دانلود پایان نامه با موضوع عملکرد سازمان، تحلیل عامل، تحلیل عاملی، تحلیل عاملی تأییدی

دانلود پایان نامه ارشد

یر عملکرد سازمانی دارا می‏باشند.

جدول 4-23- ضرایب استاندارد

Estimate
q20
(توانایی شرکت)—
عملکرد سازمانی
. 654
q21
(یکپارچگی داخلی)—
عملکرد سازمانی
. 433
q22
(قابلیت‏های متمرکز داخلی)—
عملکرد سازمانی
. 784
q23
(قابلیت‏های متمرکز خارجی)—
عملکرد سازمانی
. 554

Variances: (Group number 1 – Default model)

Estimate
S. E.
C. R.
P
Label
o. performance
. 466
. 078
5. 941
***

e1
. 623
. 064
9. 789
***

e2
. 896
. 070
12. 875
***

e3
. 414
. 069
5. 986
***

e4
. 672
. 057
11. 718
***

Squared Multiple Correlations: (Group number 1 – Default model)

Estimate
q23
. 307
q22
. 615
q21
. 187
q20
. 428

4-3-3-7- تحلیل عاملی تأییدی متغیر شرایط محیطی
مدل 7

شکل 4-20
ارزیابی نرمال بودن داده‏های متغیر شرایط محیطی
جدول 4-24- ارزیابی نرمال بودن متغیر شرایط محیطی
متغیر
مینیمم
ماکزیمم
کجی
نسبت بحرانی
کشیدگی
نسبت بحرانی
q27
1. 000
5. 000
-. 248
-2. 022
-. 280
-1. 143
q26
1. 000
5. 000
-. 361
-2. 949
-. 413
-1. 687
q25
1. 000
5. 000
-. 425
-3. 471
-. 436
-1. 780
q24
1. 000
5. 000
-. 431
-3. 521
-. 395
-1. 614
Multivariate

-1. 083
-1. 563

با توجه به جدول 4-24 قدر مطلق نسبت‏های بحرانی کشیدگی از 58/2 همگی کمتر می‏باشند. “ضریب مردیا” در سطر آخر و مقدار بحرانی آن نیز کمتر از 58/2 برآورد شد. لذا 4 متغیر فوق دارای توزیع نرمال تک متغیره و چند متغیره هستند.

مدل‏های مشخص و غیر مشخص
برای “مشخص بودن مدل ” دارا بودن دو شرط به نام‏های “شرط رتبه ” و “شرط مرتبه ” ضرورت دارد. مدل متغیر شرایط محیطی شرط رتبه را دارا می‏باشد زیرا درجه آزدی مدل باید صفر یا مثبت باشد که در مدل 7 با توجه به خروجی زیر عدد 2 است:
Computation of degrees of freedom (Default model)
Number of distinct sample moments:
10
Number of distinct parameters to be estimated:
8
Degrees of freedom (10 – 8):
2

10 تعداد عناصر غیر زاید ماتریس واریانس-کوواریانس متغیرهای مشاهده شده است.
8 تعداد پارامتر‏های آزاد تعریف شده در مدل است. درجه آزادی اختلاف این دو مقدار است و لذا برای اصلاح مدل می‏توان 2 پارامتر دیگر را در مدل به صورت پارامتر آزاد تعریف نمود.
مدل 7 شرط مرتبه را نیز دارا می‏باشد زیرا انجام عملیات محاسباتی در جبر ماتریس‏ها به منظور برآورد پارامتر‏ها و باز تولید ماتریس واریانس – کوواریانس متغیرهای مشاهده شده امکان پذیر شده است. که در زیر آمده است.

شکل 4-21 تحلیل عاملی تأییدی متغیر شرایط محیطی با ضرایب غیر استاندارد

شکل 4-22 تحلیل عاملی تأییدی متغیر شرایط محیطی با ضرایب استاندارد

شاخص‏های برازش
Model Fit Summary
CMIN
Model
NPAR
CMIN
DF
P
CMIN/DF
Default model
8
1. 049
2
. 592
. 524
Saturated model
10
. 000
0

Independence model
4
151. 291
6
. 000
25. 215
RMR, GFI
Model
RMR
GFI
AGFI
PGFI
Default model
. 010
. 999
. 993
. 200
Saturated model
. 000
1. 000

Independence model
. 184
. 816
. 693
. 489

Baseline Comparisons
Model
NFI
Delta1
RFI
rho1
IFI
Delta2
TLI
rho2
CFI
Default model
. 993
. 979
1. 006
1. 020
1. 000
Saturated model
1. 000

1. 000

1. 000
Independence model
. 000
. 000
. 000
. 000
. 000

Parsimony-Adjusted Measures
Model
PRATIO
PNFI
PCFI
Default model
. 333
. 331
. 333
Saturated model
. 000
. 000
. 000
Independence model
1. 000
. 000
. 000

RMSEA
Model
RMSEA
LO 90
HI 90
PCLOSE
Default model
. 000
. 000
. 082
. 810
Independence model
. 246
. 213
. 281
. 000

HOELTER
Model
HOELTER
. 05
HOELTER
. 01
Default model
2280
3504
Independence model
34
45

نسبت کای اسکوئر مدل شرایط محیطی به درجه آزادی برابر 52/0 و مناسب است. شاخص‏های برازش تطبیقی بالاتر از 90 درصد و مناسب هستند. شاخص RMSEA پایینتر از 5 درصد (000/0) و مناسب است. شاخص‏های مقتصد (اقتصادی بودن) همگی پایینتر از 50 درصد بوده و نامناسب هستند. شاخص هولتر نیز بالاتر از 200 می‏باشد بنابراین در کل مدل از برازش مناسبی برخوردار است.

شاخص‏های جزئی برازش (نسبت بحرانی و سطح معناداری)
جدول 4-25- نسبت بحرانی و سطح معناداری

Estimate
S. E.
C. R.
P
Label
q24
(سیاست‏ها و برنامه‏ها)—
شرایط محیطی
1. 000

q25
(فشار رقبا)—
شرایط محیطی
1. 243
. 203
6. 127
***

q26
(فشارهای قانونی)—
شرایط محیطی
1. 013
. 163
6. 201
***

q27
(خطرات اشتراتژیک)—
شرایط محیطی
. 552
. 122
4. 526
***

با توجه به خروجی نرم افزار آموس و سطوح معناداری برای تحلیل عاملی تأییدی متغیر شرایط محیطی در جدول 4-25، تمامی عاملها رابطه آنها با متغیر مکنون تأیید شد. در جدول 4-26 ضرایب استاندارد یعنی میزانی که هر متغیر در سنجش متغیر شرایط محیطی می‏تواند نقش داشته باشد، آورده شده است. با توجه به ضرایب گویه 25 یعنی فشار رقبا با ضریب 64/0 بیشترین نقش و گویه 27 یعنی خطرات استراتژیک با ضریب 33/0 کمترین نقش را در سنجش متغیر شرایط محیطی دارا می‏باشند.

جدول 4-26- ضرایب استاندارد

Estimate
q24
(سیاست‏ها و برنامه‏ها)—
شرایط محیطی
. 518
q25
(فشار رقبا)—
شرایط محیطی
. 643
q26
(فشارهای قانونی)—
شرایط محیطی
. 579
q27
(خطرات استراتژیک)—
شرایط محیطی
. 328

Variances: (Group number 1 – Default model)

Estimate
S. E.
C. R.
P
Label
environmental S.
. 253
. 061
4. 138
***

e1
. 691
. 064
10. 839
***

e2
. 553
. 071
7. 742
***

e3
. 516
. 055
9. 454
***

e4
. 639
. 049
13. 097
***

Squared Multiple Correlations: (Group number 1 – Default model)

Estimate
q27
. 108
q26
. 335
q25
. 414
q24
. 268

4-3-3-8- تحلیل عاملی تأییدی کل
مدل 8

شکل 4-23 ارزیابی نرمال بودن داده‏های تحقیق

جدول 4-27- ارزیابی نرمال بودن داده‏های مدل کلی
متغیر
مینیمم
ماکزیمم
کجی
نسبت بحرانی
کشیدگی
نسبت بحرانی
q27
1. 000
5. 000
-. 248
-2. 022
-. 280
-1. 143
q26
1. 000
5. 000
-. 361
-2. 949
-. 413
-1. 687
q25
1. 000
5. 000
-. 425
-3. 471
-. 436
-1. 780
q24
1. 000
5. 000
-. 431
-3. 521
-. 395
-1. 614
q23
1. 000
5. 000
-. 492
-4. 013
-. 080
-. 329
q22
1. 000
5. 000
-. 134
-1. 095
-. 711
-2. 904
q21
1. 000
5. 000
-. 576
-4. 702
-. 223
-. 912
q20
1. 000
5. 000
-. 385
-3. 147
-. 546
-2. 227
q19
1. 000
5. 000
-. 183
-1. 490
-. 799
-3. 260
q18
1. 000
5. 000
-. 486
-3. 971
-. 373
-1. 521
q17
1. 000
5. 000
-. 447
-3. 652
-. 066
-. 268
q16
1. 000
5. 000
-. 529
-4. 316
-. 199
-. 812
q15
1. 000
5. 000
-. 450
-3. 677
-. 103
-. 421
q14
1. 000
5. 000
-. 489
-3. 995
-. 116
-. 472
q13
1. 000
5. 000
-. 692
-5. 652
-. 121
-. 492
q12
1. 000
5. 000
-. 447
-3. 650
-. 520
-2. 123
q11
1. 000
5. 000
-. 542
-4. 427
-. 205
-. 837
q10
1. 000
5. 000
-. 412
-3. 363
-. 340
-1. 387
q9
1. 000
5. 000
-. 570
-4. 652
-. 167
-. 680
q8
1. 000
5. 000
-. 317
-2. 591
-. 398
-1. 624
q7
1. 000
5. 000
-. 447
-3. 651
-. 462
-1. 888
q6
1. 000
5. 000
-. 487
-3. 976
-. 584
-2. 385
q5
1. 000
5. 000
-. 816
-6. 664
. 023
. 093
q4
1. 000
5. 000
-. 324
-2. 648
-. 570
-2. 326
q3
1. 000
5. 000
-. 715
-5. 834
. 126
. 515
q2
1. 000
5. 000
-. 615
-5. 019
. 049
. 200
q1
1. 000
5. 000
-. 817
-6. 670
. 567
2. 314
Multivariate

157. 790
39. 874

با توجه به جدول 4-27 قدر مطلق نسبت‏های بحرانی کشیدگی اکثرا از 58/2 کمتر هستند و لذا متغیرهای فوق نرمال می‏باشند. “ضریب مردیا” در سطر آخر و مقدار بحرانی آن بیشتر از 58/2 است. لذا متغیرهای فوق دارای توزیع نرمال چند متغیره نیستند. برای بررسی داده‏های پرت مقادیر ماهالانوبیس بررسی شد به شرح جدول زیر:
Observations farthest from the centroid (Mahalanobis distance) (Group number 1)
Observation number
Mahalanobis d-squared
p1
p2
253
87. 620
. 000
. 000
246
85. 027
. 000
. 000
400
84. 682
. 000
. 000
242
80. 325
. 000
. 000
153
77. 343
. 000
. 000
245
77. 151
. 000
. 000
82
75. 130
. 000
. 000
372
68. 473
. 000
. 000
255
67. 073
. 000
. 000
358
66. 625
. 000
. 000
330
66. 079
. 000
. 000
294
65. 765
. 000
. 000
62
64. 608
. 000
. 000
362
60. 466
. 000
. 000
319
59. 946
. 000
. 000
359
57. 499
. 001
. 000
374
57. 388
. 001
. 000
9
55. 844
. 001
. 000
393
54. 508
. 001
. 000
328
54. 150
. 001
. 000
297
54. 037
. 002
. 000
150
54. 025
. 002
. 000
291
53. 196
. 002
. 000
375
53. 143
. 002
. 000
280
53. 053
. 002
. 000
327
52. 931
. 002
. 000
371
52. 771
. 002
. 000
313
52. 589
. 002
. 000
167
52. 372
. 002
. 000
369
52. 270
. 002
. 000
28
49. 433
. 005
. 000
388
49. 013
. 006
. 000
36
48. 940
. 006
. 000
385
48. 928
. 006
. 000
386
48. 253
. 007
. 000
129
47. 958
. 008
. 000
34
47. 884
. 008
. 000
295
47. 130
. 010
. 000
395
46. 136
. 012
. 000
367
45. 617
. 014
. 000
177
45. 427
. 015
. 000
261
43. 327
. 024
. 000
39
42. 507
. 029
. 000
35
42. 177
. 032
. 000
357
42. 143
. 032
. 000
30
42. 017
. 033
. 000
315
41. 521
. 037
. 000
26
41. 515
. 037
. 000
48
41. 431
. 037
. 000
131
40. 946
. 042
. 000
308
40. 620
. 045
. 000
284
40. 427
. 047
. 000
161
40. 344
. 048
. 000
160
40. 207
. 049
. 000
352
40. 083
. 050
. 000
287
39. 935
. 052
. 000
44
39. 743
. 054
. 000
360
39. 618
. 056
. 000
184
39. 529
. 057
. 000
192
39. 505
. 057
. 000
279
39. 448
. 058
. 000
74
39. 427
. 058
. 000
67
39. 149
. 061
. 000
135
39. 102
. 062
. 000
361
38. 966
. 064
. 000
353
38. 310
. 073
. 000
312
38. 248
. 074
. 000
379
38. 232
. 074
. 000
254
37. 862
. 080
. 000
329
36. 959
. 096
. 000
32
36. 552
. 104
. 000
143
36. 460
. 106
. 000
323
36. 354
. 108
. 000
212
36. 137
. 112
. 000
64
35. 987
. 116
. 000
87
35. 895
. 118
. 000
54
35. 852
. 119
. 000
272
35. 618
. 124
. 000
381
35. 471
. 127
. 000
282
35. 406
. 129
. 000
76
35. 377
. 130
. 000
271
35. 295
. 132
. 000
97
35. 244
. 133
. 000
252
34. 912
. 141
. 000
335
34. 670
. 147
. 000
154
34. 668
. 147
. 000
75
34. 618
. 149
. 000
236
34. 585
. 150
. 000
106
34. 563
. 150
. 000
286
34. 395
. 155
. 000
281
34. 332
. 157
. 000
397
34. 319
. 157
. 000
269
34. 218
. 160
.

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع فناوری اطلاعات، تحلیل عامل، تحلیل عاملی، تحلیل عاملی تأییدی Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع چند متغیره