دانلود پایان نامه با موضوع طرح هادی، امید به آینده، احساس امنیت، سوانح طبیعی

دانلود پایان نامه ارشد

موثر در ایجاد نهادهای محلی جدید و در آینده و پس از اجرای کامل طرح خوهد داشت .
پرسش در این مورد از روستاییان ما را به این نتیجه می رساند که طرح هادی تاثیری در ایجاد نهادهای محلی جدید نداشته است . 80 درصد پاسخگویان نیز به این امر معتقد بوده اند و تنها 9/0 از جامعه آماری معتقد بودند که طرح هادی بر ایجاد نهادهای محلی جدید تاثیر زیادی داشته است .

جدول 4-10- میزان تاثیر اجرای طرح هادی بر ایجاد نهادهای محلی جدید
شرح
فراوانی
درصد
اصلاً
172
8/80
کم
22
2/10
متوسط
19
8/8
زیاد
2
9
خیلی زیاد
0
0
کل
215
100
ماخذ : مطالعات میدانی ، 1392

شکل 4-10- میزان تاثیر اجرای طرح هادی بر ایجاد نهادهای محلی جدید

بر طبق بررسیهای میدانی و مشاهدات در چهار روستای دارای طرح هادی توچی پایه بست ، پایین کویخ ، گرفم و خشت مسجد می توان گفت تهیه طرح هادی در ایجاد نهادهای محلی جدید تاثیر بسزایی داشته اما چون هنوز اجرا نشده قابل رویت نمی باشد .
بر اساس نتایج به دست آمده از مطالعات میدانی در چهار روستای توچی پایه بست ، پایین کویخ ، گرفم و خشت مسجد 3/16 درصد از پاسخگویان معتقدند تهیه طرح هادی بر ایجاد نهادهای محلی بی تاثیر بوده ، 3/20 درصد معتقدند تاثیر کمی داشته ، 1/58 درصد معتقدند تاثیر متوسطی داشته ، 2/5 درصد معتقدند تاثیر زیادی داشته است.

جدول 4-11- میزان تاثیر تهیه طرح هادی بر ایجاد نهادهای محلی جدید
شرح
فراوانی
درصد
اصلاً
28
3/16
کم
35
3/20
متوسط
100
1/58
زیاد
9
2/5
خیلی زیاد
0
0
کل
172
100
ماخذ : مطالعات میدانی ، 1392

شکل 4-11- میزان تاثیر تهیه طرح هادی بر ایجاد نهادهای محلی جدید

4-2-4. میزان تاثیر اجرای طرح هادی در استفاده از نظرات مردم در امور روستایی
جویا شدن نظر روستاییان در مورد امور روستایی نه تنها سبب ایجاد آگاهی در مدیران جهت برطرف کردن مشکلات روستایی می نماید ، بلکه باعث افزایش روحیه مشارکت در آنها شده و نتایج مثبت بسیاری را در پی خواهد داشت به گونه ای که حس مسئولیت روستاییان نسبت به روستا را افزایش می دهد .
طبق بررسیها و مشاهدات میدانی در چهار روستای تازه آباد ، پسیخان ، ویشکا سوقه و سیاه اسطلخ که دارای طرح هادی اجرا شده می باشند ، به جز روستای سیاه اسطلخ در بقیه روستاها از نظرات مردم در امور روستایی کاملاً استفاده شده به طوریکه مسئولین روستا به عنوان نماینده روستاییان در جلسات نظرات مردم را دخیل کرده و از آنها دفاع نموده اند . این تاثیر در اجرای طرح نیز به خوبی مشهود خواهد بود زیرا روستاییان از طرحهایی که متاثر از نظرات مردم در امور روستایی است حمایت کامل می نمایند . ولی در روستای سیاه اسطلخ مردم تمایلی به اجرای طرحها از خود نسان نمی دهند زیرا معتقدند مشاور تهیه طرح بدون در نظر گرفتن نظرات روستاییان به تهیه طرح پرداخته و اجرای آن به نفع آنان نمی باشد .
پاسخگویان معتقدند اجرای طرح هادی در این زمینه تاثیر متوسطی داشته به طوریکه 4/74 درصد آنها گزینه متوسط را انتخاب نموده اند .

جدول 4-12- میزان تاثیر اجرای طرح هادی در استفاده از نظرات مردم در امور روستایی
شرح
فراوانی
درصد
اصلاً
5
3/2
کم
29
5/13
متوسط
160
4/74
زیاد
18
4/8
خیلی زیاد
3
4/1
کل
215
100
ماخذ : مطالعات میدانی ، 1392

شکل 4-12- میزان تاثیر اجرای طرح هادی در استفاده از نظرات مردم در امور روستایی

طبق بررسیهای میدانی و مشاهدات در چهار روستای دارای طرح هادی توچی پایه بست ، پایین کویخ ، گرفم و خشت مسجد می توان گفت مسئولین سه روستای پایین کویخ ، گرفم و خشت مسجد در تمامی مراحل تهیه طرح هادی به نمایندگی از اهالی روستا حضور داشته و نظرات روستاییان را به طور کامل بیان و از آنها دفاع می نمودند و بدین وسیله در هر چه بهتر شدن روند تهیه طرح همکاری داشته اند تا جاییکه دهیار روستای خشت مسجد به همراه اهالی آگاه روستا به اجرای طرح هادی در بخش احداث ، تعریض و اصلاح هندسی برخی از معابر روستا همت گماشته و خود به اجرای طرح هادی پرداخته اند که نشانگر رضایت روستاییان به دلیل استفاده از نظر آنها در تهیه طرح بوده است .
بر اساس نتایج به دست آمده از مطالعات میدانی در چهار روستای توچی پایه بست ، پایین کویخ ، گرفم و خشت مسجد 6/7 درصد از پاسخگویان معتقدند تهیه طرح هادی هیچ تاثیری در استفاده از نظرات مردم در امور روستایی نداشته ، 4/24 درصد پاسخگویان معتقدند تاثیر کمی داشته ، 5/60 درصد پاسخگویان معتقدند تاثیر متوسطی داشته ، 6/7 درصد پاسخگویان معتقدند تاثیر زیادی داشته است.

جدول 4-13- میزان تاثیر تهیه طرح هادی در استفاده از نظرات مردم در امور روستایی
شرح
فراوانی
درصد
اصلاً
13
6/7
کم
42
4/24
متوسط
104
5/60
زیاد
13
6/7
خیلی زیاد
0
0
کل
172
100
ماخذ : مطالعات میدانی ، 1392

شکل 4-13- میزان تاثیر تهیه طرح هادی در استفاده از نظرات مردم در امور روستایی

4-2-5. میزان تاثیر اجرای طرح هادی در احساس امنیت فردی در برابر سوانح طبیعی (سیل و زلزله)
اجرای طرح هادی به دلیل ایجاد نظم در ساختار روستا ، رعایت اصول مقاوم سازی مساکن روستایی ، رعایت حرایم مختلف نظیر حریم نهر ، رودخانه و … می تواند سبب افزایش احساس امنیت فردی نماید که البته این امر بستگی به میزان اجرای طرح هادی در روستا دارد . در بسیاری از روستاهای استان گیلان ایجاد حس امنیت فردی بین اهالی روستا به زمان زیادی نیاز دارد .
طبق بررسیها و مشاهدات میدانی در چهار روستای تازه آباد ، پسیخان ، ویشکا سوقه و سیاه اسطلخ که دارای طرح هادی اجرا شده می باشند ، درمی یابیم پس از تهیه و اجرای طرح هادی با وجود قرار گیری روستاهای مورد مطالعه در پهنه وقوع خطر بالا زلزله ، احساس امنیت فردی در برابر سوانح طبیعی بالا رفته است و این ناشی از دریافت وامهای روستایی جهت ساخت و رعایت آیین نامه مقاوم سازی 2800 از سوی بنیاد شهرستان ، لایروبی و رعایت حریم در دو رودخانه پسیخان و گوهر رود که به ترتیب از روستاهای پسیخان و سیاه اسطلخ می گذرد و در گذشته خسارات فراوان مالی به روستاییان تحمیل نموده است ، می باشد .
همچنین در نتایج پرسشنامه ها دیده می شود بیشتر افراد (40 درصد) معتقدند این تاثیر متوسط ، 1/25 معتقدند این تاثیر کم و 2/4 معتقدند بی تاثیر بوده و در مقابل 7/30 درصد افراد نظر مثبتی داشته و گزینه های زیاد و خیلی زیاد را برگزیده اند .

جدول 4-14- میزان تاثیر اجرای طرح هادی در احساس امنیت فردی در برابر سوانح طبیعی (سیل و زلزله)
شرح
فراوانی
درصد
اصلاً
9
2/4
کم
54
1/25
متوسط
86
40
زیاد
53
7/24
خیلی زیاد
3
6
کل
215
100
ماخذ : مطالعات میدانی ، 1392

شکل 4-14- میزان تاثیر اجرای طرح هادی در احساس امنیت فردی در برابر سوانح طبیعی (سیل و زلزله)

طبق بررسیهای میدانی و مشاهدات در چهار روستای دارای طرح هادی توچی پایه بست ، پایین کویخ ، گرفم و خشت مسجد می توان گفت که این چهار روستا نیز در پهنه وقوع خطر بالا زلزله قرار دارند ، در دو روستای پایین کویخ و خشت مسجد طرح هادی تاثیر بسزایی در افزایش حس امنیت اهالی داشته که از دلایل آن می توان به الزامی بودن ساخت واحدهای مسکونی طبق آیین نامه 2800 و الزامی بودن رعایت حرایم کمی و کیفی رودخانه کویخ در پایین کویخ و رودخانه پسیخان در خشت مسجد و لایروبی آنها پس از طرح هادی اشاره نمود که این خود سبب کاهش وقوع سیل در روستاهای فوق گردیده است .
بر اساس نتایج به دست آمده از مطالعات میدانی در چهار روستای توچی پایه بست ، پایین کویخ ، گرفم و خشت مسجد 5/3 درصد از پاسخگویان معتقدند تهیه طرح هادی هیچ تاثیری در احساس امنیت فردی در برابر سوانح طبیعی نداشته ، 9/20 درصد پاسخگویان معتقدند تاثیر کمی داشته ، 8/37 درصد پاسخگویان معتقدند تاثیر متوسطی داشته ، 8/37 درصد پاسخگویان معتقدند تاثیر زیادی داشته است.

جدول 4-15- میزان تاثیر تهیه طرح هادی در احساس امنیت فردی در برابر سوانح طبیعی (سیل و زلزله)
شرح
فراوانی
درصد
اصلاً
6
5/3
کم
36
9/20
متوسط
65
8/37
زیاد
65
8/37
خیلی زیاد
0
0
کل
172
100
ماخذ : مطالعات میدانی ، 1392

شکل 4-15- میزان تاثیر تهیه طرح هادی در احساس امنیت فردی در برابر سوانح طبیعی (سیل و زلزله)

4-2-6. میزان تاثیر اجرای طرح هادی در امید به آینده
هر يک از ما در طول زندگی خود به کرات شاهد افرادی بوده ايم که از زندگی خود ناراضی و نسبت به فردای خود نااميدند. . نداشتن اميد به آينده می تواند سبب ایجاد فقر، فساد، اعتياد و مهاجرت شود . در تعریف امید به آینده چنین آمده است ادراک فرد درباره اهدافی است که می تواند به آنها دست یابد (جوادی،1381، ص 7).
امید به آینده می تواند سبب حل یکی از مهمترین مشکلات حاضر روستاهای استان گیلان یعنی کاهش مهاجرت و حتی ایجاد مهاجرت معکوس در روستا شود . زیرا بسیاری از روستاییان به دلیل عدم امید به آینده روستای خود را ترک کرده و به دنبال آینده ای روشن تر به سمت شهرهای اطراف مهاجرت می نمایند .
طبق بررسیها و مشاهدات میدانی در چهار روستای تازه آباد ، پسیخان ، ویشکا سوقه و سیاه اسطلخ که دارای طرح هادی اجرا شده می باشند ، می توان میزان امید به آینده را از متوسط به بالا بیان کرد زیرا در سطح روستاهای مورد مطالعه شاهد تغییراتی در سطح معابر مانند آسفالت و تقویت معابر بوده ایم و مشخص است با تقویت راههای ارتباطی تامین نیازهای اساسی آسان تر و به تبع آن سطح زندگی روستاییان بهتر و امید به آینده افزایش می یابد . می توان امید به آینده را در آمد و شدهای روستایی و اتمام ساخت مساکن روستایی در حال ساخت و خانه های دوم موجود در سطح روستاهای دید .
همانطور که از آمار برمی آید 5/53 درصد پاسخگویان معتقدند که اجرای طرح هادی تاثیر متوسطی در امید به آینده داشته و 1/33 درصد پاسخگویان معتقدند اثر کم و یا بی اثر بوده است و تنها 5/13 درصد پاسخگویان نظری مثبت داشته اند .

جدول 4-16- میزان تاثیر اجرای طرح هادی در امید به آینده
شرح
فراوانی
درصد
اصلاً
27
6/12
کم
44
5/20
متوسط
115
5/53
زیاد
29
5/13
خیلی زیاد
0
0
کل
215
100
ماخذ : مطالعات میدانی ، 1392

شکل 4-16- میزان تاثیر اجرای طرح هادی در امید به آینده

طبق بررسیهای میدانی و مشاهدات در چهار روستای دارای طرح هادی توچی پایه بست ، پایین کویخ ، گرفم و خشت مسجد می توان گفت تهیه طرح هادی تاثیر متوسطی بر امید به آینده داشته زیرا در سطح روستاهای مورد مطالعه جمعیت سالخورده ای دیده می شود که به بازگشت فرزندانشان امیدوارند زیرا معتقدند با اجرای کامل طرح هادی محیط روستا ارتقا فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی و کالبدی می یابد . همچنین مشاهده مساکن روستایی در حال ساخت و خانه های دوم موجود در سطح روستاهای مورد مطالعه بیانگر همین موضوع است .
بر اساس نتایج به دست آمده از مطالعات میدانی در چهار روستای توچی پایه بست ، پایین کویخ ، گرفم و خشت مسجد 3/48 درصد از پاسخگویان معتقدند تهیه طرح هادی هیچ تاثیری در امید به آینده نداشته ، 6/25 درصد پاسخگویان معتقدند تاثیر کمی داشته ، 2/19 درصد پاسخگویان معتقدند تاثیر متوسطی داشته ، 7 درصد پاسخگویان معتقدند تاثیر زیادی داشته است.

جدول 4-17- میزان تاثیر تهیه طرح هادی در امید به آینده
شرح
فراوانی
درصد
اصلاً
83
3/48
کم
44
6/25
متوسط
33
2/19
زیاد
12
7
خیلی زیاد
0
0
کل
172
100
ماخذ : مطالعات میدانی ، 1392

شکل 4-17- میزان تاثیر تهیه طرح هادی در امید به آینده

4-2-7. میزان تاثیر اجرای طرح هادی در توانایی تامین نیازهای اساسی خانوار
انسان همواره نيازهائى دارد که مى‌تواند عامل اصلى حرکت، تلاش و رفتارهاى وى باشد. چنان‌که شناخت نيازهاى اساسى فرد و فراهم‌آوردن شرايط و امکاناتى که وى بتواند در حد مناسب و متعادل به رفع نيازهاى خود بپردازد،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد this، a، In، Beckett’s Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع طرح هادی