دانلود پایان نامه با موضوع عملکرد کارکنان، هوش معنوی، هوش عاطفی

دانلود پایان نامه ارشد

فرماندهی بر گروه‌های مشارکتی بر خلاقیت و معنویت تأکید می‌شود. سازمان‌ها با کارکنان رشد یافته و بالنده‌ای روبرویند که در پی یافتن کاری با معنا، هدفمند و پرورش محیط‌های کاری با چنین ویژگی‌هایی هستند.
افرادی که دارای هوش معنوی هستند دارای این صفات می‌باشند:
– قدرت مقابله با سختی‌ها، دردها و شکست‌ها.
– درس گرفتن از تجربیات و شکست‌ها.
– برخورداربودن از حس انعطاف‌پذیری بالا.
– توانمند بودن در خودداری و کنترل خویش.
– توانایی ایستادن در برابر جمع و هم رای نشدن با عامه مردم.
– حسی که این افراد را هدایت درونی می‌کند.
در واقع می‌توان گفت معنویت از طریق دانش ضمنی(دیسکون‌هارل، 2008) و به واسطه هوش معنوی(کینگ، 2008) تصمیمات را تحت تأثیر قرار می‌دهد. علاقه نوپدید به نحوی تأثیر معنویت در کسب و کار و رهبری در مقالات، مجلات و کتاب‌های فراوانی مطرح شده است(واسکونسلوز، 2009) و می‌توان آن را با کمک نیاز‌های مازلو تبیین نمود. به این ترتیب که با رشد و توسعه استاندارد‌های زندگی، کارکنان تعلقات خود را از سمت نیازهای حیاتی و امنیتی به سوی خودشکوفایی و معنویت سوق داده‌اند(ونیک و دیلون، 2002).
عملکرد کارکنان به عنوان یک ارزش سازمانی رفتار‌های شغلی یک کارمند در زمآن‌ها و موقعیت‌های شغلی مختلف تعریف شده است. منظور از ارزش سازمانی برآوردی است که سازمان از فعالیت‌ها و خدمات کارکنان خود نظیر انجام یک وظیفه شغلی یا داشتن رابطه کاری مناسب با دیگر کارمندان است.
یکی از وظایف سازمان‌های بهداشتی پاسخگویی به نیاز‌ها و تقاضا‌های بهداشتی درمانی افراد جامعه و سعی در نجات جان افراد و ارتقاءی سطح تندرستی است و این خود بر اهمیت و حساسیت کار کارکنان در این بخش می‌افزاید.
بیمارستان‌ها از جمله سازمان‌های ارائه دهنده خدمات هستند که با ترکیبی از نیروی انسانی ماهر و متخصص و نیمه ماهر وظیفه خدمات​ رسانی به جامعه را بر عهده دارند و بدلیل تعامل بسیار با جامعه و استفاده از نیروی انسانی متعدد ضرورت دارد که عملکرد کارکنان از کارایی بالایی برخوردار باشد. بنابراین لازم است با استفاده از روش‌ها و مدل‌های گوناگون کارایی نیروی انسانی و اثربخشی خدمات ارائه شده را افزایش داد. با توجه به اینکه ارتباط هوش عاطفی و هوش معنوی بر عملکرد کارکنان در جامعه مورد مطالعه تا کنون بررسی نشده، بر این اساس در این پژوهش به بررسی ارتباط هوش عاطفی و هوش معنوی بر عملکرد کارکنان مرکز آموزشی درمانی امام رضا(ع) کرمانشاه پرداخته خواهد شد تا با استفاده از نتایج حاصل از این مطالعه در جهت بهبود عملکرد کارکنان و تعالی سازمانی بیمارستان‌ها گامی مؤثر بتوان برداشت.

1-4. اهداف انجام تحقیق :
اهدف اصلی:
1- تعیین رابطه بین هوش عاطفی و عملکرد عملکرد کارکنان مرکز آموزشی- درمانی امام رضا(ع)
2- تعیین رابطه بین هوش معنوی و عملکرد عملکرد کارکنان مرکز آموزشی- درمانی امام رضا(ع)
اهداف فرعی(ویژه)
1- تعیین رابطه بین خودآگاهی و عملکرد کارکنان مرکز آموزشی- درمانی امام رضا(ع)
2- تعیین رابطه بین مدیریت خود و عملکرد کارکنان مرکز آموزشی- درمانی امام رضا(ع)
3- تعیین رابطه بین آگاهی اجتماعی و عملکرد کارکنان مرکز آموزشی- درمانی امام رضا(ع)
4- تعیین رابطه بین مدیریت رابطه و عملکرد کارکنان مرکز آموزشی- درمانی امام رضا(ع)
5- تعیین رابطه بین تفکر انتقادی وجودی و عملکرد کارکنان مرکز آموزشی- درمانی امام رضا(ع)
6- تعیین رابطه بین تولید معنی شخصی و عملکرد کارکنان مرکز آموزشی- درمانی امام رضا(ع)
7- تعیین رابطه بین آگاهی و عملکرد کارکنان مرکز آموزشی- درمانی امام رضا(ع)
8- تعیین رابطه بین توسعه حالات آگاهی و عملکرد کارکنان مرکز آموزشی- درمانی امام رضا(ع)

1-5. مدل مفهومی تحقیق
بر اساس نتایج حاصل از بررسی مطالعات و پژوهشهای قبلی و پرسشهای پژوهش چهارچوب نظری این مطالعه که در شکل شماره(1) ارائه می‌شود، تدوین گردید. مدل ارائه شده که طبیعتی کمی دارد رابطه مؤلفه‌های هوش عاطفی و هوش معنوی به عنوان متغیرهای مستقل را بر روی عملکرد کارکنان مرکز آموزشی-درمانی امام رضا شهر کرمانشاه به عنوان متغیر وابسته بررسی نموده.

1-1مدل مفهومی تحقیق
1-6. فرضیه‌های تحقیق
این تحقیق شامل 2 فرضیه اصلی و 8 فرضیه فرعی می‌باشد.
فرضیه های‌ اصلی:
بین هوش عاطفی و عملکرد کارکنان مرکز آموزشی- درمانی امام رضا(ع) کرمانشاه رابطه معنی‌دار وجود دارد.
بین هوش معنوی و عملکرد کارکنان مرکز آموزشی- درمانی امام رضا(ع) کرمانشاه رابطه معنی‌دار وجود دارد.
فرضیه‌های فرعی:
فرضیه فرعی1: بین خودآگاهی و عملکرد کارکنان مرکز آموزشی- درمانی امام رضا(ع) شهر کرمانشاه رابطه معنی‌دار وجود دارد.
فرضیه فرعی2: بین مدیریت خود و عملکرد کارکنان مرکز آموزشی- درمانی امام رضا(ع) شهر کرمانشاه رابطه معنی‌دار وجود دارد.
فرضیه فرعی3: بین آگاهی اجتماعی و عملکرد کارکنان مرکز آموزشی- درمانی امام رضا(ع) شهر کرمانشاه رابطه معنی‌دار وجود دارد.
فرضیه فرعی4: بین مدیریت رابطه و عملکرد کارکنان مرکز آموزشی- درمانی امام رضا(ع) شهر کرمانشاه رابطه معنی‌دار وجود دارد.
فرضیه فرعی5 : بین تفکر انتقادی وجودی و عملکرد کارکنان مرکز آموزشی- درمانی امام رضا(ع) کرمانشاه معنی‌دار وجود دارد.
فرضیه فرعی6 : بین تولید معنی شخصی و عملکرد کارکنان مرکز آموزشی- درمانی امام رضا(ع) شهر کرمانشاه رابطه معنی‌دار وجود دارد.
فرضیه فرعی7 : بین آگاهی و عملکرد کارکنان مرکز آموزشی- درمانی امام رضا(ع) شهر کرمانشاه رابطه معنی‌دار وجود دارد.
فرضیه فرعی8 : بین توسعه حالت آگاهی و عملکرد کارکنان مرکز آموزشی- درمانی امام رضا(ع) شهر کرمانشاه رابطه معنی‌دار وجود دارد.

1-7. جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:
با وجود پژوهش​هایی که در مورد هوش معنوی و هوش عاطفی صورت گرفته است اما تا کنون تحقیقی که به بررسی رابطه هوش عاطفی و هوش معنوی بر عملکرد کارکنان مرکز آموزشی- درمانی امام رضا(ع) انجام نگرفته است. مطالعه و تحقیق حاظر از نظر متدلوژی و گستردگی تحقیق و جامعه آماری متفاوت می‌باشد. امیدواریم بتوان از نتایج حاصله در جهت بهبود عملکرد کارکنان بیمارستان‌ها مورد استفاده قرار بگیرد.

1-8. قلمرو تحقیق
1-8-1. قلمرو موضوعی تحقیق:
قلمرو موضوعی تحقیق هوش عاطفی و هوش معنوی و انواع طبقه بندی‌ها و روش‌های اندازه‌گیری عملکرد کارکنان می‌باشد.

1-8-2. قلمرو مکانی تحقیق:
قلمرو مکانی این تحقیق مرکز آموزشی – درمانی امام رضا مستقر در شهر کرمانشاه است.

1-8-3. قلمرو زمانی تحقیق:
قلمرو زمانی این تحقیق از اواخر اسفند سال1391 تا دی 1392 می​باشد.

1-9. تعریف واژگان واصطلاحات تحقیق
1-9-1. تعریف مفهومی
هوش عاطفی: هوش عاطفی عبارت است از توانایی نظارت بر احساسات و هیجانات خود و دیگران، توانایی تشخیص و تفکیک احساسات خود و دیگران و استفاده از دانش عاطفی در جهت هدایت تفکر و ارتباطات خود و دیگران(مایر و سالووی14،1990).
هوش معنوی: هوش معنوی به زندگی درونی ذهن و ارتباط آن با هستی و وجود در جهان مربوط است. هوش معنوی توانایی فهمیدن عمیق سؤالات معنوی و بینش درونی است که سطح‌هایی چند ‌گانه از هوش است. هوش معنوی مفهوم آگاهی از معنویت به عنوان نیروی زندگی خلاق از تکامل است. هوش معنوی هوشیاری کامل درونی، آگاهی عمیق از جسم، ماده، ارواح و معنویت است(معلمی و همکاران،1388).
عملکرد کارکنان: عملکرد عبارت است از مجموع رفتار‌های در ارتباط با شغل که افراد از خود نشان می‌دهند(گریفین15،1375،ص479). عملکرد کارکنان رفتاری است در جهت رسیدن به اهداف سازمانی و اندازه​گیری شده یا ارزش​گذاری شده.

1-9-2. تعریف عملیاتی
هوش عاطفی: منظور از هوش عاطفی در پژوهش حاظر امتیازی است که از طریق پرسشنامه هوش عاطفی برادبری-گریوز در چهار حیطه خودآگاهی، مدیریت خود، آگاهی اجتماعی، مهارت‌های اجتماعی کسب می‌شود.
هوش معنوی: منظور از هوش معنوی در پژوهش حاظر امتیازی است که از پرسشنامه هوش معنوی کینگ در چهار حیطه توسعه حالت آگاهی، تولید معنی شخصی، آگاهی و تفکر انتقادی وجودی کسب می‌شود.
عملکرد کارکنان: منظور از عملکرد کارکنان در پژوهش حاظر امتیازی است که از طریق پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون کسب می‌شود.

فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1. مقدمه:
از جمله موضوعاتی که امروزه به طور وسیعی، در پاسخ به محیط‌های متلاطم پیچیده در سازمان‌ها به آن توجه می‌شود معنویت و اخلاق است. هوش معنوی خاص انسان بوده و از طریق آگاهی از یک بعد متعالی می​آید، هوشی تحول پذیر که به او قدرت می​بخشد تا خلاق باشد و قوانین و نقش​ها را دستخوش تغییرات خود نماید، خود تمام عیار کارکنان و رفتارهای برتر در کار با ورود معنویت به سازمان میسر خواهد بود.
شکل‌گیری هوش معنوی را باید بعد از تکامل هوش عاطفی دنبال کرد. هوش عاطفی ابتدا در سال 1985توسط پاین16 معرفی شد سپس توسط سالوی و مایر17 به عنوان هوش اجتماعی ارائه شد. استفاده از این هوش در کسب و کار جهانی توسط گلمن در سال 1995 در کتابی با همین عنوان گسترش یافت و به کار گرفته​شد. پس از آن هوش معنوی مطرح شد هر چند که زمان دقیق چگونگی پیدایش این اصطلاح و اینکه توسط چه کسی اختراع شده​است مشخص نیست(کدخدا،1389).
در این فصل ابتدا مفهوم هوش معنوی و هوش عاطفی تشریح گردیده، به جنبه‌های شناخت هوش معنوی و هوش عاطفی در سازمان پرداخته​شده و در ادامه با مفهوم مطالعات انجام شده در این زمینه پرداخته می‌شود.

2-2. مبانی نظری تحقیق
2-2-1. هوش معنوی
هوش مفهومی است که از دیرباز آدمی به پژوهش و تفحص در مورد ابعاد، تظاهرات، ویژگی‌ها و انواع آن علاقه‌مند بوده است. در این بین، یکی از ابعاد هوش تحت عنوان “هوش معنوی” جـزو عرصه‌هایی است که تحقیقات چندان منسجم و نظام‌مندی در جهت شناخت و تبیین ویژگی‌ها و مؤلفه‌های آن در حد و اندازه سایر انواع هوش صورت نپذیرفته است و همین امر خود دشواری‌های بسیاری را در راستای تمییز دقیق مؤلفه‌ها و ویژگی‌های آن بر سر راه محققین ایجاد می​نماید.
همانگونه که بیان خواهد شد، هوش معنوی از روابط فیزیکی و شناختی فرد با محیط پیرامون خود فراتر رفته و وارد حیطه شهودی و متعالی دیدگاه فرد به زندگی می‌گردد و همین مسأله پاسخ به سؤالاتی همچون » من کیستم؟« ، » چرا اینجا هستم؟« و» چه چیزی مهم است؟« را برای انسان روشن می‌سازد تا فرد در نهایت بتواند با کشف منابع پنهان عشق و لذت که به گونه‌های نهفته در زندگی آشفته و پر استرس روزمره می‌باشد، به خود و دیگران کمک نماید. شایان ذکر است که مطالب بسیاری در متون دینی ما در باب هوش معنوی و مؤلفه‌های آن وجود دارد که شاید تنها تفاوت عناوین این مطالب(عناوین غیر از عنوان هوش معنوی) باعث غفلت و عدم تعمق شایسته و کافی در مورد آن‌ها گردیده است. نویسندگان بر این عقیده‌اند که معنویت، مفهومی دینی است و می​توان اصالت معنویت در کلام وحی را به خوبی دریافت. در این مورد داستان‌های نغز قرآن کریم به زیباترین شکل ابعاد مختلف معنویت را در اختیار تشنگان معرفت قرار داده است.

2-2-1-1. هوش
هوش رفتار حل مسألۀ سازگارآن‌هاي است که در راستاي تسهيل اهداف کاربردي و رشد سازگارانه جهت‌گیری شده است. رفتار سازگارانه، شباهت اهداف متعددی را که باعث تعارض درونی میشوند، کاهش میدهد. این مفهوم هوش، مبتنی بر گزاره‌هایي است که فرایند حرکت به سوی اهداف، انجام راهبردهایی را برای غلبه بر موانع و حل مسأله ضروری می‌سازد(ایمونز18، 1999؛ استرنبرگ19، 1997؛ به نقل از : نازل،2004).
هوش به عنوان یک توانایی شناختی در اوایل قرن بیستم توسط آلفرد بینه20 مطرح شد، وی همچنین آزمونی برای اندازه‌گیری میزان بهره هوش افراد ابداع کرد، سپس لوئیس ترمن

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع هوش عاطفی، هوش معنوی، عملکرد کارکنان Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع هوش معنوی، خودآگاهی، پردازش اطلاعات