دانلود پایان نامه با موضوع سیستم اطلاعاتی، آنسیترال، قانون نمونه، تجارت الکترونیک

دانلود پایان نامه ارشد

اثر باشد.
شاید بتوان قواعد مذکور را چنین توجه کرد که در این حالت قصد مخاطب از تعیین سیستم خاص، نفی اعتبار ارسال و دریافت پیام به سایر سیستم ها نبوده است. تفسیر قانون یکنواخت معاملات الکترونیکی از ماده مذکور این نظر را تقویت می کند. در این تفسیر آمده است: «… برخی از مردم برای اهداف مختلف خود نشانی های پست الکترونیکی متعددی دارند، دریافت کننده می تواند آدرس خاصی را در یک معامله معین کند، اگر آدرس خاصی را به عنوان آدرس انحصاری معین کرده باشد و اخطاری را برای او به آدرس دیگرش بفرستد، این امر دریافت تلقی نمی شود. این که آگاهی واقعی شخص از اخطار منشا اثر بوده و یا نباشد توسط دیگر قواعد حقوقی معلوم می شود…»

در تعیین ضابطه دریافت، ماده 27 قانون تجارت الکترونیکی ایران مقرر می دارد:
«الف- اگر سیستم اطلاعاتی مخاطب برای دریافت داده پیام معین شده باشد دریافت زمانی محقق می شود که:
1- (داده پیام) به سیستم اطلاعاتی معین شده وارد شود ؛
2- چنانچه (داده پیام) به سیستم اطلاعاتی مخاطب غیر از سیستمی که منحصراً برای این کار معین شده، داده پیام بازیافت شود.
ب- اگر مخاطب یک سیستم اطلاعاتی برای دریافت معین نکرده باشد؛ دریافت زمانی محقق می شود که (داده پیام) وارد سیستم اطلاعاتی مخاطب شود.»
و ماده 28 اضافه می نماید:
«مفاد ماده 27 این قانون بدون توجه به محل استقرار سیستم اطلاعاتی جاری است»
در وضع ماده 27 از قانون نمونه آنسیترال تقلید شده، با این تفاوت که امکان تراضی خلاف توسط طرفین قرارداد که در ماده 15 آنسیترال آمده حذف شده و کلمه «منحصراً» در بند 1 قسمت (الف) به آن اضافه شده است. این تغییر و انحراف از متن قانون نمونه بجاست؛ زیرا، اولاً حسب قواعد عمومی در کشور ما نیز طرفین می توانند در خصوص زمان دریافت توافق نمایند و ثانیاً اضافه کردن قید منحصراً مفهومی نادرست به قانون می دهد. زیرا، همانطور که گفتیم بر طبق قواعد کلی تعیین سیستم و آدرس انحصاری برای دریافت پیام به معنای بی اعتبار بودن دریافت پیام از طریق دیگر سیستم ها است. هرچند با حذف کلمه «منحصراً» باز هم مفهوم ارائه شده دقیق نیست. ولی این محمل را دارد که قصد مخاطب از تعیین سیستم، تعیین انحصاری آن نبوده است.
در خصوص بند (ب) و عدم تعیین سیستم توسط مخاطب باید گفت، ضابط «وروود پیام به سیستم مخاطب» که در قانون نمونه آنسیترال نیز آمده است چندان دقیق و رضایت بخش نیست، زیرا چه بسا سیستم مذکور سیستمی نباشد که مخاطب به طور معمول آن را بررسی می کند در محیط غیر الکترونیکی نیز هر چند در نحقق معنی «دریافت»، دریافت عینی یک مرسوله لازم نیست. اما قرار گرفتن آن در حوزه آگاهی شخص یا جایی که عادتاً می توان از وصول مرسوله آگاه شد ضرورت دارد.
همانطور که اگر کسی نامه یا بسته ای را به داخل یک باغ یا خانه ویلایی بیاندازد، به طوری که مالک معمول از آن محل یا آن قسمت دیدن نکند، نمی توان این واقعه را «دریافت» تلقی کرد، هرچند ملک مذکور تحت کنترل کلی مالک گذاشته شود، ورود نامه به صندوق به معنای «دریافت» آن است. بنابراین در محیط الکترونیکی نیز منطقی است که در حالت عدم تعیین سیستم توسط مخاطب، «مورد استفاده» قرارگرفتن سیستم توسط مخاطب برای مقاصدی مانند، دریافت اطلاعاتی از آن نوع» شرط تحقق «دریافت» باشد. به ویژه که به دلیل سهولت در اختیار داشتن سیستم های الکترونیکی متعدد افراد می توانند هر سیستم را به مقصودی معین مثل ارتباطات تجاری، دوستانه و … اختصاص دهند.
ج) مکان ارسال و دریافت
علم حقوق با تعریف مفاهیمی چون «ارسال» و «وصول» یا «عقد» یک رخداد حقوقی را تعریف می کند که مانند هر رخداد دیگر دو بعد زمانی و مکانی دارد. به حکم منطق، رخداد مورد نظر در زمان و مکانی به وقوع می پیوندد که عنصر یا عناصر آن مفهوم ، مطابق تعریفی که قانون از آن به عمل آورده است، محقق یا جمع شوند. مثلاً اگر ارسال عبارت از «خروج پیام از کنترل ارسال کنده» باشد. ارسال در زمان و مکانی رخ می دهد که پیام از کنترل ارسال کننده خارج می شود. یعنی همان زمان و مکانی رخ می دهد که پیام از کنترل ارسال کننده خارج می شود. یعنی همان زمان و مکانی که ارسال کننده سیستم خود را مورد استفاده قرارداده است و اگر ارسال «ورود پیام به سیستم خارج از کنترل ارسال کننده» باشد، زمان و مکان ارسال پیام تابعی از زمان و مکان ورود پیام به سیستم مقصد یا اولین سیستم میانی خواهد بود که به احتمال قوی زمان و به ویژه مکانی غیر از زمان و مکانی است که ارسال کننده از سیستم خود استفاده نموده است.
وقتی قوانین به تعریف یک پدیده اکتفا می کنند، زمان و مکان وقوع پدیده مذکور به طور طبیعی از عناصر آن تعریف تبعیت می کنند اگر نتیجه حاصل با مطلوب قانون گذار منطبق نباشد مثلاً قانونگذار نخواهد که زمان یا مکان ارسال «زمان یا مکان ورود پیام به سیستم مخاطب یا سیستم واسط باشد.» دو راه پیش رو دارد: یا باید در تعاریف خود تجدید نظر کرده و بگذارد که پدیده مورد نظر تبعیت طبیعی از عنصر زمان و مکان داشته باشند، مثلاً تعریف ارسال را به «خروج پیام از سیستم ارسال کننده» تغییر بدهد و یا صراحتاً رابطه میان عنصر زمان یا مکان را با پدیده تعریف شده قطع کند.93 همانطور که برخی از قوانین تجارت الکترونیکی در قضیه مکان ارسال و دریافت پیامهای الکترونیکی چنین کرده اند.
ماده 15 قانون نمونه تجارت الکترونیکی آنسیترال در تعیین مکان ارسال پیام مقرر می دارد: «چنانچه میان ارسال کننده پیام و مخاطب خلاف این تراضی نشده باشد فرض می شود که ارسال پیام در محل تجارت94 ارسال کننده و دریافت پیام در محل تجارت مخاطب صورت گرفته است. از نظر اهداف این پاراگراف:
1- اگر ارسال کننده و مخاطب بیش از یک محل تجاری داشته باشند، محل تجارت جایی است که نزدیکترین ارتباط را با معاملات شاخص95 دارد یا در جایی که معاملات شاخص وجود ندارد، محل اصلی تجارت
2- اگر ارسال کننده یا مخاطب محل تجارت نداشته باشد اقامتگاه عادی آنها ملاک است»96
در قانون مذکور مکان ارسال و دریافت پیام از محل فیزیکی سیستمهای الکترونیکی که فعل ارسال و دریافت در آن رخ می دهد تبعیت نکرده و ضابطه «محل تجارت یا اقامتگاه» ارسال کننده و دریافت کننده پیام جانیشین آن شده است. این امر بی حکمت نیست، سیستمهای الکترونیکی که از آنها به منظور ارسال و دریافت پیام استفاده می شود اشیایی منقولند که به سادگی جابه جا می شوند و تعیین محل ارسال و دریافت پیام را دشوار می کنند. در بسیاری از موارد آدرس سیستم ارسال کننده نامعین و یا گمراه کننده است، علاوه بر این اشخاص می توانند از هر نقطه ای به ارسال پیام مبادرت کرده و یا پیامهای خود را در هر مکانی دریافت نمایند ولی این در حالی است که به طور معمول، مکان ارسال و دریافت پیام مشخص کننده مکان وقوع عقد است که آثار مهمی بر آن مترتب می شود. لذا منطقی نیست که تعیین محل وقوع عقد وابسته به عامل بی ثبات و متغیر محل استقرار فیزیکی سیستمها باشد.
در قانون تجارت الکترونیک ایران ماده 29 به تعریف محل ارسال و دریافت پیام اختصاص یافته است، این ماده مقرر می دارد:
«اگر محل استقرار سیستم اطلاعاتی با محل استقرار دریافت داده پیام مختلف باشد مطابق قاعده زیر عمل می شود:
الف) محل تجاری یا کاری اصل ساز محل ارسال «داده پیام» است و محل تجاری یا کاری مخاطب محل دریافت داده پیام است، مگر آنکه خلاف آن توافق شده باشد؛
ب) اگر اصل ساز بیش از یک محل تجاری یا کاری داشته باشد نزدیکترین محل به اصل معامله، محل تجاری یا کاری خواهد بود. در غیر این صورت محل اصلی شرکت محل تجاری یا کاری است؛
ج) اگر اصل ساز یا مخاطب فاقد محل تجاری یا کاری باشند، اقامتگاه قانونی آنان ملاک خواهد بود.»
در مورد ماده مذکور ذکر چند نکته ضروری است:
1- مفهوم عبارت بکار رفته در صدر ماده «اگر محل استقرار سیستم اطلاعاتی با محل استقرار دریافت داده پیام مختلف باشد.» مشخص نیست؛ شاید منظور از «محل استقرار سیستم اطلاعاتی» محل استقرار سیستم مورد استفاده کاربر و منظور از محل استقرار دریافت داده پیام محل فیزیکی سرویس دهنده های خدمات رایانه ای باشد که پیام برای نخستین بار در سیستم های آنها دریافت می شود. اگر هم چنین باشد، فلسفه ماده قانون نامعلوم خواهد بود. در قانون نمونه آنسیترال، فلسفه تفکیک مکان ارسال و دریافت از موقعیت فیزیکی آنها، پرهیز از ویژگی تصادفی بودن و عدم ثبات و احتمال جابجایی سیستم هاست. اما بعد جغرافیایی میان سیستم سرویس گیرنده و سرویس دهنده، آن هم فقط در خصوص دریافت پیام، چگونه می تواند قواعد مندرج در این ماده را توجیه کند. علاوه بر آنکه محل استقرار سیستم ارسال کننده با محل استقرار سیستم دریافت کننده اصولاً متفاوت است و لذا فرض خارج از شرط صدر ماده مصداق عملی ندارد.
2- واژه «محل تجاری یا کاری» در بند (الف) ماده مذکور ظاهراً ترجمه عبارت place of business در قانون نمونه آنسیترال است در حقوق ایران تعریف نشده است. اگر قانون گزار لازم می بیند که این عبارت را جانشین واژه آشنای اقامتگاه کند ناگزیر از تعریف آن است همانطور که در اسناد آنسیترال این عبارت به معنای مقر عملیاتی تعریف شده که شخص در آنجا با عوامل انسانی کالا یا خدمات به فعالیت می پردازد. در دستور عمل تجارت الکترونیکی پارلمان اروپا نیز محل تجاری عبارت از جایی است که شخص فعالیت اقتصادی خود را از طریق یک موسسه ثابت برای یک دوره نامعین دنبال می کند.
3- در بند سوم ضابطه «نزدیک ترین محل به اصل معامله»، به عنوان ضابطه منتخب در شرایطی که یک شخص دارای چند محل تجاری است، برگزیده شده است. اما:
الف- معلوم نیست که چرا این فرض تنها به حالتی اختصاص یافته که اصل ساز بیش از یک محل تجاری دارد زیرا احتمال دارد که مخاطب او نیز چند محل تجاری داشته باشد.
ب- منظور از اصل معامله چیست؟ ضابطه «نزدیک ترین محل به اصل معامله» که نزدیکی فیزیکی را القا می کند مفهوم ناآشنایی است که در حقوق ما و دیگر کشورها سابقه ندارد. به نظر می رسد که این عبارت ترجمه غیر دقیق عبارت «The Closest Relationship to the Underlay ing transactions» باشد که به معنای «نزدیک ترین ارتباط با معاملات شاخص» است.
ج- معلوم نیست که مرجع عبارت «در غیر این صورت محل اصلی شرکت محل تجاری یا کاری است» چه می باشد. حم مواردی که مرجع تجاری واحد یا متعدد است در پیش ذکر شده است. بنابراین عبارت مذکور نمی تواند به جمله اصلی بند (ب) برگشته و ناظر به وحدت محل تجاری باشد. ظاهراً مرجع عبارت مذکور عبارت «اصل معامله» باید باشد. شاید که این نحوه از بیان نیز ناشی از ترجمه ناقص قانون آنسیترال باشد، قانون نمونه آنسیترال پس از اعلام ضابطه «نزدیکترین ارتباط با معاملات شاخص» متذکر می شود که « اگر معاملات شاخص وجود نداشته باشد، در میان محل های تجاری متعدد، محل اصلی تجارت ملاک است.» از آنجا که قانونگذار ما عبارت «نزدیکترین ارتباط با معاملات شاخص» قانون آنسیترال را به عبارت «نزدیکترین محل به اصل معامله» تبدیل کرده، از تغییر عبارت (اگر معاملات شاخص نیز وجود نداشته باشد ..) نیز ناگزیر بوده است. اما از آنجا که نمی توانسته بگوید « اگر اصل معامله وجود نداشته باشد در میان محل های تحاری متعدد محل اصلی ملاک است.» جمله اول را حذف کرده و عبارت «در غیر این صورت» را جانشین آن کرده است. باز هم معلوم نیست که چرا به جای ذکر عبارت «محل اصلی شرکت» ذکر شده که تنها ناظر بر شخص حقوقی است.
4- در صدر ماده 29 قواعد مندرج در این ماده ناظر و مشروط به حالتی شده که محل استقرار سیستم اطلاعاتی با محل استقرار دریافت داده یکسان نباشد، در اینجا باید پرسید که اگر این دو محل واحد باشند، حکم محل ارسال و دریافت چه خواهد بود؟ به نظر میرسد که به اعتبار سکوت قانون محل استقرار سیستم های ارسال کننده و دریافت کننده پیام محل ارسال و دریافت تلقی خواهند شد، زیرا در حقوق ایران قاعده ویژه دیگری که ناظر بر این حالت باشد وجود ندارد، اما این پاسخ در

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع قرارداد الکترونیکی، تجارت الکترونیک، تجارت الکترونیکی، قواعد عمومی Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع قواعد عمومی، رویه قضایی، قرارداد الکترونیکی، قانون مدنی