دانلود پایان نامه با موضوع فرهنگ سازمانی، صاحب نظران

دانلود پایان نامه ارشد

کریتنر123،2007
شرمرهون و همکاران124،2005

فرانکویس125،2006

باربوسا و کاردوسو126،2007

دنیسون و همکاران،2007

ابعاد فرهنگ سازمانی

: ابعاد فرهنگ سازمانی از دیدگاه صاحب نظران(ابزری و دلوی،1388)
پارسونز
کلاکهان و استرادیک
ترومینارس
هال
کویین
1.تطابق
2.نیل به هدف
3.ادغام
4.مشروعیت
1.رابطه با طبیعت
2.فعالیت انسان
3.طبیعت افراد
4.رابطه با مردم
5.زمان
1.رابطه با طبیعت
2.رابطه با مردم:
-جهانشمول/خاص
-فردگرایی/جمعگرایی
-احساسات

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع چابکی سازمانی، انعطاف پذیری، توانمندسازها، فناوری اطلاعات Next Entries