دانلود پایان نامه با موضوع شوراي، واشعار، مي‌کنند

دانلود پایان نامه ارشد

أنه يودي بذلک دين احدمن معتقديه أويقضي حاجه من حوائج اخيه وربّمايدّعي أنه سخرطايفه من الجنه و وقي نفسه أوغيره بهذه الجنه أفتري علي الله أم به جنه .
(26)ادامه‌پي‌نويس‌شماره1ص133: قبيحه مخترعه ايشان واعنال رديّه شنيعه‌ايشان‌ونظر نمي‌نمايند که ايشان لااله الا الله گفتن را ازبراي خود مزمارگردانيده اند،يعني سازي براي خودساخته اندوبا ابيات واشعار مانند کنيزان خوانندگي مي‌کنند واشعار را با اوراد ترکيب مي‌نمايند ورقص مي‌کنند مانند خرس که درکوه به رقص درمي‌آيد.وآيه يعني اينکه هرکس دراين دنيا نابينا باشد دلش ازشناختن طريق صواب،پس او درآخرت درديدن راه نجات ودريافتن درجات عاليه جنات کورخواهد بود”.
پيوست ها

پيوست1،رساله اعتقاديه،نسخه شماره(14743)کتابخانه مجلس شوراي اسلامي،برگ12.

پيوست2،رساله ردّصوفيه،نسخه شماره(5468)کتابخانه مجلس شوراي اسلامي،برگ29.

پيوست3،رساله رجم الشياطين،نسخه شماره(15548)کتابخانه مجلس شوراي اسلامي،برگ5.

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درباره ضمن عقد، اشخاص ثالث، اراده آزاد Next Entries مقاله رایگان درباره ضمن عقد، شرط ضمن عقد، صحت معامله