دانلود پایان نامه با موضوع علائم اضطراب، اختلال سلوك، تحت درمان

دانلود پایان نامه ارشد

حمايت كننده تعلق دارند . از ويژگيهاي رفتاري اين گونه كودكان مي توان به زود رنج بودن ، عدم اعتماد به نفس ، ترس از ارتباط با ديگران و ترس از رفتن به مدرسه اشاره كرد .
3 – رفتارهاي نامناسب و ناپخته : در رفتارهاي اين گونه كودكان ويژگيهايي چون عدم توجه ، فقدان علاقه نسبت به امور به ويژه به مدرسه و تحصيل ، تنبلي ، گنگي و گيجي ، افكار باطل ، روياهاي روزانه ، خواب آلودگي و كم حرفي به صورت وافر ديده مي شود . آنان را گاهي اوتستيك 90 ( در خود مانده ) يا بيش سايكوتيك ( مجنون زودرس ) مي خوانند . اين گونه كودكان كمتر قادر به شركت در كلاسهاي عادي هستند و نسبت به كودكان نوروتيك ( مضطرب – افسرده ) و كودكان با بي نظمي در سلوك مشكلات بيشتري دارند .
4 – رفتارهاي ضداجتماعي : كودكان با رفتارهاي ضد اجتماعي ، برخي از ويژگيها يا مشكلات رفتاري كودكان با بي نظمي در سلوك را دارند ، اما اين گونه كودكان در بين گروه همگنان خود اجتماعي هستند . آنان معمولا عضو يك گروه مي باشند و همواره در گردابي از رفتارهاي گناه آلود و جنايت آميز به سر مي برند . رفتارهاي اين طبقه براي كل جامعه و سلامت آنان خطرناك و زيان آور محسوب مي شود ( نوابي نژاد ، 1380).
اينك به شرح برخي از شيوه هاي رفتاري پر كاربرد مي پردازيم :
1 -4 – 2 تغيير رفتار : از ميان تمامي شيوه هاي گوناگوني كه براي تبديل رفتار فراهم آمده است. احتمالا تغيير رفتار بيش از هر شيوه ديگري علاقه متخصصان تعليم و تربيت و روان شناسان را بر انگيخته است . به تعبير والاس و كافمن 91 ( 1978 ) ، تغيير رفتار به هر نوع تربيت نظام دار رويدادهاي محيطي گفته مي شود كه تغيير بخصوصي را در رفتار قابل مشاهده پديد آورد . مطالعات فراوان نشان داده است كه تغيير رفتار براي اداره كلاس دانش آموزان مبتلا به مشكل رفتاري و پيشرفت تحصيلي آنان بسيار موثر بوده است ( لويت 92 ، 1977 ، والاس و كافمن ، 1978 ) .
4 -2-2 آموزش با استفاده ا زنمودار استاندارد : اين تكنيك كه با نام آموزش از نمودار استاندارد معروف است . موجب شده است تا تحقيقات فراوان بر روي مبتلايان به مشكل رفتاري انجام شود ليندزلي 93 ( 1964 ، به نقل از جواديان ، 1379 ). استفاده از اين نمودار به معلمان و دانش آموزان اجازه مي دهد تا به پيامدهاي شيوه هاي گوناگون آموزشي كه مي تواند در جبران ضعف تحصيلي مورد استفاده قرار گيرد توجه داشته باشند .
3 – 4 – 2 مبادله ژتون : مبادله ژتون عبارت است از : مجموعه اي از شيوه هاي نظام دار كه با بهره گيري از ژتون رفتار مورد نظر را افزايش مي دهد ( واكر وبالكي 94 ، 1974 ) . اغلب اوقات ديده مي شود كه در محيط هاي آموزشي براي كمك به برانگيختن دانش آموزان و ياري كودكان مبتلا به مشكلات رفتاري و تحصيلي در فراگيري بهتر از نظامهاي مبادله ژتون استفاده مي شود ( واكر 95 ، 1976 ) توصيه ما اين است كه از اين شيوه د رحكم تكنيكي موثر براي اداره كودكان سخت آموز در كلاسهاي درس عادي يا ويژه استفاده شود ( جوايان ، 1379) .
4-4 -2 قرارداد : بستن قرارداد شيوه اي رفتاري است كه شرايط را به گونه اي فراهم مي آورد كه كودك در قبال انجام آنچه كه معلم از وي در خواست مي كند ، اجازه مي يابد آنچه را كه خود وي تمايل به انجام آن دارد انجام دهد .( وايدرهولت ، هاميل ، و براون96 ، 1976 ، به نقل از همان منبع ) اظهار مي دارد ، معلمان كه از قرارداد استفاده مي كنند ، در آن قيد مي كنند چه كاري بايد انجام شود، در چه مدتي آن كار تكميل شود . شركت ديگران در آن چگونه است چه پاداشهايي پس از انجام كار به كودك تعلق مي گيرد و چه كساني در مورد تكميل كار با وي همكاري خواهند كرد ، نمونه اي از فرم قرارداد كه مي تواند مورد استفاده معلمان و والدين قرار گيرد در بخش ضمائم ديده مي شود .
5 – 4 – 2 آموزش متقابل : برنامه هاي آموزشي متقابل كه در درمان مهارتهاي اجتماعي – عاطفي كودكان موثر هستند ، نيز در آموزش مبتني بر بشر دوستي باهلر97 ، 1969 ) و شيوه هاي آموزشي رواني ( مكل پاين و همكاران 98، 1974 ) طبقه بندي شده اند ( رئيسي ، 1384 ) .
مشكلات فرآيند آموزش اختلالات رفتاري
اين موارد به ترتيب اهميت معرفي گرديده است :
عدم دسترسي به كتب مناسب ، آشنا نبودن معلمين با روش تدريس ، كمبود فضاي آموزشي مناسب ، كمبود نيروي انساني لازم و متخصص و كمبود وسايل آموزشي و كمك آموزشي . (سازمان آموزش و پرورش استثنايي ، 1379).
آمارها و ضرورت انجام مطالعه
آمار سازمان بهداشت جهاني وجود بعضي اختلالات رواني را به صورت زير در جمعيت جهان تخمين علمي مي زند : اضطراب 400 ميليون نفر ، عقب ماندگي ذهني 60 ميليون نفر ، زوال عقل 29 ميليون نفر ، اسكيزوفرني ( نوعي اختلال رواني با علائم قطع ارتباط با واقعيت ) 22 ميليون نفر ، افسردگي همراه با از كار افتادگي 41 ميليون نفر ( سازمان بهداشت جهاني ، 1997 نقل از سالاري ، 1380).
طبق آمارهاي منتشر شده از طرف سازمان جهاني بهداشت (WHO)99 حداقل 52 ميليون نفر از مردم جهان د رسنين مختلف از بيماريهاي شديد رواني همچون اسكيزوفرنيا ، 150 ميليون نفر از اختلالات خفيف رواني ، 120 ميليون نفر از عقب ماندگي ذهني ، 50 ميليون نفر از صرع ، و 30 ميليون نفر از ابتلا به دمانس رنج مي برند . و طبق همين گزارشات ميزان شيوع اختلالات رواني در كشورهاي در حال توسعه رو به افزايش است ؛ در حالي كه در برنامه ريزيهاي توسعه اجتماعي و اقتصادي اين كشورها پايين ترين الويت به آنها داده مي شود ( صاحب الزماني ، 1372 ).
دوره هاي مختلف مطالعات همه گير شناسي اختلالات رفتاري
درنوند 100 ( 1982 ) در مروري بر مطالعات همه گير شناسي اختلالات رواني ؛ اين مطالعات را به سه دوره كلي تقسيم مي كند :
1 – دوره اول اكثر در نيمه اول قرن بيستم و قبل از وقوع جنگ جهاني صورت گرفته است محققين اين دوره در زمينه بيماريابي در جامعه بيشتر به گزارش هاي مراكز بيمارستاني ، پرونده هاي بيماران و اطلاع دهندگان كليدي متكي بوده اند .
2 – دوره دوم به دنبال جنگ جهاني دوم انجام گرديده و همانند بيشتر مطالعات انجام شده در كشورهاي اروپايي و آسيايي يك روانپزشك يا تيم تحقيق با تمام افراد جامعه مصاحبه نموده و تشخيص موارد بر اساس مصاحبه ها داده شده اند . درنوند در مقايسه مطالعات انجام گرفته قبل و بعد از جنگ جهاني دوم جهاني مطرح نمود كه ميانگين شيوع انواع اختلالات رواني در 16 بررسي دوره اول برابر 6/3 درصد و در 60 تحقيق دومي دوره 20د رصد بوده است .
3 – سومين دوره شامل مطالعات همه گير شناسي در طول دو دهه گذشته و با استفاده از ملاكهاي تشخيصي R- III- DSMو يا ساير طبقه بنديهاي رايج بين المللي بوده است .
در اين دوره كه از اواخر سالهاي دهه 1970 شروع شد محققين سعي نمودند ا زوسايل و ابزار هاي معتبر و استاندارد جهت سرند و مصاحبه هاي باليني بر اساس ملاكهاي تشخيصي طبقه بنديها استفاده نمايند . در اطلاعات بدست آمده از مرور اطلاعات همه گير شناسي اختلالات رواني در كشورهاي مختلف جهان كه د رآنها از آزمونهاي سرند و ارزيابي باليني استفاده شده ميزان شيوع اختلالات بين 10 تا 41 درصد در نوسان بوده است ( باش ، 1372 ).
تجربه هاي نخستين زندگي ، بنيان سلامتي يا بيماري رواني افراد را در بزرگسالي پي ريزي مي كنند از اين رو مداخله كارآمد در دوران كودكي نه تنها سازگاري كنوني كودك را بهبود مي بخشد ، بلكه كاهش چشمگير اختلالات رفتاري آينده را نيز در پي دارد ( پورافكاري ، 1380).
درك رفتار كودك بدون واقف شدن به نقش افراد مهم زندگي كودك غير ممكن است كودكان به ندرت به خاطر مسائل روانشناختي خود به جستجوي كمك بر مي آيند و اين به عهده بزرگسالان است كه از جانب آنان اقدام نمايند ( نوروزي ، 1379 ).
ورود به دبستان غالبا زماني است كه مسائل روانشناختي كودك براي نخستين بار شناخته مي شوند ، يكي از دلايل آن اين است كه رفتاري كه در خانه تحميل مي شود ، ممكن است در مدرسه قابل تحمل نباشد . به علاوه معلمين و ساير كاركنان آموزشي با طيف وسيعي از كودكان روبرو هستند و از اين برخوردها ، علاوه بر آموزش و تجربه خود مي توانند براي ارزيابي رفتار نابهنجار استفاده كنند .
در اكثر موارد تفاوت هاي رفتار بهنجار ، به وضوحي كه در مورد بزرگسالان تعيين مي شود ، قابل تفكيك نيست ، تمام كودكان گاهي رفتار غير انطباقي از خود نشان مي دهند و زماني اين رفتار به عنوان يك مساله نابهنجار تلقي مي گردد كه به طور تكراري روي دهد و در كاركرد خود فرد يا ديگران اختلال ايجاد نمايد ( رواقي ، 1377 ) .
فرگوسن 101 ( 1998 ) معتقد است كه كودكاني كه علائم اضطرابي دارند و تحت درمان قرار نمي گيرند در يك دوره 10 ساله شرايطشان تشديد شده و اختلالات اضطرابي جديدتري به آن اضافه مي گردد ، كاپلان سير و پيش آگهي اختلالات رفتاري را متناسب با شدت و تنوع آن متفاوت ذكر كرده اما معتقد است كه در آينده همه آنها با شدت و ضعف متفاوت آينده كودك را درگير مي كند هر چند مطالعات همه گير شناسي گسترده و جامعي در سطح كشور ايران تا كنون صورت نگرفته و بررسيهاي انجام شده نيز در نوع خود بسيار محدود بوده اند ولي اطلاعات بدست آمده دلالت بر اين دارد كه با وجود محدود بودن اين مطالعات ميزان شيوع اين اختلاف در ايران ، از آمارها ساير كشورها و سازمان هاي جهاني بهداشت كمتر نيست ( فرگوسن و همكاران ، 1998 نقل از عيسي زاده، 1386).
بررسي ميزان شيوع اختلالات جسمي و رواني همواره به عنوان اولين قدم درراه بررسي شرايط موجود جهت پي ريزي نحوه اقدامات آتي مطرح بوده است ، در ايران نيز به صورت متنوع و پراكنده تحقيقاتي در اين زمينه صورت گرفته است . نوروزي ( 1379 ) به قصد ارزيابي تاثير ارشديت در اختلالات رفتاري كودكان ، در گرگان ميزان شيوع اين اختلال را حدود 46 درصد گزارش نموده است .اما بين متغيرهاي مورد بررسي خود ارتباطي نيافته است به فاصله اندكي پس از آن لهوني (1372 ) در مناطق پنجگانه اصفهان ميزان شيوع اختلالات رفتاري كودكان را در خانواده هاي آزادگان بررسي نمود و آن را 7/46 گزارش نمود . همزمان با آن نوري ( 1379 ) رابطه بين شيوع اختلالات رفتاري و ناشنوايي را بررسي نمود ، اما بين اين دو متغير ارتباط معني داري را نيافت اين در حالي است كه رفتارهاي ضد اجتماعي در آنها افزايش چشمگيري رانشان مي داد .
در شهرستان گراش ، قاسمي زاده ( 1372 ) اختلالات رفتاري را در كودكان فاقد پدر و داراي پدر بررسي نمود ، اما تفاوت معني داري بين اين دو گروه مشاهده نكرد . او ميزان نابهنجاري را 30 درصد گزارش نمود كاپلان ميزان شيوع اختلالات رفتاري ( اختلال سلوك ، ايذائي ، بيش فعالي ، افسردگي ) در مجموع بين 38 تا 41 درصد ذكر كرده است .
همه گيرشناسي
همه گير شناسي اختلالات روان پزشكي ، شاخه اي از پژوهش در علوم رفتاري است كه چگونگي توزيع اين بيماريها را در جامعه مورد مطالعه قرار مي دهد ( روبين102 ، 1978 ).
اطلاعات بدست آمده از پژوهشهاي همه گيرشناسي عبارت است از چگونگي توزيع بيماريهاي رواني ، چگونگي ارايه خدمات درماني ، تشخيص انواع اختلالهايي كه در يك منطقه جغرافيايي وجود دارد و چگونگي شيوع و بروز آنها است كه آگاهي از آنها اين امكان را فراهم مي سازد تا با توجه به نياز هر منطقه ، خدمات بهداشتي مناسب ارائه گردد ( اشكاني و همكاران ، 1381 ) .
هر چند وجود بيماريهاي رواني در جوامع مختلف قرن ها پيش مورد تاييد قرار گرفته است ، ليكن در طي قرن بيستم بود كه روش هاي آماري براي برآورد حجم اين مشكلات مورد استفاده قرار گرفت ( گلدبرگ ؛ 1973 )103 .
درگذشته بررسي هاي همه گير شناسي اختلالات رواني ، با مراجعه به پرونده بيماران و اطلاعات به دست آمده از افراد كليدي انجام مي شد اما امروزه با تهيه و تدوين پرسشنامه هاي غربالگري و مصاحبه هاي باليني تا حدي زيادي حجم بيماريهاي رواني در جهان شناسايي شده است (دوهرنود104،1981،نقل از ايپكچي ، 1379).
با وجود اين به دليل متنوع بودن

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع منابع قدرت Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع دانش آموزان دختر، دانش آموزان پسر، بهداشت روان