دانلود پایان نامه با موضوع عملکرد شرکت، حاکمیت شرکتی، ساختار مالکیت، مالکیت نهادی

دانلود پایان نامه ارشد

ا درقلمرو حسابداری مالی انجام گرفته است.
1-7 ) روش پژوهش:
تحقیق حاضر، تحقیقی توصیفی و از حیث هدف کاربردی است و چون اطلاعات آن مبتنی بر دادههای گذشته میباشد. بنابراین روش شناسی پژوهش از نوع پس رویدادی است. در این تحقیق برای آزمون فرضیهها و وجود رابطه بین متغیرها و همچنین معنادار بودن مدل ارائه شده برای توضیح متغیر وابسته، از نسبت Qtobinاستفاده شده است.
متغیر مستقل: متغیرهای مستقل شامل نوسانات مالکیت مدیریت و نوسانات مالکیت نهادی است که از طریق انحراف معیار مدیریت و انحراف معیار نهادی محاسبه میگردد .
متغیر وابسته : عملکرد شرکت متغیر وابسته میباشد که از طریق نسبت Qtobin اندازهگیری میشود.
متغیر کنترل : متغیرهای کنترل شامل اندازه شرکت که از طریق لگاریتم کل داراییها و اهرم مالی از طریق تقسیم کل بدهیها بر کل داراییها و رشد از طریق نرخ رشد فروش مورد ارزیابی قرار میگیرد.
به منظور تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون فرضیهها از مدل تحقیق رگرسیون حداقل مربعات معمولی (ols) وتحلیل عاملی و نرم افزار spss استفاده میشود.
1-7-1 ) جامعه آماری
جامعهی آماری این پژوهش به شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران محدود (قلمرو مکانی) و دورهی زمانی آن از سال 1389 تا 1393 (قلمرو زمانی) به مدت 5 سال میباشد و انتخاب نمونه با در نظر گرفتن معیارهای پژوهشگر در حوزهی حسابداری مالی صورت گرفته است.
1-7-2 ) روش نمونه‌گیری
در این پژوهش برای انتخاب روش نمونهگیری مطابق اکثر پژوهشهایی که در ایران انجام شده، از نمونهبرداری غیراحتمالی هدفمند (حذف سیستماتیک یا غربالگری) استفاده میشود در طرح نمونهگیری غیر احتمالی اعضایی از جامعه انتخاب میشود که با معیارهای پژوهشگر مانند موارد ذیل مطابقت داشته باشد.
اطلاعات مورد نیاز در مورد شرکت ها از سال 1389 الی 1393 در دسترس باشد.
پایان سال مالی پایان اسفند و در سال های 1389 الی 1393 تغییر نکرده باشد.
شرکت هایی که در طول دورهی تحقیق فعالیت تجاریشان متوقف نشده باشد.
جزو شرکتهای واسطه گری مالی نباشند (بانکها و شرکتهای مالی)

1-7-3 ) روش و ابزار گردآوري اطلاعات:
روش مورد استفاده برای جمعآوری دادهها اسناد کاوی است. برای جمعآوری دادههای مربوط به مبانی نظری و سوابق تحقیق با استفاده از مطالعات کتابخانهای از قبیل مطالعهی مقالات و پایان نامه های ارشد و دکتری در حوزهی حسابداری مالی و بررسی مجلات و نشریات تخصصی و جستجو در سایتهای اینترنتی و مراجعه به مراکز علمی و دانشگاهی استفاده شده است و برای بررسی دادههای مورد نیاز و آزمون فرضیهها و الگوی تحقیق در طول دوره زمانی 1389الی1393 از اطلاعات صورتهای مالی و یادداشتهای همراه، بارگذاری شده در سایت بورس اوراق بهادار تهران استفاده نمودهایم. برای این منظور از نرم افزارهای خدماتی تدبیر پرداز و رهاورد نوین برای استخراج اطلاعات از سایت رسمی شرکت بورس اوراق بهادار تهران (www.rdis.ir) استفاده شده است.
1-7-4 ) روش تجزیه و تحلیل داده‌ها:
با استفاده از امکانات نرم افزاری بانکهای اطلاعاتی مانند (Excel) اقدام به ایجاد بانکهای اطلاعاتی مورد نیاز نموده و سپس به منظور تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون فرضیهها از مدل رگرسیون حداقل مربعات معمولی (ols) و تحلیل عاملی و نرم افزار spss استفاده میشود.
رگرسیون کمترین مربعات عادی برای نوسانات مالکیت در کیوتوبین از مدل هاکسون کیم (مدل تحقیق مذکور) که ارتباط نوسانات و عملکرد شرکتهای کرهای را بررسی کرده است، استفاده شده است. این روش دارای ویژگیهای مطلوب آماری مانند بهترین برآورد کنندهی خطی بدون تورش است. و هدف از این روش محاسبهی سهم هریک ازمتغیرها از توضیح کل واریانس است.
در تحلیل عاملی هدف ساده کردن ماتریس همبستگیها و توصیف و تفسیر همبستگیهای دو به دوی میان کلیه متغیرهاست این بدان معناست که خود متغیرها تابعی از یک مجموعه عاملهای زیر بناییِ فرضی است که در این تحقیق متغیرهای مستقل، عامل و ضرایب، بارعاملی هستند که مجذور بار عاملی هر متغیر نشان میدهد که چند درصد از واریانس آن متغیر توسط عامل مربوط توضیح داده می شود.
1-8) كاربردهاي متصور از تحقيق:
باتوجه به اینکه تحقیق حاضر، رابطه بین نوسانات مالکیت و عملکرد شرکتها را بررسی میکند به دنبال پاسخ به این سوال میباشد که آیا نوسانات ساختار مالکیت میتواند بر عملکرد شرکتها تأثیر گذار باشد؟ در صورت معنیدار بودن رابطهی این دو پارامتر، تصمیمگیرندگانِ سرمایهگذاری میتوانند هنگام سرمایهگذاری سوابق ساختار مالکیت و نوسانات آن را در مقایسه با عملکرد شرکتها بررسی نمایند. بنابراین تحقیق از نوع کاربردی و توسعهایست و به دنبال تأیید نظریه نمیباشد بلکه نظریههای حاصل از پژوهشهای بنیادی را برای حل مسائل بکار میگیرد و چون مفاهیم نظری را در موقعیتهایی که در آنها مسائل واقعی وجود دارد، میآزماید. در نتیجه، نتایج این پژوهش برای سرمایهگذاران بزرگ که مزیت نسبی در تحلیل و پردازش اطلاعات دارند بسیار مفید میباشد و سرمایهگذاران، هنگام سرمایهگذاری، تمرکز مالکیت و نوسانات آنرا در تناظر با عملکرد شرکتها مورد کنکاش بیشتری قرار میدهند.
1-9) مراجع استفاده كننده از نتایج تحقیق:
یافتههای این پژوهش میتواند باعث تقویت چارچوب نظری مطالعات داخلی شود و به عنوان منبعی برای سایر پایان نامهها و پژوهشها در زمینههای مالی و مدیریتی (تمرکز مالکیت، ساختار سرمایه، حاکمیت شرکتی و نوسانات مالکیتی) مورد استفاده قرار گیرد. همچنین سرمایهگذاران، کارگزاران، تحلیلگران مالی، مدیران و نهادهای سرمایهگذاری میتوانند در رابطه با تجزیه و تحلیل عاملهای مختلف در رفتار شرکتها، از آن استفاده کنند.
1-10) خلاصه فصل:
دراین فصل پارامترهای کلیات پژوهش تشریح شد بطوریکه خواننده بتواند درک اجمالی از مسئلهی تحقیق و ضرورت آن و اهداف و فرضیات و روش پژوهش داشته باشد. همان طور که مالکیت نهادی و مالکیت مدیریتی به عنوان ابزارهای حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکتها موثر هستند اما آثار نوسان مالکیت در شرکتها هنوز ارزیابی نشده است که تحقیق حاضر با استفاده از نسبت ارزیابی عملکرد ( Qtobin) به دنبال مطالعهی وجود رابطهی معنیدار بین نوسانات مالکیت نهادی و مدیریتی بر عملکرد شرکت میباشد و برای این منظور از رگرسیون کمترین مربعات عادی و تحلیل عاملی کمک گرفته است و با تعیین فرضیات، اهداف، قلمروتحقیق و روشهای تحقیق مندرج در این فصل گامی در جهت توسعهی تحقیقات حاضر بر داشته است و در فصل بعد به توضیح ساختار مالکیت ، مبانی نظری حاکمیت شرکتی و نحوهی ارتقاء و همچنین ساز و کارهای آن میپردازد.

فصل دوم:
مروری بر ادبیات تحقیق

2-1)مقدمه:
شکلگیری و مدیریت شرکتها در آغاز، ابتدایی و بر اموال ثروتمندان متکی و ساختار مالکیتشان بیشتر خانوادگی و خویشاوندی (اعضای مؤسس) بود اما اینگونه شرکتها به علت سرمایه اندک، پاسخگوی نیازمندیهای کلان اقتصادی جامعه نبودند و توان انجام پروژههای زیربنایی و سرمایه بر را نداشتند . همین احساس نیازها، موجب جمعآوری سرمایههای اندک و تشکیل شرکتهای سهامی گردید که نحوهی ادارهی آن و پذیرش ریسک محدود به نسبت سهم و بازدهی مناسب، موجب جدایی مدیریت از مالکیت و تشکیل و رونق بازار سرمایه گردید. اما اُفق دید مخالف همِ سهامداران و مدیران موجب پیدایش تضاد منافع مدیران و سهامداران و نهایتا تولّد تئوری نمایندگی شد. مدیران با تعقیب «فرضیهی پاداش» در تئوری نمایندگی و «فرضیهی منطق محدود و فرصت طلبی» در تئوری هزینهی معاملات و بیعلاقگی نسبت به «فرضیهی مسئولیت اجتماعی» در تئوری ذینفعان، توجهی به منافع سهامداران نمیکنند و سهامداران برای کنترل مدیران مستوجب هزینههای نمایندگی میشوند. (برل و مینز1932و جنسن و مکلینگ 1976و آیزن هارت 1989)1
آنچه که مهّم است نتایج تحقیقات پیشینی است که عملکرد شرکتها را تحت تأثیر قرار داده و در تصمیمگیری سرمایهگذاران ایجاد تفاوت نموده است. به عنوان مثال رابطهی مثبت بین عملکرد و ثبات مالکیت نهادی در تحقیقات الیاسینی و جیا (2010)2 و وجود رابطهی معنیدار بین مالکیت نهادی و عملکرد در پژوهش نمازی و کرمانی (1387) و همچنین تحقیقات میولر و اسپیتز (2006)3 و کاپالوس و لازاری تو (2007)4 به ترتیب درصد بالای مالکیت مدیریتی موجب بهبود عملکرد و کاهش تمرکز مالکیت مدیریتی منجر به کاهش سود آوری شرکت شده است. نتایج این تحقیقات پندار نوسانات مالکیت مدیریتی و نهادی را به ذهن متبادر میکند مبنی بر اینکه افزایش آنها باعث کاهش تضاد منافع مدیران با سهامداران و کاهش این نوع مالکیتها نفوذ و کنترل سهامداران را کاهش داده است. بطوریکه عملکرد مطلوب شرکتهایی با ساختار مالکیت متمرکز و خانوادگی، تمایل مدیران شرکتها را برای افزایش مالکیتشان در سالهای اخیر افزایش داده است. بنابراین ممکن است عملکرد شرکت هم با نوسان این نوع مالکیت ها در نوسان باشد. در این پژوهش، نوسانات مالکیت نهادی و مدیریتی را به عنوان مکانیسم حاکمیت شرکتی و تأثیرات آنها بر عملکرد شرکتها را با استفاده از دادههای سازمان بورس اوراق بهادار تهران، مطالعه میکنیم. در این فصل مبانی و چارچوب نظری حاکمیت شرکتی و اهمیت و ضرورت آن و همچنین ساختار مالکیت و نقش آن برحاکمیت شرکتی تشریح و توضیح داده می شود و در پایان پیشینهی تحقیقات مرتبط با تأثیرات مالکیت مدیریتی و نهادی بر عملکرد شرکتها آورده شده است.

2-2) مبانی نظری
در نگاهی کلی، حاکمیت شرکتی شامل ترتیبات حقوقی، فرهنگی و نهادی میشود که سمت و سوی حرکت و عملکرد شرکتها را تعیین میکند. عناصری که در این صحنه حضور دارد، عبارت است از سهامداران و ساختار مالکیت آنان، اعضای هیأت مدیره وترکیباتشان، مدیریت شرکت که توسط مدیر عامل یا مدیر ارشد اجرایی هدایت میشود و سایر ذینفعان که امکان اثرگذاری برحرکت شرکت را دارند. (حساس یگانه و پوریا نصب1384)
در این میان آنچه بیشتر جلب توجه میکند حضور روزافزون سرمایهگذاران نهادی و حقوقی در دایره مالکان شرکتهای سهامی عام و تأثیری است که حضورِ فعال این گروه بر چگونگی حکمرانی و تولیت بر سازمانها و همچنین عملکرد آنها میتواند داشته باشد. هدف شرکتهای سهامی و مدیران آنها، حداکثر کردن ارزش حقوق صاحبان سهام و به عبارت دیگر حداکثر نمودن ارزش شرکت و سهام آن است. سرمایهگذاران نهادی با اعمال حاکمیت خود نقش اساسی در افزایش عملکرد و ارزش شرکت دارند. سرمایهگذاران نهادی باید با شرکتها برمبنای فهم دوجانبه از اهداف گفتگو کنند. (گزارش هیگز2003 پیوست الف)
مطابق با تعریف بند 27 ماده یک قانون اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، سرمایهگذار نهادی شامل هر شخص حقیقی یا حقوقی است که بیش از5 درصد و یا بیش از 5 میلیارد ریال از ارزش اسمی اوراق بهادار در دست انتشار را خریداری کند. لذا با بررسی یادداشتهای همراه صورتهای مالی درصد مالکیت این سهامداران از سهام شرکت مشخص میگردد. سرمایهگذاران به دلیل در دست داشتن مقدار زیادی از سهام شرکتها و حرفهای بودن در امر سرمایهگذاری، توان و انگیزهی لازم برای نظارت بر شرکتها را دارند و عموماً تصور میشود که حضور سرمایهگذاران نهادی منجر به تغییر رفتار مدیریت و عملکرد شرکتها میشود و میتوانند رویههای آنها ( رویههای حسابداری و گزارشگری مالی) را تحت تأثیر قرار دهند.
اساسی ترین رکن بحث حاکمیت شرکتی اطمینان یافتن از اعمال حاکمیت صحیح سهامداران بر ادارهی شرکت است. برای تحقق چنین امری ، حضور سرمایهگذاران نهادی و مالک شدن مدیران در سهام شرکت، سهم به سزایی در کاهش هزینههای نمایندگی دارد. طبق فرضیهی «همسویی» اهداف بلند مدت مدیران با سهامداران در یک راستا و همجهت قرار میگیرند و مدیران منافع خود را در افزایش ثروت سهامداران میبینند. کاهش اصطکاک مطلوبیت مورد انتظار هر دو گروه نهایتاً در دراز مدت به انتفاع هر دو گروه میانجامد.

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع عملکرد شرکت، مالکیت نهادی، حاکمیت شرکتی، ساختار مالکیت Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع حاکمیت شرکتی، تئوری نمایندگی، تفویض اختیار، راهبری شرکتی