دانلود پایان نامه با موضوع قوانین داخلی، قوانین داخل، جرم سیاسی، دزدی دریایی

دانلود پایان نامه ارشد

اشخاص یا خسارت شدیدی را به اموال وارد کرده با شند؛
و. تلاش یا تبانی برای ارتکاب هر یک از جرایم مندرج در بندهای ا«لف» تا «هـ » کمک، تحریک یا راهنمایی برای ارتکاب چنین جرایمی و یا مشارکت به عنوان شریک در جرایم اشاره شده مع هذا نکته قابل توجه، بند «د» ماده یک است که به موجب آن کلیه جرایم پیش بینی شده در چارچوب کنوانسیون‌هایی که دولت‌های سارک عضو آن هستند، جزو جرایم تروریستی در نظر گرفته شده‌‌اند مشروط به آن که کنوانسیون‌های مذکور اصل تکلیف به «یا مجازات کن یا مسترد» را پیش بینی کرده باشند.
علاوه بر ماده 8، در مقدمه کنوانسیون نیز تأکید قابل توجهی به نقش معاضدت قضایی در ریشه کنی تروریسم شده است همان طور که تکلیف به مجازات یا تکالیف به استرداد طی مواد چهار الی شش پیش بینی گریده است.
۲. ۱ . ۷ . کنوانسیون های منطقه ای ضد تروریسم
کنوانسیون عربی سرکوب تروریسم (آوریل 1998) نیز در چارچوب کشورهای عربی اقدام به تصویب کنوانسیون منطقه‌ای برای سرکوب ترورسم است، کشورهای عربی که غالبأ دارای دین رسمی اسلام هستند بالغ‌بر پنجاه سال است با پدیده اشغال یکی از کشورهای عربی بنام فلسطین مواجهه هستند که نهضت‌ها و حمایت‌های رهایی بخش انجام شده برای آزادی آن سرزمین از جانب اسرائیل و هم پیمانان اروپا و آمریکایی آن، تروریستی نامیده می‌شود. از این رو کنوانسیون عربی سرکوب تروریسم را باید در پر تو مسایل جاری در فلسطین اشغالی مورد توجه قرار داد.
برای مثال بند «الف» ماده دو این کنوانسیون ناظر به استثنای اعمال نهضت‌های رهایی بخش از مصادیق جرایم تروریستی است. در این راستا این کنوانسیون بر خلاف کنوانسیون‌های پیشین به ویژه کنوانسیون‌های اروپایی و سارک اقدام به ارایه تعریف دقیقی از تروریسم نموده است. به موجب بند های دو و سه ماده یک به ترتیب تروریسم و جرم تروریستی به شرح ذیل تعریف شده اند:
تروریسم با هر انگیزه یا هدفی که انجام شود؛ عمل یا تهدید خشونت آمیزی است که برای پیشبرد برنامه‌های (نقشه های) کیفری فردی یا جمعی ارتکاب شود و بین مردم ایجاد وحشت نماید، با صدمه به آنها وحشت پراکنی نماید، یا حیات، آزادی یا امنیت آنها را به خطر اندازد، یا با قصد تخریب منابع ملی ارتکاب شود.
جرم تروریستی هر جرم یا شروع به جرم با هدف تروریستی است که در هر یک از کشورهای عضو، یا علیه ارتباع، اموال یا منافع ارتکاب شده و توسط قوانین داخلی آنها قابل مجازات می باشد. هر یک از جرایم
مندرج در کنوانسیون های ذیل نیز باید جرایم تروریستی در نظر گرفته شوند مگر آنکه کنوانسیون‌ها توسط دول عضو این کنوانسیون تصویب نشده یا جرایم مندرج در آنها از قوانین داخلی دول عضو این کنوانسیون استثنا شده باشد:
الف. کنوانسیون توکیو در خصوص جرایم و دیگر اعمال ارتکابی در هواپیما مصوب 14 سپتامبر 1963.
ب. کنوانسیون لاهه در خصوص سرکوب تصرف غیر قانونی هواپیما مصوب 16 دسامیر 1970.
ج. کنوانسیون مونترال برای سرکوب اعمال غیر قانونی علیه ایمنی هواپیمائی کشوری مصوب 23 سپتامبر 1971 و پروتکل الحاقی به آن در 10 مه 1984.
د. کنوانسیون منع و مجازات جرایم علیه اشخاص تحت حمایت بین المللی از جمله نمایندگان دیپلماتیک مصوب 14 دسامبر 1973.
هـ. کنوانسیون بین المللی بر ضد گروگان‌گیری مصوب 17 دسامبر 1979.
و. مقررات کنوانسیون ملل متحد در خصوص حقوق دریاها مربوط به دزدی دریایی در دریاهای آزاد مصوب 1982.
تعریف مندرج در بندهای ماده یک از جهات مختلف محل توجه است در این تعریف از سویی به «وحشت پراکنی» بین مردم تاکید شده است و از سوی دیگر صیانت از بشریت در محور تعریف قرار گرفته است. گویی که با ذکر عبارت «برای پیشبرد برنامه های کیفری» قصد بر آن بوده که جنبه سیاسی جرم تروریسم نیز مورد بررسی قرار گیرد.
نکته ابتکاری و قابل توجه آن که «خسارت قاصدانه بر محیط زیست» جنایت تروریستی در نظر گرفته شده است. در حالی که این طرز تلقی تا زمان تصویب این کنوانسیون وجود نداشته است مگر آن که چنین خسارتی صدمه شدیدی بر انسان‌ها وارد کرده باشد.
بند «ب» ماده دو کنوانسیون نیز با ارائه فهرستی از جرایم درصدد تفکیک جرایم تروریستی از جرایم سیاسی است:
«ب. هیچ کدام از جرایم تروریستی توصیف شده در ماده قبل نباید به عنوان یک جرم سیاسی در نظر گرفته شود. در اعمال این کنوانسیون، هیچ کدام از جرایم ذیل نباید به عنوان جرم سیاسی در نظر گرفته شوند حتی اگر با انگیزه‌های سیاسی ارتکاب یافته باشند
یک: حمله به پادشاهان، سران دولت‌ها یا حکام دولت‌های عضو یا همسران و وابستگان آنها؛
دو:حمله به شاه و ملکه زادگان، نایب ریاست جمهوری، نخست وزیر و وزرای هر یک از دولت های عضو؛
سه: حمله به اشخاص دارای مصونیت دیپلماتیک شامل سفرا و دیپلمات‌هایی که در حال خدمت در کشورهای عضو هستند؛
چهار:قتل طراحی شده یا سرقت همراه با توسل به زور علیه اشخاص، مقامات یا از وسایل حمل و نقل و ارتباطات؛
پنج: خرابکاری و ویران کردن اموال عمومی و اموالی که برای خدمات عمومی در نظر گرفته شده‌اند حتی اگر در مالکیت قراردادی دولت باشند؛
شش: تولید، تجارت غیر قانونی در یا تملک سلاح، تجهیزات نظامی یا مود منفجره یا دیگر موادی که ممکن است برای ارتکاب جرایم تروریستی مورد استفاده قرار گیرد.»
کنوانسیون های عربی ضد تروریستی علاوه بر تکلیف به معاضدت قضائی، تکلیف به مجازات یا استرداد، تکلیف به اطلاع رسانی، تکلیف به ضبط و توقیف اموال و حسابهای تروریست ها و تکلیف به توقیف و مصادره اموال و حساب های ناشی از جرایم تروریستی، به تکلیف دول عضو برای همکاری جهت پیشگیری از جرایم تروریستی نیز تاکید کرده که حایز اهمیت فراوان است.
معاهده همکاری میان دولت‌های عضو کشورهای مستقل مشترک المنافع برای سرکوب تروریسم مصوب 4 ژوئن 1999 ،کشورهای به وجود آمده از اتحاد جماهیر شوروی سابق با وضعیت خاصی از تروریسم در منطقه مواجه می باشند. آنها از سویی با مقادیر قابل توجهی از تسلیحات هسته‌ای و غیر هسته‌ای مواجهند ـ که در بازار سیاه به فروش می رسد ـ و از سوی دیگر فقر فزاینده جمهوری‌های سابق، رشد مافیای تروریستی را افزایش داده است.
این وضعیت به ویژه در خصوص سرقت، حمل و نقل، خرید و فروش و قاچاق مواد هسته‌ای بسیار تهدید آمیز است، ازاین‌رو به منظور مبارزه با رشد تروریسم در منطقه آسیای میانه معاهده همکاری برای سرکوب تروریسم با تاکید بر ویژگی‌های خاص منطقه به تصویب رسید. به موجب ماده یک این کنوانسیون تروریسم و اشکال نوین آن به شرح ذیل تعریف شده است:
«برای اهداف این معاهده، واژه های مورد استفاده در ذیل به این معنی است :
«تروریسم» یک عمل غیر قانونی قابل مجازات به موجب حقوق داخلی که با هدف تضعیف ایمنی عمومی، تاثیرگذاری بر تصمیم سازی مقامات یا وحشت زده کردن جمعیت مردم ارتکاب می‌شود و اشکال ذیل را به خود می گیرد:
1. خشونت یا تهدید به خشونت علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی؛
2. تخریب یا تهدید به تخریب اموال و دیگر اهداف مادی تا اندازه ای که حیات مردم را به خطر اندازد؛
3. وارد ساختن صدمه عمده به اموال یا تحمیل دیگر آثار خطرناک بر جامعه؛
4. تهدید حیات یک مقام دولت یا چهره عمومی به منظور تحت فشار قرار دادن دولت یا دیگر فعالیت های عمومی یا نفوذ ناروا بر چنین فعالیتی؛
5. حمله به نمایندگان دولت‌های خارجی یا کارگزاران سازمان‌های بین المللی، همچنین حمله به هیات‌های تجاری یا وسایط نقلیه اشخاص تحت حمایت بین المللی؛
6. دیگر اعمال طبقه بندی شده به عنوان اعمال تروریستی در قوانین داخلی اعضا یا اسناد جهانی شناخته شده برای سرکوب تروریسم بین المللی.
«تروریسم تکنولوژیک»توسل یا تهدید توسل به سلاح‌های اتمی، تشعشی، شیمیائی یا بیولوژیک یا اجزای آنها، میکراورگانیزم‌های پاتوژنیک، مواد رادیو اکتیو یا دیگر مواد خطرناک برای سلامتی بشر از قبیل تصرف، از کار انداختن یا تخریب تاسیسات هسته‌ای، شیمیایی یا دیگر تاسیسات مسکونی، در صورتی که این اعمال با هدف تضعیف ایمنی عمومی، ایجاد وحشت بین مردم یا تاثیرگذاری بر تصمیم سازی مقامات برای تحصیل مقاصد سیاسی، یا هر نوع دیگر انجام شود.
همچنین تلاش برای ارتکاب یکی از جرایم فهرست شده در بالا برای همان مقاصد و اهداف، تامین مالی یا زمینه چینی، مشارکت یا کمک به شخصی که چنین جرایمی را مرتکب می‌شود یا تلاش برای ارتکاب آن دارد.»
چنانکه دیده می‌شود در این کنوانسیون نیز بر تروریسم زیست محیطی اشاره شده است. کنوانسیون کشورهای مستقل مشترک المنافع عنایت قابل توجهی نیز به تروریسم تکنولوژیک که دامن‌گیر منطقه است، داشته که در میان دیگر اسناد جهانی و منطقه‌ای بی‌نظیر است. علاوه دول عضو، به موجب ماده شش مکلف به رایزنی و مشاوره برای رسیدن به نقطه نظر حقوقی مشترک راجع به مبارزه با تروریسم و طرق پیشگیری از آن شده‌‌اند که حایز اهمیت فراوان است.
پیش بینی مکانیسم‌های دقیق برای همکاری جهت واکنش نسبت به اعمال تروریستی، تکلیف به همکاری و اطلاع رسانی و آموزش متخصصین از دیگر دستاوردهای این کنوانسیون می‌باشد. نقطه قابل توجه اینکه این کنوانسیون فاقد مکانیسم‌های معمول قضائی از قبیل تاسیس صلاحیت، جرم انگاری، مجازات و استرداد متهمین به ارتکاب جرایم تروریستی است چرا که معاهده مذکور بیشتر معاهده همکاری منطقه‌ی برای پیشگیری از تروریسم می‌باشد.
کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی برای سرکوب تروریسم بین المللی مصوب 1 جولای 1999
بسیاری از دغدغه‌های موجود دراتحادیه عرب برای پیشگیری و سرکوب تروریسم در سازمان کنفرانس اسلامی نیز به چشم می‌خورد چرا که اکثر کشورهای عربی در این سازمان نیز عضویت دارند. ازاین‌رو شباهت‌های بسیاری میان دو کنفرانس اسلامی دیده می‌شود. ماده یک این کنوانسیون به ترتیب اقدام به تعریف، جرم انگاری و احصای پاره‌ای از مصادیق مهم جرایم تروریستی نموده است:
«تروریسم هر عمل خشونت بار تهدید به آن است که صرف نظر از انگیزه یا قصد مرتکبین آن به منظور پیشبرد برنامه‌های کیفری فردی یا جمعی ارتکاب می‌شود. با این هدف که بین مردم ایجاد وحشت نماید، آنها را تهدید به صدمه نموده یا جان شان، آزادی، امنیت یا حقوق آنها را به خطر اندازد و یا اینکه محیط زیست یا تاسیسات یا اموال عمومی یا خصوصی را به خطر انداخته یا اشغال کرده یا تصرف کند، یا منابع ملی یا تاسیسات بین المللی را به خطر انداخته یا ثبات، تمامیت سرزمینی، وحدت سیاسی یا حیات دولت‌های مستقل را تهدید کند.
جنایت تروریستی به معنای هر جنایت ارتکاب یافته یا شروع شده یا مشارکت برای تحقق یک هدف تروریستی در هر یک از دول عضو یا علیه اتباع، اموال یا منافع یا تسهیلات خارجی و مقیمان ملی در سر زمین آنهاست که توسط قوانین داخلی آنها قابل مجازات شناخته شده است.
جنایات لیست شده در هر یک از کنوانسیون‌های ذیل جنایت تروریستی در نظر گرفته می‌شود با این استثنا که ممکن است توسط دولت‌های عضو تصویب نشده یا داخل در قوانین داخلی آنها نگردیده باشند:
الف. کنوانسیون راجع به جرایم و دیگر اعمال ارتکابی در هواپیما (توکیو 1963 )
ب. کنوانسیون راجع به سرکوب تصرف غیر قانونی هواپیما (لاهه 1970)
ج. کنوانسیون سرکوب اعمال غیر قانونی بر ضد ایمنی هواپیمایی کشوری (مونترال 1971) و پروتکل آن (مونترال 1984 )
د. کنوانسیون منع و مجازات جرایم بر ضد اشخاص بهره مند از مصونیت بین المللی از جمله نمایندگان دیپلماتیک (نیویورک 1973)
هـ.. کنوانسیون بین المللی بر ضد گروگانگیری (نیویورک 1979)
و. کنوانسیون ملل متحد در خصوص حقوق دریاها مصوب 1982 و مقررات مرتبط آن با دزدی دریایی در دریا
ز. کنوانسیون حفاظت فیزیکی از مواد هسته‌ای (وین 1979)
ح. پروتکل سرکوب اعمال غیر قانونی خشونت در فرودگاه‌های در خدمت هواپیمائی کشوری، الحاقی به کنوانسیون سرکوب اعمال غیر قانونی بر ضد ایمنی هواپیمایی کشوری ( مونترال 1988)
ط. پروتکل سرکوب اعمال غیرقانونی بر ضد ایمنی سکوهای ثابت در فلات قاره (روم 1988)
ی. کنوانسیون سرکوب اعمال غیرقانونی بر ضد ایمنی دریانوردی (روم1988)
ک. کنوانسیون بین المللی سرکوب بمب

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع افغانستان، جرم انگاری، اقدامات تروریستی، حقوق بین الملل Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع حقوق بشر، حقوق بشری، اتحادیه آفریقا، نقض حقوق