دانلود پایان نامه با موضوع شبیه سازی

دانلود پایان نامه ارشد

بود و در غير اينصورت مدل معكوس غير شرطي ميگردد.

2- دقت كاليبراسيون براي بكارگيري نتايج مدل

محققان براي نشان دادن دقت كاليبراسيون مدلها از پارامترهاي مختلفي استفاده ميكنند. برخي از اين پارامترها عبارتند از:
* متوسط خـــطا(ME): میانگین تفاوت بین بارآبی محاسباتی و بارآبی شبیهسازی شده می باشد
* متوسط خطاي مطلق(MAE): میانگین قدرمطلق تفاوت بین بارآبی محاسباتی و بارآبی شبیه سازی شده می باشد.
* ريشه متوسط مجذور خطا(RMSE): متوسط تفاوت مربعشده بین بار آبی محاسباتی و بار آبی شبیهسازی شده میباشد.
* توزيع مكاني باقيماندهها(اختلاف مقادير محاسباتي و مشاهداتي): براي مشخص كردن نقاطي كه در آنها مدل به ميزان كم يا زياد اريب ميباشد، حائز اهميت است.
ارزيابي مناسب بودن كاليبراسيون مدل بايد بيشتر بر اساس ديد محقق نسبت به منطقه و مناسب بودن مدل مفهومي باشد. يك مدل ساخته شده بر اساس مدل مفهومي بسيار منطقي كه در طول كاليبراسيون كمتر تغيير كرده است بهتر از مدلي ميباشد كه با پارامترهاي غير منطقي برازش خوبي در آن ايجاد شده باشد.(Reilly, Harbaugh, 2004)

3-4-7 – آناليز حساسيت

مدل كاليبره شده تحت تاثير عدم قطعيتهايي قرار ميگيرد كه ناشي از عدم توانايي ما در تعريف توزيع مكاني و زماني پارامترها و نیز تعريف شرايط مرزي و استرسهاي وارده به مدل در محدوده مورد نظر ميباشد. آناليز حساسيت براي مشخص كردن اثر اين عدم قطعيتها بر مدل كاليبره شده صورت ميگيرد.
آناليز حساسيت در مراحل مختلف بايد انجام شود. ابتدا در اثناي واسنجي بعد از چند مرحله اجرا با تغيير عوامل ورودي به طور جداگانه در كل يا در بخشهاي خاصي از آبخوان حساسيت مدل نسبت به آن عامل مشخص مي‌شود. در اثناي اجراهاي مكرر براي واسنجي سعي مي‌شود تغييرات از وروديهايي شروع شود كه هم حساسيت بيشتري دارند و هم قطعيت كمتري دارند و اين مسئله درهمه آبخوانها ترتيب خاصي ندارد (ممكن است در آبخواني K قطعيت كمتري داشته باشد و در آبخواني نفوذ و …).
در این مرحله در کل سعي مي‌شود از تغيير عواملي كه حساسيت كمتري دارند خودداري شود چرا كه اگر براي واسنجي از اين عوامل استفاده شود بايد در آنها تغييرات بزرگتري ايجاد كرد و اين كار ممكن است مسئله را از حالت واقعي خارج كند( مثلاً اگر مدل به ضخامت حساس نباشد براي ايجاد تغيير اندكي در جواب بايد مقدار زيادي ضخامت را كم يا زياد كرد و اين تغيير ممكن است كه شكل آبخوان را به كلي عوض كند).
معمولاً علاوه بر تحليل حساسيت‌هاي در اثناي واسنجي، در پايان پيش بيني نيز تحليل حساسيت انجام شده و نتايج ارائه مي‌گردد تا در مطالعات صحرايي بعدي عوامل حساس با دقت بيشتري اندازه گيري شوند.
3-4-8 -صحت سنجي

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع هیدرولیک، مدل مفهومی، مدل ریاضی Next Entries تحقیق درمورد زنجیره تامین، مجموعه های فازی، بهینه سازی چند هدفه