دانلود پایان نامه با موضوع فرصت های فناوری، دارایی ها، نوآوری سازمان، مصرف کنندگان

دانلود پایان نامه ارشد

دقت کارها
5.بهبود تصمیم گیری
6.ارتباطات و هماهنگی بیشتر در سطح مؤسسه
7.بهبود خدمات مشتریان
8.ایجاد پیوند بین مشتریان و تدارک کنندگان کالا
9.کاهش زمان فرآیند کار
10.پشتیبانی از استراتژی های سازمان
11.بهبود رقابت
12.بهبود طراحی مجدد فرآیند کار
13.سازماندهی و طراحی مجدد سازمان از طریق متغیرهای فناوری اطلاعات(صرافی زاده،1388،ص34-35)
14.اتوماسیون تصمیمات اداری
15.نیاز کمتر به تخصص برای برخی تصمیمات
16.اتکای کمتر به متخصصان برای حمایت از مدیران عالی
17.تصمیم گیری به وسیله کارکنان غیر مدیریتی
18.توزیع مجدد قدرت میان مدیران و انتقال قدرت به پایین سازمان
19.پشتیبانی الکترونیک از تصمیمات پیچیده(حسن پورقروقچی،1385)
2-2-2 ) فرصت های فناوری
توسعه تئوری های اخیر در استراتژی، بر ابعاد سود و مزایای رقابتی تاکید می کند که از طریق توسعه منابع و قابلیت هایی که شبیه سازی آن مشکل می باشد میسرمی شود (تیس31 و همکاران،1997)
منابع شامل دارایی های منحصر به شرکت می شود که شبیه سازی آن ها مشکل می باشد که می تواند شامل دانش فنی باشد که قابل تجارت می باشد (مثل حق انحصاری یا پروانه های ساخت)و یا شامل دارایی های فیزیکی و مالی باشد (مثل ماشین آلات و تجهیزات)ویا شامل دارایی های نا ملموس باشد( مثل ظرفیت های انسانی ،دانش فنّی فناوری و یا مدیریتی)
قابلیت ها: مجموعه ای از توانایی ها و دانش تجمعی هستند که از طریق روند ها و مراحل سازمانی انجام می شوند و شرکت را توانا می سازند که فعالیت ها را هماهنگ کنند و از دارایی هایشان استفاده کنند. (تیس و همکاران ،1997)
دیکشنری وبستر32(1991 ،صفحه828) فرصت های فناوری را این گونه تعریف می نماید: هنر سیاست و یا تمرین سود بردن از فرصت ها و شرایط به ویژه با توجه به اصول و نتایج. اکثر تحقیقات در تئوری سازمانی و تجاری با توجه به تعریف فرصت های فناوری به عنوان نیرنگ منفعت طلبانه بر شکل خطرناک فرصت های فناوری در روابط بین سازمانی تاکید می کنند (ویلیام سون33،1975) با این حال در حوزه های گوناگون مثل ایجاد استراتژی شرکت ،استخدام و توسعه محصولات جدید مدیران از فرصت های فناوری و از وقایع پیش بینی نشده (چه وقایع داخلی و چه خارجی سازمان) برای رسیدن به اهداف سازمان استفاده می کنند .
به عنوان مثال میز34(1987) در یک تحقیق در باره مشاغل خصوصی (شخصی) به این نتیجه رسید که این چنین شغل هایی محصول پاسخ فرصت های سازمان به ابهام و عدم اطمینان است که او آن را فرصت های خوش خیم(مثبت) می نامد. به همین ترتیب ما فرض می کنیم که فرصت های فناوری به شرکت کمک می کند که به توسعه های فناوری در حال روز در محیط پیرامونش پاسخ دهد. همچون میز، ما نیز فرصت های فناوری را خوش خیم می دانیم زیرا رفتار فرصت گرایانه ی فناوری یک شرکت ،اصول عدالت و انصاف در رابطه با دیگر سازمان ها را منتقل نمی کند.فرصت های فناوری شامل دو بخش می باشد :
1)توانایی و ظرفیت دریافتن و تشخیص فناوری
2)توانایی و ظرفیت پاسخگویی به فناوری
ما ظرفیت تشخیص فناوری را این گونه تعریف می نماییم : توانایی و ظرفیت شرکت در بدست آوردن هوش و استعداد درباره تغییرات فناوری در محیط و همچنین معنادار نمودن این تغییرات (دفت و لنگل35،1986).
اطلاعات درباره تغییرات فناوری که ممکن است منجر به تهدیدات و فرصت های بالقوه برای شرکت شوند باید بدست آیند ، فیلتر شوندو در سازمان تحلیل شوند. هر چه دستیابی سازمان به اطلاعات خارجی افزایش یابد احتمال آگاهی از توسعه های فناوری جدید که بر آن تاثیر می گذارد بیشتر می شود . ساختار سازمان باید دارای سیستمی باشد که برای دریافت و تشخیص اطلاعات فناوری ،لازم و ضروری باشد. مرور و بررسی های دوره ای ،جلسات تیم و مدل سیستماتیک توسعه های فناوری، مثال ها و نمونه هایی از روش هایی هستند که ممکن است استفاده شوند و به مدیران کمک نمایند که کاربردها و استفاده های فناوری جدید را در سازمان دریافت کنند و متوجه شوند.(مورمن36،1995)
ظرفیت و توانایی پاسخگویی به فناوری به معنی تمایل و توانایی شرکت به پاسخگویی به تغییرات فناوری که در محیط خارجی اتفاق می افتد است.
فناوری های بنیادین اغلب منجر به تغییر و تحول می شوند و گاهی اوقات منجر به تخریب روندهای اجرایی موجود در سازمان ها ، پایه های دانش و روابط سازمانی می شوند(چندی و تلیس37،1998) و همچنین ممکن است آنها، محصولات موجود در شرکت،بازارها و سیستم ها را پیاده کنند.(کریستین سن38،1997)
چندی و تلیس بیان می کنند که میزان تمایل شرکت برای پیاده نمودن سرمایه گذاری های موجودش جنبه ی مهمی از تمایل شرکت برای پاسخگویی به توسعه های فناوری می باشد . بنابراین ظرفیت و توانایی پاسخ به فناوری شامل تمایل و ظرفیت برنامه ریزی و پاسخگویی به فرصت هایی که توسط یک فناوری جدید به دست می آید ویا نشان دادن واکنش دفاعی در برابرفناوری های جدید می باشد .
منظور و مفهوم ما از فرصت های فناوری یک شرکت به معنای بودن یا نبودن آن نیست بلکه فرصت گرایی همانند یک طیف درجات مختلف دارد. این معنا از فرصت های فناوری ،امر اندازه گیری را تسهیل می کند زیرا دیگر پاسخگویان هر سازمان دچار این مشکل نمی شوند که بگویند آیا سازمان آنها از نظر فناوری ،فرصت گرا هست یا خیر؟(به عبارت دیگر هر سازمانی ممکن است تا حدی فرصت گرا باشد)

2-2-2-1) تمایز فرصت های فناوری از دیگر ساختارها
فرصت های فناوری را می توان از دو ساختار مرتبط نوآوری سازمانی(دشپند وهمکاران39،1993) و فناوری گرایی(گاتیگنون وزورب40،1997)متمایز دانست.
نوآوری سازمانی به معنی کناره گیری از تمرینات و دانش موجود برای تولید محصولات جدید و نوآوری در روندها و مراحل انجام کار می باشد. (راجرز41،1995)نوآوری های سازمانی به توانایی و ظرفیت شرکت ها به دریافت و پاسخگویی به توسعه های فناوری در محیط اطرافشان یا به عبارت دیگر محیط خارج از شرکت توجه دارد.(مارکوس42،1988)
ما بر این باوریم که توانایی ها و ظرفیت های مورد نیار برای نوآوری داخلی بسیار متفاوت از ظرفیت هایی است که برای دریافت وپاسخگویی به فناوری های توسعه یافته خارجی مورد نیاز است .(مارکوس43،1988) به عنوان مثال اگر یک سازمان یک فناوری جدید و یا یک محصول جدید را در داخل شرکت در دپارتمان توسعه دهد به این منظور که پاسخگوی یک بازار جدید باشد این سازمان یک نوآوری کرده است اما این بدان معنا نیست که ضرورتا از نظر فناوری فرصت گرا باشد.
فناوری گرایی به ظرفیت و تمایلی برای بدست آوردن فناوری اساسی و بنیادین و همچنین استفاده از آن فناوری در توسعه محصولات جدید اطلاق می شود (گاتیگنون وزورب44،1997). به طور خاص تعریف و اندازه گیری گرایی بر مهارت تکنیکی شرکت در فعالیت های توسعه محصولات جدید تاکید می کند . بنابراین فناوری گرایی بر استفاده از فناوری پیچیده در توسعه محصولات جدید و پیش فعالی در توسعه فناوری های جدید توجه دارد .
اگرچه گاتیگنون و زورب به طور وسیع و گسترده ای فناوری گرایی را تعریف می نمایند اما اندازه گیری های آنها به طور عمده بر ترکیب فناوری با محصول جدید و فعالیت های توسعه ی روند تاکید می کنند. مفهوم فرصت های فناوری از فناوری گرایی وسیع تر و گسترده تر است و به ظرفیت گسترده سازمان برای دریافت و پاسخگویی به تغییرات و توسعه فناوری و همچنین به حوزه توسعه محصولات جدید اشاره می کند.
2-2-2-2) فرصت های فناوری و درآمد
فعالیت های درک و پاسخگویی فناوری، به شرکت هایی که از فرصت های فناوری استفاده می کنند اجازه می دهد تا خیلی سریع تر از رقبا به سوی بکارگیری پیشرفت های فناوری حرکت کنند . این مساله باعث به وجود آمدن شهرتی برای عرضه کننده محصولات و خدمات در میان مصرف کنندگان ،به عنوان پیشرو در ارائه محصولات و خدمات می شود(گاتیگنون و زورب ،1997 و ماهامان45،1997)
از مزایای این شهرت برای شرکت ها تعیین قیمت بالاتر و بازاریابی دهان به دهان است که هر دوی این ها می تواند موجب افزایش درآمد شود .شرکت هایی که از فرصت های فناوری استفاده می کنند می توانند از تاثیرات شهرت و موقعیت خود برای ارتباط با عرضه کنندگان شرکا یا مجاری که میخواهند با شرکت در ارتباط باشند بهره ببرند.
شرکت هایی که از فرصت های فناوری استفاده می کنند می توانند موقعیت خود و اثرات آن را ثبت نموده و امتیاز آن را برای خود داشته باشند و به شرکت های رقیب ،کانال ها و غیره اجازه استفاده از آن مزایا را با توجه به شرایط خود بدهند که این مساله باعث ایجاد مزیت رقابتی برای آنها می شود .با قرار دادن این منابع بر روی دستور کارشرکت هایی که از فرصت های فناوری به طور بالقوه استفاده می کنند ، می توانند درآمد بیشتری نسبت به رقبای خود داشته باشند .
علیرغم منابع بالقوه این احتمال نیز وجود دارد که فرصت های فناوری تاثیر منفی بر درآمد شرکت داشته باشد.ممکن است محصولات شرکت برای مصرف کننده بیش از حد پیشرفته باشد (دیهبار46،1996)در نتیجه، نه تنها منابع شرکت به هدر می رود بلکه درآمد نیز کاهش می یابد ،زیرا مصرف کننده قادر به استفاده از محصولات و خدمات شرکت نمی باشد .شرکت هایی که نمی توانند از فرصت های فناوری استفاده کنند ،ممکن است مشکلات عمده ای از قبیل خود خشنودی (رابرتسن47 و همکاران،1995)و کوته نظری(اتوهن-جیما48،2005) داشته باشند.
شرکت خود خشنود این توانایی را ندارد که به موقع تغییرات فناوری را احساس کرده و به آن پاسخ دهد یا یک شرکت ممکن است مهارت،منابع و فرآیندهای سنجش تغییرات را داشته باشد اما تخصص استفاده از اطلاعات را نداشته باشد و در نتیجه فرصت را به رقبا واگذار کند .شرکت کوته نظر ممکن است خود خشنود نباشد اما این سازمان ها فاقد نگاه نکته سنج به محیط اطراف خود هستند و در نتیجه نمی توانند فرصت های فناوری را در اطراف خود ببینند.(لونیتال و مارچ49،1993؛اسرایوانسن و همکاران50،2002)
به دنبال اینکه مصرف کنندگان تفاوت میان محصولات و خدمات آنها را با دیگران مشاهده کنند این شرکت ها از شرکت های رقیب عقب می افتند .اگر شرکت های کوته نظر قادر باشند که تغییرات را ببینند ،عکس العمل آنها به جای سرمایه گذاری در قابلیت ها و منابع برای حمایت از فرصت های فناوری ،یک رفتار نا امید کننده خواهد بود . روی هم رفته این موضوع نشان می دهد که لازمه ی

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع فرصت های فناوری، عملکرد مالی، عدم اطمینان، بوروکراتیک Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع فرصت های فناوری، مزیت رقابتی، توانایی ها، دارایی ها