دانلود پایان نامه با موضوع فرهنگ مصرف، حوزه نفوذ

دانلود پایان نامه ارشد

4-1-2-1-1-بافت هاي اجتماعي و حوزه فعاليت موزه ها
موزه به طور خاص به عنوان يک مدل جامعه شناختي تجربي بسيار مناسب به شمار مي رود زيرا از يکسو مکاني است که افراد در آن نسبت به خود و جامعه آگاهي پيدا مي کنند و احساس با هم بودن را تجربه مي كنند،از سوي ديگر در يک چارچوب تحقق پذير و محدود،تأثيري سه بعدي برجاي مي گذارد. از اين رو بهتر است که به هنگام ساختن موزه اي،يک تحقيق جامعه شناختي منظم، مبتني بر تجزيه و تحليل ساختار اجتماعي و گرايش هاي کساني که در حوزه نفوذ موزه قرار دارند، صورت گيرد. نقطه آغاز اين مقالات، تجزيه و تحليل خصوصيات افرادي است که از موزه بازديد مي کنند، و بازديدگان کنندکان بالقوه که به طور تصادفي و بدون برنامه دائمي به موزه هاي مي روند، تمايز قابل شد. آمارگيري از هر دو گروه و بخصوص از نظر جمعيت شناسي، حرفه، تحصيلات و. . . لازم است.
اين گونه مطالعات در شکل گيري معماري موزه بسيار موثر مي باشد زيرا موزه برخلاف مدارس و بيمارستان ها تنها پذيراي بازديدکنندگان محلي نيست، بلکه گروه هاي بسيار گسترده اي از جمله سياحاني را که صرفاً از آنجا مي گذرند را نيز پذيرا مي شود. به همين ترتيب موزه در يک جامعه صنعتي و در يک جامعه کشاورزي ويژگي هاي يکساني ندارد و از اين رو در جوامع در حال تحول به جامعه صنعتي، تحولات جامعه شناختي آن به طور جامع مي يابد بررسي شود. توجه به گسيختگي در تداوم فرهنگي بين فرهنگ سنتي و فرهنگ جديد وارداتي در جامعه ايران، از جمله عوامل موثر درعملکرد و معماري موزه ها است. موزه ها در ايران مي توانند از اين جهات نقش بسيار موثري را در عرصه فرهنگي و ارتباط مثبت بازديدکنندگانشان بازي کند. آنها مي توانند با قرار دادن عناصر فرهنگ گذشته در ميان مجموعه ها و نمايشگاه هاي خود، بازديدکنندگان را به بازديد موزه ها علاقمند ساخته و از اين طريق آنها را قادر به تماشاي انتقال از فرهنگ گذشته به حال نمايند. آنها همچنين مي توانند با معرفي ايده ها و ديدگاه هاي جديد تعداد بيشتري را به تماشا و بازديد از موزه ها علاقمند سازند. شناخت خصوصيات بازديدکنندگان و آگاهي از نيازهاي آنها در اين شرايط از اهميت بسياري برخوردار است.بايد توجه داشت که موزه هاي امروزين براي برخورداري از نقش مناسب و فعال اجتماعي و فرهنگي مي بايست داراي خصوصيات زير باشند:
الف- موزه ها امروزه ديگر مستقل از زندگي روزمره افراد نيستند، بلکه با ساختار اجتماعي و شهري آميخته شـده اندومواضع جداکننده آنها با زندگي شهري تا حد ممکن بايد از بين برود.
ب- محدوده تماس موزه ها با جامعه بايد با توجه به موضوعيت موزه از نظرجامعه شنـاختي گستـرش يابد. از آنجـا کهارتباطات حاصل به آمادگي و پذيرش فردي افراد بستگي دارند، لذا مي بايد بيشتر موجب ارتقـاء فرهنگ توليدي شوند تا فرهنگ مصرفي.
ج- ارتباطات فردي مي بايد از جنبه هاي زير تشويق و تقويت شود:
* با محتواي عملکردي موزه و از طريق يک سيستم کارآمد مبتني بر دانش روانشناسي و ادراک و رفتار.
* با ساير افراد گروه هاي بازديدکننده که از طريق زبان شيء در يک تقابل فکري مشترک قرار دارند.
* با کارکنان موزه که وظيفه فراهم آوردن کليد ادراک بر عهده آنهاست.
بسياري از موزه ها معتقدند که نحوه مرتب کردن موارد نمايشي براي سه گروه سني بسيار مفيد خواهد بود. دسته اول شامل موارد نمايشي ساده و رنگي است که مخصوص کودکان است. اين گروه حداکثر شامل کودکان 12 ساله مي شود. اين گروه بندي براي آگاهي از نيازهاي مربوط به دنياي کودکان است. دنيايي که مملو از عجايب و اکتشافات است. شکل گيري خصوصيات کودک در اين دوره در خانه و محيط پيرامونش صورت مي گيرد و به وسيع تر شدن افق هاي ديد وي، انجام افکار و درک وي از چگونگي مفاهيم مختلف منجر مي شود.
گروه دوم که تا حدودي بزرگترين گروه بازديدکنندگان نيز مي باشند با توجه به امکانات ذهني جوانان وبزرگسالاني قابل طرح است که فاقد دانش تخصصي هستند. براي اين گروه مي توان نمايشات نامحدودي را ترتيب داد. از طريق اين نمايشات سعي بر ارايه اطلاعات کافي، مناسب و واقعي مي شود تا اين گروه بتوانند علت نمايش نمونه هاي به نمايش درآمده را درک کنند. از آنجا که بسياري از نمونه هاي نمايشي ممکن است براي بازديدکنندگان ناآَشنا باشند، از اين رو استفاده از موارد نمايشي جذاب، رنگ آميزي و ترتيب هنري آنها و احتمالاً نورپردازي مخصوص در جذب توجه بازديدکنندگان بسيار اهميت دارد. برچسب هاي همراه نمونه ها از اهميت توصيفي بسياري برخوردارند و از اين رو مي بايد جالب توجه باشند. نمونه هاي نمايشي و برچسب هاي حاوي اطلاعات هر دو مي بايد بگونه اي مرتب شوند که نمونه ها را يکي پس از ديگري و بصورت منظمي معرفي کنند. هر گروه از نمونه هاي نمايشي و يا حتي يک مورد خاص نيز مي يابد بگونه اي در موزه قرار گيرند که افکار مردم را به سمت جلو و بطرف نمونه هاي بعدي هدايت کنند. در صورتي که آرايش نمونه هاي نمايشي موزه به خوبي علاقه بازديدکنندگان را تحريک کند.
سومين گروه بازديد کنندگان موزه را متخصصين وکارشناسان تشکيل مي دهند که از دانش علمي و نظري چشمگيري درباره موضوعات به خصوصي برخوردار هستند. اين گروه در درجه اول علاقمندند تا علاوه بر مشاهده نمونه هاي بزرگ و مفصل، تا آنجا که امکان دارد تعداد زيادي از نمونه هاي موزه را نيز ببينند. آنها ضمن آنکه مشتاقانه در جستجوي مواد جديد براي مطالعاتشان هستند، در عين حال همانند ساير بازديدکنندگان موزه، براي علاقمند شدن و گذاشتن وقت بيشتري در موزه، تيازي به شيوه هاي هنري و يا ارايه توضيحاتي بر روي برچسب نمونه ها ندارند. آنها مايلند در موزه ها حتي الامکان مواد بيشتر و اطلاعات جامع تري که به طبيعت و ريشه هاي آنها مربوط مي شود را در اختيارشان بگذارند. موزه براي اين گروه مجموعه هاي مطالعاتي و همچنين مواردي را براي مقايسه و تحقيق فراهم مي کند و بصورت منظم در رديف هايي در معرض ديد آنها قرار مي دهد و يا آنکه آنها را در قفسه ها و کمدها انبار مي کند. اين گروه از کارشناساني تشکيل مي شوند که از طريق جستجو مايل به تطبيق افکار و يافته هاي خود با ساير کارشناسان هستند بدين جهت از افراد مختلفي تشکيل مي شود. براي مثال نويسندگان رسالات درباره موارد نمايشي مختلف، که با توجه به دانش و تجاربشان قادر هستند تا به سرپرستان موزه ها کمک کنند تا ارزش مواد خام مجموعه هايشان بهتر بشناسند نحوه تعيين محتوي نمونه هاي موزه و متن برچسب آنها، نتيجه تلاش اينگونه کارشناسان است.
4-1-2-1-2-موزه هاي کودکان
اينگونه موزه ها اگرچه در بعضي کشورها نهادهايي پذيرفته شده هستند، و در حيطه کار موزه ها بسيار فعال اند، ولي در عين حال در برخي کشورها نيز هنوز پذيرفته نشده اند. اين گونه موزه ها در مرحله اول از جذابيت فوري و بسياري براي کودکان برخوردارند و به دليل علايق و حمايت عمومي، استقرار اشياء نمايشي براي خردسالان که در ساختمان هاي مخصوص و مجهز براي اين منظور، قرا مي گيرند وهمچنين کارمنداني که خود را واقف علايق کودکان مي کنند، مزايا و نکات مثبت بسياري را دارا هستند. ولي در عين حال لازم است که به اين نکته نيز اشاره شود که اين موزه ها داراي خصوصيات منفي نيز مي باشند. زيرا اين موزه ها در دنيايي که بسيار مستعد تخصصي شدن است، تقسيمات بيشتري را به وجود مي آورند که بيشتر تصنعي است تا واقعي. آنها کودکان را از بقيه جامعه با تصور تفکيک علايق کودکان از موضوعات بزرگسالان جدا مي کنند. اين گونه موزه ها همچنين گرايش دارند تا کودکان را از تماس پيش از موقع با اشياء درجه يک و بسيار ارزشمند جدا سازند، زيرا معتقد هستند که اين اشياء فقط در موزه هاي عمومي بزرگسالان قابل نمايش هستند. اگرچه موزه هاي کودکان در موقعيت هاي خاصي در شرايط ملي بخصوص، نهادهاي ارزشمند و با اهميت هستند، اما مي توان گفت که آينده عمومي آموزش عمومي، چه در سطح کودکان و چه در سطح بزرگسالان، بيشتر در بافت موزه هاي عمومي نهفته است. از اينرو در صورت پيش بيني فضاهايي مخصوص کودکان، بهتر است اينگونه فضا در مجاورت فضاهاي بزرگسالان و در ارتباط مستقيم با آن قرار داشته باشد. از اين طريق علاوه بر سهولت تلقي کودکان از موزه بزرگسالان امکان استفاده متقابل از فضا نيز به وجود مي آيد و متعاقباً آزادي و انعطاف پذيري معماري موزه نيز در سطح بالايي تامين مي گردد.
4-1-2-1-3-معلولين جسمي
بخش از بازديدکنندگان موزه را معلولين جسمي تشکيل مي دهند، توجه به نيازهاي اين گروه و دشواري هايي که جهت بازديد از موزه ها دارند، در معماري موزهها موثر مي باشد. اين گروه شامل نابينايان و همچنين کساني مي شود که قادر به ترک صندلي چرخدار و حتي رختخواب خود نمي باشند و متاسفانه به دلايل مختلف و از جمله تصادفات رانندگي تعداد آنها رو به افزايش است. پيش بيني فضايي در مجاورت ورودي که اختصاص به نابينايان داشته باشد و همچنين اعمال تمهيداتي در معماري ساختمان موزه از قبيل تعبيه آسانسورها، احداث راه هاي شيب دار براي اتصال سطوحي که داراي اختلاف سطح هستند، که حداکثر از شيبي معادل 6% برخوردار باشد، ضروري است.
4-1-2-1-4- تبيين معماري موزه
مهم ترين جنبه هاي روابط با عموم مردم، که از طريق مثال هايي که مبين نمونه هاي عيني آنها در محيط معماري است، بطور خلاصه به شرح زير است:
* جايگاه موزه
در گذشته مبناي شکل گيري موزه ها، اعتقاد به يک سري ارزش ها بود، در حالي که امروزه موزه به جستجوي ارزشها کمک مي کند. به اين دليل به روي دنياي خارج باز است و از آن استقبال مي کند، و سعي براين است که بازديدکننده احساس نکند از آستانه اي عبور مي کند. تبيين عيني اين امر مي تواند انطباق ساختمان هاي موجود، نمايش يک معماري ويتريني شفاف يا فرم هاي سمبليک معنا شناختي باشد.
* اطلاعات
درگذشته موزه اطلاعات را تنها از طريق زبان گنگ شيء به شهروندان طبقه متوسط که آماده دريافت آن بودند، منتقل مي کرد،امروزه بازديد کننده ناآشنا در هر گروه اجتماعي، توقع ارايه اطلاعاتي را دارد که بتواند هر زمان به آن مراجعه نمايد.اين امر از نظر مفاهيم صرف معماري، به معني فراهم کردن اتاق ها يا فضاهاي اضافي براي منظورهاي اطلاع رساني است. اين امر در موارد افراطي مي تواند موجب پيدايش نوعي موزه شود که فقط اطلاعات ارايه مي کند و به اين دليل بيش از عمق به وسعت اهميت مي دهد.
* توضيح
درگذشته بازديد کننده شيء را به طور ذهني تفسير مي کرد، در حالي که امروزه شيء با توضيحات آماده همراه است و بر ديدگاه تفکري تاکيد مي شود زيرا مشکل در خطر فريب رواني است. تبيين معماري اين امر به صورت ايجاد سطوح اضافي به منظور کتابخانه، سخنراني، بحث و وسايل سمعي- بصري است.
* فعاليت
فرد بايد نه تنها ديدگاه هاي مصرفي را کنار گذاشته و از طريق عمل به خودآگاهي دست يابد، بلکه ساختار جامعه شناختي جامعه نيز بايد از طريق فعاليت گروهي، تحکيم گردد.اتاق هاي اضافي به منظور تجربه و کارگاه هاي تکنيکي باز به روي عموم، به فرد کمک مي کند که با کار خود و از طريق کيفيت هاي فضايي خاص آنها، به شناخت برسد. اين فضاهاي اضافي همچنين مي تواند عموم مردم و هنرمندان را در روند خلافه به يکديگر نزديک کند.
* تفکر و احساس
در حاليکه در روزگاران پيش گرايش به سوي تاکيد بيش از حد بر محتواي مجموعه بود، امروزه گرايش در جهت کاستن از اهميت آن است. با اين حال تحقيقات نشان داده است که هنوز نياز به رو در رويي بدون مزاحمت با شيء وجود دارد. اين نياز را مي توان به طور مثال با ايجاد يک محدوده خاص باکيفيت هاي سطحي و فضاهاي استراحت، تحقق بخشيد.
* مشارکت
بازديد کننده موزه را مسئله خود تلقي مي کند و خود را محق مي بيند که بر عملکرد دروني آن نظارت داشته باشد.تبيين معمار ي اين امر مي تواند فراهم آوردن امکان بازديد او از پشت صحنه، بعضي اتاق هاي انبار، آزمايشگاه ها و تجهيزات تکنيکي باشد. ميزان به عمل در آوردن اين گرايش ها و شکلي که پيدا مي کنند، بايد در هر مورد دوباره آزمايش شود.
4-1-2-2- اقلام نمايشي
موزه ها

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع معنویت سازمانی، علامه طباطبایی، معنویت اسلامی Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع معنویت در محیط کار، ارزشهای سازمانی، تعامل سازمان