دانلود پایان نامه با موضوع شهرستان رشت، بخش مرکزی شهر، خدمات آموزشی، حل اختلاف

دانلود پایان نامه ارشد

روستايي
تعداد
35
7
0
4
3
0

درصد
100
20.0
0.0
57.1
42.9
0.0
بهورز
تعداد
161
34
7
7
13
7

درصد
100
21.1
20.6
20.6
38.2
20.6
دامپزشك
تعداد
12
5
0
0
5
0

درصد
100
41.7
0.0
0.0
100.0
0.0
تكنسين دامپزشكي
تعداد
3
1
0
0
1
0

درصد
100
33.3
0.0
0.0
100.0
0.0
آزمايشگاه و راديولوژي
تعداد
1
0
0
0
0
0

درصد
100
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
غسالخانه
تعداد
133
12
5
3
2
2

درصد
100
9.0
41.7
25.0
16.7
16.7
سامانه جمع آوري زباله
تعداد
98
28
6
5
12
5

درصد
100
28.6
21.4
17.9
42.9
17.9
ماخذ : مرکز آمار ایران ، 1390

شکل 3-14- وضعیت خدمات بهداشتی – درمانی دهستان های بخش مرکزی شهرستان رشت

3-3-5-5-خدمات آموزشی :
خدمات آموزشی موجود در بخش مرکزی شهرستان رشت شامل روستا مهد ، دبستان ، مدرسه راهنمايي شبانه روزي پسرانه ، مدرسه راهنمايي پسرانه ، دخترانه و مختلط ، دبيرستان شبانه روزي پسرانه ، دبيرستان نظري دخترانه هنرستان فني و حرفه‌اي پسرانه می باشد که در دهستانهای بخش پراکنده شده اند .
بر اساس آمار سرشماری عمومی نفوس و مسکن 14 روستا مهد ، 38 دبستان ، 2 مدرسه راهنمايي شبانه روزي پسرانه ، 6 مدرسه راهنمايي پسرانه ، 5 دخترانه و 6 مختلط ، یک دبيرستان شبانه روزي پسرانه ، 3 دبيرستان نظري دخترانه ، یک هنرستان فني و حرفه‌اي پسرانه می باشد . در جدول زیر تمامی خدمات آموزشی شهرستان رشت و بخش مرکزی به تفکیک دهستان و ذکر درصد آورده شده است .

جدول 3-16- تعداد مراکز آموزشی در مقاطع مختلف بخش به تفکبک دهستان در بخش مرکزی شهرستان رشت
بخش مرکزی شهرستان رشت
رشت
بخش مرکزي
دهستان پسيخان
دهستان پيربازار
دهستان حومه
دهستان لاکان
روستا مهد
تعداد
63
14
3
3
6
2

درصد
100
22.2
21.4
21.4
42.9
14.3
دبستان
تعداد
173
38
7
9
16
6

درصد
100
22.0
18.4
23.7
42.1
15.8
مدرسه راهنمايي شبانه روزي پسرانه
تعداد
3
2
0
0
0
2

درصد
100
66.7
0.0
0.0
0.0
100.0
مدرسه راهنمايي پسرانه
تعداد
54
6
1
2
2
1

درصد
100
11.1
16.7
33.3
33.3
16.7
مدرسه راهنمايي دخترانه
تعداد
50
5
1
2
1
1

درصد
100
10.0
20.0
40.0
20.0
20.0
مدرسه راهنمايي مختلط
تعداد
11
6
0
0
5
1

درصد
100
54.5
0.0
0.0
83.3
16.7
دبيرستان شبانه روزي پسرانه
تعداد
2
1
0
0
0
1

درصد
100
50.0
0.0
0.0
0.0
100.0
دبيرستان شبانه روزي دخترانه
تعداد
1
0
0
0
0
0

درصد
100
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
دبيرستان نظري پسرانه
تعداد
8
0
0
0
0
0

درصد
100
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
دبيرستان نظري دخترانه
تعداد
11
3
1
1
1
0

درصد
100
27.3
33.3
33.3
33.3
0.0
دبيرستان كاردانش پسرانه
تعداد
3
0
0
0
0
0

درصد
100
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
دبيرستان كاردانش دخترانه
تعداد
3
0
0
0
0
0

درصد
100
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
هنرستان فني و حرفه‌اي پسرانه
تعداد
4
1
0
0
0
1

درصد
100
25.0
0.0
0.0
0.0
100.0
هنرستان فني و حرفه‌اي دخترانه
تعداد
1
0
0
0
0
0

درصد
100
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ماخذ : مرکز آمار ایران ، 1390

شکل 3-15- وضعیت خدمات آموزشی دهستان های بخش مرکزی شهرستان رشت

3-3-5-6- فرهنگی ، ورزشی و مذهبی :
خدمات موجود در این بخش شامل یک بوستان روستایی ، 3 کتابخانه عمومی ، 25 زمین ورزشی ، یک سالن ورزشی ، 61 مسجد ، 25 امامزاده ، 4 مکان مذهبی مسلمانان و 2 امام جماعت راتب می باشد که به تفکیک در جدول زیر آمده است .

جدول 3-17- تعداد مراکز فرهنگی ، ورزشی و مذهبی به تفکبک دهستان در بخش مرکزی شهرستان رشت
بخش مرکزی شهرستان رشت
رشت
بخش مرکزي
دهستان پسيخان
دهستان پيربازار
دهستان حومه
دهستان لاکان
بوستان روستايي
تعداد
10
1
0
0
0
1

درصد
100
10.0
0.0
0.0
0.0
100.0
كتابخانه عمومي
تعداد
25
3
1
1
0
1

درصد
100
12.0
33.3
33.3
0.0
33.3
زمين ورزشي
تعداد
98
25
6
5
9
5

درصد
100
25.5
24.0
20.0
36.0
20.0
سالن ورزشي
تعداد
5
1
0
0
0
1

درصد
100
20.0
0.0
0.0
0.0
100.0
مسجد
تعداد
255
61
10
16
22
13

درصد
100
23.9
16.4
26.2
36.1
21.3
امام‌زاده
تعداد
116
25
5
5
11
4

درصد
100
21.6
20.0
20.0
44.0
16.0
ساير اماكن مذهبي مسلمانان
تعداد
23
4
0
1
2
1

درصد
100
17.4
0.0
25.0
50.0
25.0
امام جماعت راتب
تعداد
2
2
0
0
2
0

درصد
100
100.0
0.0
0.0
100.0
0.0
ماخذ : مرکز آمار ایران ، 1390

شکل 3-16- وضعیت خدمات فرهنگی – ورزشی و مذهبی دهستان های بخش مرکزی شهرستان رشت
3-3-5-7- اداری و سیاسی :
خدمات اداری و سیاسی در بخش مرکزی شامل 69 شورای اسلامی روستا ، 52 دهیار ، 3 پاسگاه نیروی انتظامی ، 5 مرکز خدمات جهاد کشاورزی ، 7 مروج کشاورزی ، 3 شورای حل اختلاف و 12 شرکت تعاونی روستایی می باشد .

جدول 3-18- تعداد مراکز اداری و سیاسی به تفکبک دهستان در بخش مرکزی شهرستان رشت
بخش مرکزی شهرستان رشت
رشت
بخش مرکزي
دهستان پسيخان
دهستان پيربازار
دهستان حومه
دهستان لاکان
شوراي اسلامي روستا
تعداد
267
69
11
19
25
14

درصد
100
25.8
15.9
27.5
36.2
20.3
دهيار
تعداد
239
52
9
14
19
10

درصد
100
21.8
17.3
26.9
36.5
19.2
پاسگاه نيروي انتظامي
تعداد
7
3
0
1
1
1

درصد
100
42.9
0.0
33.3
33.3
33.3
مركز خدمات جهاد كشاورزي
تعداد
9
5
2
1
1
1

درصد
100
55.6
40.0
20.0
20.0
20.0
مروج كشاورزي
تعداد
24
7
2
2
2
1

درصد
100
29.2
28.6
28.6
28.6
14.3
شوراي حل اختلاف
تعداد
36
3
0
1
2
0

درصد
100
8.3
0.0
33.3
66.7
0.0
شركت تعاوني روستايي
تعداد
79
12
3
2
3
4

درصد
100
15.2
25.0
16.7
25.0
33.3
ماخذ : مرکز آمار ایران ، 1390

شکل 3-17 وضعیت خدمات اداری – سیاسی دهستان های بخش مرکزی شهرستان رشت

3-3-5-8- بازرگانی و خدمات :
خدمات بازرگانی و تجاری موجود در بخش مرکزی شامل یک پايگاه آتش‌نشاني ، 29 نمايندگي پخش نفت سفيد ، 22 نمايندگي پخش سيلندر گاز ، 9 فروشگاه تعاوني ، 68 بقالي ، 55 نانوايي ، 15 گوشت فروشي ، 66 قهوه‌خانه ، 4 بانک ، 21 تعميرگاه ماشين‌آلات كشاورزي ،17 تعميرگاه ماشين‌آلات غير كشاورزي ، 3 جايگاه سوخت می باشد که سهم هر دهستان در جدول زیر مشخص شده است .

جدول 3-19 : تعداد مراکز بازرگانی و خدمات به تفکبک دهستان در بخش مرکزی شهرستان رشت
بخش مرکزی شهرستان رشت
رشت
بخش مرکزي
دهستان پسيخان
دهستان پيربازار
دهستان حومه
دهستان لاکان
پايگاه آتش‌نشاني
تعداد
5
1
0
1
0
0

درصد
100
20.0
0.0
100.0
0.0
0.0
نمايندگي پخش نفت سفيد
تعداد
144
29
6
2
13
8

درصد
100
20.1
20.7
6.9
44.8
27.6
نمايندگي پخش سيلندر گاز
تعداد
84
22
4
1
11
6

درصد
100
26.2
18.2
4.5
50.0
27.3
فروشگاه تعاوني
تعداد
78
9
3
1
1
4

درصد
100
11.5
33.3
11.1
11.1
44.4
بقالي
تعداد
261
68
12
18
24
14

درصد
100
26.1
17.6
26.5
35.3
20.6
نانوايي
تعداد
221
55
8
13
20
14

درصد
100
24.9
14.5
23.6
36.4
25.5
گوشت فروشي
تعداد
58
15
2
4
7
2

درصد
100
25.9
13.3
26.7
46.7
13.3
قهوه‌خانه
تعداد
251
66
12
17
23
14

درصد
100
26.3
18.2
25.8
34.8
21.2
بانك
تعداد
27
4
1
2
0
1

درصد
100
14.8
25.0
50.0
0.0
25.0
تعميرگاه ماشين‌آلات كشاورزي
تعداد
83
21
4
6
8
3

درصد
100
25.3
19.0
28.6
38.1
14.3
تعميرگاه ماشين‌آلات غير كشاورزي
تعداد
77
17
3
5
5
4

درصد
100
22.1
17.6
29.4
29.4
23.5
جايگاه سوخت
تعداد
13
3
0
1
2
0

درصد
100
23.1
0.0
33.3
66.7
0.0
ماخذ : مرکز آمار ایران ، 1390

شکل 3-18- وضعیت بازرگانی و خدمات دهستان های بخش مرکزی شهرستان رشت

4-1- مشخصات فردی و عمومی پاسخگویان :
4-1-1-جنس :
از 387 پرسشنامه روستائیان ، با توجه به تعداد جمعیت در هشت روستای مورد مطالعه ، 8/38 درصد آن از دهستان پسیخان ، 4/20 درصد از دهستان حومه و 8/40 درصد از دهستان پیربازار بوده است . از مجموع پاسخ دهندگان 4/65 درصد مرد و 6/34 درصد زن بوده اند .

جدول 4-1- ترکیب پاسخگویان بر حسب جنس
شرح
فراواني
درصد فراواني
زن
134
6/34
مرد
253
4/65
كل
387
100
ماخذ : مطالعات میدانی ، 1392

شکل 4-1- درصد ترکیب پاسخگویان بر حسب جنس
4-1-2-سن :
با توجه به اطلاعات بدست آمده 1/3 درصد پاسخگویان کمتر از 20 سال ، 7/37 درصد پاسخگویان در گروه سنی 40- 20 سال ، 9/50 درصد پاسخگویان در گروه سنی 60-40 سال و 3/8 درصد پاسخگویان از گروه سنی 60 سال و بالاتر هستند .
جدول 4-2 ترکیب پاسخگویان بر حسب سن
سن پاسخگویان
فراوانی
درصد
کمتر از 20 سال
12
1/3
40 – 20 سال
146
7/37
60 – 40 سال
197
9/50
60 سال و بالاتر
32
3/8
كل
387
100
ماخذ : مطالعات میدانی ، 1392

شکل 4-2- درصد ترکیب پاسخگویان بر حسب سن

4-1-3-تعداد افراد خانوار :
با توجه به مطالعات میدانی از کل نمونه ها در مورد تعداد افراد خانوار 8/2 درصد افراد در خانوار 2 نفره ، 6/40 درصد افراد در خانوار 3 نفره ، 8/46 درصد افراد در خانوار 4 نفره ، 7 درصد افراد در خانوار 5 نفره و 8/2 درصد افراد در خانوار بیش از 5 نفر زندگی می کنند . همانطور که آمار نشان می دهد اغلب افراد در خانوار 4 نفره زندگی می کنند .

جدول 4-3- ترکیب پاسخگویان بر حسب بعد خانوار
تعداد افراد خانوار
فراوانی
درصد
2 نفر
11
8/2
3 نفر
157
6/40
4 نفر
181
8/46
5 نفر
27
7
بیش از 5 نفر
11
8/2
كل
387
100
ماخذ : مطالعات میدانی ، 1392

شکل 4-3- درصد ترکیب پاسخگویان بر حسب بعد خانوار

4-1-4-میزان تحصیلات:
سطح تحصیلات یکی از شاخصهای توسعه یا عدم توسعه ی هر منطقه است و هر جا که دارای تعداد افراد تحصیلکرده ی بیشتری باشد به تبع آن سطح آگاهی در آن منطقه افزوده شده و فرصت های مطلوب تری برای دست یابی به رشد وتوسعه فراهم می گردد. با توجه به اهمیت سواد در میزان آگاهی مردم که یک از فرضیات این پژوهش است این گزینه را مورد پرسش قرار داده ایم و دیده شده است در جامعه آماری مورد مطالعه 2/13 درصد بیسواد و 8/86 باسواد هستند که از این تعداد باسواد 7/58 درصد دارای مدرک دیپلم ، 2/20 درصد دارای مدرک کاردانی ، 7 درصد دارای مدرک کارشناسی و یک درصد دارای مدرک کارشناسی و بالاتر می باشد . که نشانگر افزایش سطح سواد در روستاهای گیلان به ویژه بخش مرکزی شهرستان رشت می باشد.
جدول 4-4- ترکیب پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات
میزان تحصیلات پاسخگو
فراوانی
درصد
بیسواد
51
2/13
دیپلم
227
7/58
کاردانی
78
2/20
کارشناسی
27
7
کارشناسی ارشد و بالاتر
4
1
كل
387
100
ماخذ : مطالعات میدانی ، 1392

شکل 4-4- درصد ترکیب پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات

4-1-5-وضعیت اشتغال:
اشتغال نیز به نوبه ی خود می تواند تأثیر به سزایی در روند توسعه داشته باشد. به این شکل که مردم وقتی در جامعه ای احساس امنیت ورضایت داشته باشند. راحت تر اقدام به مشارکت در امور مختلف خواهند نمود وثمره این اقدام ضمن ابعاد مختلفی که دارد باعث می شود زمینه برای ایجاد اشتغال و فرصت های جدید شغلی در جامعه بوجود آید که این خود منجر به توسعه و پیشرفت جامعه در سطوح مختلف می‎شود
درمحدوده مورد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد a، this، In، Beckett’s Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع طرح هادی، ایجاد اشتغال، نیروی انسانی، حیات اجتماعی