دانلود پایان نامه با موضوع سود حسابداری، حقوق صاحبان سهام، صاحبان سهام

دانلود پایان نامه ارشد

مختلف به عنوان تکنیکهای سنجش به یک روش کارا به منظور ارزیابی عملکرد مالی شرکتها دست یافت؟
در این بخش به اجزا و رویکردهای مورد استفاده در مدل پیشنهادی این پژوهش اشاره میکنیم و به صورت تئوریک به بحث پیرامون آن میپردازیم.

2-2-7- تصمیم گیری چند شاخصه (MADM)

در دنیای پیشرفته امروز مسأله تصمیمگیري به عنوان چالشی در دهه هاي اخیر مطرح شده است. تصميم گيري چند معياره يكي از رويكردهايي است كه ميتواند در حل مسائل پيچيده، در حوزههاي مختلف فعاليت انسان، از علوم مهندسي گرفته تا علوم اجتماعي، اقتصاد و مديريت، مورد استفاده قرارگيرد. MCDM روشی برای حل مسائل تصمیمگیری، شامل اهداف چندگانه است. بیشتر مسایل MCDM ارزشهای برتر راهحلهای جایگزین را با استفاده از مقیاسهای مجاز اندازه گیری میکنند (چائو36 و همکاران، 1999: 537).
امروزه روشهای متفاوتی برای تصمیم گیری چند شاخصهای پیشنهاد شده است. روشهاي تصمیمگیري چند معیاره، تکنیک الویت بندي با تشابه به راهحل ایدهآل و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، رویکردهاي تصمیمگیري منطقی بوده، بطور گسترده مورد استفاده قرار گرفتهاند و با توجه به اینکه نقاط ضعف هر یک با نقاط قوت دیگري جبران میشود، ترکیب آنها میتواند نتایج بهینهای را ارائه دهد (دانش شکیب و فضلی، 1388: 124). روش تصميمگيري سلسله مراتبي به دليل امكانات و ويژگيهاي متعدد، يكي از پركاربردترين روشهاي حل مسائل تصميمگيري چند شاخصه (MADM) است.
برخی از اين ويژگي ها عبارت است از:
تجزيه مسائل بزرگ و پيچيده به سطوح و عناصر مختلف
عدم نياز به تهيه و تشكيل ماتريس تصميمگيري) اندازهگيري شاخصها).
مدل كردن توأمان معيارهاي كيفي و كمي
به كارگيري احساسات و افكار تصميم گيرنده

2-2-8- شاخصهای ارزیابی عملکرد

2-2-8-1- معیارهای سنتی حسابداری

در این پژوهش از چهار معیار سنتی حسابداری برای ارزیابی عملکرد شرکتهای مورد مطالعه استفاده میکنیم.

2-2-8-1- 1- بازده داراييها (ROA)

بازده دارايي به عنوان نسبت سود خالص برای سهامداران عادی به مجموع داراييهای اندازهگيری شده، تعريف ميگردد. اين نسبت يكي از نسبتهاي سودآوري است كه هدف كلي آن اندازهگيري ميزان موفقیت يا ناتواني موسسه در استفاده از منابع مالي شركت ميباشد. هدف خاص محاسبه بازده دارايي اندازهگيري سودآوري كلي دارايي است (سعیدی و قزل سفلو: 97). ROA کارایی عملیاتی در بوجود آوردن سود از طریق دارایی را نشان میدهد. بازده مجموع داراییها برابر است با تقسیم سود بعد از مالیات بر متوسط مجموع داراییها. این نسبت معیار بهتری برای سنجش سودآوری در مقایسه با دو نسبت حاشیه سود فروش و حاشیه خاص عملیاتی است. زیرا آن کارایی مدیریت در استفاده از داراییهای شرکت به منظور ایجاد سود ویژه را نشان میدهد (متوسط مجموع ارزش دفتری داراییها / سود بعد از مالیات = بازده مجموع داراییها). بعضی از تحلیلگران اعتقاد دارند که در صورت کسر این نسبت باید از سود ویژه قبل از بهره استفاده نمود. زیرا هزینه بهره در حقیقت بهای تمام شده تهیه داراییهای جدید است و از این رو نباید این مبلغ در تعیین بازده داراییها کسر شود. اگر از این منطق پیروی کنیم بازده مجموع داراییها به صورت زیر است:
مجموع متوسط داراییها = NOPAT / مجموع متوسط داراییهاROA = EBIT (1-t) /
EBIT سود قبل از بهره و مالیات است که از حساب سود و زیان بدست میآید.

بعضی کتابها پیشنهاد به محاسبه بازده سرمایهگذاری یا بازده کل داراییها با استفاده از میانگین سرمایهگذاریها، به کمک مانده اول دوره و پایان سال میکنند. به این دلیل که سود گزارش شده، در طول کل دوازده ماه ایجاد شده است و اشتباه خواهد بود که فرض کنیم از همان مبلغ داراییهای گزارش شده در پایان دوره استفاده شده است. در صورتی که میدانیم تولید و فروش شرکت در طول سال میباشد میانگین بازده داراییها به شرح زیر محاسبه شده میشود:
ROAav = EATt / [TAt + TAt-1] / 2

اگرچه محاسبه با استفاده از میانگین سرمایهگذاری در مخرج کسر صحیحتر و منطقیتر است، اما همیشه اینگونه نیست، چون سرمایهگذاری اندازه گیری شده به وسیله کل داراییها معمولاً از یک سال به سال دیگر تغییر زیادی نمیکند. به علاوه میانگینگیری با استفاده از مبالغ آغاز و پایان دوره، تغییراتی را که ممکن است در طول دوره ایجاد شود را نادیده میگیرد. به این دلیل که میانگین سرمایهگذاری تعداد مشاهدات را کاهش میدهد (گاهی اوقات تنها یک مورد، اگر تنها اطلاعات ترازنامهای دو سال در گزارش یکسال ارائه گردد). بررسی سریعی از یک نمونه کوچک از گزارشات سالانه، جایی که نرخها ارائه شدهاند، آشکار میکند که بعضی از شرکتها از میانگین سرمایهگذاری استفاده میکنند و بعضی دیگر این کار را نمیکنند.

2-2-8-1-2- بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)

بازده حقوق صاحبان سهام از طريق سود خالص متعلق به سهامداران عادی به حقوق صاحبان سهام محاسبه ميشود (یحیی زادهفر و همکاران: 110). اين نسبت اندازهگيري ميكند كه به ازاي هر واحد حقوق صاحبان سهام چه مقدار سود در طي يك سال حاصل شده است. در واقع بازده حقوق صاحبان سهام نشاندهنده یک نسبت سودآوری برای شرکت است.
اگر مدیر براساس ROE ارزیابی شود ممکن است که بدهی بیش از حد بهینه بکار ببرد و موجب کاهش ارزش شرکت گردد. این مطلب در فرمول زیر به صورت ساختار سرمایه مشخص است.
ROE = ROIC + D/E [ROIC – i(1-t)]
که در آن، D بدهی، E حقوق صاحبان سهام، ROIC نرخ بازده سرمایه سرمایهگذاری شده، i نرخ بهره و t نرخ مالیات است (داوریفر، 1383: 14).
ROE = حقوق صاحبان سهام / سود خالص متعلق به سهامدارانعادی

2-2-8-1-3- نسبت P/E

عبارت است از نسبت قیمت به درآمد هر سهم که نشاندهنده مدت زمانی است که برای بازگشت اصل سرمایهگذاری از محل عایدات آتی سهم نیاز است.
از لحاظ نظری افزایش P/E یعنی کاهش نرخ بازده مورد انتظار سرمایهگذاران. به عبارتی سرمایهگذاران ریسک کمتری برای سهام شرکت در نظر گرفته و آینده سهم را شفافتر ارزیابی میکنند. سرمایهگذاران اغلب این نسبت را به عنوان ابزار نمایش ارزش یک شرکت میدانند و رایجترین نسبتی است که در بازار سرمایه برای تحلیلگران، مدیران پرتفوی، سرمایهگذاران، مشاوران و… اهمیت دارد. علت محبوبيت اين نسبت توان نمايش رابطه ارزش بازار و درآمد هر سهم با يك عدد رياضي است. هدف اين نسبت بيان رابطه قيمتي كه يك سرمايهگذار براي سهم ميپردازد و چشم انداز آينده شركت و درآمد پيشبينی شده آن است. نسبت قيمت به درآمد در تعيين دوره برگشت اصل سرمايهگذاري از محل سودهاي آتي يك سهم به ما كمك میكند (ایزدی نیا وهمکاران، 1386).
در برخی از شرکتها که سودآوری با ثباتی دارند P/E بالاست و برخی از شرکتها که سودآوری آنها متغیر است p/Eپایینی دارند. این نسبت تابعی از درجهی ریسک ونرخ بازدهی خدمتهای سرمایهگذاری آنی شرکت میباشد. شرکتهایی که سهامشان باضریب p/Eبالایی به فروش میرسد، شرکتهایی با رشد سریع هستند، اما رشد سریع ضمانتی برای نسبت p/E بالا نیست.
P/E =سود هر سهم/ قیمت بازار هر سهم

2-2-8-1-4- سود هر سهم

يكي ديگر از عوامل مهم برتري سهم، ميزان سودآوري آن است. با توجه به اينكه تعداد سهام منتشر شده از سوي شركت ها متفاوت است، ميزان سودآوري هر سهم را با نسبت سود هر سهم ميسنجند. با محاسبه این رقم سودی که یک شرکت در یک دوره مشخص به ازای یک سهم عادی به دست آورده است، مشخص میشود (یحیی زادهفر و همکاران: 110).
درحقیقت اطلاعات مربوط به پیش بینی سود سهام، تشکیل دهنده انتظارات بازار است. بررسیها نشان میدهد که از دیدگاه بازار دستیابی به سود پیش بینی شده نشانهای از سودآوری منظم و پایداری سود در آینده است. سهامداران از پیش بینی سود سهام به عنوان یک منبع شناخته شدهای استفاده می کنند و از این طریق انتظاراتشان را درمورد سودهای آینده شرکت نشان می دهند. پیشبینی سود هر سهم از ارکان با اهمیت سرمایهگذاری محسوب میشود و در بیشتر موارد جز اساسی روشهای انتخاب سهام است (ایزدی نیا و علینقیان،1389).

EPS= (تعداد سهام عادی منتشر شده / سهم سهام ممتاز – سود پس از کسرمالیات)
معیارهای مالی فوق از دیدگاه حداکثر کردن سود به اهداف شرکت نگاه میکنند. بنابراین نقاط ضعف و قوت سود حسابداری برای این معیارهای مالی نیز صادق است.

الف) نقاط قوت سود حسابداری
نخستین دیدگاه در تأیید سود حسابداری این است که سود مزبور توانسته است در طی زمان همواره سربلند بماند. کوهلر37 در تأیید چنین دیدگاهی میگوید: موجودیت کنونی حسابداری نه به سبب علاقه یا خواست حسابداران، بلکه به دلیل اعمال نفوذ تجار، کسبه یا سوداگران است.
دیدگاه دوم: از آنجا که سود حسابداری مبتنی بر معاملههای واقعی و حقیقی است، این سود به صورت عینی محاسبه و گزارش میشود و از اینرو اصولا قابل تأیید میباشد. اعتقاد طرفداران استفاده از سود حسابداری مبتنی بر اینکه حسابداری باید واقعیتها را (نه ارزشها) را گزارش نماید باعث میشود که عینیت این سود مورد تأیید قرار بگیرد.
دیدگاه سوم: سود حسابداری از طریق تکیه بر اصل تحقق درآمد برای شناسایی (ثبت) درآمد به شاخص محافظهکاری پایبند باقی میماند. به بیان دیگر در محاسبه گزارش سود (از طریق نادیده انگاشتن تغییر در ارزش و تنها شناسایی سودهای غیرعملیاتی تحقق یافته) دوراندیشی بصورت معقول، متجلی میشود.
دیدگاه چهارم: سود حسابداری برای اعمال کنترل سودمند است. بویژه در گزارشگری در مورد مباشرت (استفاده مدیریت از داراییهایی که در اختیار او قرار گرفته است) (پارسائیان، 1381 ص 528-524).
ب) نقاط ضعف سود حسابداری
یک دیدگاه این است که به سبب کاربرد اصل بهای تمام شده تاریخی و تحقق درآمد، سود حسابداری نمیتواند ارزش فروش تحقق نیافته داراییها را که در یک دوره زمانی مشخص نگهداری شدهاند شناسایی نماید. این ویژگی باعث میشود که نتوان اطلاعاتی سودمند را افشا کرد.
دلیل دوم این است که با توجه به روشهای مختلف پذیرفته شده برای محاسبه بهای تمام شده و روشهای مختلف برای تخصیص هزینهها تکیه بر سود حسابداری مبتنی بر اصل بهای تمام شده تاریخی کار مقایسه اقلام را بسیار مشکل میکند.
سوم اینکه تکیه بر سود حسابداری مبتنی بر اصل تحقق درآمد، اصل بهای تمام شده تاریخی و محافظه کاری باعث میشود که نتوان دادهها را درک کرد. زیرا دادهها گمراه کننده میشوند. نمونه قابل ذکر در این مورد بیفایده بودن نسبتهای مبتنی بر صورتهای مالی که با رعایت این اصول محاسبه میشوند میباشد (پارسائیان، 1381، ص 524-528).

2-2-8-2- معیارهای مبتنی برارزش

در این پژوهش از سه معیار مبتنی بر ارزش به شرح زیر استفاده خواهد شد:

2-2-8-2-1- ارزش افزوده اقتصادی EVA) )

EVA علامت تجاری ثبت شده توسط شرکت استرن استوارت است، اولین بار در دههی 1980 توسط استوارت مطرح شد و یکی از شاخصهای سود باقی مانده است. ارزش افزوده اقتصادی، سود پس از کسر همه هزینهها از جمله هزینه بدهی و هزینه سرمایه است. استوارت بیان میکند اگر سودآوری عملیاتی را بتوان بدون سرمایه اضافی افزایش داد یا در پروژهای که سود کل بیشتری نسبت به کل هزینه سرمایه دارد، سرمایهگذاری کرد EVAافزایش مییابد. در صورتی که مدیریت وجوه را در پروژههایی که سود کمتری نسبت به هزینه سرمایه دارند تلف کند یا از پروژههایی که سود بیشتری نسبت به هزینه سرمایه دارند غافل شود، EVA کاهش مییابد. شرکتهایی که EVA آنها مثبت است سهام آنها در بازار به صرف به فروش میرسد، بنابراین برای سهامداران خلق ارزش میکند. اما شرکتهایی که دارای ارزش افزودهی اقتصادی منفی هستند، سهام آنها در بازار به کسر به فروش میرسد این شرکتها نه تنها برای سهامداران خود خلق ارزش نکردهاند بلکه منابع را نیز به هدر دادهاند (استوارت،1991). ارزش افزودهی اقتصادی سبب میشود که سود حسابداری به سود اقتصادی نزدیک شود و اندازهگیری

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع ارزیابی عملکرد، ارزش شرکت، ارزش بازار Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع ارزش افزوده، ارزش افزوده بازار، هزینه سرمایه