دانلود پایان نامه با موضوع سنجش عملکرد، اندازه گیری عملکرد، ارزیابی عملکرد، عملکرد سازمان

دانلود پایان نامه ارشد

جمله رضایت مشتری ،حفظ مشتری،پذیرش اجتماعی وتصویر بنگاه را نیز در نظر گرفت . در سال 1993 نیز کوهلی و جاورسکی67 تعهد سازمانی کارکنان و روح یگانگی را به عنوان عملکرد های غیر اقتصادی در نظر گرفتند.
پژوهشگران مختلفی بر توضیح عملکرد شرکت و شناسایی منابع وتفاوت های عملکرد درون شرکتی تمرکز کرده اند و نظرات متفاوتی در این باره وجود دارد(مکگاهن و پورتر68،1997)
به طور کلی عملکرد سازمانی معیاری برای اندازه گیری میزان دستیابی خوب و مؤثریک اقدام بر اهداف تعیین شده ،تعریف می شود که می تواند به وسیله کارایی و اثر بخشی سازمان در دستیابی به اهداف برآورد شود.(استونر69،1986)
عملکرد در لغت یعنی حالت یا کیفیت کارکرد،بنابراین عملکرد سازمانی یک سازه کلی است که بر چگونگی انجام عملیات سازمانی اشاره دارد. معروفترین تعریف عملکرد توسط نوبل70 و همکاران (2002)ارائه شده است:”فرآیند تبیین کیفیت اثربخشی و کارایی اقدامات گذشته”طبق این تعریف نیز، عملکرد به دو جز تقسیم می شود:
1.کارایی که توصیف کننده چگونگی استفاده سازمان از منابع در تولید خدمات یا محصولات است،یعنی رابطه بین ترکیب واقعی و مطلوب دروندادها برای تولید بروندادهای معین;
2.اثربخشی که توصیف کننده درجه نیل به اهداف سازمانی است(رهنورد،1387)
اما مولین71(2002) در تعریف خود از سنجش عملکرد بر چگونگی مدیریت و ارزش آفرینی به شرح زیر تاکید دارد:”ارزشیابی چگونگی مدیریت سازمان ها و ارزش آفرینی آنها برای مشتریان و دیگر ذینفعان”
همان طور که پرات72(2005) تاکید می کند ، تعریف مولین از غنای بیشتری برخوردار است.زیرا واژه “ارزشیابی” هم کیفیت و هم کمیت را پوشش می دهد .در ضمن همان طور که خود نیلی نیز (2005) اشاره می کند،ارزش آفرینی برای ذینفعان در موفقیت سازمانی نقش کلیدی دارد.بی شک ،مدیران نیاز دارند بدانند ذینفعان کلیدی سازمان،آنها را چگونه ادراک می کنندو تصریح این امر در تعریف عملکرد،سازمان را به سنجش ادراک ذینفعان ترغیب می کند(رهنورد،1387)
در واقع اشخاصی که درون یا بیرون سازمان هستند،می توانند تعاریف متفاوتی برای عملکرد ارائه دهند.تعاریف ارائه شده توسط فردی از درون سازمان،بر ایجاد نتایج از طریق اعمال انجام شده تمرکز دارد.در این حالت اگر افراد داخل سازمان ،دیدگاههای متفاوتی به عملکرد نداشته باشند،یک تعریف یکتا و مشترک از عملکرد ارائه خواهد شد که در عمل کاری بس دشوار است.در مقابل یک فرد خارج از سازمان به شاخص های عمومی بر مبنای تعاریف آماری محتمل و از قبل تعیین شده،نظیر آنچه در آنالیزهای مالی پیدا می شود،نظر دارد و کارهای واقعی سازمان در جعبه سیاه باقی خواهد ماند.در این صورت تعریف عملکرد توسط چنین فردی ،بر پیش بینی اعمال و نیز بر تخمین احتمال نتایج مشخص آینده تمرکز دارد.(پاتون73،2010)
2-4-1) سنجش عملکرد سازمانی
سنجش عملکرد سازمانی عنوانی است که بیشتر مورد بحث قرار می گیرد،اما کمتر تعریف می شود(نیلی و آدامز74،2001).
سیستم های سنجش عملکرد به عنوان ابزاری برای پایش و اعمال نظارت طراحی شده اند.سنجش عملکرد عبارتست از فرآیند حصول اطمینان از اینکه یک سازمان راهبردهایی را دنبال کند که به تحقق اهداف منجر شود(نانی اتال75،1990)سینک76(1991) سنجش عملکرد را یک وظیفه پیچیده،مشکل،چالش برانگیز و مهم می داند.سطح عملکرد یک سازمان تابعی است از کارایی و اثر بخشی عملیات سازمانی،بنابراین سنجش عملکرد عبارتست ازفرآیند تعیین کمیت کارایی و اثربخشی یک سازمان.
بی شک سنجش عملکرد یک هدف نیست،اما ابزاری است برای مدیریت اثربخش.نتایج سنجش عملکرد نشان می دهد که چه اتفاقی افتاده است،اما چرایی آن را نشان می دهد.به منظور استفاده مناسب از یافته های سنجش عملکرد،یک سازمان نیازمند انتقال از “سنجش” به “مدیریت” است.این مفهوم به عنوان مدیریت عملکرد، در تحقیقات مدیریت عملکرد سازمانی معروف است(آمراتونگا77،بالدری78،2002)
معیارهای اندازه گیری عملکرد را با توجه به مفاهیم حسابداری و مفاهیم اقتصادی می توان به دو دسته حسابداری و اقتصادی تقسیم کرد.در معیارهای حسابداری عملکرد شرکت با توجه به داده های حسابداری ارزیابی می شود در حالی که در معیارهای اقتصادی عملکرد شرکت با توجه به قدرت کسب سود دارایی های موجود و سرمایه گذاری بالقوه و با عنایت به نرخ بازده ونرخ هزینه سرمایه ارزیابی می گردد (صفدری،1391)
در بیانی دیگر عملکرد سازمان ها به دو روش اصلی می تواند اندازه گیری شود :الف-ذهنی ب-عینی
معیارهای عملکرد عینی از منابع اطلاعاتی بیرون شرکت و منابع ثانویه استفاده می نمایند و در بیشتر موارد کمّی می باشند(کرونین79 ،1992)
در مقابل معیارهای عملکرد ذهنی طبعا” کیفی بوده و از دیدگاه و نقطه نظرات شخص پاسخ دهنده استفاده می گردد.
اندازه گیری هم با منابع داخلی و هم با منابع خارجی سازمان صورت می گیرد .
بیشتر محققان تنها از معیار عملکرد ذهنی استفاده می کنند(مانسونو80 و همکاران،2003) زیرا به این توافق رسیده اند که :
1-دستیابی به معیارهای عملکرد عینی کاملا” غیر ممکن است .
2-معیارهای عملکرد ذهنی در اکثر تحقیقات صورت گرفته مورد استفاده قرار گرفته است .
3-معیارهای عملکرد ذهنی با معیارهای عملکرد عینی همبسته است.
با مروری بر تحقیقات صورت گرفته ،هریس81(2001)و جاورسکی و کوهلی 82(1993) توجه زیادی به معیارهای عملکرد عینی داشته اند و تحقیقات آنها نشان داده است که هیچ نوع تفاوت معناداری بین نتایج عملکرد عینی و ذهنی وجود ندارد و استفاده از هر کدام ازآن ها مورد تایید و حمایت قرار گرفته است.
معیار عملکرد چه ذهنی باشد و چه عینی ،محققان متفاوت، از معیارهای عملکردی متفاوتی استفاده نموده اند که شامل:عملکرد کلی نسبت به اهداف شرکت ،عملکرد کلی نسبت به رقبا ،رشد فروش،موفقیت محصول جدید،سودآوری بازگشت دارایی(ROA)، رشد سهم بازاروبازگشت سرمایه (ROI) می باشد . در اکثر تحقیقات صورت گرفته دو معیار عملکرد کلی در ارتباط با اهداف شرکت و رشد فروش استفاده شده است . عملکرد کلی نسبت به اهداف شرکت مفید است زیرا کمک می کند که عملکرد در ارتباط با اهداف و استراتژی های خاص شرکت سنجیده شود.بسیاری از اندازه گیری ها نسبت به رقبای اصلی سازمان صورت می گیرد چرا که بازار گرایی در مزیت رقابتی در نظر گرفته می شود(هانت و مورگان83،1995)و به این علت که رقیبان به عنوان مبنای مقایسه استفاده می شوند.
دیگر معیارهای اندازه گیری عملکرد مورد استفاده ی چند محقق(ماتسونو 84و همکاران،2000)،عملکرد کلی در ارتباط با رقبا و در صورتی که اندازه گیری عملکرد در مقایسه با استراتژی های شرکت بدون مقایسه با دیگر رقبا در صنعت باشد ، به شرکت ها این اجازه را می دهد تا عملکرد فروش خود را خوب گزارش دهند، حتی اگر تجربه فروش پایین در نتیجه ی عوامل بیرونی خارج از کنترل شرکت را داشته باشند.
رویکرت و واگر85 (1987)می گوید که عملکرد کسب و کار دارای ساختار چند بعدی است . چنانکه این مساله در مطالعات تجربی متعدد بازار گرایی تصدیق شده است.
این محققان ادعا می کنند که عملکرد دارای سه بعد اصلی است:
1)بهره وری:که اشاره به نسبت ورودی به خروجی دارد مانند: سودآوری.ROA
2)اثربخشی: میزان موفقیت یک شرکت نسبت به رقبای خود مانند: رشد فروش
3)سازگاری:میزان موفقیت شرکت در پاسخ به تغییرات محیط در طول زمان مانند:میزان نمایندگی فروش محصولات جدید
کاپن86 و همکاران(1990)به این نتیجه رسیدند که اغلب تحقیقات مربوط به عملکرد با مشکل عدم دسترسی آسان به اطلاعات مواجه هستند .در واقع عدم دسترسی به اطلاعات و فقدان اطلاعات اغلب تحلیل ها را انجام نشدنی می سازد . با توجه به بی میلی شرکت های خصوصی به فاش کردن اطلاعات محرمانه مالی ،بررسی و اندازه گیری عملکرد بسیار دشوار است.به هر حال باید در نظر داشت که سنجش عملکرد عبارت است از عمل اندازه گیری عملکرد در صورتی که مدیریت عملکرد با استفاده از برونداد سنجش عملکرد در پی مدیریت کردن آن است(رادنور87،مکگور88،2004)
2-4-2) تعریف ارزیابی عملکرد
ارزیابی عملکرد به فرآیند سنجش و اندازه گیری و مقایسه میزان و نحوه دستیابی به وضعیت مطلوب و مورد نظر اطلاق می شود. ارزیابی عملکرد ابزار ضروری برای پاسخگویی به سؤالاتی در مورد بهبود بهره وری در قالب عباراتی نظیر کارایی و اثربخشی و قابلیت پاسخگویی است.ارزیابی عملکرد فرآیندی است برای ارزیابی پیشرفت به سوی دستیابی به اهداف تعیین شده مشتمل بر اطلاعاتی در مورد کارایی تبدیل شدن محصولات و خدمات ارائه شده و میزان رضایتمندی مشتریان،دستاوردها و اثربخشی فعالیت ها در راستای اهداف مشخص آنها است.از آنجا که برای اندازه گیری عملکرد استفاده از شاخص ها یا معیارهای سنجش از اهمیت بسزایی برخوردار است،در هر سازمانی بنا بر نگرش مدیران آن برخی دارایی ها از اهمیت بیشتری برخوردارند. در این اواخر بسیاری از افراد کارکنان را مهمترین دارایی استراتژیک یک سازمان معرفی کرده اند. با این حال کارکنان توانا دست کم در هر سازمانی وجود دارند. اگر افراد توانمند در هر کجایی در دسترس باشند دیگر نمی توانند یک مزیت رقابتی به شمار آیند. از این رو امروزه برخی از صاحب نظران”شاخص های اندازه گیری خوب “را مهمترین دارایی استراتژیک سازمان می دانند.اندازه گیری بعنوان یکی از پایه ای ترین مبنای علوم مختلف در عرصه دستاوردهای بشری درآمده است.بی شک علم از زمانی آغاز می شود که اندازه گیری پا به میدان می گذارد.شاید بتوان یکی از مؤلفه هی اصلی پیشرفته بودن جوامع را همین جنبش اندازه گیری دانست.در این میان اندازه گیری عملکرد،خود به عنوان یک موضوع عمومی، عملکردهای مختلف موجود در صحنه کسب و کار را شامل می شود.عملکردهایی که هم مربوط به سازمان و هم مربوط به واحدهای فرآیندها،افراد،مشتریان و یا پیمانکاران آن است(ایران زاده،1388)
2-4-2-1) مراحل نظام ارزیابی عملکرد
مراحل و فرآیندهای یک نظام ارزیابی عملکرد عبارتند از:(اسلام،1388)
تعیین نتایج مورد انتظار(اهداف،برنامه ها و باید ها)
تعریف و طراحی شاخص ها
تعیین استانداردها یا الگوی مطلوب و مبنا و سطح مقایسه
تعیین نظام و روش جمع آوری اطلاعات
اندازه گیری عملکرد
ارزیابی و تحلیل اطلاعات شاخص ها
ارائه پیشنهادات
2-4-2-2) طبقه بندی سنجه های اندازه گیری عملکرد
با بررسی متون می توان دریافت که شاخص ها و سنجه های ارزیابی عملکرد می تواند دارای سرفصل های ذیل باشند: (آمسترانگ89،1385)
مالی-درآمد،ارزش صاحبان سهام،ارزش افزوده،نرخ های بازده،هزینه ها
خروجی-واحدهای تولید یا پردازش شده،ظرفیت پذیرش،حساب های جدید
اثرگذاری-دستیابی به یک استاندارد(کیفیت،سطح خدمات و غیره)،تغییرات رفتار(در قبال مشتریان داخلی و خارجی)،تکمیل کار- پروژه،سطح استقبال از خدمات،نوآوری،سرعت – واکنش

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع فرصت های فناوری، دارایی ها، نوآوری سازمان، مصرف کنندگان Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع ارزیابی عملکرد، دارایی ها، سودآوری، بازده دارایی