دانلود پایان نامه با موضوع عین تعهد، جبران خسارات، مصرف کنندگان، مصرف كننده

دانلود پایان نامه ارشد

به قاعده جاده ( تفاوتي ندارد در كدام سمت جاده حركت كنيد ) از فرماليسم استفاه مي نمايند، اما پيروان مصرف كننده مداري با آن مخالفت مي نمايند .
ایجاب، تمايل براي انعقاد تعهدات مي باشد، اگر با قبول همراه گردد ، الزام آور مي شود، صريح و ضمني مي باشد و بين ايجاب و دعوت به معامله تفاوت وجود دارد . تبليغ از نوع دعوت به معامله است و ايجاب نمي باشد ، مگر در تبليغ يك جانبه كه حالت ايجاب دارد . دعوت به مزايده نيز ممكن است با شرايطي ايجابي يك طرفه باشد ، به شرط آنكه قصد و اراده بر آن باشد . در حراج در هر پيشنهاد يك ايجاب مي باشد ، ولي درخواست براي پيشنهاد، دعوت به معامله است و ايجاب نمي باشد . نمايش گذاشتن كالاها در ويترين مغازه ها، دعوت به معامله مي باشد، در مورد فروش اموال غير منقول بين ايجاب و مذاكرات انجام شده تفاوت وجود دارد و هر لفظي ممكن است ايجاب نباشد و جزء مذاكرات تلقي گردد.
ايجاب با رد مخاطب تمام مي شود . ولي اگر مخاطب قبل از اينكه نامه رد به ايجاب كننده برسد ، نامه قبول را به او برساند ، قرارداد واقع مي شود . در UCC56 به همين صورت مي باشد .
ايجاب وقتي نافذ مي باشد كه به نحوي ابراز و به مخاطب برسد57 و توسط شخص يا اشخاص معين قبول گردد، در UCC بايد چيزي دلالت بر آن كند ، اعم از لفظ ، نوشته و يا عمل باشد .
ايجاب تا وقتي كه مورد قبول قرار نگرفته ، قابل رجوع مي باشد، مگر مخاطب در برابر اين التزام تعهدي را پذيرفته باشد .
در UCC ايجاب همراه با التزام يا مدت دار را قابل رجوع نمي داند و التزام به صورت كتبي كافي مي باشد و التزام به حفظ ايجاب ، تا سه ماه اعتبار دارد .
در مورد قبول، رضايت غير مشروط مخاطب ايجاب به كليه شرايطي كه ايجاب كننده ، بيان داشته را قبول مي دانند قبول در مزايده ها همواره منجر به قرارداد نمي گردد . قبولي بايد اعلام گردد و تعهد ، در اعلام همزمان ، در مكان و زمان كه قبولي اعلام مي گردد و دريافت مي شود منعقد مي گردد . در قراردادهاي يك جانبه ، در قبولي به وسيله پست و مواردي كه از اعلام قبولي صرف نظر مي شود اعلام قبولي لازم نمي باشد . در صورتي كه شيوه خاصي براي اعلام قبولي تعيين گردد ، فقط به همان شيوه اعلام صورت مي گيرد و در صورتي كه ايجاب مورد قبول واقع نگردد اثري ندارد، مسترد شدن ايجاب تا قبل از قبول سبب لغو ايجاب و قبول مي گردد . در صورتي كه براي قبول مدتي باشد پس از آن مدت و در غير اين صورت پس از مدتي معقول و متعارف ايجاب مقتضي مي گردد و با مرگ ايجاب و قبول لغو و بي اثر مي گردد ، مگر مربوط به خدمات شخصي نباشد و طرف ايجاب از مرگ او مطلع نگردد .
وقتي قبولي به طرف مقابل برسد ، در اين لحظه تعهد واقع مي شود، ولي مي شود ايجاب كننده ، وصول قبول را لازم نداند58، در UCC به همين صورت است .
قبول را در مهلتي كه براي اعتبار ايجاب معين شده ، قابل قبول مي دانند و در عدم تعيين مهلت ، بايد در مهلتي متعارف اعلام گردد و خارج از مهلت باشد اعتبار ندارد59 ، UCC در اين زمينه ساكت است .
در تعهدات كتبي ، قبول از زمان تحويل نامه قبول به پست مي باشد60 در موارد ديگر از زمان وصول است61 . قبول از لحظه تحويل نامه به پست است و مكان همان مكان تحويل نامه به پست است62 . در UCC نص خاصي در اين مورد وجود ندارد .

گفتار چهارم: عین تعهد در انگلیس
در تفسير بايد به الفاظ به كار رفته از لحاظ ظاهري توجه و معنا را بر آن دانست و بسته به مورد هر پرونده به صورت مضيق يا موسع تفسير صورت مي گيرد، مثلاً در امور كيفري تفسير مضيق و بر اساس تعهدات بين المللي انگليس قانون به صورت موسع تفسير مي گردد و محاكم از طريق قواعد تفسيري نظارت و كنترل بر تعهدات دارند .
ممانعت، ابزاري است در تعهدات بلاعوض كه جهت الزام آور بودن آن مي باشد و بايد متعهد اظهار نمايد كه حقوق خود را صرف نظر مي كند، متعهدله تكيه بر تعهد نمايد، بازگشت متعهد به حقوقش غير منصفانه تلقي گردد و فقط به عنوان دفاع كاربرد دارد ، تا نيروي الزام آور تعهدات از بين نرود، وجود عوض لازم و ضروري و از بين نرود .
براي انعقاد تعهدات وجود اهليت ضروري مي باشد و در شركت ها كه به ثبت مي رسند ، داراي اهليت مي باشند ، مگر خارج از صلاحيت عمل نمايند . در مؤسسات كه به موجب قوانين ايجاد مي شوند ، صلاحيت آنها مشخص مي شود و بايد در همان راستا اقدام نمايند، مؤسسات ايجاد شده به وسيله احكام سلطنتي نيز داراي اهليت هستند . اشخاص مختل المشاعر ومست اگر در هنگام تعهد داراي درك لازم نباشند ، حق فسخ دارند . در مورد صغار يعني افراد زير هجده سال نيز قراردادهاي كه مربوط به كالاهاي ضروری و بهبود زندگی، از نظر کامن لا معتبر است و قراردادهای مربوط به زمین، سهام، حقوق مالی در ازدواج و شرکت، از طرف صغیر قابل فسخ اند، و امها و کالاهای غیر ضروری را پس از بلوغ حق تنفیذ و رد دارد.
در عدم وجود توافق قراردادي در مورد ريسك، وقتي طرفين به صورت قطعي و واضح تعهد متقابل را معين نمايند ، آن توافق و قرارداد ريسك كمتري دارد، مع ذلك تنها به ريسك هاي قابل پيش بيني پرداخته مي شود و در مورد ريسك هاي غير قابل پيش بيني، توافقي صورت نمي گيرد و اين امر امکان دارد سبب اشتباه مشترك و تغيير در اوضاع و احوال گردد .
تشریفات در تعهدات : در اجاره ملک در بیش از سه سال باید با سند باشد و تعهدات بلاعوض اگر با سند باشند لازم الاجرا می گردند. قراردادهای اعتباری مصرف کنندگان باید به شکل خاصی باشند، در غیر این صورت براساس دستور دادگاه بر علیه متعهد اجرا می گردند. قراردادهای ضمانت باید به صورت مکتوب مورد گواهی قرار گیرند، در قبول مسئولیت در مقابل بدهی و … شخص دیگر باید به صورت مکتوب مورد گواهی قرار گیرند در موردی که ضمانت ، قسمتی از معامله بزرگتری را تشکیل دهد و یا برای آزاد نمودن مالی باشد، ضامن باید مالک مال باشد و لازم نیست که به صورت مکتوب گواهی شود، مگر از استقلال برخوردار باشد.
شروط در تعهدات به اصلی و فرعی (صریح و ضمنی) تقسیم می شوند و اگر شرطی فاقد قطعیت لازم باشد، آن شرط باطل است. چنانچه تعهدی به صورت کتبی باشد، هیچ دلیل شفاهی در خصوص آن پذیرفته نمی باشد، استثنائاتی که بر این امر وجود دارد: یک مورد عرف می باشد که بر قرار داد کتبی مواردی را می افزاید، اما نقض نمی نماید و دلایلی که ثابت نماید تعهد از بین رفته و یا هنوز به جریان نیفتاده و یا اینکه موکول به امر دیگری بوده بنا به نظر محاکم قابل قبول می باشند و این امکان وجود دارد که دلایلی مربوط به اشتباه، تدلیس، عدم اهلیت و … ارائه و قبول شوند، یا اینکه اثبات شود قرار داد دارای دو قسمت شفاهی و کتبی می باشد. در مورد قراردادهای جنبی که در ارتباط با قرار داد اصلی منعقد می شوند نیز میتواند دلایل مذکور را در مورد آن پذیرفت.
شروط در یک تقسیم بندی به مهم، کم اهمیت و نامعین تقسیم می شوند. در مورد شروط مهم شخص زیان دیده حق دریافت خسارات و بری شدن از تعهدات را دارد، در غیر مهم فقط حق دریافت خسارات وجود دارد و در نامعین بستگی به ماهیت و شرایط و اوضاع و احوال آن، می شود فسخ یا خسارات را مطالبه نمود.
شروط ضمنی ، به وسیله دادگاه، عرف و یا قانون موضوعه در تعهدات وجود دارند. برخی از شروط وجود دارند که در امور تجاری باید قصد و اراده بر درج آن در قرارداد باشد، به این شروط ، شروط توسط دادگاه گفته می شود و شرط قانونی می باشند که در مواردی به خوبی تثبیت در قرار دادها و روابط گشته اند، امکان دارد عرف نیز چه تجاری و چه محلی شروطی را که در قرارداد اشاره نشده مفروض بداند، قوانین نیز شروطی را در تعهدات مفروض می دانند، مثلا در مورد مالکیت ، بایع حق فروش دارد و کالا باید با وصف منطبق باشد. کیفیت و متناسب بودن کالا، در قراردادهای تجاری نیز از این جمله اند و در تطابق کالاها با نمونه ارائه شده نیز این شرط ضمنی وجود دارد.

گفتار پنجم: اجرای عین تعهد در انگلیس
اجراي تعهدات ( Performance ) در سقوط تعهدات آمده است . ( discharge of contract ) عناوين ديگري نیز شامل عقيم شدن تعهدات63 ، ابطال و باطل شدن64 ، تغيير تعهدات65 ، اعراض66 كه به معناي ختم تعهدات ، تغيير در قراردادها ، صر ف نظر كردن ، گذشت اختيار كردن67 ( اعراض ) مي باشد، وجود دارند.
اجراي عين تعهد، اجراي بي كم و كاست ، دقيق68 و كامل69 تعهدات است و بدون آن اجراي تعهدات نقض شده و اجراي تعهد نمي باشد . سختگيري فراواني در مورد تعهدات و اجراي آن وجود دارد و داراي استثنا مي باشد، يك استثنا : قابليت تجزيه پذيري است (به اجزاي مختلف تقسيم شود) نسبت به همان قسمت اگر داراي اثر باشد ، اجراي تعهد محقق و مستحق دريافت آن چه در قرارداد ذكر شده است و عدم تجزيه عدم اجراي تعهد است . مورد ديگر : هدف و انگيزه اصلي از تعهد انجام ،توابع و فرعيات كه نقش اساسي نداشته ، انجام نشده باشد . با انجام موضوع اساسي مورد تعهد و نه موارد جزئي و بي اهميت به تعهدات عمل شده و از مبلغ به همان نسبت كم مي شود ، به دليل جبران70 نقص در اجرا71 كه نقص در اجراي جزيي72 است ، چون در اين صورت اجراي ناقص73 صورت گرفته است ، خسارات پرداخت مي شود . به عنوان مثال : دعواي در مورد اجراي ناقص : دعواي بولتون عليه ماهادوا74 ، در اين دعوي با پرداخت 560 پوند قرار بود ، دستگاه تهويه اي در خانه اي نصب گردد، ولي داراي عيب بود و خانه را گرم نمي كرد و دودي سمي و آلوده به خانه مي آمد و هزينه براي اصلاح اين عيوب 174 پوند می شد. دادگاه استيناف كشور انگلستان راي داد : به دليل اين كه اجراي عمده محقق نشده هيچ وجهي قابل دريافت نمي باشد .
مورد بعدي، قراردادي ناقص انجام مي شود و طرف ديگر آن را مي پذيرد و آن طرفي كه مي پذيرد داراي اختيار واقعي در آن تعهد باشد، اين يك توافق جديد است در سيستم كامن لا و داراي اثر است :
( paritalpre formance Voluntary acceptance of ) در اجراي ناقص، اجرت المثل عمل انجام شده پرداخت مي شود و در پرداخت بر اساس عرف و معمول عمل مي شود ، مانند پرداخت خسارت نمي باشد، بر اين اساس در جايي كه بخشي از تعهد انجام و مورد قبول طرف ديگر واقع شود ، مطالبه وجه بر اساس قرارداد نسبت به مورد انجام شده ، مشكلي ندارد .

ممكن است شروط ضمنی بر اساس قانون ، عرف ، رويه تجاري و يا قضايي و … باشند، يا از شواهد و اوضاع و احوال به دست آيد، در موارد معقول و منطقي مي شود به آن توجه و رجوع گردد، ولي نبايد با شرايط صريح ديگر در تعارض باشند .
علاوه بر ايجاب و قبول و قصد و اراده بر تعهد ، عوض از عناصر اصلي در تعهدات است، در انگليس تعهدات بلاعوض قابليت اجرايي ندارند . عوض اجرايي مربوط به انجام عملي در آينده مي باشد . عوض مربوط به گذشته اثري ندارد ، ولي اگر دين پشتوانه برات باشد و در زمان خودش ديني مورد تأييد باشد ، مجدداً از تاريخ اقرار اثر دارد، در اين موارد عوض مربوط به گذشته اشكالي ندارد . اگر عوض ارائه شود ، مي شود تقاضاي اجراي تعهد را مطالبه نمود و همين كه داراي ارزش باشد كافي مي باشد و اين كه متناسب باشد لازم نيست . خودداري از اجراي حق و تعهد به عدم اقامه دعوي ناحق ، مي تواند به عنوان عوض باشد . در مورد اداي وظيفه عمومي مانند شهادت و … اين موارد عوض نمي باشند، وظيفه قراردادي نيز به عنوان عوض نمي باشد .
در انجام توسط ثالث ، اگر متعهدله وظيفه قراردادي داشته باشد ، به عنوان عوض در تعهد طرفين مي تواند قرار گيرد . در مورد انجام بخشي از ديون و بخشيدن بقيه بدهي در تعهد طرفين ، به عنوان عوض كافي نمي باشد، اما اگر شخص ثالث پرداخت كمتري را انجام دهد ، متعهدله حق دريافت بقيه طلب خود را ندارد .
در نقض تعهدات بايع ، خريدار درخواست جبران خسارات را مي نمايد و درخواست اجراي عين قرارداد ، استثنائاً بنا به شرايطي از او پذيرفته مي شود . در UCC درخواست اجراي عين قرارداد ، در صورتي امكان پذير است كه در اجراي آن خريدار نفع خاصي داشته باشد .
مشتري

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع مصرف كننده، حقوق تجارت، اجرای عین تعهد، عسر و حرج Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع جبران خسارات، اجرت المثل، مصرف كننده، اجرای عین تعهد