دانلود پایان نامه با موضوع فناوری اطلاعات، دارایی ها، فرصت های فناوری، عملکرد مالی

دانلود پایان نامه ارشد

تعهدی،حسابداری نقدی،حسابداری نیمه تعهدی،تعهدی تعدیل شده و نقدی تعدیل شده به کار می رود(کردستانی و کشاورز هدایتی،1389)
2-9)نرخ بازده دارایی ها(ROA)
این معیار در نظامی به نام نظام دوپونت ظهور کرد و به عنوان مبنایی برای ارزیابی عملکرد شرکت ها مورد توجه قرار گرفت.
در گذشته مدیران به حاشیه سود تحصیل شده اهمیت داده و دفعات گردش را نادیده می گرفتند. در حالی که یکی از وظایف مهم مدیران،نظارت دارایی های عملیاتی است. اگر دارایی های اضافی در عملیات بکار گرفته شوند مانند این است که هزینه های عملیاتی را افزایش داده ایم.یکی از مزایای مهم فرمول نرخ بازده دارایی ها(ROA) این است که مدیران را به کنترل دارایی های عملیاتی وادار می سازد و همواره با کنترل هزینه ها،نرخ سود خالص و حجم فروش به کنترل دارایی های عملیاتی نیز می پردازد.امروزه فرمول نرخ بازده دارایی ها(ROA)یکی از مهم ترین معیارها برای سنجش کارایی مدیران به خصوص برای نظارت بر مراکز سرمایه گذاری است. مسئولیت های مدیران در زمینه های مختلف در فرمول نرخ بازده دارایی ها ادغام گردیده و به صورت یک رقم ارائه می گردد که برای سنجش کارایی مدیران در مراکز سرمایه گذاری،معیار مناسبی برای تخصیص وجوه سرمایه گذاری است.
از همان آغاز یک سری موارد برای ارزیابی عملکرد مدیران مورد استفاده قرار گرفت تا اینکه نسبت های مالی برای این امر به کار گرفته شدند.
یکی از نسبتهایی که در سیستم دوپونت مورد استفاده قرار گرفت،نسبت نرخ بازده دارایی ها(ROA)بود. این نسبت و همچنین نسبت دیگری به نام نرخ بازده سرمایه(ROE) جز نسبت های سودآوری به حساب می آیند. بهتر است بگوییم هر گاه از سود خالص دوره برای ارزیابی عملکرد در یک فرمول استفاده می شود منظور بررسی نسبت سودآوری آن ارگان است(تقوی،1381)
2-9-1) محاسبه نرخ بازده دارایی ها(ROA)
دارایی ها/سودخالص= دارایی ها/فروش×فروش/سودخالص=نرخ بازده دارایی ها(ROA)
– فروش
شامل کلیه فروش های عملیاتی شرکت پس از کسر تخفیفات غیرتجاری مانند برگشت از فروش و تخفیفات وتخفیفات نقدی فروش است،به عبارت دیگر منظور از این فروش،همان فروش خالص است.
– دارایی ها
منظور از دارایی ها کل دارایی های شرکت که در فرآیند عملیاتی مورد استفاده قرار می گیرنداست البته یک دیدگاه دیگر بیان می داردکه باید جمع کل دارایی ها را در این فرمول استفاده کرد.لذا به علت وجود مفهوم قابلیت مقایسه ما در این فرمول از کل دارایی های شرکت استفاده می کنیم.
– سود خالص
آنچه که در این مبحث باید به دقت مورد توجه قرار گیرد بحث سود خالص است.در نگاه اول به نظر می رسد منظور ،سود خالص بعد از کسر بهره ومالیات است.ولی باید اذعان داشن منظور از این سود که اشتباها سود خالص بیان شده سود قبل از کسر مالیات و قبل از محاسبه اقلام غیر عدی و غیر مستمر است.به عبارت دیگر این سود همان سودی است که ناشی از عمل مدیریت است یعنی بدون تحریف و دستکاری می باشد و لذا عدم دخالت اقلام غیر عادی و غیر مستمر باعث معنادار شدن بحث ارزیابی عملکرد مدیران می شود(تقوی،1381)
2-9-2) ایرادات وارده بر نرخ بازده دارایی ها(ROA)
1)محدود کردن دیدگاه آینده نگروعدم بررسی عواقب و اثرات آتی تصمیمات مدیریت
2)علی رغم کاهش کوتاه مدت در این نرخ ممکن است منجر به اثرات مطلوب بلند مدت شود. با این وجود ممکن است به دیدگاه ضعف در مدیریت بیانجامد.

بخش سوم
پیشینه تحقیق:
2-10) تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از ایران
1.هایی و همکارانش در سال 2004 تحقیقی تحت عنوان سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات و عملکرد شرکت انجام دادند.آنها در این تحقیق اثر شاخص های عملکرد مالی را بر اثربخشی فناوری اطلاعات بررسی کرده اند،اما در این پژوهش هم تعداد مطالعات مورد بررسی بسیار محدود بوده و هم شاخص های عملکرد مالی تفکیک نشده است که در رابطه با کدام یک اثر فناوری اطلاعات بیشتر یا کم تر است.
2.کوهلی و دوراج در سال 2003 نیز در مطالعه دیگری تحت عنوان اندازه گیری حسابرسی فناوری اطلاعات سعی کرده اند عوامل مؤثر بر ارتباط بین فناوری اطلاعات و عملکرد را بررسی کنند ولی اثر شاخص های مالی را که مهم ترین عامل مورد توجه تصمیم گیرندگان سرمایه گذاری مالی است در نظر نگرفته اند.
3.لی و همکاران در سال 2006 در جهت ایجاد یک چهارچوب برای تحقیق،در مورد تاثیر فناوری اطلاعات و توانایی های سازمانی روی عملکرد شرکت ،توانمندی های بالقوه ای را که بر عملکرد شرکت ها تاثیر می گذارد به دو دسته شایستگی های سازمان و شایستگی های فنی تقسیم کنند .آنان بر این عقیده اند که شایستگی در فناوری اطلاعات بخاطر ویژگی های خاصی که دارد باید از شایستگی ها در سایر فناوری ها تفکیک شده و اثر آن بر عملکرد شرکت ها مورد بررسی قرار گیرد.
4.هوانگ و همکاران در سال 2006 در تحقیقی تحت عنوان یک مطالعه تجربی در مورد رابطه بین سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات ،منابع فناوری اطلاعات رابه سه دسته زیر ساختار فناوری اطلاعات ،منابع انسانی فناوری اطلاعات و توانمندی های نامحسوس فناوری اطلاعات تقسیم می کنند .آنها به این نتیجه رسیدند که شرکت ها با زیر ساختار و نیروی انسانی قوی فناوری اطلاعات،از توانمندی های نا محسوس بیشتری نیز برخوردارند.اما این دو دسته عوامل بر عملکرد تجاری شرکت اثری نداشته است .
5.بارادواج و همکاران در سال 1999 در تحلیل ارتباط بین فناوری اطلاعات و عملکرد مالی ،شاخص Q توبین را به عنوان سنجه عملکرد مالی و نسبت کل سرمایه گذاری روی فناوری اطلاعات به کل فروش را به عنوان سنجه فناوری اطلاعات تعریف کرده اند . در این مطالعه رابطه بین شاخص های مذکور در سال های 1989 تا 1993 مورد بررسی قرار گرفته وارتباط بین دو متغیر در تمامی سال ها مثبت و معنادار ارزیابی شده است.
6.دولتشاهی و کینگ در سال 2006 به بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و درجه مجازی سازی سازمان بر عملکرد تجاری آن پرداختند و این تاثیر را در کلیه صنایع مثبت ارزیابی کردند.علاوه بر این آنها بر این عقیده اند که تناسب بین فناوری اطلاعات و سازمان مجازی ،این تاثیر را افزایش می دهد.
7.سانتام و همکاران در تحقیقی تحت عنوان نتایج پیوند قابلیت های فناوری اطلاعات با عملکرد شرکت در سال 2003 نیز عملکرد مالی را با شاخص هایی نظیر بازده فروش،بازده دارایی ها و نسبت سود به کارکنان و فناوری اطلاعات را با شاخص های توانمندی و شایستگی حاصل از فناوری اطلاعات اندازه گیری کرده اند.در این مطالعه که براساس داده های سال های 1991 تا 1996 صورت گرفته است،در مورد زوج های مختلف شاخص های عملکرد مالی و سال بررسی به نتایج کاملا” متضادی از ارتباط غیر معنادار تا ارتباط کاملا معنادار دست پیدا کرده اند.لکن در کلیه حالات ارتباط بین دو متغیر مثبت ارزیابی شده است .
8.اسمیت و همکاران در سال 2000 نیز در مطالعه ای که در صتعت بیمارستانی در سال 1995 تا 1997 انجام دادند شاخص های عملکرد مالی را نسبت سود به تعداد پزشکان و شاخص های فناوری اطلاعات را نسبت هزینه خدمات فناوری اطلاعات به کل هزینه تعریف کرده اند . در این مطالعه ارتباط بین فناوری اطلاعات و عملکرد مالی در سال 1996 و 1997 غیر معنادار ودر سال 1995 معنادار ارزیابی شده است .لکن در کل سال ها این ارتباط منفی بوده است .
9.زو در سال 2004در تحقیقی تحت عنوان تکمیل سرمایه گذاری فناوری اطلاعات و قابلیت های تجاری ،ارتباط معناداری بین قابلیت های تجارت الکترونیکی و زیر ساختار فناوری اطلاعات با متغیر نسبت فروش به تعداد کارکنان شناسایی کرده است. در مطالعه وی همچنین ارتباط منفی و معناداری بین نسبت قیمت تمام شده کالای فروش رفته به تعداد کارکنان با قابلیت های تجارت الکترونیکی و شدت فناوری اطلاعات نشان داده شده است. وی توانسته است ارتباط معناداری بین بازده دارایی ها با کاربردهای تجارت الکترونیکی پیدا کند.
10.سابرامانی و والدن در سال 2001 با انجام تحقیقی تحت عنوان تاثیر آگهی تجاری روی ارزش بازار شرکت و با استفاده از فرضیه کارایی بازار تایید کرده اند که تجارت الکترونیکی به طور معناداری بر ارزش بازار سهام در شرکت های تجاری اثر می گذارد.
11.هریس و کتز در سال 1991 در تحقیق تحت عنوان عملکرد سازمانی وافزایش سرمایه گذاری فناوری اطلاعات در صنعت بیمه و همچنین بندر در سال 1986 در تحقیقی تحت عنوان تاثیر مالی پردازش اطلاعات با استفاده از داده های مربوط به صنعت بیمه که از پایگاه داده ای مرکز مدیریت بیمه عمر آمریکا بدست آمدبه پژوهش هایی در این زمینه دست زدند.آنها ارتباط مثبتی بین مخارج فناوری اطلاعات و شاخص های مختلف عملکردی تشخیص دادند و اما نتایج آنها حاکی از این بود که این ارتباط بسیار ضعیف است.
12. متیو سارکیز100 (2010) در پژوهش خود ثابت کرد که فرصت های فناوری با عملکرد مالی سازمان رابطه مثبتی دارد، در نتیجه سازمان هایی که از فرصت های فناوری بهره می گیرند ، درآمد و سود بالاتری دارند.
13. ..چن و لاین101(2010) به این نتیجه رسیدند که فرصت های فناوری تأثیر مثبتی بر عملکرد شرکت دارد.عدم اطمینان فناوری به عنوان متغیر میانجی مثبت در رابطه فرصت های فناوری و عملکرد مالی سازمان تأیید شده است .
14. اسریوانسن102 و همکاران (2001) به این نتیجه رسیدند که چهار مؤلفه حمایت مدیریت ارشد از فناوری های جدید،فرهنگ سازمانی(غیر بوروکراتیک)،عدم اطمینان فناوری و آینده مداری تأثیر مثبتی بر بهره برداری از فرصت های فناوری دارند .
15.راجاشری103 و اسریوانسن(2000) در پژوهش خود تأثیر چهار مؤلفه ی مذکور را بر فرصت های فناوری سنجیده است و نتیجه ی مشابه به دست آورده است ولی به رابطه معناداری بین فرصت های فناوری و عملکرد مالی سازمان دست نیافته است.
16. .لویت104(1996) و کوهلی جاورسکی105(1993) تأثیر حمایت مدیریت ارشد از فناوری های جدید بر فرصت های فناوری را مثبت ارزیابی کرده اند.
17. .دشپند106 و همکاران (1993)و مورمن107 (1995) تأثیر مؤلفه ی فرهنگ غیر بوروکراتیک را بر فرصت های فناوری بررسی کردند و به رابطه ی مثبتی دست یافتند .
18. چندی و تلیس108 (1998) و کریستنسن109(1997) به رابطه ی مثبتی میان مؤلفه آینده مداری و فرصت های فناوری دست یافتند.
19. اسریوانسن و همکاران(2001) رابطه بین عدم اطمینان فناوری و فرصت های فناوری را مثبت ارزیابی کردند ولی همین رابطه توسط ارگوت و ایپل110(1990)و مارچ و سایرت111(1992) منفی ارزیابی شده است.
20.فتحی در سال 1383 به بررسی تاثیر تجارت الکترونیکی (یکی از مصادیق فناوری اطلاعات)بر توسعه صادرات در صنایع مختلف پرداخته است.این مطالعه عموما به بررسی میدانی این موضوع پرداخته و به یکی از مباحث کلان عملکردی می پردازد.
21.عزیزی و همکاران در سال 1384 مطالعه ای در مورد اثر فناوری اطلاعات بر عملکرد انجام داده اندو به بررسی موانع و راهکارهای بکارگیری تجارت الکترونیکی در شرکت ایران خودرو پرداخته اند.از آنجا که این مطالعه به بررسی یکی از مصادیق فناوری ازلاعات در سطح بنگاه پرداخته است ،اثر آن را بر عملکرد بررسی نکرده است و نمی تواند در جامعه آماری این پژوهش قرار گیرد .
22. تنها پژوهش فارسی که در زمینه ی رابطه ی بین فرصت های فناوری و عملکرد مالی سازمان است ، پژوهش تبرایی در سال1387 می باشد که در آن نشان داده شده است که نوآوری سازمانی تأثیر مثبت و مستقیمی بر عملکرد سازمان دارد . لازم به یادآوری است به استثنای یک مورد گفته شده مطالعه ای که در آن اثر فناوری اطلاعات بر عملکرد در سطح شرکت یا سازمان درداخل کشور توسط نویسندگان صورت گرفته باشد شناسایی، نشده است.
سایر پژوهش های خارجی انجام شده در قالب جدول زیر ذکر شده است :

جدول(3-2):خلاصه تحقیقات خارجی
سال
نام محققان
عنوان تحقیق
مواد

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع ارزش افزوده، سود حسابداری، ارزش افزوده اقتصادی، صاحبان سهام Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع فناوری اطلاعات، عملکرد مالی، روایی محتوا، فرصت های فناوری