دانلود پایان نامه با موضوع عملکرد دانش آموزان

دانلود پایان نامه ارشد

و انتقادي است، اين مهم در محيطي که اساتيد و شاگردان احساس امنيت و اعتماد کنند شکل مي گيرد. شاگردان براي ايجاد تغييرات در ساختارهاي فکري قبلي و تغيير تجربه هاي آموزشي منفعلانه خود به محرک هاي بحث و گفتگو و مناظره نياز دارند. اولين محرک اين است که شاگردان به طور عيني دريابند در قبال پاسخ هايي که در آن فرآيند منطقي تفکر طي شده است، از طرف هم کلاسي ها و اساتيدشان مورد مؤاخذه و طعن و تمسخر قرار نخواهند گرفت. شاگردان با دقت بسيار منتظرند که ببينند معلمين تا چه حد به اظهار نظرهاي آنها احترام مي گذارند. مي توان گفت بهترين محيط کلاس درس براي تفکر انتقادي محيطي است که در آن شاگردان به مهماناني بمانند که توسط معلمين خود به خوبي مورد استقبال قرار مي گيرند و ميزبانان از فرآيند تفکر و نتايج آن مهمان نوازانه عمل مي کنند(چت مايرز، ترجمه ابيلي،80:1386)

پنج نوع تکاليف نوشتاري براي تفکر انتقادي
1. تهيه خلاصه‌هاي کوتاه:
خلاصه کردن مطالب جديد صرفاً به منزله فشرده کردن يا به بيان ديگر گفتن آن نيست. بلکه از نظر تجربه و درک فرد شامل پردازش مفاهيم و مسائل است. خلاصه کردن شامل هنر و فن اولويت‌بندي نيز مي‌شود. لازمه خلاصه کردن بررسي سخنان و انديشه‌ها براي جدا ساختن مطالب ضروري از غير‌ضروري است. از نظر روش‌شناسي خلاصه مطالب بهترين وسيله آموزش تفکر انتقادي است. زيرا از طريق آن به شاگردان کمک مي‌شود تا ثبات فکري بيابند. در شناسايي مفاهيم و مشکلات اصلي تمرين کنند و فرصتهايي را براي اولويت‌بندي کردن اطلاعات پيشنهاد کنند.
2. تهيه مقاله‌هاي تجزيه و تحليلي کوتاه:
يکي از مزاياي اصلي تکاليف کوتاه اين است که به منزله قالب ترکيبي، اين تکاليف مي‌توانند در آموزش مهارتهاي مؤلفه يک فرآيند بزرگتر تفکر انتقادي به کار روند.
3. انجام تمرينات حل مسأله با استفاده از رسانه‌هاي عمومي:
يکي از جنبه‌هاي چالش انگيز‌تر آموزش تفکر انتقادي کمک کردن به شاگردان در درک مفاهيم و اصول انتزاعي مناسب است. استادان با ايجاد ارتباط بين افکار عيني هر روزه و مفاهيم انتزاعي‌تر و علمي‌تر باعث پرورش تفکر انتقادي مي‌شوند. تمرينات حل مسأله موجود در مقالات مجله و روزنامه يکي از خلاقترين و بار‌آور‌ترين شکلهاي ايجاد چنين ارتباطي است.
4. اجراي پروژه‌هاي خارج از کلاس:
طريقه ديگر کمک به شاگردان در استفاده از نظريه کلاس درس در تجربه عملي، تعيين پروژه‌هاي کوتاه براي انجام دادن در خارج از کلاس است. چنين تمريناتي به شاگردان فرصت مي‌دهد که درباره تجربيات عيني فرد فکر و آنها را ارزيابي کنند.
5. توجه به شبيه‌سازي:
يکي از ضعف هاي تکاليف نوشتاري فقدان دنياي واقعي آنهاست.خيلي از رشته‌هاي تحصيلي به ايجاد شبيه‌سازي پرداخته‌اند. هرچه وضعيت شبيه‌سازي شده واقع‌گرايانه‌تر باشد. شاگردان بيشتر مجبور مي‌شوند که با مشکلات واقعي دست به گريبان شوند(همان،84)

2-1-6- سنجش تفکر انتقادي
با توجه به نبود يک اجماع نظر روي تعريف تفکر انتقادي، تعيين مقياس ها و معيارهاي لازم براي سنجش تفکر انتقادي، کاري دشوار است. تاريخچ? موجود دربار? سنجش تفکر انتقادي عمدتاً مباحث فلسفي و پداگوژيکي هستند تا مطالعات کاربردي و قابل اندازه گيري. از 11 ابزار موجود که مدعي اندازه گيري تفکر انتقادي هستند، 10 تا از آنها مهارت هاي عمومي تفکر انتقادي را اندازه مي گيرند و فقط يک مورد، تمايلات و عادت هاي ذهني تفکر انتقادي را مورد ارزيابي قرار مي دهد.
در سنجش تفکر انتقادي، همسو با مباني نظري لازم است هر دو مؤلف? آن يعني مهارت ها و نگرش ها سنجيده شود. آرترز، بولن و دورکس (1997) سنجش جامعي را پيشنهاد کردند که شامل سه مؤلفه اصلي است: دانش، مهارت ها و تمايلات تفکر انتقادي. بلانتر و فرازير (2002)، آزمون هاي استاندارد شد? چند گزينه اي تفکر انتقادي را همراه با سنجش مبتني بر عملکرد پيشنهاد کردند. همچنين آنجلو (1995) ارزشيابي مداوم يادگيري هاي دانش آموزان را مطرح ساخت که طي آن رشد توانايي هاي تفکر انتقادي ويژه مانند فراشناخت، تجزيه و تحليل، ترکيب، استنباط و حل مسأله مورد بررسي قرار مي گيرد.
با وجود اين، همواره اين پرسش مطرح است که کداميک از ابزارها مي تواند براي سنجش بهتر کيفيت مهارت هاي تفکر سطح بالا مورد استفاده قرار بگيرد. آزمون هاي تفکر انتقادي، معمولاً يکسان نيستند و برخي از اين آزمون ها براي کاربردهاي خاص مناسب تر از بقيه هستند. انيس و نوريس در راستاي کمک به انتخاب آزموني مناسب براي هدفي ويژه، راهنماي هفت مرحله اي را فرمول بندي کرده اند:
1. به طور دقيق به دستورالعمل، مقوله ها و راهنماي نمره گذاري توجه نماييد.
2. از خودتان آزمون بگيريد و پاسخ هاي خودتان را با راهنماي آزمون مقايسه کنيد.
3. متقاعد شويد که راهنماي نمره گذاري آزمون معقول و منطقي است، اما انتظار نداشته باشيد که به طور کامل به هم? مقوله هاي آزمون هم رأي و موافق باشيد.
4. مکرراً از خود بپرسيد که اين آزمون جنبه هاي تفکر انتقادي را مي سنجد.
5. براي انتخاب آزمون هاي تفکر انتقادي موضوع ـ خاص، از خودتان بپرسيد که آيا اين آزمون به قدر کافي آن جنبه را پوشش مي دهد.
6. براي انتخاب آزمون هاي تفکر انتقادي جامع، از خود بپرسيد که آيا اين آزمون به يک شيو? متعادل و متوازن تفکر انتقادي را پوشش مي دهد که به آن آزمون تفکر انتقادي جامع گفته مي شود.
7. دستورالعمل آزمون را بخوانيد و به اطلاعات آماري آن توجه کنيد، اما به خاطر داشته باشيد که ناشران آزمون ها در تصميم گيري دربار? اطلاعاتي که منتشر شوند و اطلاعاتي که نبايد منتشر شوند، همواره تعارض منافع دارند. اگر چه ممکن است خود شخص آزمون تفکر انتقادي بسازد، ولي احتمالاً از نظر کيفيت پايين تر از آزمون هاي تجاري موجود خواهد بود، چرا که اين آزمون ها سال ها، مراحل پالايش را طي نموده اند. مطمئناً هنگام اجراي پژوهشي که نيازمند سنجش تفکر انتقادي است، استفاده از يک آزمون تجاري قابل قبول و کاربردي به نتايج معتبرتري مي انجامد.(نيستاني و امام وردي،170:1392)

2-1-6-1- شيوه هاي سنجش تفکر انتقادي
سنجش تفکر انتقادي مي تواند به روش هاي چند گزينه اي و يا مشاهده، مصاحبه و آزمون هاي انشايي با پرسش هاي باز پاسخ انجام گيرد. روش هاي دوم احتمال نتايج با ثبات را افزايش مي دهند. و شواهد حاکي از آن است که چنين روش هايي، توانايي تفکر انتقادي را بيشتر و بهتر منعکس مي سازند (ميلر و همکاران، 1993،به نقل از نيستاني،1392).
اما به نظر مي رسد که اکثر آزمون هاي تفکر انتقادي تجاري موجود اساساً داراي آزمون هاي چندگزينه اي هستند و دانش عمومي تفکر انتقادي را مي سنجند و معمولاً داراي يک موضوع خاص نيستند. هر چند که آزمون هاي مهارت پژوهش شامل بخش هايي است که تفکر انتقادي را در حوز? علوم و مطالعات اجتماعي مي سنجند(انيس و نوريس، 1989،همان)، با اين حال، اکثر اين آزمون ها بسيار جامع و گسترده هستند و فقط تعداد کمي به يک زمين? خاص از توانايي هاي تفکر انتقادي مي پردازند.
بنابراين شيوه هاي سنجش تفکر انتقادي به دو دليل اصلي بايد مورد توجه واقع شود. اول اين که ابعاد شناختي و عاطفي يکسان نيستند و بنابراين سنجش تمايلات و مهارت هاي تفکر انتقادي در يک آزمون واحد بسيار مشکل است. بسياري از ارزيابي هاي کنوني بر سنجش مهارت هاي تفکر انتقادي متمرکز هستند نه بر تمايلات.
دوم اين که اشکال متفاوت سنجش تفکر انتقادي مي تواند نتايج آزمون را تحت تأثير قرار دهد (هالپرن ،2003،همان). پژوهش بريجمن و موران (1996) نشان داد که مردان و زنان در سؤالات انشايي باز پاسخ و چندگزينه اي به طور متفاوتي عمل مي کنند. زنان در آزمون هاي انشايي و مردان در آزمون هاي چندگزينه اي بهتر عمل مي کنند.
به طور کلي براي سنجش مهارت ها و تمايلات تفکر انتقادي مي توان شکل هاي متفاوت و گوناگوني را به کاربرد، نظير پرسش هاي انشايي و بازپاسخ، چندگزينه اي و چندرتبه اي، مشاهده، مصاحبه، خودگزارشي، سنجش متفاوت، سر فصل و نقش? مفهومي که در ادامه به توضيح هر کدام از آنها مي پردازيم.
سؤالات چندگزينه اي
بسياري از آزمون هاي تفکر انتقادي تجاري، شکل چندگزينه اي دارند، چرا که به مربيان کمک مي کند که در يک مدت زمان کوتاه، اطلاعات را جمع آوري نمايند. معمولاً آزمون مهارت هاي تفکر انتقادي کاليفرنيا (فاشين 1990،همان) و فرم سنجش تفکر انتقادي واتسون ـ گلاسر دو آزموني هستند که اغلب در پژوهش ها مورد استفاده قرار مي گيرند. آزمون مهارت هاي تفکر انتقادي کاليفرنيا براي دانش آموزان دبيرستاني سرآمد به کار مي رود در حالي که سنجش تفکر انتقادي واتسون ـ گلاسر براي دانش آموزان پاي? نهم و بالاتر به کار مي رود. سطح X آزمون تفکر انتقادي کُرنل (انيس و ميلمن ،1985،همان) که شامل 71 سوال است براي دانش آموزان پاي? چهارم تا سال اول کالج استفاده مي شود. شکل چندگزينه اي نمي تواند جزئيات فرايند تفکر و وضعيت تمايلات دانش آموزان را نشان دهد (بير 2001،همان).
چندرتبه اي
فيشر (2001،همان) معتقد است که براي سنجش تفکر انتقادي، معلمان مي توانند از سؤالات چندرتبه اي استفاده نمايند. معلم مي تواند سؤالات را مطرح کرده و سپس پاسخ هاي دانش آموزان را جمع آوري کند. در اين آزمون از دانش آموزان خواسته مي شود که استدلال هاي خوب و ضعيف را شناسايي کرده و آنها را از قوي ترين تا ضعيف ترين رتبه بندي نمايند. شايد با استفاده از اين روش ساخت و نمره گذاري سنجش، آسان تر باشد.
آزمون هاي انشايي و بازپاسخ
سؤالات بازپاسخ و انشايي مي توانند اطلاعات بيشتر و چشم اندازهاي متفاوتي را در مقايسه با ساير اشکال آزمون ها فراهم نمايد، اما نمره گذاري اين آزمون ها بسيار زمان بر است (اندرو و تيشمن، 1995،همان). به علاوه بسياري از اين آزمون ها فاقد پايايي در نمره گذاري هستند. شکل سؤالات باز پاسخ براي سنجش تمايلات توصيه نمي شود زيرا دانش آموزاني که توانايي نوشتن و خواندن خوبي ندارند، در اين آزمون ها ضعيف عمل مي کنند. در حال حاضر، آزمون انشايي تفکر انتقادي انيس و وير (1985) يگانه آزمون منتشر شده اي است که براي دانش آموزان پاي? هفتم کالج به کار مي رود.
خود ـ گزارشي
براي سنجش تمايلات و مهارت هاي تفکر انتقادي مي توان از خود ـ گزارشي استفاده کرد. به عنوان مثال تکنيک تفکر با صداي بلند را مي توان براي سنجش مهارت هاي تفکر انتقادي به کار برد و براي سنجش تمايلات از پرسشنامه استفاده کرد. خود ـ گزارشي دانش آموزان مي تواند بينشي از آموزش تفکر انتقادي فراهم کند، مخصوصاً زماني که نتيج? خود ـ گزارشي از ديد معلم عاري از تناقض است. در پژوهش رُز و کانوي (1986) نمرات آزمون دانش آموزاني که دور? مهارت هاي مطالعه را گذراندند، نسبت به دانش آموزاني که در انتظار گذراندن اين دوره بودند بهتر نبود، با وجود اين خود ـ گزارشي دانش آموزان حاکي از اين بود که اين برنامه براي بهبود مهارت هاي مطالعه آنها مفيد بوده است. در اين حالت دو نتيج? متناقض ممکن است از اين دو استدلال ناشي شود. اول اين که نمرات پيشرفت نمي تواند، به درستي پيشرفت و رشد دانش آموزان را نشان دهد، زيرا عملکرد دانش آموزان متاثر از عوامل زيادي چون انگيزش شخصي است. دوم اين که فوايد گذراندن برنام? مهارت هاي مطالعه فوراً در نمرات پيشرفت منعکس نمي شود. بي شک اگر رُز و کانوي، خود ـ گزارشي را به عنوان ابزار اندازه گيري به کار نمي بردند، به تناقض ديدگاه هاي دانش آموزان و نمرات آزمون پي نمي بردند.
در حال حاضر فهرست تمايلات تفکر انتقادي کاليفرنيا و سنجش انگيزش ذهني کاليفرنيا ، ابزار هاي تجاري سنجش تمايلات تفکر انتقادي هستند. براي دانش آموزان دبيرستاني کالج و بالاتر به کار مي رود و داراي سه سطح است که براي دانش آموزان کلاس 12 و بالاتر به کار برده مي شود.
نقش? مفهومي
نقش? مفهومي يکي از انواع سازمان دهنده هاي ديداري است. در نقش? مفهومي، پيکان ها (فلش ها) و مفاهيم کليدي براي نشان دادن رابط? بين موضوع محوري و چند مفهوم کلي به کار گرفته مي شوند. با

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع منطقي، انتقادي، اخلاقي، قوانين Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع انتقادي، آيا، ارايه، گرديده