دانلود پایان نامه با موضوع فناوری اطلاعات، تحلیل عامل، تحلیل عاملی، تحلیل عاملی تأییدی

دانلود پایان نامه ارشد

del Fit Summary
CMIN
Model
NPAR
CMIN
DF
P
CMIN/DF
Default model
9
. 398
1
. 528
. 398
Saturated model
10
. 000
0

Independence model
4
271. 379
6
. 000
45. 230

RMR, GFI
Model
RMR
GFI
AGFI
PGFI
Default model
. 007
1. 000
. 995
. 100
Saturated model
. 000
1. 000

Independence model
. 305
. 713
. 521
. 428

Baseline Comparisons
Model
NFI
Delta1
RFI
rho1
IFI
Delta2
TLI
rho2
CFI
Default model
. 999
. 991
1. 002
1. 014
1. 000
Saturated model
1. 000

1. 000

1. 000
Independence model
. 000
. 000
. 000
. 000
. 000

Parsimony-Adjusted Measures
Model
PRATIO
PNFI
PCFI
Default model
. 167
. 166
. 167
Saturated model
. 000
. 000
. 000
Independence model
1. 000
. 000
. 000
RMSEA
Model
RMSEA
LO 90
HI 90
PCLOSE
Default model
. 000
. 000
. 113
. 695
Independence model
. 333
. 300
. 367
. 000

HOELTER
Model
HOELTER
. 05
HOELTER
. 01
Default model
3855
6659
Independence model
19
25

نسبت کای اسکوئر مدل ارزش کسب و کار به درجه آزادی برابر 39/0 و مناسب است. شاخص‏های برازش تطبیقی همگی بالاتر از 90 درصد و مناسب هستند. شاخص RMSEA پایینتر از 5 درصد (000/0) و مناسب است. شاخص‏های مقتصد (اقتصادی بودن) همگی پایینتر از 50 درصد بوده و نامناسب هستند. شاخص هولتر بالاتر از 200 و نشان دهنده حجم کافی نمونه می‏باشد. بنابراین در کل مدل از برازش مناسبی برخوردار است

شاخص‏های جزئی برازش (نسبت بحرانی و سطح معناداری)

جدول 4-13- نسبت بحرانی و سطح معناداری

Estimate
S. E.
C. R.
P
Label
q6
(بازده معاملاتی)—
ارزش کسب و کار
1. 000

q7
(اندازه شرکت)—
ارزش کسب و کار
. 942
. 128
7. 350
***

q8
(سرمایه)—
ارزش کسب و کار
. 755
. 095
7. 960
***

q9
(سودبخشی)—
ارزش کسب و کار
. 587
. 087
6. 782
***

با توجه به خروجی نرم افزار آموس و سطوح معناداری برای تحلیل عاملی تأییدی متغیر ارزش کسب و کار در جدول 4-13، تمامی عاملها رابطه آنها با متغیر مکنون تأیید شد. در جدول 4-14 ضرایب استاندارد یعنی میزانی که هر متغیر در سنجش ارزش کسب و کار می‏تواند نقش داشته باشد، آورده شده است. با توجه به ضرایب گویه 6 یعنی بازده معاملاتی با ضریب 70/0 بیشترین نقش و گویه 9 یعنی سودبخشی با ضریب 47/0 کمترین نقش را در سنجش متغیر ارزش کسب و کار دارا می‏باشند.

جدول 4-14- ضرایب استاندارد

Estimate
q6
(بازده معاملاتی)—
ارزش کسب و کار
. 701
q7
(اندازه شرکت)—
ارزش کسب و کار
. 715
q8
(سرمایه)—
ارزش کسب و کار
. 595
q9
(سودبخشی)—
ارزش کسب و کار
. 473

Covariances: (Group number 1 – Default model)

Estimate
S. E.
C. R.
P
Label
e1

e3
-. 173
. 064
-2. 696
. 007

Correlations: (Group number 1 – Default model)

Estimate
e1

e3
-. 271

Variances: (Group number 1 – Default model)

Estimate
S. E.
C. R.
P
Label
B. Value
. 615
. 112
5. 490
***

e1
. 637
. 094
6. 811
***

e2
. 520
. 074
7. 069
***

e3
. 639
. 070
9. 076
***

e4
. 734
. 058
12. 750
***

Squared Multiple Correlations: (Group number 1 – Default model)

Estimate
q9
. 224
q8
. 354
q7
. 512
q6
. 491

4-3-3-3- تحلیل عاملی تأییدی متغیر مدیریت ارتباط با مشتری
مدل 3

شکل 4-8 ارزیابی نرمال بودن تک متغیره و چند متغیره
جدول 4-15- ارزیابی نرمال بودن
متغیر
مینیمم
ماکزیمم
کجی
نسبت بحرانی
کشیدگی
نسبت بحرانی
q12
1. 000
5. 000
-. 447
-3. 650
-. 520
-2. 123
q11
1. 000
5. 000
-. 542
-4. 427
-. 205
-. 837
q10
1. 000
5. 000
-. 412
-3. 363
-. 340
-1. 387
Multivariate

. 697
1. 272

با توجه به جدول 4-15 قدر مطلق نسبت‏های بحرانی کشیدگی همگی از 58/2 کمتر می‏باشند. همچنین “ضریب مردیا” در سطر آخر و مقدار بحرانی آن نیز کمتر از 58/2 است. لذا 3 متغیر فوق دارای توزیع نرمال تک متغیره و چند متغیره می‏باشند.

مدل‏های مشخص و غیر مشخص
برای “مشخص بودن مدل ” دارا بودن دو شرط به نام‏های “شرط رتبه ” و “شرط مرتبه ” ضرورت دارد. مدل متغیر مدیریت ارتباط با مشتری شرط رتبه را دارا می‏باشد زیرا درجه آزدی مدل باید صفر یا مثبت باشد که در مدل 3 با توجه به خروجی زیر عدد 0 است:
Computation of degrees of freedom (Default model)
Number of distinct sample moments:
6
Number of distinct parameters to be estimated:
6
Degrees of freedom (6 – 6):
0

6 تعداد عناصر غیر زاید ماتریس واریانس-کوواریانس متغیرهای مشاهده شده است.
6 تعداد پارامتر‏های آزاد تعریف شده در مدل است. درجه آزادی اختلاف این دو مقدار است و لذا برای اصلاح مدل نمی توان پارامتر دیگر را در مدل به صورت پارامتر آزاد تعریف نمود. این مدل اشباع شده است.
مدل 3 شرط مرتبه را نیز دارا می‏باشد زیرا انجام عملیات محاسباتی در جبر ماتریس‏ها به منظور برآورد پارامتر‏ها و باز تولید ماتریس واریانس – کوواریانس متغیرهای مشاهده شده امکان پذیر شده است. که در زیر آمده است.

شکل 4-9 تحلیل عاملی تأییدی متغیر مدیریت ارتباط با مشتری با ضرایب غیر استاندارد

شکل 4-10 تحلیل عاملی تأییدی متغیر مدیریت ارتباط با مشتری با ضرایب استاندارد

شاخص‏های برازش
CMIN
Model
NPAR
CMIN
DF
P
CMIN/DF
Default model
6
. 000
0

Saturated model
6
. 000
0

Independence model
3
110. 698
3
. 000
36. 899

در مدل 3 میزان کای اسکوئر مدل برابر صفر گردید و مدل اشباع شده است. این مدلها چون می‏توانند حالات مختلفی را به خود گیرند طبق نظر ری کف و مارکولیدس (2002) نمی توان آنها را آزمون نمود.

4-3-3-4- تحلیل عاملی تأییدی متغیر فناوری اطلاعات
مدل 4

شکل 4-11 ارزیابی نرمال بودن داده‏های متغیر فناوری اطلاعات

جدول 4-16- آزمون نرمال بودن
متغیر
مینیمم
ماکزیمم
کجی
نسبت بحرانی
کشیدگی
نسبت بحرانی
q16
1. 000
5. 000
-. 529
-4. 316
-. 199
-. 812
q15
1. 000
5. 000
-. 450
-3. 677
-. 103
-. 421
q14
1. 000
5. 000
-. 489
-3. 995
-. 116
-. 472
q13
1. 000
5. 000
-. 692
-5. 652
-. 121
-. 492
Multivariate

1. 535
2. 215

با توجه به جدول 4-16 قدر مطلق نسبت‏های بحرانی کجی همگی از 58/2 بیشتر می‏باشند اما در مقابل قدر مطلق نسبت‏های کشیدگی همگی از 58/2 کمتر می‏باشند و لذا متغیرها دارای توزیع نرمال تک متغیره می‏باشند. “ضریب مردیا” در سطر آخر و مقدار بحرانی آن نیز کمتر از 58/2 است. لذا 4 متغیر فوق دارای توزیع نرمال چند متغیره می‏باشد.

مدل‏های مشخص و غیر مشخص
برای “مشخص بودن مدل ” دارا بودن دو شرط به نام‏های “شرط رتبه ” و “شرط مرتبه ” ضرورت دارد. مدل 4 شرط رتبه را دارا می‏باشد زیرا درجه آزدی مدل باید صفر یا مثبت باشد که در مدل 4 با توجه به خروجی زیر عدد 2 است:
Computation of degrees of freedom (Default model)
Number of distinct sample moments:
10
Number of distinct parameters to be estimated:
8
Degrees of freedom (10 – 8):
2

10 تعداد عناصر غیر زاید ماتریس واریانس-کوواریانس متغیرهای مشاهده شده است.
8 تعداد پارامتر‏های آزاد تعریف شده در مدل است. درجه آزادی اختلاف این دو مقدار است و لذا برای اصلاح مدل می‏توان 2 پارامتر دیگر را در مدل به صورت پارامتر آزاد تعریف نمود.
مدل 4 شرط مرتبه را نیز دارا می‏باشد زیرا انجام عملیات محاسباتی در جبر ماتریس‏ها به منظور برآورد پارامتر‏ها و باز تولید ماتریس واریانس – کوواریانس متغیرهای مشاهده شده امکان پذیر شده است. که در زیر آمده است.

شکل 4-12 تحلیل عاملی تأییدی متغیر فناوری اطلاعات با ضرایب غیر استاندارد

شکل 4-13 تحلیل عاملی تأییدی متغیر فناوری اطلاعات با ضرایب استاندارد

شاخص‏های برازش
Model Fit Summary
CMIN
Model
NPAR
CMIN
DF
P
CMIN/DF
Default model
8
2. 490
2
. 288
1. 245
Saturated model
10
. 000
0

Independence model
4
312. 298
6
. 000
52. 050

RMR, GFI
Model
RMR
GFI
AGFI
PGFI
Default model
. 014
. 997
. 984
. 199
Saturated model
. 000
1. 000

Independence model
. 292
. 673
. 455
. 404

Baseline Comparisons
Model
NFI
Delta1
RFI
rho1
IFI
Delta2
TLI
rho2
CFI
Default model
. 992
. 976
. 998
. 995
. 998
Saturated model
1. 000

1. 000

1. 000
Independence model
. 000
. 000
. 000
. 000
. 000

Parsimony-Adjusted Measures
Model
PRATIO
PNFI
PCFI
Default model
. 333
. 331
. 333
Saturated model
. 000
. 000
. 000
Independence model
1. 000
. 000
. 000

RMSEA
Model
RMSEA
LO 90
HI 90
PCLOSE
Default model
. 025
. 000
. 106
. 581
Independence model
. 358
. 325
. 392
. 000

HOELTER
Model
HOELTER
. 05
HOELTER
. 01
Default model
960
1476
Independence model
17
22

نسبت کای اسکوئر مدل فناوری اطلاعات به درجه آزادی برابر 24/1 و مناسب است. شاخص‏های برازش تطبیقی همگی بالاتر از 90 درصد و مناسب هستند. شاخص RMSEA پایینتر از 5 درصد (025/0) و مناسب است. شاخص‏های مقتصد (اقتصادی بودن) همگی پایینتر از 50 درصد بوده و نامناسب هستند. شاخص هولتر بالاتر از 200 و نشان دهنده حجم کافی نمونه می‏باشد. بنابراین در کل مدل از برازش مناسبی برخوردار است

شاخص‏های جزئی برازش (نسبت بحرانی و سطح معناداری)
جدول 4-17- نسبت بحرانی و سطح معناداری

Estimate
S. E.
C. R.
P
Label
q13
(استراتژی فناوری اطلاعات)—
فناوری اطلاعات
1. 000

q14
(زیرساخت‏های الکترونیکی)—
فناوری اطلاعات
. 776
. 080
9. 733
***

q15
(به اشتراک گذاری اطلاعات)—
فناوری اطلاعات
. 587
. 076
7. 704
***

q16
(سیستم اطلاعات)—
فناوری اطلاعات
. 830
. 086
9. 680
***

با توجه به خروجی نرم افزار آموس و سطوح معناداری برای تحلیل عاملی تأییدی متغیر فناوری اطلاعات در جدول 4-17، تمامی عاملها رابطه آنها با متغیر مکنون تأیید شد. در جدول 4-18 ضرایب استاندارد یعنی میزانی که هر متغیر در سنجش متغیر فناوری اطلاعات می‏تواند نقش داشته باشد، آورده شده است. با توجه به ضرایب گویه 13 یعنی استراتژی فناوری اطلاعات با ضریب 71/0 بیشترین نقش و گویه 15 یعنی به اشتراک گذاری اطلاعات با ضریب 48/0 کمترین نقش را در سنجش متغیر فناوری اطلاعات دارا می‏باشند.

جدول 4-18- ضرایب استاندارد

Estimate
q13
(استراتژی فناوری اطلاعات)—
فناوری اطلاعات
. 715
q14
(زیرساخت‏های الکترونیکی)—
فناوری اطلاعات
. 670
q15
(به اشتراک گذاری اطلاعات)—
فناوری اطلاعات
. 479
q16
(سیستم اطلاعات)—
فناوری اطلاعات
. 660
Variances: (Group number 1 – Default model)

Estimate
S. E.
C. R.
P
Label
IT
. 584
. 087
6. 743
***

e1
. 557
. 064
8. 721
***

e2
. 431
. 044
9. 913
***

e3
. 675
. 053
12. 655
***

e4
. 521
. 051
10. 142
***

Squared Multiple Correlations: (Group number 1 – Default model)

Estimate
q16
. 436
q15
. 229
q14
. 449
q13
. 512

4-3-3-5- تحلیل عاملی تأییدی متغیر فعالیت‏های عملیاتی
مدل 5

شکل 4-14
ارزیابی نرمال بودن

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع زنجیره تأمین، تحلیل عاملی تأییدی، تحلیل عاملی، تحلیل عامل Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع عملکرد سازمان، عملکرد سازمانی، تحلیل عامل، تحلیل عاملی