دانلود پایان نامه با موضوع عملکرد شناختی، کیفیت زندگی

دانلود پایان نامه ارشد

KDQOL-SF36 نشان دادند که تفاوت معنی داری بین نمرات کیفیت زندگی در زیر مقیاسهای بار مسئولیت بیماری(01/0>P)، عملکرد شناختی(01/0>P)، کیفیت تعامل

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع کیفیت زندگی، ارتباط معنی دار، انحراف معیار، شاخص توده بدنی Next Entries پایان نامه رایگان درباره شهرستان کاشمر، روش شناسی پژوهش، روش شناسی، شرکت مخابرات