دانلود پایان نامه با موضوع طبيعي، معماري، تهويه

دانلود پایان نامه ارشد

اهداف کم و بيش مشابه و حفظ ترکيب مجموعه ها به شيوه اي نسبتاً ثابت است که از انعطاف پذيري فضاي نمايش مي کاهد.
ب .نمايش اشياء در داخل ويترين ها يا اتاقک هايي-با تهويه مخصوص – که در داخل فضـايي بزرگتـر قـرار گرفته اند. ويترين هادر داخل اينگونه فضاها يا داراي موقعيتي آزاد هستند و يا اينکه به صورت ويتـرين هـاي ديـواري طويل مي باشند که به وسيله حائل هاي شيشه اي که تا سقف مي رسند از فضـاي اصلـي جدا شـده اند و داراي تهويه مطبوع جداگانه مي باشند.ويترين هاي نوع دوم به دليل برخورداري از حجم بيشتر،جريان هوا در داخل آنها بهتر است و کنترل هواي داخل(ميکرو) نيز در آنها – از طريق داکت سقفي و غيره – آسانتر است.
4-1-2-2-4-2-نور
نور از جمله عوامل موثر بر پوسيدگي اشيا موزه است که بيشتر بر مواد آلي (کاغذ، پارچه، چرم و تابلوهاي نقاشي) تاثير مي گذارد. مکانيسم پوسيدگي از طريق نور، هنوز به خوبي شناخته نشده است. مي توان چنين در نظر گرفت که همه انواع نور، چه مرئي و چه غير مرئي، طبيعي يا مصنوعي، موجب پوسيدگي و فرسايش اشياء مي شوند. جسمي که نور به آن مي تابد و نسبت به نور حساس است، دير يا زود مي پوسد و نهايتاً از بين مي رود. اين روند به نسبت مدت و شدت قرار گرفتن در معرض نور، نوع تشعشع و نوع شي ممکن است سال ها يا قرن ها به طول بکشد. به تجربه ثابت شده که بعضي از مواد بيش از سايرين نسبت به نور حساس هستند. ترکيب فيزيکي و شيميايي اين اشياء و همين طور ماده رنگي آنها به ميزان حساسيت آنها به نور موثر است.
به طور کلي نورپردازي نامناسب بر اشيا سبب ايجاد مشکلات زير مي شود:
الف . خسارت ناشي از قرار گرفتـن در معـرض مستقيـم اشعـه ها که مي تواند بر حسب شدت، مدت، طول موج (مثلاً اشعه ماورا بنفش) و شرايط آب و هوايي متفاوت باشد.
ب . زيان هاي ناشي ازتاثيرات نورپردازي بر آب وهوا (مثلا افزايش دماي اتـاق هـا) خـورشيد و منـابع نورمصنوعي،
علاوه برنور مرئي، مقدار مشخصي اشعه هاي غير مرئي (ماوراء بنفـش و مـادون قـرمز) نيـز سـاطـع مي کنند. نور ماوراءبنفش (که طول موج آن کوتاهتر است) عمدتاً به دليل تاثير واکنـش هاي طيـفي-شيميـايـي خطرناک است و نور مادون قرمز (با طول موج بلندتر) حرارت زا است. شدت نورمستقيم خورشيد، برحسب شرايـط ده ها يا حتي صدها بار بيشتر از انواع رايج نورهاي مصـنوعي اسـت. نـور غيـرمستقيـم خورشيـد حتـي شديدتر ازنورافکن است. به نحوي که نور روز معمولي ممکـن است از 000/100 لـوکس تجاوز کنـد. اشعه ماوراء بنفش نورخورشيـد نسبت به منابع مصنوعي بيشتر و به مراتب خطرناکتر است.مقايسه چراغ فلورسنت (منبع سرد) و لامپ گداخته (منبع گرم) افشان نشان مي دهد که چراغ فلورسنت بيش از لامپ گداخته نور ماوراء بنفش ساطع مي کند.
نور روز همچنين از نظر شدت، جهت و طول موج نيز بسيار متفاوت است و تنظيم آن به دليل وابستگي اش به آب و هوا دشوار است. مشکل نور روز از شکل فضاي موزه جدايي ناپذير است و به همين دليل استفاده از نور روز سبب موفقيت ها و شکست هاي بسيار در معماري موزه است.
هماهنگي فضا و منبع نور در درجه اول اهميت قرار دارد. براي مثال يک اتاق بسيار مرتفع با يک روزنه نسبتاً کوچک دربالاي آن را به خوبي مي توان با نور منعکس شده بر روي ديوار ها روشن نمود، ضمن آنکه ارتفاع اتاق جريان طبيعي هوا را تسهيل مي کند.براي کنترل تابش نور، چگونگي انتشار و ايجاد سايه نيز از وسايل ثابت و متنوعي مي توان استفاده نمود. از لايه هاي جاذب نور مانند موانع نيمه شفاف و شيشه مات و لايه هاي شفاف (شيشه طبيعي و مصنوعي) مي توان براي فيلتره کردن نور و پراکنده کردن آن استفاده نمود. اين لايه ها اشعه هاي زيان بار را تنها تا حدودي کاهش مي دهند. موانع کدر مانند سايبان هاي کرکره اي يا شبکه شبکه مي بايد خارج از قاب شيشه اي قرار گيرند. شکل آنها در درجه اول به مدار خورشيد – و يا به عبارت ديگر به عرض جغرافيايي- و درجه دوم به جهت قرار گرفتن آنها بستگي دارد. در صورتي که اين گونه سايبان ها قابل تنظيم نباشد، از بين بردن تاثيرات مزاحم سايه روشن ناشي از تغيير موقعيت خورشيد دشوار مي شود و متعاقباً بر ارايه اشيا و نمايش آن نيز لطمه مي زند. وسايل قابل تنظيم بيش از همه با تغيير پذيري نور طبيعي تناسب دارند و امتياز عمده آنها اين است که در نور کم مي توان روزنه ها را باز گذاشت و تمام نورها موجود را به داخل هدايت کرد و در عين حال مي توان آنها را حسب زاويه تابش نور تنظيم نمود.
به نقش اين روزنه ها مي توان بشرح زير اشاره نمود:
الف. محافظت در مقابل نور خورشيد
ب .تنظيم شدت نور
ج .چگونگي انتشار نور
د .مي توان از آنها براي انعکاس نور طبيعي نيز استفاده نمود.
در موزه اي که از نور طبيعي استفاده مي شود، شيوه طراحي اين وسايل از اهميت بسياري برخوردار است و کنترل خودکار آنها براي تعيين عملکرد خوب، ترجيح دارد.
* تبيين معماري
تامين امکانات مناسب فضايي جهت محافظت اشيا در مقابل رطوبت و نور در معماري موزه با توجه به شرايط مختلف آب و هوايي و نورپردازي موزه از طرق مختلف زير قابل طرح و بررسي است.
الف. تهويه طبيعي موزه و با استفاده از نور روز
در اين شرايط نور مصنوعي صرفاً براي کمک به نور طبيعي استفاده مي شود و بايد تلاش نمود احتياجات اصلي ساختمان از طريق انطباق و هماهنگي معماري آن با خصوصيات آب و هوايي منطقه اي که در آن مستقر است تامين
شود. از جمله اين تجهيزات که در طراحي ساختمان موزه ها مي توان پيش بيني نمود مي توان به موارد زير اشاره کرد:
* هماهنگي اندازه و موقعيت بازشوها، بخصوص در ارتباط با ميزان رطوبت و انعکاس نور و گرما.
* تعيين ابعاد فضاها بر مبناي آب و هوا، به عنوان مثال: فضاهايي با ارتفاع بلند در آب و هواي گرم، در جريان طبيعي هوا (به صورت افقي يا عمودي) موثرند.
* استفاده از تکنيک هاي ساختماني مناسب جهت تامين عايق هاي متناسب با شرايط اقليمي محل.
انطباق خصوصيات معماري موزه با شرايط اقليمي امکان کسب نتايج مطلوبي را به وجود مي آورد و از جمله امتيازاتروش عدم وجود خرابي مکانيکي و کاهش هزينه احداث و نگهداري ساختمان است.

ب. تهويه مصنوعي و نور روز
به طور کلي اصل بر تبعيت از مهمترين قوانين هماهنگي معماري موزه با شرايط آب و هوايي است و فقط در اين شرايط است که دستگاه تهويه مطبوع مکانيکي نيز توصيه مي گردد. از آنجا که استفاده از نور روز ارجحيت دارد. دستگاه تهويه مطبوع بايد به وظايف زير عمل کند:
* امکان استفاده از حداکثر مزاياي نور روز و مقابله با نوسانات آن.
* جبران کردن تغييرات ناگهاني دما که مواد ساختماني (مثل شيشه) قادر به جذب آن نيستند.
* در اکثر موارد، غلبه بر گرما و سرما.
* برقراري جريان هواي تازه

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع جبران خدمات، سرمایه انسانی، مدیریت منابع انسانی Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع رفتار شهروندی سازمانی، رفتار شهروندی، کارکنان دانشگاه