دانلود پایان نامه با موضوع عملکرد شرکت، رگرسیون، مالکیت نهادی، شرکتهای پذیرفته شده

دانلود پایان نامه ارشد

مسئلهی تحقیق، روش تحقیق، مدل تحقیق، با زیر بخشهای مرتبط به هر بخش ارائه شده است.
3-2) مسئله تحقیق:
دستاورد جدایی مالکیت از مدیریت، منافع تخصصی شدن مدیریت، هدایت و عملیات درونی شرکتها را در پی داشت امّا بالقوه تضاد منافع مالکان و مدیران را هم، به همراه داشت که تحقیقات بسیاری تضاد منافع این دو گروه را تأیید نمودهاند. در مقابله با مشکل نمایندگی و حل مسئله تضاد منافع در مورد ساختار مالکیت و لزوم کنترل مدیران توسط سهامداران، پژوهشهای زیادی صورت گرفته است. نتایج اکثر تحقیقات، تأثیرات مثبت و منفیِ ساختار مالکیت بر عملکرد شرکتها را تأیید نمودهاند. ترکیب سهامداران و تمرکز مالکیت میتواند مدیران را از دنبال کردن اهداف کوتاه مدت شرکت برای پاداش بیشتر، باز داشته و آنها را در مسیر پیروی از اهداف استراتژیک و بلند مدت شرکت برای افزایش ارزش شرکت قرار دهد.
مالکیت نهادی و مالکیت مدیریتی به عنوان مکانیسمهای حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکتها مؤثّر بوده و نقش عمدهای در حرکت قیمت سهام در سالهای اخیرداشته است بطوریکه برآیند نتایج اکثر پژوهشها حکایت از آن دارد که دخالت سهامداران نهادی در سیاست راهبری شرکتها منجر به بهبود عملکرد شده است. بنابراین افزایش مالکیت مدیریتی، موجب میشود مدیران برای افزایش ارزش شرکت برای تأمین منافع اکثریت سهامداران، مخصوصاً سهامداران نهادی تلاش بیشتری کنند.
علاوه براین، طبق یافتههای تحقیقات مطرح شده در مبانی نظری این پژوهش همانطور که افزایش مالکیتها تأثیر مثبت در عملکرد دارد پس کاهش مالکیتها هم میتواند به توّهم کاهشِ عملکرد شرکتها دامن زند یعنی نوسانات مالکیت میتواند عملکرد شرکتها را تحت الشعاع قرار دهد که این موضوع در پژوهشهای صورت گرفته در کشورهای خارجی مثل تحقیق هاکسون کیم در سال 2014 در کشور کره مورد بررسی قرار گرفته است و نتایج معنیدار و مثبت بین نوسانات مالکیت خارجی و عملکرد تأیید شده است و همچنین روابط بین عوامل مشترک متغیرهای نوسانات مالکیت و عملکرد شرکت نشان داده شده است. بنابراین در تناظر با تحقیق هاکسون میتوان نوسانات مالکیت نهادی و مالکیت مدیریتی را با پشتوانهی پژوهشهای پیشین در مورد روابط ساختار مالکیت با عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس ایران، مورد بررسی قرار داد و نتایج را برای بهبود تصمیمگیری سرمایهگذاران، تحلیلگران بازار بورس تعمیم داد. بدین ترتیب مسئلهی پژوهش حاضر با فرضیات زیر و این سؤالات قابل طرح است که؛
آیا بین نوسانات مالکیت نهادی و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس ایران ارتباط معناداری وجود دارد؟یاخیر
آیا بین نوسانات مالکیت مدیریتی و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس ایران ارتباط معناداری وجود دارد؟یاخیر

3-2-1) فرضیه های تحقیق:
با توجه به اهداف و مبانی نظری و مطالعات انجام شده در این پژوهش و همچنین مسئله و پرسشهایی که مطرح شده است فرضیات این پژوهش را به صورت زیر طرح نموده ایم که وجود رابطه یا عدم رابطه بین متغیرها را مورد آزمایش قرار میدهیم .
بین نوسانات مالکیت مدیریتی و عملکرد شرکتها رابطهی معناداری وجود دارد.

بین نوسانات مالکیت نهادی و عملکرد شرکتها رابطهی معناداری وجود دارد.

3-3) روش تحقیق:
اين تحقيق از لحاظ مسئله و موضوع مورد پژوهش، توصیفی است. چرا که سعی دارد تا “آنچه هست” را بدون هیچگونه دخالت و یا استنتاج ذهنی گزارش کند و وقایع را ارزشیابی کند. از لحاظ هدف، کاربردی است چون هدف آن کاربست نتایج برای حل مشکلات جامعه و بهبود تصمیمگیری سرمایهگذاران، و تحلیلگران اقتصادی در بازارهای مالی میباشد و بر اساس ماهیت دادهها، در دسته تحقیقات پارامتریک و کمّی قرار دارد. از اطلاعات تاريخي بصورت تلفیقی براي آزمون فرضيات استفاده میکند و در دسته تحقيقات پس رويدادي قرار ميگيرد، و براي آزمون وجود رابطه بين متغيرها و معنادار بودن مدلهاي برآورد شده از تحليل رگرسيون استفاده شده است. بدان معنا كه روابط خطي ميان عملکرد شرکت (متغير وابسته) با نوسانات مالکیت نهادی و نوسانات مالکیت مدیریتی (متغيرهاي مستقل) با کنترل متغیرهای کنترل مانند اندازه شرکت و اهرم مالی و نرخ رشد فروش، جهت بررسي ميزان معنادار بودن ضرايب مدل رگرسيوني، آزمون شده است. براي اين منظور مدلهاي رگرسيوني با استفاده از نرمافزار SPSS برآورد شده است. و سپس معنادار بودن مدل رگرسيوني را با آزمون F در سطح 95 درصد اطمينان، معنیداری ضرایب رگرسیون را با آزمون t مورد آزمون قراردادهایم. از ضريب تعيين، R2 تعديل شده، براي بيان ميزان توان متغيرهاي توضيحي در تبيين متغير وابسته استفاده شده است. از آزمون دوربين واتسون براي بررسي عدم وجود خود همبستگي بين جزء خطاها در مدل‌، استفاده گردیده است.
3-3-1) قلمروتحقیق: (زمانی، مکانی، موضوعی)
3-3-1-1) قلمرو زماني: دورهی زمانی پژوهش حاضر استفاده ازاطلاعات مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران در قلمرو زمانی سال های 1389 تا 1393 به مدت 5 سال میباشد.
3-3-1-2) قلمرو مكاني: جامعهی آماری این پژوهش به شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران محدود میشود.
3-3-1-3 ) قلمرو موضوعي: انتخاب نمونه با در نظر گرفتن معیارهای پژوهشگر برای موضوع اثر نوسانات مالکیت برعملکرد شرکتها در قلمرو حسابداری مالی انجام گرفته است.
3-3-2) روش نمونه‌گیری و جامعه آماری
روش نمونهگیری در این پژوهش نمونهگیری غیراحتمالی هدفمند (حذف سیستماتیک یا غربالگری) میباشد. در طرح نمونه گیری غیراحتمالی هدفمند، اعضایی از جامعه انتخاب میشود که با معیارهای پژوهشگر مطابقت داشته باشد. برای جبران محدودیت پژوهش و همگن شدن نمونه آماری، دادههای پژوهش باید با در نظر گرفتن معیارهای پژوهشگر مندرج در جدول زیر پردازش گردد.
اطلاعات مورد نیاز در مورد شرکتها از سال 1389 الی 1393 در دسترس باشد.
پایان سال مالی پایان اسفند و در سالهای 1389 الی 1393 تغییر نکرده باشد.
شرکت هایی که در طول دورهی تحقیق فعالیت تجاریشان متوقف نشده باشد.
جزو شرکتهای واسطهگری مالی نباشند (بانکها و موسسات مالی)

(شرح کامل جدول در پیوست آمده است)
اعمال معیارهای پژوهشگر
تعدادقبل از شرط
تعدادبعد از شرط
آمارکل شرکتها، در ابتدای سال 1389تاپایان سال 93
420

آمار شرکتهایی که پایان سال مالیشان ،اسفند ماه نیست
160
260
آمار شرکتهایی که جزو واسطهگرهای مالی هستند
38
222
شرکتهایی که(از 1/1/89 تا 29 /12/93) وارد بورس شده اند اما اطلاعاتشان در دسترس نبود یافعالیتشان متوقف شده است
110
112
مجموع شرکتهایی که مورد مطالعه قرار گرفتند.(نمونه آماری)

112

3-3-3) روش و ابزار گردآوري اطلاعات:
در این پژوهش برای جمعآوری اطلاعات در زمینههای مبانی نظری، ادبیات تحقیق و پیشینهی آن از کتابها و پایان نامههای داخلی و خارجی ارشد و دکتری در حوزهی حسابداری مالی، بررسی مجلات و نشریات تخصصی داخلی و خارجی، جستجو در وب سایتها و پایگاههای اطلاعاتی و مراجعه به مراکز علمی و دانشگاهی، استفاده شده است.
روش مورد استفاده برای جمعآوری دادهها، اسناد کاوی است. برای جمعآوری دادههای مورد نیاز از اطلاعات صورتهای مالی و یادداشتهای همراه بار گذاری شدهی شرکتهای پذیرفته شده در سایت بورس اوراق بهادار تهران ( WWW.rdis.ir ) استفاده میکنیم. برای این منظور از نرمافزارهای خدماتی بانک اطلاعاتی بورس اوراق بهادار تهران مانند رهاورد نوین و تدبیر پرداز استفاده شده است.

3-3-4) روش تجزیه و تحلیل داده‌ها:
باتوجه به اینکه فرضیات این تحقیق، فرضیهی پژوهشی جهتدار است و از نوع بررسیِ رابطهی میزان همبستگی بین چند متغیر و جهت آن بین دو یا چند متغیر میباشد. لذا در ابتدا با نرم افزار ( Excel) اقدام به ایجاد بانک اطلاعاتی و سپس به منظور تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون فرضیهها، از مدل رگرسیون چند متغیره با استفاده ازتکنیکهای، حداقل مربعات معمولی (ols) و تحلیل عاملی و نرم افزار spss استفاده میگردد.
رگرسیون کمترین مربعات عادی برای اندازهگیری نوسانات مالکیت در کیوتوبین از مدل هاکسون کیم (مدل تحقیق مذکور) که ارتباط نوسانات و عملکرد شرکتهای کرهای را بررسی کرده است، استفاده شده است. این روش دارای ویژگیهای مطلوب آماری مانند بهترین براورد کنندهی خطی بدون تورش است. هدف از این روش محاسبهی سهم هر یک ازمتغیرها از توضیح کل واریانس است.
تحلیل عاملی یکی از روشهای آماری چند متغیره است که بین مجموعهی فراوانی از متغیرها که به ظاهر بی ارتباط هستند، رابطهی خاصی را تحت یک مدل فرضی برقرار میکند. این روش توان کافی برای تجزیه و تحلیل دادههای انبوه را دارد و راهکار مناسبی برای دفع پدیدهی همخطی میباشد. بنابراین هدف اصلی تکنیکهای تحلیل عاملی، یافتن روش مختصر و مفید کردن اطلاعات به دست آمده از تعداد زیادی متغیر مورد مشاهده و تبدیل آنها به یک مجموعهی کوچکتر از ابعاد ترکیبی جدید (عاملها) با حداقل از دست دادن اطلاعات است. در تحلیل عاملی هدف ساده کردن ماتریس همبستگیها و توصیف و تفسیر همبستگیهای دو به دوی میان کلیه متغیرهاست این بدان معناست که خود متغیرها تابعی از یک مجموعه عاملهای زیر بنایی فرضی است که در این تحقیق متغیرهای مستقل؛ عامل و ضرایب؛ بارعاملی هستند که مجذور بارعاملی هر متغیر نشان میدهد که چند درصد از واریانس آن متغیر توسط عامل مربوط توضیح داده میشود.

3-4) مدل تحقیق: (رگرسیون OLS)
رگرسیون خطی یکی از تکنیکهای پیچیدهی آماری برای دادههایی است که معمولاً در سطح سنجش فاصلهای میباشند. در تحقیقاتی که بر پیشبینی یا تبیین متمرکز هستند تحلیل رگرسیون نقش اساسی دارد. در رگرسیون؛ متغیرهای مستقل فراوانی، برای توضیح متغیر وابسته وارد مدل میشوند و آن را پیشبینی میکنند. اهمیت هریک از متغیرهای مستقل در پیشبینی مورد نظر؛ مورد ارزیابی قرار میگیرد. بنابراین وظیفهی رگرسیون اینست که به تبیین واریانس متغیر وابسته بپردازد.
باتوجه به اینکه فرضیات این پژوهش رابطهای، با نوع دادههای پارامتری است فلذا با رعایت پیش فرض دادههای پارامتری (مقیاس فاصله ای، رابطهی خطی، توزیع نرمال) مدل تحقیق رگرسیون کمترین مربعات معمولی تعیین شده است و نوع آزمون متناسب با آن ضریب همبستگی پیرسون میباشد. مدل رگرسیون به صورت زیر بیان میشود.
Tbinqi = B0 + β1 × Manager vi + β2 × Institution vi + β3 × Size + β4 × Leverage + β5 × Growth + ei
که در آن:
i نشان دهندهی یک شرکت درنمونهی ماست.
B ضریب رگرسیونی استاندارد نشده که عدد ثابت یا همان عرض از مبدأ است. میزان متغیر وابسته را بدون دخالت متغیرهای مستقل (زمانی که متغیرهای مستقل صفراست) نشان میدهد.
β نشان دهندهی ضرایب رگرسیونی استاندارد شده است. میزان تبیینکنندگی متغیر وابسته را باید از روی ضریب هر متغیر مستقل تحلیل کنیم.
е نشان دهندهی اصطلاح خطای برآوردی است. این کمیت بیانگر مقداری از واریانس متغیر وابسته است که توسط مجموعه متغیرهای مستقل تبیین نشده است که مقدار آن از طریق مجذور کردن آن (e2) و یا با کم کردن مقدارضریب تعیین (R2) از عدد 100 به دست میآید(منصورفر1388)
Qtobin ) ) متغیر وابسته است که عملکرد شرکت را می سنجد.
نوسان مالکیت مدیریتی و نهادی که از طریق انحراف معیار مالکیت مدیریت1 و انحراف معیار مالکیت نهادی2 محاسبه می شود، متغیرهای مستقل هستند.
اندازهی شرکت3 (لگاریتم کل داراییها) و اهرم مالی4 ( کل بدهیها بر کل داراییها) و
رشد5 (نرخ رشد فروش) متغیرهای کنترل میباشند.
3-4-1) متغیر وابسته (نهایی):
متغیری که مقدار خود را با توجه به مقادیر متغیر مستقل به دست میآورد. در فرضیه نقش معلول دارد بنابراین اثرپذیر است. محقق با دستکاری متغیر مستقل، تغییرات متغیر وابسته را بررسی میکند. در این پژوهش متغیر وابسته، عملکرد شرکتها میباشد که از طریق نسبت Qتوبین اندازهگیری میشود. Qتوبین یکی از مدل های

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع عملکرد شرکت، مالکیت نهادی، تقسیم سود، ساختار مالکیت Next Entries دانلود پایان نامه درمورد بی سرپرست، فرزندخوانده، حقوق ایران، کودکان و نوجوان