دانلود پایان نامه با موضوع فناوری اطلاعات، عملکرد مالی، روایی محتوا، فرصت های فناوری

دانلود پایان نامه ارشد

و روش ها
یافته ها ونتایج
1991
هریس و کتز
تعیین رابطه ی بین مخارج فناوری اطلاعات و شاخص های مختلف عملکردی
استفاده از داده های مربوط به صنعت بیمه
وجود ارتباط مثبت ولی نسبتا” ضعیف بین مخارج فناوری اطلاعات و عملکرد مالی
1999
بارادواج و همکاران
تحلیل ارتباط بین فناوری اطلاعات و عملکرد مالی
استفاده از شاخص Qبوتین به عنوان سنجه ی عملکرد مالی و شاخص نسبت کل سرمایه گذاری روی فناوری اطلاعات به کل فروش به عنوان متغیر فناوری اطلاعات
ارتباط بین فناوری اطلاعات و عملکرد مالی مثبت و معنا دار ارزیابی شد.
2000
اسمیت و همکاران
تعیین ارتباط بین فناوری اطلاعات و عملکرد مالی
استفاده از شاخص نسبت سود به تعداد پزشکان برای متغیر عملکردمالی و شاخص نسبت هزینه خدمات فناوری اطلاعات به کل هزینه برای متغیر فناوری اطلاعات
در این تحقیق ارتباط بین فناوری اطلاعات و عملکرد مالی منفی ارزیابی شد.
2000

Brynjolfsson

تأثیر فناوری اطلاعات بر بهره وری مالی سازمانها

بررسی بهره وری مالی فناوری اطلاعات به طور مستقیم و با روش های سنّتی بهره وری
برخی نتایج نشان دهنده ی رابطه ی مثبت بین فناوری و بهره وری مالی بودند و برخی بر عکس .بنا بر این بحث پارادوکس بهره وری مطرح شد.
2003
سانتام و همکاران
بررسی نقش فناوری اطلاعات بر عملکرد مالی سازمان
استفاده از شاخص های بازده فروش ، بازده دارایی ها و نسبت سود به کارکنان برای سنجه ی عملکرد مالی و شاخص توانمندی برای فناوری اطلاعات
نتایجی کاملا” متضاد از ارتباط غیر معنا دار تا ارتباط معنا دار بدست آمد .
2006
یو و همکاران
بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد مالی شرکت

استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات
وجود فناوری اطلاعات در سیستم بانکی باعث تبادل اطلاعات ، هماهنگی و یکپارچه سازی بهتر فعالیت ها شده و تاثیر مستقیم ومثبت بر عملکرد مالی بانک ها دارد .

3-1) مقدمه
هدف تمام علوم،شناخت ودرك دنياي پيرامون ما است.به منظورآگاهي ازمسايل ومشكلات دنياي اجتماعي،روش هاي علمي،تغييرات قابل ملاحظه اي پيداكرده اند. اين روندها وحركتها سبب شده است كه براي بررسي رشته هاي مختلف بشري،ازروش علمي استفاده شود. ازجمله ويژگي هاي مطالعة علمي كه هدفش حقيقت يابي است استفاده ازيك روش تحقيق مناسب مي باشد و انتخاب روش تحقيق مناسب به هدف ها،ماهيت وموضوع مورد تحقيق وامكانات اجرايي بستگي دارد وهدف ازتحقيق دسترسي دقيق وآسان به پاسخ پرسشهاي تحقيق است. در طی فرایند تحقیق با به کارگیری ابزارهای جمع آوری، داده ها به طور عینی و معتبر، مشاهده، بررسی و استخراج می شوند و سپس با استفاده از فنون تجزیه و تحلیل توصیفی و استنباطی به طور کمّی و غیر کمّی سعی می شود که ادعاها و حدس های علمی اولیه ( فرضیه ها ) آزمون شده و در نهایت فرضیه ها رد یا پذیرفته شوند و نتیجه گیری نهایی صورت پذیرد. (خاکی،1388) دراین فصل به روش تحقیق، روش نمونه گیری ، پایایی وروایی ابزار وروش های تجزیه وتحلیل داده ها پرداخته خواهد شد.
3-2) فرآیند اجرای تحقیق
در این تحقیق ابتدا با بررسی ادبیات تحقیق و بر اساس مساله بیان شده،متغیرهای اصلی تحقیق شناسایی شدند و فرضیه ها بر اساس چهارچوب نظری و مدل تحقیق شکل گرفتند سپس داده های مورد نیاز برای سنجش و اندازه گیری متغیرهای فوق به وسیله پرسشنامه و به صورت میدانی از بانک های سپه استان گیلان جمع آوری شدند و برای تجزیه و تحلیل از نرم افزر vpls1.04b1 استفاده گردید. در ادامه با محاسبه ی مشخصه های توصیفی متغیرها و جداول مربوطه ، توزیع صفت ها بررسی گردید و در نهایت آزمون فرضیه ها انجام گرفت.
3-3) روش تحقیق
تحقیقات در علوم رفتاری با توجه به دو معیار هدف تحقیق و نحوه ی گردآوری داده ها تقسیم بندی می شوند.در این راستا تحقیق حاضر از لحاظ نوع، تحقیقات کاربردی بوده و از نظر روش شناسی این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی بوده و نهایتاً از لحاظ روش جمع آوری اطلاعات از نوع میدانی است.

3-4) جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری عبارت است از مجموعه از افراد یا واحد هایی که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند.معمولا در تحقیق ها جامعه ی مورد بررسی یک جامعه ی آماری است که محقق مایل است درباره ی آن به مطالعه بپردازد. در تحقیق حاضر ، جامعه ی آماری، شعب بانک سپه استان گیلان می باشد. نمونه بخشی از جامعه است که معرف آن می باشد و به عبارت دیگر نمونه عبارت است از تعداد محدودی از آحاد جامعه ی آماری که بیان کننده ویژگی های اصلی جامعه باشد(آذر مومنی،1385). نمونه برداری، فرآیند انتخاب کردن تعداد کافی از میان اعضای جامعه آماری است به طوری که با مطالعه گروه نمونه و فهمیدن خصوصیات یا ویژگی های آزمودنی های گروه نمونه بتوان این خصوصیات را برای اعضای جامعه آماری تعمیم داد (سکاران،1385).حجم نمونه به روش غیر احتمالی در دسترس انتخاب شد. از آنجا که تعداد شعب بانک سپه در استان گیلان محدود و تعداد آنها 54 شعبه است لذا از فرمول زیر جهت نمونه گیری استفاده خواهد شد.

n =حجم نمونه
Z_(a/2)^2=اندازة متغیر مورد بررسی مطابق توزیع نرمال استاندارد با سطح عدم اطمینان
e^2= میزان خطا
S_X^2= واریانس جامعه (براساس متغیروابسته تحقیق وانجام پیش آزمون با نمونه 30 تایی)
N = حجم جامعه

با توجه به فرمول فوق حداقل حجم نمونه لازم 30 بانک می باشد.

3-5) روشها و ابزار جمع آوری داده ها
روش جمع آوری داده ها واطلاعات دراین تحقیق میدانی می باشد. روشهای میدانی به روشهایی اطلاق می شودکه محقق برای گردآوری اطلاعات ناگزیراست بامراجعه به افراد یا سازمان هاوغیره ونیز برقراری ارتباط مستقیم با آن ها اطلاعات مورد نظر خود را جمع آوری نماید.یکی ازابزارهای رایج تحقیقات برای جمع آوری داده ها،پرسشنامه می باشد . پرسشنامه مجموعه ای ازسوال ها است که درآن از پاسخ دهنده خواسته می شود نظرخود را نسبت به آن ها ارایه نماید .در تحقیق حاضر به منظور استفاده از دیدگاه و نگرش های مدیران و معاونین و کارمندان ارشد شعب بانک سپه استان گیلان در مورد فرصت های فناوری از پرسشنامه استفاده شد و طیف پاسخی مورد استفاده درآن طیف لیکرت 5 تایی از کاملا موافقم تا کاملا مخالفم است و برای سنجش عملکرد مالی پرسشنامه ای با طیف 5گزینه ای مورد استفاده قرار گرفت .پرسشنامه استفاده شده در این پژوهش توسط اسرینواسن و همکاران و سایر پژوهشگران در کشورهای مختلف به اجرا در آمده و مورد تأیید 7 نفر از صاحب نظران و اساتید قرار گرفته است . در جدول (3-1) به مشخصات پرسشنامه تحقیق اشاره شده است.

جدول 3-1) سوالات پرسشنامه به تفکیک ابعاد
ردبف
متغیر
شماره سؤالات
مفاهیم مورد بررسی
منبع
1
حمایت مدیریت ارشد از فناوری های جدید
1-8
میزان توجه مدیران به فناوری های جدید
اسریوانسن و همکاران(2001)
2
آینده مداری
15-9
میزان توجه به آینده
چندی و تلیس(1998)
3
عدم اطمینان فناوری
20-16
میزان تغییرات فناوری در محیط
کوهلی و جاورسکی(1993)
4
بهره برداری از فرصت های فناوری
23-21
درک فرصت های فناوری،پاسخگویی به فرصت های فناوری
دی(1994)
5
فرهنگ سازمان
38-24
فرهنگ بوروکراتیک و غیر بوروکراتیک
مورمن(1995)
6
عملکرد مالی
42-39
بازده دارایی ها،بازده حقوق صاحبان سهام،سود هر سهم،سود تقسیمی هر سهم،منابع و مصارف
جین و نام وون(1998)،مایدیو و همکاران(2003)،جیمز و همکاران(2006)

3-5-1) روایی پرسشنامه
مفهوم روایی به این پرسش پاسخ می دهد که ابزار اندازه گیری تا چه حد خصیصه موردنظر را می سنجد به عبارت دیگر روایی اندازه گیری عبارت است از میزانی که ابزار مورد نظر آن چه را برای اندازه گیری آن تخصیص یافته است را اندازه بگیرد. بدون آگاهی از روایی ابزار اندازه گیری نمی توان به دقت داده های حاصل از آن اطمینان داشت.برای تعیین اعتبار پرسشنامه روش های متعددی وجود دارد که یکی از این روش ها روایی محتوا می باشد. روایی محتوا112 نوعی روایی است که برای بررسی اجزای تشکیل دهنده یک ابزار اندازه گیری به کار برده می شود.روایی محتوای یک ابزار اندازه گیری به سوال های تشکیل دهنده ی آن بستگی دارد.اگر سوال های پرسشنامه معرف ویژگی ها ومهارت ها ی ویژه ای باشد که محقق قصد اندازه گیری آن ها را داشته،آزمون دارای اعتبار محتوا است .روایی محتوای یک آزمون معمولا توسط افرادی متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین می شود.برای سنجش روایی پرسشنامه از روش روایی محتوا استفاده شده است. به این ترتیب که به منظور روایی ابزار اندازه گیری تحقیق، پرسشنامه اولیه در اختیار استاد راهنماو متخصصان سازمانی قرار گرفت و با استفاده از نظرات آنها و انجام اصلاحات ، پرسشنامه نهایی طراحی گردید.
3-5-2) پایایی پرسشنامه
پایایی یکی از ویژگی های ابزار اندازه گیری است و با این امر سر و کار دارد که همسانی درونی ابزار اندازه گیری تا چه اندازه است. ضریب پایایی نشان گر آن است که تا چه اندازه ابزار اندازه گیری ویژگی های با ثبات آزمودنی و یا ویژگی های متغیر آن را می سنجد. برای محاسبه ی پایایی، شیوه های مختلفی به کار برده می شود، از آن جمله می توان به اجرای دوباره ی آزمون، روش موازی(همتا)، روش تصنیف(دو نیمه کردن) و ضریب آلفای کرونباخ113اشاره کرد. در این تحقیق برای تعیین پایایی پرسشنامه با تاکید بر همسانی درونی سوالات، از روش آلفای کرونباخ استفاده شده که به وسیله نرم افزارSPSS 19برای مجموعه سوالات مرتبط باهرمتغیرمحاسبه شده است.در روش PLS جهت تعیین پایایی هر یک از سنجه ها از بار عاملی آن سنجه ها استفاده می شود. این معیار نشان دهنده میزان همبستگی سنجه در سازه مربوطه است.حداقل میزان قابل قبول برای بار عاملی هر یک از سنجه ها بنا به نظر هالند،برابر با 0.4 است و سنجه هایی که بار عاملی آنها کمتر از میزان بیان شده باشد،باید از فرآیند آزمون کنار گذاشته شوند(هالند114،1999). درهنگام محاسبه ضریب پایایی با استفاده ازروش آلفای کرونباخ،نخست یک نمونه اولیه مشتمل بر30پرسشنامه پیش آزمون گردید و سپس با استفاده از داده های به دست آمده، ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد.از آنجا که مقادیر آلفا برای همه متغیرها بالای 6/0 است، پرسشنامه از پایایی مطلوبی برخوردار است. برای محاسبه ی ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره های هر زیرمجموعه سوال های پرسشنامه و واریانس کل را محاسبه کرد سپس با استفاده از فرمول زیر مقدار ضریب آلفا را محاسبه کرد.

n = تعدادسوالات آزمون = واریانس سوال i ام = واریانس کل آزمون
پایایی سوالات مطرح شده برای اندازه گیری هرمتغیر، با استفاده ازضریب آلفای کرونباخ به قرارجدول ( 3-2 ) است. جداول تفصیلی مربوط به متغیرها در پیوست آورده می شود.

جدول 3-2) ضریب آلفای کرونباخ مربوط به پایایی سوالات پرسشنامه
متغیر
شماره سؤالات
میزان آلفا
حمایت مدیریت ارشد از فناوری های جدید
8-1
87.1 درصد
آینده مداری
15-9
85.2درصد
عدم اطمینان فناوری
20-16
81.1درصد
بهره برداری از فرصت های فناوری
23-21
78.4درصد
فرهنگ سازمان
38-24
90.2درصد
عملکرد مالی
42-39
86.5درصد

مشاهده می شودکه مقدارضریب آلفای کرونباخ برای متغیرها بالای70درصدمی باشدکه می توان گفت مقدارخوبی بوده ومتغیرها دارای پایایی مناسبی می باشند چرا که هرچه قدر مقدار آلفا به 1 نزدیک ترباشد نشانگرهمسانی درونی بالاتری است.
3-6) روش آماری وتجزیه و تحلیل داده ها
در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از نمونه، از روش های آمار توصیفی و استنباطی استفاده خواهد شد. در واقع با استفاده از نرم افزارSPSS19 هر متغیر در قالب جداول و شاخص های آماری توصیف می شوند. سپس جهت تجزیه و تحلیل داده ها، آزمون فرضیه ها و در کل برای تعمیم نتایج از نمونه به جامعه آماری، بدلیل حضور متغیر میانجی از روش مدل سازی معادلات ساختاری به وسیله نرم افزار vpls1.04b1استفاده خواهد شد.
یکی از عمده ترین دلایل گرایش

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع فناوری اطلاعات، دارایی ها، فرصت های فناوری، عملکرد مالی Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع فرصت های فناوری، فرهنگ سازمانی، انحراف معیار، عملکرد مالی