دانلود پایان نامه با موضوع زنجیره تأمین، فناوری اطلاعات، عملکرد سازمانی، عملکرد سازمان

دانلود پایان نامه ارشد

04
e26
. 042
. 002
. 417
-. 057
. 003
e27
. 050
. 002
. 485
-. 064
. 004

Squared Multiple Correlations: (Group number 1 – Default model)
Parameter
SE
SE-SE
Mean
Bias
SE-Bias
E. S
. 095
. 005
. 465
. 017
. 007
O. P.
. 083
. 004
. 223
. 018
. 006
O. A.
. 095
. 005
. 264
. 023
. 007
IT
. 066
. 003
. 758
. 012
. 005
CRM
. 080
. 004
. 823
-. 011
. 006
B. V
. 080
. 004
. 882
. 011
. 006
s. chain
. 073
. 004
. 748
. 015
. 005
q27
. 061
. 003
. 165
. 013
. 004
q26
. 069
. 003
. 318
. 007
. 005
q25
. 071
. 004
. 409
. 009
. 005
q24
. 065
. 003
. 298
. 010
. 005
q23
. 065
. 003
. 326
. 019
. 005
q22
. 078
. 004
. 501
. 033
. 006
q21
. 074
. 004
. 267
. 017
. 005
q20
. 075
. 004
. 337
. 024
. 005
q19
. 074
. 004
. 225
. 010
. 005
q18
. 088
. 004
. 407
. 012
. 006
q17
. 086
. 004
. 375
. 008
. 006
q16
. 062
. 003
. 392
. 007
. 004
q15
. 058
. 003
. 211
. 012
. 004
q14
. 064
. 003
. 344
. 009
. 005
q13
. 062
. 003
. 640
. 006
. 004
q12
. 059
. 003
. 291
. 018
. 004
q11
. 055
. 003
. 289
. 014
. 004
q10
. 064
. 003
. 428
. 020
. 004
q9
. 056
. 003
. 237
. 012
. 004
q8
. 052
. 003
. 203
. 016
. 004
q7
. 055
. 003
. 457
. 020
. 004
q6
. 053
. 003
. 582
. 023
. 004
q5
. 055
. 003
. 359
. 008
. 004
q4
. 056
. 003
. 324
. 024
. 004
q3
. 068
. 003
. 537
. 023
. 005
q2
. 070
. 003
. 284
. 025
. 005
q1
. 064
. 003
. 399
. 019
. 005

جدول 4-33- محاسبه حد بالا و پایین
Parameter
Estimate
Lower
Upper
P
زنجیره تأمین

تحویل به موقع
1. 000
1. 000
1. 000
.. .
ارزش کسب و کار

تحویل به موقع
1. 510
1. 314
1. 944
. 005
مدیریت ارتباط با مشتری

تحویل به موقع
1. 153
. 921
1. 518
. 004
فناوری اطلاعات

تحویل به موقع
1. 404
1. 161
1. 913
. 002
فعالیت‏های عملیاتی

تحویل به موقع
. 533
. 237
. 741
. 025
عملکرد سازمانی

تحویل به موقع
. 509
. 302
. 730
. 013
شرایط محیطی

تحویل به موقع
. 669
. 493
1. 003
. 004
q1

زنجیره تأمین
1. 000
1. 000
1. 000
.. .
q2

زنجیره تأمین
. 815
. 602
1. 039
. 015
q3

زنجیره تأمین
1. 095
. 916
1. 412
. 007
q4

زنجیره تأمین
. 963
. 751
1. 173
. 021
q5

زنجیره تأمین
1. 027
. 829
1. 300
. 005
q6

ارزش کسب و کار
1. 000
1. 000
1. 000
.. .
q7

ارزش کسب و کار
. 812
. 679
. 947
. 011
q8

ارزش کسب و کار
. 515
. 369
. 661
. 013
q9

ارزش کسب و کار
. 549
. 394
. 695
. 008
q10

مدیریت ارتباط با مشتری
1. 000
1. 000
1. 000
.. .
q11

مدیریت ارتباط با مشتری
. 788
. 589
1. 010
. 008
q12

مدیریت ارتباط با مشتری
. 855
. 645
1. 083
. 009
q13

فناوری اطلاعات
1. 000
1. 000
1. 000
.. .
q14

فناوری اطلاعات
. 588
. 491
. 740
. 007
q15

فناوری اطلاعات
. 496
. 317
. 613
. 028
q16

فناوری اطلاعات
. 690
. 550
. 846
. 010
q17

فعالیت‏های عملیاتی
1. 000
1. 000
1. 000
.. .
q18

فعالیت‏های عملیاتی
1. 151
. 783
1. 581
. 012
q19

فعالیت‏های عملیاتی
1. 057
. 660
1. 561
. 019
q20

عملکرد سازمانی
1. 000
1. 000
1. 000
.. .
q21

عملکرد سازمانی
. 634
. 379
1. 010
. 012
q22

عملکرد سازمانی
1. 244
. 972
1. 600
. 018
q23

عملکرد سازمانی
. 945
. 693
1. 276
. 012
q24

شرایط محیطی
1. 000
1. 000
1. 000
.. .
q25

شرایط محیطی
1. 179
. 922
1. 565
. 007
q26

شرایط محیطی
. 942
. 713
1. 237
. 007
q27

شرایط محیطی
. 639
. 408
. 985
. 009
Covariances: (Group number 1 – Default model)
Parameter
Estimate
Lower
Upper
P
e32

e33
. 156
. 124
.. .
. 000
e12

e24
. 502
. 467
.. .
. 000
e13

e25
. 348
. 333
.. .
. 000
e14

e26
. 244
. 218
.. .
. 000
e17

e27
. 222
. 178
.. .
. 000
e21

delivery on time
. 213
. 152
. 318
. 002
e15

e33
. 106
. 066
. 175
. 001
e17

e30
. 084
. 064
.. .
. 000
e15

e32
. 075
. 045
. 119
. 001
e1

e31
-. 107
.. .
-. 075
. 000
e5

e29
. 156
. 116
.. .
. 000
e8

e19
. 078
. 008
. 156
. 085
e16

e17
. 089
. 058
.. .
. 000
e4

e19
. 107
. 053
. 220
. 004
e14

e34
. 051
. 029
. 091
. 002
e6

e27
-. 103
-. 176
-. 062
. 001
e7

e8
. 130
. 092
.. .
. 000
e10

e15
-. 091
-. 181
-. 052
. 000
e3

e30
-. 066
.. .
-. 043
. 001
e19

e20
. 235
. 168
.. .
. 000
e8

e20
. 151
. 097
.. .
. 000
e19

e22
. 140
. 083
. 260
. 001
e27

e32
. 131
. 085
.. .
. 000
e19

delivery on time
-. 091
-. 179
-. 043
. 001
e27

e33
. 083
. 044
. 140
. 002
e3

e19
. 089
. 059
.. .
. 001
e1

e29
. 079
. 029
. 133
. 005
e11

e21
-. 118
.. .
-. 080
. 001
e12

e15
. 049
. 021
. 108
. 017
e6

e17
-. 089
-. 151
-. 044
. 001
e9

e30
. 075
. 030
. 133
. 005
e6

e23
-. 080
-. 153
-. 025
. 021
e23

e34
. 061
. 036
. 118
. 001
e15

e16
. 058
. 013
. 120
. 056
e2

e31
-. 050
-. 107
-. 020
. 012
e3

e15
-. 057
-. 114
-. 023
. 031
e8

e32
. 076
. 055
.. .
. 000
e3

e5
-. 078
-. 146
-. 028
. 016
e10

e18
. 084
. 030
. 158
. 019
e2

e18
. 085
. 039
. 172
. 009
e7

e31
-. 069
.. .
-. 043
. 000
e8

e30
. 073
. 039
. 126
. 001
e2

e8
. 100
. 046
. 167
. 004
e2

e7
. 072
. 035
. 164
. 017
e8

e9
. 112
. 066
.. .
. 003
e9

e20
. 068
. 013
. 140
. 036
e4

e33
. 045
-. 005
. 108
. 148
e1

e3
-. 101
.. .
-. 062
. 001
e14

e15
. 046
. 023
.. .
. 008
e4

e14
-. 047
-. 093
-. 010
. 053
e3

e26
. 041
. 010
. 108
. 052
e11

e33
. 057
. 018
. 113
. 020
e11

e34
. 037
. 008
. 073
. 017
e1

e15
. 058
. 012
. 110
. 028
e8

e22
. 049
-. 001
. 112
. 104

Variances: (Group number 1 – Default model)
Parameter
Estimate
Lower
Upper
P
delivery on time
. 241
. 156
. 344
. 005
e28
. 088
. 057
. 161
. 001
e29
. 081
. 024
. 189
. 038
e30
. 064
. 023
. 138
. 028
e31
. 162
. 108
.. .
. 000
e32
. 216
. 148
. 324
. 001
e33
. 243
. 166
. 377
. 002
e34
. 133
. 089
. 243
. 001
e1
. 536
. 515
.. .
. 000
e2
. 625
. 608
.. .
. 000
e3
. 372
. 325
.. .
. 000
e4
. 713
. 696
.. .
. 000
e5
. 643
. 620
.. .
. 000
e6
. 498
. 457
.. .
. 000
e7
. 536
. 507
.. .
. 000
e8
. 728
. 713
.. .
. 000
e9
. 655
. 633
.. .
. 000
e10
. 556
. 511
.. .
. 000
e11
. 627
. 624
.. .
. 000
e12
. 747
. 739
.. .
. 000
e13
. 367
. 329
.. .
. 000
e14
. 437
. 429
.. .
. 000
e15
. 631
. 629
.. .
. 000
e16
. 483
. 481
.. .
. 000
e17
. 489
. 455
.. .
. 000
e18
. 577
. 553
.. .
. 000
e19
. 783
. 727
.. .
. 000
e20
. 668
. 634
.. .
. 000
e21
. 778
. 734
.. .
. 000
e22
. 538
. 497
.. .
. 000
e23
. 615
. 582
.. .
. 000
e24
. 597
. 553
.. .
. 000
e25
. 502
. 469
.. .
. 000
e26
. 474
. 463
.. .
. 000
e27
. 549
. 533
.. .
. 000

Squared Multiple Correlations: (Group number 1 – Default model)
Parameter
Estimate
Lower
Upper
P
E. S
. 448
. 278
. 605
. 020
O. P.
. 205
. 100
. 349
. 016
O. A.
. 241
. 089
. 400
. 025
IT
. 745
. 608
. 834
. 034
CRM
. 834
. 705
. 973
. 004
B. V
. 871
. 685
. 964
. 039
s. chain
. 733
. 604
. 838
. 025
q27
. 152
. 066
. 251
. 021
q26
. 311
. 201
. 412
. 018
q25
. 400
. 281
. 507
. 023
q24
. 288
. 176
. 376
. 028
q23
. 307
. 182
. 402
. 039
q22
. 468
. 252
. 576
. 080
q21
. 250
. 129
. 349
. 036
q20
. 314
. 157
. 429
. 044
q19
. 215
. 100
. 341
. 015
q18
. 395
. 222
. 517
. 030
q17
. 367
. 195
. 482
. 025
q16
. 386
. 280
. 491
. 015
q15
. 199
. 087
. 272
. 046
q14
. 335
. 228
. 435
. 020
q13
. 634
. 514
. 723
. 019
q12
. 273
. 145
. 346
. 063
q11
. 275
. 182
. 362
. 025
q10
. 409
. 278
. 503
. 046
q9
. 225
. 125
. 296
. 036
q8
. 187
. 091
. 254
. 046
q7
. 437
. 317
. 512
. 063
q6
. 559
. 446
. 616
. 095
q5
. 350
. 251
. 428
. 030
q4
. 299
. 194
. 366
. 090
q3
. 515
. 360
. 588
. 090
q2
. 259
. 121
. 348
. 059
q1
. 380
. 237
. 462
. 053
در جدول 4-33 حد بالا و پایین متغیرها ذکر شده است که با توجه به اینکه میانگین محاسبه شده در جدول 4-32 بین حد بالا و پایین قرار گرفته یا خیر می‏توان به تأیید یا رد روابط پرداخت. با توجه به دو جدول 4-32 و 4-33 می‏توان دریافت که روابط تأیید شده‏اند.

مقایسه نتایج حدأکثر درست نمایی و خودگردان سازی

جدول 4-34- مقایسه نتایج حدأکثر درست نمایی و خودگردان سازی

حدأکثر درست نمایی ML
نتایج خودگردان سازی Bootstrap با روش GLS

برآورد
خطای معیار
نسبت بحرانی
سطح معناداری
میانگین
خطای معیار
حد پایین
حد بالا
زنجیره تأمین

تحویل به موقع
1. 000

1. 000
. 000
1. 000
1. 000
ارزش کسب و کار

تحویل به موقع
1. 546
. 158
9. 774
***
1. 526
. 183
1. 314
1. 944
مدیریت ارتباط با مشتری

تحویل به موقع
1. 118
. 141
7. 932
***
1. 148
. 170
. 921
1. 518
فناوری اطلاعات

تحویل به موقع
1. 453
. 172
8. 454
***
1. 390
. 214
1. 161
1. 913
فعالیت‏های عملیاتی

تحویل به موقع
. 517
. 093
5. 562
***
. 543
. 160
. 237
. 741
عملکرد سازمانی

تحویل به موقع
. 490
. 101
4. 864
***
. 522
. 135
. 302
. 730
شرایط محیطی

تحویل به موقع
. 656
. 101
6. 493
***
. 670
. 140
. 493
1. 003
q1

زنجیره تأمین
1. 000

1. 000
. 000
1. 000
1. 000
q2

زنجیره تأمین
. 791
. 103
7. 671
***
. 832
. 134
. 602
1. 039
q3

زنجیره تأمین
1. 116
. 124
8. 988
***
1. 108
. 144
. 916
1. 412
q4

زنجیره تأمین
. 890
. 115
7. 737
***
. 983
. 142
. 751
1. 173
q5

زنجیره تأمین
1. 070
. 127
8. 461
***
1. 016
. 131
. 829
1.

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع عملکرد سازمان، عملکرد سازمانی، فناوری اطلاعات Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع ، 142، 751، 173