونه آماری نیز یک فایل اکسل برای هر کدام از صنایع فوق شامل اطلاعات شرکتهای حاضر در همان صنعت تهیه گردید. پس از آماده شدن نمونه های آماری، آزمون های آماری بر روی این نمونه ها انجام پذیرفت که نتایج آن به تفکیک هر فرضیه و نیز به تفکیک صنعت در نتایج آزمون ها آمده است.
نرم افزارهایی که جهت تخمین آزمون ها به کار برده شده عبارت است از Excell Microsoft و Spss. لازم به ذکر است آزمون های انجام شده برای حالت کلی (3 صنعت) و نتایج حاصل از آن در فصل چهارم ذکر گردیده و برای تفکیک آن به هر کدام از این 3 صنعت نیز نتایج آن در این فصل و آزمون های انجام شده بر روی اطلاعات هر صنعت در بخش ضمائم آمده است.
در این فصل به ارائه‌ی مطالبی در مورد نحوه آماده سازي داده ها جهت آزمون آماري پرداخته شده و در نهایت نیز فصل با آزمون فرضيات شش گانه و ارائه ي نتايج آن ها خاتمه یافته است.

فصل پنجم
نتيجه‌گيري و پيشنهادات

1-5 مقدمه
گام هاي نهايي تحقيق، از اصليترين و بنياديترين مراحل انجام آن مي باشند. تجزيه و تحليل دقيق و نتيجهگيري درست از دادههاي جمع آوري شده، بدين دليل كه مبنايي براي برنامهريزيهاي آتي در جامعه مورد تحقيق قرار مي گيرند، از اهميت دو چنداني برخوردار مي باشند. در واقع نتيجههاي به دست آمده، بايد آن چنان مستند و قابل تشريح باشند كه جامعه مورد تحقيق به درستي و صحت آنها اعتماد داشته تا براي اصلاح نواقص و كاستيها با توجه به نتيجه هاي به دست آمده، برنامهريزي جامعي انجام داده و به نتيجههاي قابل پيش بيني دست يابند(زارع،1388).
نتایج این تحقیق به قسمتی از سوالات

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع قیمت سهام، آزمون فرضیه، رگرسیون خطی Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع ضرب المثل، قیمت سهام، بورس اوراق بهادار