دانلود پایان نامه با موضوع فرصت های فناوری، عملکرد مالی، عدم اطمینان، فرهنگ سازمانی

دانلود پایان نامه ارشد

انعطاف پذیری و کارآفرینی و خلاقیت تمایل دارد و چون ریسک پذیری بالاتری را می پذیرد،مدیران در بانک ها راحت تر می توانند از فرصت های فناوری استفاده کرده و ریسک مالی این تصمیمات را قبول کنند.

درفرضیه فرعی چهارم که در آن به بررسی رابطه بین عدم اطمینان از فناوری و بهره برداری از فرصت های فناوری شعب مورد مطالعه پرداخته شد طبق نتایج آزمون مدل در حالت استاندارد میزان رابطه برابربا 0.16 برآورد گردید که با توجه به سطح معنی داری حاصل شده معنی دار بوده و همچنین میزان آماره t بین دو متغیر 2.84 محاسبه گردید که بالاتر از 1.96 می باشد ، بنابراین می توان گفت که بین دو متغیر رابطه معنی داری وجود دارد.این فرضیه تایید گردید.
رابطه بین این دو متغیر مثبت و البته تا حدودی ضعیف است که علت آن می تواند تفاوت در فرهنگ سازمان ها و صنایعی باشد که پژوهش در آنها صورت گرفته است.دلیل دیگر می تواند صرف هزینه بالا برای فرصت های فناوری باشد و با توجه به مهم بودن نرخ بازگشت سرمایه این موضوع منطقی است که مدیران در بانک ها تنها بعد از به سود دهی رسیدن یک پروژه و بازدهی آن برای سرمایه گذاری بعدی اقدام کنند. همچنین می توان به هزینه بالای آموزش کارمندان و راه اندازی سیستم جدید و یا استفاده از تجهیزات جدید استفاده کرد.

5-4) مقایسه نتایج تحقیق حاضر با تحقیقات مشابه:
فرضیه اصلی
1-بین بهره برداری از فرصت های فناوری و عملکرد مالی شعب مورد مطالعه رابطه ی معنی داری وجود دارد.
نتایج حاصل از بررسی فرضیه اصلی با نتایج یافته های متیو سارکیز(2010) که در پژوهش خود ثابت کرد فرصت های فناوری با عملکرد مالی سازمان رابطه مثبتی داردو یافته های چن و لاین(2012) که به این نتیجه رسیدند که فرصت های فناوری تأثیر مثبتی بر عملکرد شرکت دارد و یافته های هریس و کتز(1991) که استدلال کردند ارتباط مثبت ولی نسبتا ضعیف بین مخارج فناوری اطلاعات و عملکرد مالی وجود دارد و همچنین یافته های بارادواج و همکاران(1999) که بیان می کنند ارتباط بین فناوری اطلاعات و عملکرد مالی مثبت و معنادار ارزیابی شده و همچنین یافته های یو و همکاران(2006)که استدلال می کنند وجود فناوری اطلاعات در سیستم بانکی باعث تبادل اطلاعات،هماهنگی و یکپارچه سازی بهتر فعالیت ها شده و تاثیر مستقیم و مثبت بر عملکرد مالی دارد و یافته های تبرایی(1387) که استدلال می کند فرصتهای فناوری اطلاعات تاثیر مثبتی بر عملکرد مالی دارد همخوانی دارد.
و همچنین نتایج حاصل از بررسی فرضیه اصلی با نتایج یافته های اسمیت و همکاران(2000)که استدلال می کنند ارتباط بین فناوری اطلاعات و عملکرد مالی منفی ارزیابی شده و یافته های راجاشریو اسریوانسن(2000) که به این نتیجه رسیده اند که بین فرصت های فناوری و عملکرد مالی رابطه معناداری وجود ندارد مغایر است.
فرضیه های فرعی
1-بین آینده مداری و بهره برداری از فرصت های فناوری رابطه ی معنی داری وجود دارد.
نتایج حاصل از بررسی فرضیه فرعی اول با نتایج یافته های اسریوانسن و همکاران(2001) که به این نتیجه رسیدند آینده مداری تأثیر مثبتی بر بهره برداری از فرصت های فناوری دارند و همچنین یافته های راجاشری و اسریوانسن(2000) که در پژوهش خود تأثیر آینده مداری را بر فرصت های فناوری سنجیده اند که به وجود رابطه مثبت بین این دو متغیر دست یافته اند و نتایج یافته های چندی و تلیس(1998) و کریستنسن(1997) به رابطه ی مثبتی میان مؤلفه آینده مداری و فرصت های فناوری دست یافتند همخوانی دارد.
2-بین حمایت مدیریت ارشد از فناوری های جدید و بهره برداری از فرصت های فناوری رابطه ی معنی داری وجود دارد.
نتایج حاصل از بررسی فرضیه فرعی دوم با نتایج یافته های اسریواسن و همکاران(2001) که به این نتیجه رسیدند، حمایت مدیریت ارشد از فناوری های جدید تأثیر مثبتی بر بهره برداری از فرصت های فناوری دارد و یافته های راجاشری و اسریواسن(2000) که در پژوهش خود تأثیر مؤلفه حمایت مدیریت ارشد از فناوری های جدید را بر فرصت های فناوری سنجیده است و به ارتباط مثبت بین این دو متغیر پی برده اند و نتایج یافته های لویت(1996) و کوهلی جاورسکی(1993) که تأثیر حمایت مدیریت ارشد از فناوری های جدید بر فرصت های فناوری را مثبت ارزیابی کرده اندهمخوانی دارد.
3-بین فرهنگ سازمانی و بهره برداری از فرصت های فناوری رابطه ی معنی داری وجود دارد.
نتایج حاصل از بررسی فرضیه فرعی سوم با نتایج یافته های اسریوانسن و همکاران(2001) که به این نتیجه رسیدند مؤلفه ی فرهنگ سازمانی(غیر بوروکراتیک تأثیر مثبتی بر بهره برداری از فرصت های فناوری دارد و نتایج یافته های راجاشری و اسریوانسن(2000) که در پژوهش خود تأثیر مؤلفه ی فرهنگ سازمانی را بر فرصت های فناوری سنجیده است و به تاثیر مثبت فرهنگ سازمانی بر فرصت های فناوری پی برده و یافته های دشپند و همکاران(1993) و مورمن(1995) تأثیر مؤلفه ی فرهنگ غیر بوروکراتیک را بر فرصت های فناوری بررسی کردند و به رابطه ی مثبتی دست یافتند همخوانی دارد.
4-بین عدم اطمینان فناوری و بهره برداری از فرصت های فناوری رابطه ی معنی داری وجود دارد.
نتایج حاصل از بررسی فرضیه فرعی چهارم با نتایج یافته های اسریوانسن و همکاران(2001) رابطه بین عدم اطمینان فناوری و فرصتهای فناوری را مثبت ارزیابی کرده اندو یافته های راجاشری و اسریوانسن (2000) که در پژوهش خود تأثیر مؤلفه مذکور را بر فرصت های فناوری سنجیده است و به نتیجه مثبت دست یافته اند و یافته های اسریوانسن و همکاران (2001) که به این نتیجه رسیدند که مؤلفه عدم اطمینان فناوری تأثیر مثبتی بر بهره برداری از فرصت های فناوری دارد همخوانی دارد.
وهمچنین نتایج حاصل از بررسی فرضیه فرعی چهارم با نتایج یافته های ارگوت و ایپل(1990) و مارچ و سایرت(1992) که استدلال می کنند تاثیرمتغیر عدم اطمینان فناوری بر بهره برداری از فرصت های فناوری منفی است مغایرت دارد.
5-5) پیشنهادات براساس فرضیه های تحقیق
اصولا” هر پروژه تحقیقاتی با توجه به اهداف و رسالتی که دارد در یک چارچوب مشخص انجام می گیرد و در پایان به فهرستی از سؤالات که در ابتدا مطرح بوده اند پاسخ می گوید . اما یک پروژه تحقیقاتی در بهترین شرایط نیز نمی تواند به همه سؤالات موجود یا پرسشهایی که در جریان تحقیق مطرح خواهند شد پاسخ بگوید. همیشه در پایان تحقیقات سؤالات جدیدی مطرح می شود که به عنوان موضوعات جدید به محققان دیگر پیشنهاد می شود. اینک در پایان تحقیق با توجه به نتایج بدست آمده و خلأهای تحقیقاتی موجود، پیشنهادات زیر به سایر پژوهشگران ارائه می شود.
با توجه به نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها موارد زیر پیشنهاد می گردد:
درارتباط با فرضیه اصلی که نشان داده شد بهره برداری از فرصت های فناوری با عملکردمالی رابطه مستقیم ومعنی داری داردو با در نظر گرفتن اینکه کارکنان بازوی مؤثر مدیریت در ارتقای خدمات محسوب می شوند به مدیران بانک هاواز جمله مدیران ومعاونین شعب بانک سپه استان گیلان پیشنهاد می شود:
1.ارزیابی عملکرد مالی ودادن بازخورد به کارکنان
2.ایجاد انگیزه در کارکنان در ایده پردازی
3. تشویق کارکنانی که دارای عملکردبهتربوده اند تا دربقیه آنها حس رقابت ایجاد نمایند.
4.کارکنان ضعیف را با برگزاری دوره های ضمن خدمت توانمندسازند.
درارتباط با فرضیه فرعی اول بایدگفت: که بررسی تفکیکی سوالات پرسشنامه نشان داد تمام پرسش ها ی مرتبط به آینده مداری دارای میانگین های مناسبی(بیشتر از) می باشند. این نشان دهنده این موضوع است که مدیران شعب بانک سپه استان گیلان دارای آینده مداری بالایی نسبت به سازمان خود می باشند و از آنجا که مشاهده شد آینده مداری دارای رابطه مستقیمی با فرصت های فناوری می باشد، سازمان مورد مطالعه باید درحفظ وضعیت موجود وتلاش درافزایش میزان آینده مداری گام بردارد.به مدیران پیشنهاد می شود:
1. بازار شناسی را هدف خود قرار داده و همه جوانب بازار را مورد بررسی قرار دهند.
2.عملکرد رقبا و موقعیت خود در بازار بصورت پیوسته نظارت داشته باشند .
درارتباط با فرضیه فرعی دوم باید گفت: که بررسی سوالات حمایت مدیریت ارشداز فناوری های جدید بیانگر این موضوع بود که میانگین سوالات بالاتر از 3بوده است و با توجه به رابطه مثبت و مستقیم حمایت مدیریت ارشد از فناوری های جدید و فرصت های فناوری پیشنهادهای زیر ارائه می شود:
1. تغییر نگرش بانک ها از سنتی به مدرن
2. حمایت مدیریت ارشد بصورت جدی و عملی از ایجاد فضای پویا و نوآور در بانک
3.تشکیل گروهها و دوایر متخصص وکارشناس در زمینه طراحی خدمات و محصولات
درارتباط با فرضیه فرعی سوم بایدگفت: بررسی سوالات مربوط به بعد فرهنگ سازمانی نشان داد که میانگین سؤالات بالاتراز3 می باشند.با توجه به رابطه مستقیم فرهنگ سازمانی و فرصت های فناوری مشخص می شود که به طور کلی کارکنان شعب بانک سپه استان گیلان دارای فرهنگ سازمانی بالایی می باشند. پیشنهاد می شود:
1.یک دیدگاه بلندمدت در بانک ایجاد شودوساختار سازمانی بانک به سمت نوآور بودن و حساسیت به فناوری های جدید تغییر پیدا کند.
2. برگزار کردن جلسات بین سازمانی و القا کردن این فرهنگ به کل شعب
در ارتباط با فرضیه فرعی چهارم باید گفت :بررسی سؤالات مربوط به بعد عدم اطمینان فناوری نشان داد که میانگین سؤالات بالاتر از 3 می باشند و با در نظر گرفتن رابطه مستقیم عدم اطمینان فناوری و فرصت های فناوری این نتیجه بدست خواهدآمد که این رابطه مثبت و البته ضعیف می باشد. زیرا بانک نمی تواند بصورت یکباره سیستم خود را بردارد و سیستم جدید را جایگزین کند زیرا این فرآیند بسیار هزینه بردار است.در واقع تغییر تکنولوژی در صنعت بانکداری تدریجی است.پیشنهاد می شود:
بسترهای مناسب و تعریف شده جهت دریافت نظرات و پیشنهادها توسط کارکنان و مشتریان ایجاد شود تا با بررسی نظرات مختلف و نتیجه گیری از آن تا حدودی این عدم اطمینان را کاهش داد.
اهمیت به امر تحقیقات پیوسته با هدف شناسایی نیاز های مشتریان و دسته بندی آنها

5-6)پیشنهاد برای تحقیقات آتی
با توجه به پایین بودن حجم نمونه، پیشنهاد می شود درحجم نمونه بالاتری نیز تحقیق صورت پذیرد.

با توجه به اینکه در تحقیق حاضر تنها عملکرد مالی بررسی شد پیشنهاد می شود کل عملکرد بانک مورد بررسی قرار گیرد.

پیشنهاد می شود برای بررسی فرصت های فناوری،ابعادی از فرصت های فناوری را مورد بررسی قرار دهیم که علاوه بر دیدگاه مدیران ارشد ، معاونین و کارمندان ارشد بانک دیدگاههای سایر کارمندان و مشتریان نیز در نظر گرفته شود.

نظر به اینکه تحقیقات دانشگاهی به دلیل کمبود امکانات مادی، زمان و تجربه محقق از وسعت چندانی برخوردار نبوده،لذا به محققین آتی توصیه می شود این تحقیق را در حوزه های جغرافیایی وسیعتر( شعب بانک سپه کل کشور) با توجه به توان مالی و وقت کافی انجام دهند،نتایج دقیقتر و بهتری بدست خواهد آمد.

اندازه گیری دقیق و کمی عملکرد مالی (اندازه ریالی صرفه جویی در هزینه) ، در تحقیقات مشابه

پیشنهاد می شود که در مطالعات آتی ،رابطه فرصت های فناوری با عملکرد مالی در سایر سازمان های خدماتی مانند بیمه ها و کسب و کارهای تولیدی نیز مد نظر قرار گیرد.

با توجه به رابطه مثبت آینده مداری، حمایت مدیریت ارشد ،عدم اطمینان فناوری و فرهنگ سازمانی با فرصت های فناوری پیشنهاد می گردد مدیریت ارشد سازمان ها به این شاخص ها بسیار اهمیت داده و همچنین توجه ویژه ای به مقوله فرهنگ سازی درون سازمان نموده و موجبات عملکرد بهتر سازمان را فراهم آورند.

5-7)محدودیت های تحقیق
در تحقیق حاضر به علت محدود بودن حجم نمونه نرم افزار Lisrel قابل استفاده نبود و از نرم افزار pls استفاده شد که این نرم افزار به اندازه Lisrel توان ارائه شاخص های برازش و معنی داری مدل را ندارد .تیآتیآتی

یافته های تحقیق فقط محدود به زمان جمع آوری داده هاست و اعتبار آن محدود به دوره زمانی کوتاه مدت است و گذشت زمان ممکن است بر متغیرهای مورد مطالعه در این تحقیق

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع انحراف معیار، معادلات ساختاری، ویژگی های جمعیت شناختی، جمعیت شناختی Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع مدیریت مالی، روش تحقیق، فرصت های فناوری، عملکرد مالی