دانلود پایان نامه با موضوع عملکرد شرکت، مالکیت نهادی، حاکمیت شرکتی، ساختار مالکیت

دانلود پایان نامه ارشد

…………………………………………………………………………………………………………….93
5-2) خلاصهی تحقیق ……………………………………………………………………………………………. 93
5-3) بررسی یافتههای تحقیق و تفسیرنتایج ………………………………………………………………..94
5-3-1) ارتباط بین نوسانات مالکیت مدیریتی و عملکرد شرکت ….. ………………….94
5-3-2) ارتباط بین نوسانات مالکیت نهادی و عملکرد شرکت ………………………….95
5-4) محدودیتهای پژوهش ……………………………………………………………………………………97
5-5) پیشنهادات؛
5-5-1) پیشنهادکاربردی پژوهش ………………………………………………………………..98
5-5-2) پیشنهاد برای تحقیقات آتی ……………………………………………………………99
5-6) خلاصهی فصل ……………………………………………………………………………………………99
منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………………………..102
ضمائم ………………………………………………………………………………………………………….105

فصل اول :

کلیات تحقیق

مقدمه:
زمانی که شرکتها برای تأمین سرمایهی خود از مالکیت خانوادگی به شرکتهای سهامی تغییر ساختار دادند به دلیل پراکندگی سهامداران ، پیچیدگی عملیات تجاری و افشای گزارشهای مالی مورد نیاز استفاده کنندگان مختلف، عملاً مالکیت از مدیریت منفک شد. اگرچه جدایی مدیریت از مالکیت منافع تخصصی شدن رهبری و هدایت سرمایهها را در پی داشت اما نقطه شروع تعارض این دو گروه محسوب میشود چون سهامداران و مدیران هرکدام مطلوبیت مورد انتظار خود را دنبال میکردند. بنابراین سهامداران برای کنترل مدیران راههای مختلفی را آزمون نمودند که هر کدام مستوجب هزینه هایی میگردد. تقویت حاکمیت شرکتی راهی است که طبق نتایج تحقیقات مختلف این تعارض را با کمترین هزینه برای سهامدارن به حداقل میرساند. طبق مطالعات انجام شده وجود مالکیت نهادی و مدیریتی نقش مثبتی در بازداشتن مدیران در پیگیری اهداف کوتاه مدت خود و شرکت دارند.
در ایران تا به حال در خصوص نوسانات مالکیت مدیریتی و مالکیت نهادی پژوهشی صورت نگرفته است که این تحقیق با اتکا بر تحقیقات قبلی مرتبط با تمرکز و ساختار مالکیت در پی سنجش ارتباط نوسانات مالکیت مدیریتی و نهادی با عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس ایران میباشد.
در این پژوهش برای ارزیابی رابطه بین نوسانات مالکیت نهادی و مدیریتی و عملکرد شرکتها، از دو تکنیک « رگرسیون معمولی ols1 » با هدف محاسبهی سهم هریک از متغیرها در توضیح کل واریانس و«تحلیل عاملی2» با هدف توضیح واریانس متغیر توسط عامل مربوطه استفاده نمودهایم. انحراف معیار مالکیت مدیریتی و نهادی به ترتیب بیانگر مالکیت مدیریتی و نهادی میباشد و عملکرد شرکت را از طریق شاخص کیوتوبین اندازهگیری کردیم و با دخالت متغیرهای تعدیلگر مانند اندازه شرکت، اهرم مالی و رشد، مانع انحراف نتایج شدیم.

در این فصل با تشریح کلیات تحقیق از جمله بیان مسئله، اهداف، فرضیات، قلمروتحقیق و روش پژوهش به بررسی فلسفه وجودی مالکیت نهادی و مالکیت مدیریتی و نقش نوسانی آنها بر عملکرد شرکتها خواهیم پرداخت.
1-2) شرح و بیان مسأله پژوهشی:
نقش اجتماعی مثبت حاکمیت شرکتی موجب افزایش تقاضا برای اعمال حق حاکمیت شرکتی در بسیاری از کشورها شده است و کشورها با توجه به غنای بافت فرهنگی و قانونی خود در تأمین و اجرای اصول حاکمیت شرکتی گامهای مثبتی برداشتهاند و در راستای اعتماد سرمایهگذاران به اطلاعات با کیفیت و مربوط و قابل اتکا، تحقیقات فراوانی در مورد نقش و اصلاح سازوکارهای حاکمیت شرکتی برعملکرد شرکتها انجام دادهاند که نتایج بیشتر تحقیقات انجام شده گویای اینست که با وجود جدایی مالکیت از مدیریت، ساختار مالکیت به عنوان مکانیسم حاکمیت شرکتی برعملکرد شرکتها موثر است و تقویت نظام حاکمیت شرکتی منجر به پاسخگویی مناسب و شفافیت بیشتر و رعایت حقوق ذینفعان میشود. اما به علت تفاوت در ساختار مالکیت در کشورهای سراسر جهان، اثرات آن نیز برعملکرد شرکتها متفاوت میباشد. نبود یا ضعف مکانیسم حاکمیت شرکتی به مدیران کمک میکند که بدون توجه به اهداف استراتژیک و اساسی شرکت، که افزایش ثروت سهامداران است در جهت منافع شخصی برای دریافت سود و پاداش بیشتر به جای منافع سهامداران حرکت کنند. (برلومینز1932 و حساس یگانه1378).
سرمایهگذاران نهادی بنا به دلایل ذیل تمایل بیشتری به افزایش مالکیتشان در سالهای اخیر نشان داده اند.
اولاً: سرمایهگذاران نهادی، سرمایهگذاران خارجی و اشخاص بزرگ داخلی در حرکت و افزایش قیمت سهام، ارزش و عملکرد شرکت، در بازارهای مالی نقش اساسی را بازی میکنند.(چو،چانگ و لی2008)1 و بنا بر نفوذ و نظارتشان بر شرکت، که تابعی ازمیزان سرمایهگذاریشان است میتوانند با کنترل رویههای حسابداری و گزارشگری مالی مدیران را در جهت حداکثرسازی ثروت سهامداران قراردهند.
ثانیاً: به دلیل عملکرد مطلوب شرکتهایی که مالکیت خاص و خانوادگی دارند، تمرکزمالکیت را ابزار مناسبی برای افزایش عملکرد شرکتها میدانند.(اندرز2008)1.
ثالثاً: وجود رابطهی معنیدار بین ساختار مالکیت و عملکرد شرکتها موجب شده است که سرمایهگذاران نسبت به افزایش مالکیتشان اقدام کنند. (مورک، شیفر و ویشینی1988 – دمستز و لهن1985)2 بطوریکه در امریکا تاسال 2005 ، 65 درصد و در انگلستان تاسال 1993، 62 درصد از سهام شرکتها در اختیار مالکان نهادی بوده است. (آگاروال2008 و استاپلدن1996)3
طبق یافتههای تحقیقات پیشین افزایش و کاهش تمرکز مالکیت (مدیریتی، نهادی و خارجی ) تأثیر مستقیم بر عملکرد شرکتها دارد (هاکسون کیم2014)4 اگر چه افزایش مالکیت مدیریتی لزوماً به معنای جایگزینی مکانیسم حاکمیت شرکتی نیست اما استدلال بر آن است که وجود بازارهای مالی توسعه یافته و تحمل نوسانات پایینتر میتواند افزایش مالکیت مدیریتی را بهتر توجیه کند. بنابراین، شرکتهای بزرگ که ساختار مالکیت نهادی و مدیریتی متمرکزی دارند با اجرای اصول حاکمیت شرکتی مأمن مناسبی را برای سرمایهگذاری تأمین میکنند. مالکان نهادی با مشارکت در مدیریت، سهام متقابل و مسائل تونل زنی کنترل بیشتری بر شرکت پیدا میکنند و با تشویق مدیران، مالکیت مدیریتی را افزایش میدهند و در راستای حل مسائل نمایندگی گام بر میدارند و با اعتمادسازی و برقراری اطمینان، سرمایهگذاران را به سرمایهگذاری در چنین شرکتهایی ترغیب میکنند و از این طریق رفاه شهروندان را رقم می زنند که ارتباط تنگاتنگی با وجود شرکتهای بزرگ دارد.
با توجه به اینکه در مورد ارتباط بین مالکیت نهادی و مدیریتی به عنوان جنبههای مهم حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکتها تحقیقات گستردهای به عمل آمده است و نتایج هم حاکی از نقش مثبت آنها میباشد. به نظر میرسد در مورد اثر نوسانات مالکیت مدیریتی و مالکیت نهادی بر عملکرد شرکتها تحقیقات زیادی صورت نگرفته است و از سویی دیگر مالکیت خارجی در ایران موضوعیت ندارد. بنابراین در این پژوهش کوشش میشود اثر نوسانی مالکیت مدیریت و مالکیت نهادی بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس ایران بررسی شود.
1-2-1) پرسشهای تحقيق:
با توجه به مبانی نظری و مطالب مطروحهی فوق، سوالاتی در مورد اثر نوسانات مالکیت نهادی و مالکیت مدیریتی بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مطرح میباشد که به شرح ذیل بیان میگردد.
آیا نوسانات مالکیت نهادی با عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس ایران ارتباط دارد؟ یا خیر
آیا نوسانات مالکیت مدیریتی با عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس ایران ارتباط دارد؟یا خیر
1-3) اهداف‌پژوهش:
هدف از این تحقیق ارائهی روش مناسبی برای سنجش عملکرد شرکتها با توجه به نوسانات مالکیتی و جمعآوری شواهد از بورس اوراق بهادار تهران و آزمون تجربی در خصوص اینکه تا چه حد بین عملکرد شرکت و نوسانات مالکیت ارتباط وجود دارد. بنابراین ابتدا بر اساس روش رگرسیون کمترین مربعات معمولی و تحلیل عاملی، این رابطه را در دوره زمانی 5 ساله برای سالهای 1389 الی1393 محاسبه میگردد و سپس فرضیهی اصلی تحقیق که مدعی وجود رابطه بین نوسانات مالکیت و عملکرد شرکتها میباشد مورد ارزیابی قرار میگیرد.
بررسی رابطهی بین نوسانات مالکیت مدیریتی با عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی رابطهی بین نوسانات مالکیت نهادی با عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1-4) فرضيه ها:‌
با توجه به اهداف و مبانی نظری و مطالعات انجام شده در این پژوهش و همچنین پرسشهایی که مطرح شده است فرضیات زیر مورد مطالعه قرار میگیرد.
بین نوسانات مالکیت مدیریتی و عملکرد شرکتها رابطهی معناداری وجود دارد.
بین نوسانات مالکیت نهادی و عملکرد شرکتها رابطهی معناداری وجود دارد.
1-5) اهمیت و ضرورت انجام تحقيق:
پژوهشهای بسیاری در مورد ساختار مالکیت، ارزش و عملکرد شرکتها در ایران و کشورهای مختلف دنیا صورت گرفته است و نتایج حاکی از آن است که کاهش تمرکز مالکیت منجر به عملکرد پایین شرکت میشود و افزایش تمرکز مالکیت بر میزان سوددهی شرکتها تأثیر مثبت دارد از جمله یافتههای تحقیق میولر و اسپیتز(2006)،1 نشاندهندهی عملکرد شرکتها با درصد مالکیتی بالا در حال بهبود است و نتایج تحقیق نمازی و کرمانی(1387)، نشان از رابطهی معنادار بین ساختار مالکیت و عملکرد شرکتها دارد. مالکان نهادی یکی از فاکتورهای مهم و تأثیرگذار بر بازارهای مالی میباشند و عملکرد شرکت، برای آنها از اهمیت بالایی برخورداراست. پردازش اطلاعات مالکیتی، عملیاتی و عملکردی در تصمیمات آنها نقش اساسی دارد. اما رابطهی نوسانات مالکیتی و عملکرد شرکتها تاکنون در کشور ایران مورد بررسی قرار نگرفته است. بر همین اساس در این پژوهش قصد داریم از طریق تحقیقات انجام شده، اثرات متغیرهای نوسانات مالکیت را که عبارت از مالکیت مدیریتی و مالکیت نهادی است؛ بررسی کنیم و از آنجا که بازارهای بورس ایران نوسانات زیادی را تجربه میکند و در برابر اخبار و شوکهای اقتصادی و سیاسی بسیار لرزان است؛ این پژوهش ضرورت بسیاری مییابد. اهمیت این پژوهش در این است که ورود و خروج سرمایهگذاران و نوسانات مالکیتی در تطابق با عملکرد شرکتها میتواند به عنوان مولفهی بسیار مناسبی در تصمیمگیری سرمایهگذارانِ بالقوه ایجاد تفاوت کند و سرمایهگذاران بادقتِ نظر در سوابق شرکتها با وسواس بیشتری تصمیمگیری کنند. لذا ارزیابی نوسانات مالکیتی در رابطه با عملکرد شرکتها، نه تنها منجر به تولید علم در خصوص تأثیرات متغیرهای نوسانات مالکیتی بر عملکرد شرکتها با استفاده از روشهای کمترین مجذورات معمولی و تحلیل عاملی میشود؛ بلکه نتایج این پژوهش در بازارهای مالی، کمک زیادی به تحلیل رفتار و رویهی شرکتها خواهد کرد و نهایتاً موجب تصمیمگیریهای مربوط و قابل اتکای سرمایهگذاران خواهد شد.
1-6 ) قلمرو تحقيق (زماني، مكاني، موضوعي):
1-6-1 ) قلمرو زماني: دورهی زمانی پژوهش حاضر استفاده ازاطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران در فاصله ی زمانی سال های 1389 تا 1393 به مدت 5 سال می باشد.
1-6-2) قلمرو مكاني: جامعه ی آماری این پژوهش به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران محدود میشود.
1-6-3 ) قلمرو موضوعي: انتخاب نمونه با در نظر گرفتن معیارهای پژوهشگر، برای موضوع اثر نوسانات مالکیت برعملکرد شرکت ه

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع حاکمیت شرکتی، رگرسیون، تحلیل داده، تئوری نمایندگی Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع عملکرد شرکت، حاکمیت شرکتی، ساختار مالکیت، مالکیت نهادی