دانلود پایان نامه با موضوع سفرنامه ها، داستان نوح، ترجمه متون

دانلود پایان نامه ارشد

آثار موجود در آنها از لحاظ زماني و يافتن شاخص هاي فرهنگي هر دوره در يک منطقة معين ؛ 2) جهت افقي ، که در آن ، بيشتر نظر بر تحليل نسبت رابطه بين اشياي درون هر لايه و نوع وابستگي آنها به انسان است.در باستان شناسي ، لايه هاي مختلفِ زمين مطالعه مي شود تا وضع و تطور زندگي جانداران در ادوار گوناگون روشن شود.
بررسي تحولات فرهنگي تاريخ بشري با مطالعة دو دسته آثار بازمانده از گذشته صورت مي گيرد:
1) آثار مادي يا محيطي که انسان براي استفاده هاي خاصي آنها را تغيير مي دهد .
2) آثار غيرمادي ، که در آن تنها عنايت به شناخت نسبتهاي بين آثار باستاني است .
2-2-3- باستان شناسي و مصاديق قصص کتب آسماني
قرآن کريم ، بسياري از حوادث اقوام گذشته را در قالب داستان بيان کرده است . توصيه هاي مکرر آن به مطالعه و انديشه در احوال مردم تمدن هاي پيشين و پندآموزي از آن ها، شايد يکي از علت هاي اصلي توجه به علم باستان شناسي در سرزمين هاي اسلامي باشد. بسياري از قصص قرآني ، در کتاب هاي آسماني قديم نظير عهد عتيق و عهد جديد ثبت شده و بسياري از آن ها نيز سينه به سينه تا زمان ظهور نبي اکرم(ص)رسيده است . در قرآن کريم و کتاب هاي آسماني بارها از بسياري شهرهاي باستاني پنهان در زمين ، نام برده شده است و باستان شناسان با همين قرائن موفق شده اند که برخي تمدن ها و شهرهاي مدفون را کشف و شناسايي کنند. نخستين باستان شناساني که پژوهش هايشان ، هويتِ بعضي از نام هاي موجود در تورات را مشخص کرد، بوتا و لايارد بودند. کاوش هاي لايارد در قويون جيک در شمال عراق ، که ويرانه هاي شهر نينوا در آنجا است ، موجب شد که کاخ سِنّاخِريب (پادشاه آشور، حک : 705ـ681 ق م ) از زير خاک بيرون آيد؛ و حفاري هاي بوتا در شمال موصل ، باعث کشف بقاياي شهر باستاني دورشروکين و کاخ عظيم سارگن دوم شد. هنگامي که اسميت ، از طرف موزة بريتانيا در 1279 ق /1862 م راز لوحة يازدهم منظومة سومري گيلگمش (سلطان اوروک با مقام الوهيت ) را گشود، بعضي از حقايق طوفان نوح نيز روشن شد. اسميت اعلام کرد که بر روي يکي از لوحه هاي کتابخانه آشور باني پال در قويون جيک ، داستان طوفاني را خوانده است که شباهت بسياري با طوفان مذکور در سفر تکوين تورات دارد. داستان نوح در قرآن کريم با آنچه در آگادا، بخش هايي از تفاسير تورات به نام هاي تِلمود و مدراش ، آمده است ، مطابقت مي کند،به نص قرآن مجيد، نوح نخستين پيامبري بود که در زمان نبوتش بر مردم عذاب نازل شد. (هود: 42؛ مؤمنون : 27). هنگامي که عقاب قوم عاصي نوح پايان يافت ، خداوند فرمان داد (هود: 44)، آب ها فرونشيند و باران قطع شود و کشتي بر کوه جودي قرار گيرد. برخي از نويسندگان اسلامي آن را کوهي از سلسله جبال “کاردين ” دانسته اند که در شمال شرقي جزيرة “ابن عُمَر” در مشرق دجله و نزديک موصل قرار دارد. در ترجمه هاي جديد تورات محل فرود کشتي نوح را رشته کوه هاي آرارات يا کوه ماسيس در ارمنستان مي دانند. نتايج کار باستان شناسان در بين النهرين و بخصوص کاوش هاي آنان در دو شهر باستاني اور و کيش و وجود لايه هاي سيلابي روي طبقات قديمي تر ثابت کرد که قطعاً، طوفان هاي عظيمي در دورة باستان روي داده است. وولي ، کاوشگر شهر اور، گنجينه اي قيمتي را از عصر طلايي تمدن اين شهر، يعني دورة سوم از سلسله هاي جديد که اورنمو بنيانگذاري کرده بود، کشف کرد. اين دوره بتقريب با تولّد حضرت ابراهيم خليل عليه السّلام (ح 1996 ق م )، که مفسران تورات ذکر کرده اند، همزمان است. اين عصر را دورة تحول سومري ناميده اند..
2-2-4-باستان شناسي در جهان اسلام
سرزمين هاي اسلامي از اندونزي تا اندلس (اسپانياي اسلامي ) و از سومالي تا آلباني ، حدود شصت درصد از اماکن و آثار باستاني و تاريخي دنيا را به خود اختصاص داده است . در گذشته ، تحقيقات باستان شناسي دورة اسلامي به مطالعات نظري و مباحث تاريخ هنر و سکه شناسي منحصر بود؛ در نيمة دوم قرن هجدهم ميلادي ، در شهرهاي رم ، پادوا، گوتينگن و استکهلم مجموعه هاي مختلفي حاوي سکه شناسي دورة اسلامي منتشر شد و در اوايل قرن نوزدهم ، فْرِن نخستين کار ارزنده را در همين موضوع عرضه کرد. توجه به هنر و معماري اسلامي ، بويژه تحقيق در آثار اسپانياي دورة اسلامي ، نيز در اين سالها افزايش يافت و مورفي در 1229/1813، کتابي دربارة معماري اسلامي انتشار داد.
نخستين بررسي ها در معماري اسلامي و هنرهاي سنتي شمال افريقا و مصر کار پژوهشگراني است که به همراه ناپلئون به آن کشور رفته بودند. در زمينة معماري اسلامي ، کُست در 1255/1839 و بورگواَن در 1290ـ1309 ق / 1873ـ1892 م تحقيقات ارزشمندي ارائه کردند. بُسکو ي اسپانيايي در 1328/1910، “مدينة الزهرا”، از مراکز خلافت امويان اندلس در حوالي قُرطُبه را کاويد. کاوش در اين منطقه تا 1950ادامه يافت . سپس با کاوش هاي زاره و هرتسفلد در 1329 ق /1911 م تا 1331ق /1913 م ، در شهر قديم سامرا ، بخش هاي مهمي از شهرهاي دورة حکومت عباسيان (بعد از خلافت هارون الرشيد) خاکبرداري شد و دربارة هنر معماري ، شهرسازي و سفالگري آن زمان اطلاعات بسياري به دست آمد و با قطعي بودن زمان ساخت سفالينه هاي مکشوف در آنجا، معيار دقيق و ارزشمندي براي تاريخ گذاري اشياي کشف شده از مناطق اسلامي ديگر نيز به دست آمد.از فعّاليّت هاي مهم باستان شناسي در سرزمين هاي شرق اسلامي ، کاوش تولستوف روسي در 1948ـ 1952 م درشهر تِرمِذو خاکبرداري محققان فرانسوي در منطقة لشکر بازار ، پايتخت زمستاني سلاطين غزنوي ، بود. همچنين باستان شناسان فرانسوي درنزديکي تَدمُر (پالميرا) در سوريه ، در محلي به نام قصرالحيرالغربي ، آثار هنري با ارزشي از جمله گچبري ها و نقش هاي ديواري کشف کردند؛ و با کاوش در شهرها و مناطق مهم ديگر دورة اسلامي ، مانند فُسطاط ساحل شرقي رود نيل- قاهرة کنوني)، دهلي کهنه (شاه جهان آباد)، مسجد حَران مسجد جامع اصفهان و شهر گرگان (هورکانياي باستاني ) در گنبدقابوس، بسياري از ابهام هاي تاريخ دورة اسلامي بر طرف شد. در اين زمينه پژوهش هاي برشم و ويت فرانسوي و در بارة ويژگي هاي سفالگري دورة اسلامي ،مطالعات لين انگليسي ، فهروري مجاري و اشنيدر سويسي قابل ذکر است .
2-2-5-باستان شناسي ايران
از قرن نهم ميلادي / پانزدهم هجري به بعد، با انتشار سفرنامه هاي سياحان و جهانگردان خارجي ، ايران سرزميني کهن با پيشينة فرهنگي ديرين معرفي شد.باربارو ي ايتاليايي يکي از نخستين کساني بود که در 877 ق /1472م ازتخت جمشيد، جايي که چهل منار ناميده مي شد، بازديد کرد .سپس دلاواله در 1032ق /1622م ، نوشته هاي کتيبه هاي آنجا رارونويسي کرد و با خود به اروپا برد. کمفر آلماني نخستين کسي بود که در 1097/1685، خطوط آنها را ميخي ناميد و از قرن نوزدهم ميلادي خط ميخي فارسي باستان توجه متخصصان خط و زبانهاي کهن را به خود جلب کرد. از ????
به بعد، با ورود ميسيونرهاي خارجي به ايران، علاقه به شناسايي مکان هاي ذکر شده در کتب مقدس20 (کليه کتاب‌هايي که در مذاهب و اديان مختلف به عنوان “کتاب آسماني” پذيرفته شده است)و نويسندگان کلاسيک گسترش يافت. درنيمه اول قرن نوزدهم، تلاش براي توصيف و تهيه طرح از آثار قديمي آغاز شد. در اواخر قرن نوزدهم، ايران با وجود حفظ استقلال خود، به منطقه حائل بين امپراطوري هاي انگليس و روسيه در آسيا تبديل شد. نفوذ اين دو کشور و حضور جاسوس هاي آنها در ايران امکان را براي توجه به آثار قديمي نيز فراهم کرد. در اوايل ???? ، بارون روسي بنام بوده و لايارد بريتانيايي در لرستان و خوزستان موفق به ثبت برخي از مکان هاي باستان شدند. از ???? – ????، هنري سي. راولينسون کتيبه سه زبانه بيستون را کپي کرد و موفق شد بعدها آنرا کشف رمز و ترجمه کند، وي بر اساس ترجمه کتيبه هاي خط ميخي و ترجمه متون کلاسيک، براي اولين بار تاريخ ايران باستان (از ماد تا ساساني) را در کتاب هفت پادشاهي بزرگ شرق جهان باستان به جهانيان معرفي کرد.در سال ???? دو فرانسوي بنام هاي اوژن ناپلئون فلاندن21 و پاسكال كُست22 براي چند سال به ايران سفر کردند.آنها ابتدا در ماه مه ???? به اصفهان سفر کردند و سپس به همدان، کنگاور، بيستون، حلوان، و در نهايت شيراز، خليج فارس و بوشهر رفتند. مطالعات و طرح هاي تهيه شده توسط آنهااز اهميت زيادي در تاريخ باستان شناسي ايران برخوردار است. آنها در اين سفر مشاهدات مهمي خود درباره حکومت قاجار، آثار باستان شناسي، هنر، معماري، جغرافيا، جامعه شناسي و زندگي دربار، سلطنت و استانها، سازمان نظامي، و غيره را با دقت و همراه با طرح هاي زيادي ثبت کردند.
2-2-5-1-شکل گيري باستان شناسي در ايران (انحصار فرانسوي ها)
کاوش هاي منظم مکان هاي باستاني در اواخر قرن 19 آغاز شد. همزمان بررسي هايي به هدف مطالعه تاريخ هنر و معماري کهن پارس انجام شد. در سال ???? انحصار کاوش هاي باستان شناسي ايران به فرانسه تحت مديريت دمورگان اعطا شد. از آن زمان تا سال ????باستان شناسان فرانسوي تنها کاوشگران فعال در کشور بودند. کودتا در سال ???? آغاز مدرنيزاسيون ايران بود. عقدنامه ها و قرار دادهاي سياسي و پيمان هاي اقتصادي با روسيه،فرانسه،انگليس باطل شد. ازجمله فعاليت هاي اداري جديد در ايران تصويب قانون عتيقيات توسط مجلس در ????بود که باعث پايان سلطه فرانسه برپژوهش باستان شناسي در ايران و تاسيس اداره کل عتيقات در سال1930 بود.
2-2-5-2-گسترش فعاليتهاي باستان شناسي در ايران (کاوش باستان شناسان خارجي)
کاوش هاي منظم در پرسپوليس در سال ???? توسط موسسه شرق شناسي از دانشگاه شيکاگو شروع و تا سال
???? ادامه يافت. کاوش در ابتدا توسط ارنست هرتسفلد شروع و سپس توسط اشميت (????-????)ادامه يافت. پس از سال ????، کاوشها توسط اداره باستان شناسي ايران تحت نظر آندره گدار، مستفوي و علي سامي ادامه يافت. از سال ???? تا سال ????، برنامه اکتشاف و مرمت توسط جوزپه و تيليا از موسسه شرق شناسي ايزومئو توسط ايتاليا پيگيري شد. با وجود فعاليت هاي مداوم باستان شناسان خارجي، باستان شناسي در ايران هنوز ناشناخته بود و تنها چند کارشناس ايراني در اين زمينه وجود دارد. از اين رو، ايراني ها فعاليت هاي اندکي در اين زمينه داشتند. شايان ذکر است که گروه اول دانشجويان باستان شناسي در ايران در سال ???? از دانشگاه تهران فارغ التحصيل شد. تحقيقات مستقل محققان ايراني قبل از ???? – ????، تنها محدود بود به چند فعاليت از جمله حفاري هاي انجام شده توسط علي حاکمي در تپه حسنلو در دره سولدوز در غرب آذربايجان و مرمت و حفاري هاي تخت جمشيد در سال ???? توسط عيسي بهنام و علي سامي. پاسارگاد، پايتخت کورش بزرگ، بسيار پيشتر در قرن ?? و ?? مورد توجه مسافران آنزمان از جمله رابرت کرپوتر و ديولافوا قرار گرفته بود. هرتسفلد در سال ???? از اين مکان بازديد کرد و در سال ???? آنرا کاوش کرد. در سال ???? علي سامي کاوش آنرا ادامه داد. حفاري بعدي بين سال ???? و ???? توسط ديويد استروناخ23 ، مدير موسسه بريتانياي مطالعات ايران انجام شد.
2-2-5-3-شروع فعاليت گسترده باستان شناسان ايراني
در سال ????، اولين گروه از دانشجويان باستان شناسي از گروه باستان شناسي دانشکده ادبيات در دانشگاه تهران فارغ التحصيل شدند. برخي از اين فارغ التحصيلان پس از آن در دانشگاه هاي معتبر در اروپا و ايالات متحده به تحصيل ادامه دادند. يکي از آنها عزت اله نگهبان بود که پس از بازگشت به ايران در گورستان سلطنتي مارليک در استان گيلان شروع به کاوش کرد. گنجينه هاي پر زرق و برق و عجيب طلا و نقره از مارليک باعث جلب توجه و علاقه مقامات ايراني به باستان شناسي شد و در نتيجه توجه خاصي به توسعه پژوهش باستان شناسي در مکان هاي باستاني و در دانشگاه داده شد. نگهبان موسسه باستان شناسي را در دانشگاه تهران تاسيس کرد. فارغ التحصيلان گروه باستان شناسي تحت نظر نگهبان مشغول به فعاليت در زمينه باستان شناسي در سراسر ايران شدند. برخي نيز توسط نگهبان براي کسب دکتراي و ساير مدارج بالاتر خارج از کشور خصوصاً آمريکا رفتند. در سال

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع کرامت انسان، کرامت انسانی، اجرای مجازات Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع استان گلستان، محمدشاه قاجار