دانلود پایان نامه با موضوع زماني، مركز، پزشكي

دانلود پایان نامه ارشد

زماني تحت بررسی t∈[1,T]
T^’ : مجموعه دوره هاي بازآرايي t∈[0,T-1]
3-4-11 پارامترها
r1 : استاندارد زماني سطح 1 در پوشش دهي تقاضاها توسط مراكز خدمات فوريت هاي پزشكي
r2 : استاندارد زماني سطح 2 در پوشش دهي تقاضاها توسط مراكز خدمات فوريت هاي پزشكي
s1 : استاندارد زماني سطح 1 در پوشش دهي تقاضاها توسط بيمارستان ها
s2 : استاندارد زماني سطح 2 در پوشش دهي تقاضاها توسط بيمارستان ها
u : تعداد آمبولانس هاي در دسترس به منظور استقرار در مراكز خدمات فوريت هاي پزشكي كه اين مقدار در تمام افق برنامه ريزي ثابت درنظر گرفته شده است .
c : ظرفيت هر آمبولانس در هر بازه زماني كه با توجه به طول آن بازه زماني تغيير مي كند اما در هر ساعت ميزان ثابتي درنظر گرفته مي شود .
hk : ظرفيت پذيرش بيماران اورژانسي توسط بيمارستان k در تمامي بازه هاي زماني كه با توجه به طول آن بازه زماني تغيير مي كند و در هرساعت مقداري ثابت درنظر گرفته مي شود.
: li ضريب ارجاع تقاضا از نقطه تقاضاي i به بيمارستان ها و به مفهوم درصدي از بيماران است كه پس از رسيدن آمبولانس و بررسي توسط تيم پزشكي تشخيص داده مي شود كه مي بايست به بيمارستان منتقل شوند.
: pj حداكثر تعداد آمبولانسي كه مي توان در مركز بالقوه خدمات فوريت هاي پزشكي j قرار داد كه بستگي به مشخصات ابعادي و تجهيزاتي مركز دارد.
: dit تقاضاي نقطه i در بازه زماني t يا به عبارت بهتر ميزان نياز به خدمات مراكز EMS است
: βjj’ معيار هزينه اي جابجايي يك آمبولانس از مركز j به مركز j’ است. همانطور كه در شرح مسئله و درقسمت بازآرايي به آن اشاره شد اين پارامتر به گونه اي مقدار مي گيرد كه دو بخش موجود در تابع هدف، يعني تخصيص و بازآرايي كه در شرح مدل بطور كامل توضيح داده خواهند شد، با يكديگر ارتباطي منطقي داشته و از يك جنس باشند. به عبارت بهتر تابع هدف داراي يك واحد58 باشد. در مورد مقدار اين پارامتر در فصل پنجم و به هنگام تعيين مقادير پارامترها به تفصيل بحث خواهد شد.
:aijt بيانگر اين مطلب است كه آيا مركز بالقوه j قادر به پاسخگويي به تقاضاي نقطه i در بازه زماني t است يا خير و زماني مقدار يك مي گيرد كه فاصله زماني مركز EMS تا نقطه تقاضا كمتر از استاندارد زماني سطح دو براي مراكز خدمات فوريت هاي پزشكي باشد.
a_ijt={█(1 t_ijt≤[email protected] O.W)┤

bikt : بيانگر اين مطلب است كه آيا مركز بيمارستان k قادر به پاسخگويي به تقاضاي نقطه i در بازه زماني t است يا خير و زماني مقدار يك مي گيرد كه فاصله زماني بيمارستان تا نقطه تقاضا كمتر از استاندارد زماني سطح دو بيمارستان ها باشد.

b_ikt={█(1 t_ikt≤[email protected] O.W)┤

〖 q〗_ijt^1: شاخص كيفيت پاسخ دهي به تقاضا توسط مراكز خدمات فوريت هاي پزشكي كه به صورت زير و براساس فاصله زماني بين نقطه تقاضاي i و مركز j تعريف مي شود و به اين معناست كه اگر پاسخ دهي به تقاضا درمدت زماني كمتر از استاندارد زماني سطح 1صورت پذيرد اين پاسخ دهي به بهترين شكل انجام شده وپارامتر كيفي آن مقدار يك مي گيرد و اگر اين پاسخ دهي در مدت زماني بيشتر از استاندارد زماني سطح 2 صورت پذيرد اين تقاضا برآورده نشده درنظر گرفته مي شود و پارامتر كيفي آن مقدار صفر مي گيرد. مقدار اين پارامتر در بين اين دو استاندارد زماني نيز به صورت خطي كاهش مي يابد.

q_ijt^1={█(1 t_ijt≤[email protected](r_2-t_ijt)/(r_2-r_1 ) r_1≤t_ijt≤[email protected] t_ijt≥r_2 )┤

〖 q〗_ikt^2 : شاخص كيفيت پاسخ دهي به تقاضا توسط بيمارستان ها كه به صورت زير و براساس فاصله زماني بين نقطه تقاضاي i و بيمارستان k تعريف مي شود و و به اين معناست كه اگر انتقال بيمار از نقطه تقاضا تا بيمارستان در مدت زماني كمتر از استاندارد زماني سطح 1 صورت پذيرد اين پاسخ دهي به بهترين شكل انجام شده و پارامتر كيفي آن مقدار يك میگیرد و اگر اين انتقال در مدت زماني بيشتر از استاند ارد زماني سطح 2صورت پذيرد اين تقاضا برآورده نشده درنظر گرفته مي شود و پارامتر كيفي آن مقدار صفر مي گيرد مقدار اين پارامتر در بين اين دو استاندارد زماني نيز به صورت خطي كاهش مي يابد.
q_ikt^2={█(1 t_ikt≤[email protected](s_2-t_ikt)/(s_2-s_1 ) s_1≤t_ikt≤[email protected] t_ikt≥s_2 )┤

3-4-12 متغيرهاي تصميم
متغيرهاي مسئله همگي از نوع عدد صحيح 59مي باشند.
xijkt : بيانگر تعدادي از تقاضاي نقطه i در بازه زماني t است كه توسط مركز خدمات فوريت هاي پزشكي j و بيمارستان k پاسخ داده مي شود. به عنوان نمونه درصورتي كهx1322=25 اين بدان معناست كه 25 بيمار ازتقاضاي نقطه 1 در بازه زماني 2 ، به مركز خدمات فوريت هاي پزشكي 3 و بيمارستان 2 تخصيص يافته اند.

njt : تعداد آمبولانسي كه در بازه زماني t در مركز خدمات فوريت هاي پزشكي j قرار دارد كه در آن t∈T∪{0}

rjj’t : تعداد آمبولانسي كه در انتهاي بازه زماني tاز مركز خدمات فوريت هاي پزشكي j به مركز خدمات فوريت هاي پزشكي j’ منتقل مي شود و براساس تغيير تعداد آمبولانس هاي موجود در مراكز از دوره t به دوره t+1 است كه در آن t∈T’ .

f_jt^1 , f_jt^2: اين دو متغير از جنس صفر و يك هستند و بيانگر اين مطلب هستند كه تعداد آمبولانس هاي موجود در مركز خدمات فوريت هاي پزشكي j در بازه زماني t ثابت مي ماند، افزايش مي يابد و يا كم مي شود توضيح بيشتر در شرح مدل آورده شده است.

X: بيانگر تعدادي از تقاضاي نقطه i در بازه زماني t است كه توسط مركز خدمات فوريت هاي پزشكي j و بيمارستان k پاسخ داده مي شود. به عنوان نمونه درصورتي كهx1322=25 اين بدان معناست كه 25 بيمار ازتقاضاي نقطه 1 در بازه زماني 2 ، به مركز خدمات فوريت هاي پزشكي3 و بيمارستان 2 تخصيص يافته اند.

3- 4-13 مدل رياضي مسئله
معادله شماره(3-1) تابع هدف مدل است و از دو بخش تشكيل شده است، بخش اول نشان دهنده ي ميزان پوشش تقاضا در منطقه ي تحت بررسي است كه قصد بيشينه سازي آنرا داريم. این بخش شامل دو عبارت است. عبارت اول ميزان پوشش دهي بيماران توسط مراكز خدمات فوريت هاي پزشكي با درنظر گرفتن پارامتركيفيت پوشش دهي را بيان مي كند. عبارت دوم ميزان پوشش دهي بيماران توسط بیمارستانها را با درنظرگرفتن پارامتر كيفيت پوشش دهی بیان میکند. بخش دوم مربوط به بازآرايي آمبولانس ها است و بيانگر ميزان جريمه اي است كه بابت جابجايي آمبولانس ها بين مراكز خدمات فوريت هاي پزشكي در دوره های زماني مختلف مي بايست از ميزان پوشش دهي ما كسر گردد و قصد كمينه سازي آنرا داريم
عبارت : ∑_(t∈T^’)▒∑_(j∈J)▒∑_(j^’∈J)▒〖(β_(jj^’ ) r_(jj^’ t))〗 بيان مي كند كه اگر در دوره زماني t يك آمبولانس از مركز خدمات فوريت هاي پزشكي j به مركز خدمات فوريت هاي پزشكي j’ انتقال يابد به ميزان β_(jj^’ ) جريمه دربردارد مدل مسئله در دو صفحه ي بعد آمده است.
محدوديت (3-3) اجازه تخصيص آمبولانس يه مركز خدمات فوريت هاي پزشكي بيش از ظرفيت آنها رانمي دهد.
محدوديت (3-4) شرايط لازم براي مقدار گرفتن متغير xijkt را بيان مي كند كه عبارتند از:
پارامتر aijt مي بايست مقدار يك داشته باشد.
پارامتر bikt مي بايست مقدار يك داشته باشد.
تعداد آمبولانس ها در مركز خدمات فوريت هاي پزشكي j صفر نباشد يا به عبارت بهتر اين مركز فعال باشد.
پارامتر ejk مي بايست مقدار يك داشته باشد.
به منظور جلوگیری از ایجاد محدودیت مقدار متغير xijkt ، حد بالاي اين متغير را نيز درمحدوديت اعمال كرديم و مقدار dit را در پارامترهای موجود در سمت راست محدودیت ضرب میکنیم.
محدوديت (3-2) بیانگر آن است که مجموع تقاضایی که از یک نقطه پاسخ داده میشود ،حداکثر به میزان تقاضای آن است.
محدوديت هاي (3-5) تا (3-8) مربوط به بازآرايي استقرار آمبولانس ها در مراكز خدمات فوريت هاي پزشكي است. در محدوديت (3-5) بيان مي كنيم كه تعداد آمبولانس هاي موجود در مركز خدمات فوريت هاي پزشكي j در دوره بعد برابر است با تعداد آمبولانس هاي مركز در دوره فعلي باضافه ي تعداد آمبولانس هايي كه در پايان دوره فعلي وارد مركز مي شوند منهاي تعداد آمبولانس هايي كه در پايان دوره فعلي از مركز خارج مي شوند. محدوديت هاي (3-6) تا (3-8) نيز بيانگر اين مطلب هستند كه در يك مركز و در يك دوره ي خاص اگر تعداد آمبولانس هاي آن مركز تغيير كند اين تغيير يا به صورت افزايش (انتقال آمبولانس از دیگر مراکز ) یا به صورت کاهش (انتقال آمبولانس به دیگر مراکز) صورت مي پذيرد و امكان اينكه در يك بازه زماني تعدادي آمبولانس به يك مركز وارد و تعدادي نيز از آن خارج شوند وجود ندارد، كه در واقعيت نيز اين نكته ي منطقي همواره رعايت مي شود. در صورتي كه تعداد آمبولانس هاي مركز ثابت بماند متغيرهاي صفر و يك f^1و f^2مقدار صفر مي گيرند. در صورتي كه تعداد آمبولانس هاي مركز افزايش يابد متغير f^2مقدار يك مي گيرد و در صورتي كه تعداد آمبولانس هاي مركز كاهش يابد متغير f^1مقدار يك مي گيرد.
محدودیت (3-9) ظرفیت هر مرکز خدمات فوریت های پزشکی را در هر دوره زمانی نشان می دهد که براساس تعداد آمبولانس های موجود در هر مرکز و ظرفیت هر یک از آن ها محاسبه می شود .
محدودیت (3-10) ظرفیت هر بیمارستان را در هر دوره زمانی نشان می دهد .
محدودیت (3-11) تا (3-15) نیز بیان می کند که متغیرهای مسئله همگی از نوع عدد صحیح و متغیرهای f^1 و f^2 صفر و یک می باشند .
ax Z=∑_(t∈T)▒[∑_(i∈I)▒∑_(j∈J)▒〖q_ijt^1 ∑_(k∈K)▒x_ijkt 〗+∑_(i∈I)▒∑_(k∈K)▒〖l_i q_ikt^2 ∑_(j∈J)▒x_ijkt 〗] -∑_(t∈T^’)▒∑_(j∈J)▒∑_(j^’∈J)▒〖β_(jj^’ ) r_(jj^’ t) 〗 (1-3)
Subject to:
∑_(j∈J)▒∑_(k∈K)▒x_ijkt ≤d_it ∀i∈I,t∈T (2-3)
n_jt≤P_j ∀j∈J,t∈T∪{0} (3-3)
x_ijkt≤a_ijt n_jt b_ikt e_jk d_it ∀i∈I,j∈J,k∈K,t∈T (4-3)
n_jt+∑_(j^’≠j)▒r_(j^’ jt) -∑_(j^’≠j)▒r_(jj^’ t) =n_(j,t+1) ∀j∈J,t∈T^’ (5-3)
f_jt^1+f_jt^2≤1 ∀j∈J,t∈T^’ (6-3)
∑_(j^’≠j)▒r_(jj^’ t) ≤uf_jt^1 ∀j∈J,t∈T^’ (7-3)
∑_(j^’≠j)▒r_(j^’ jt) ≤uf_jt^2 ∀j∈J,t∈T^’ (8-3)
∑_(i∈I)▒∑_(k∈K)▒x_ijkt ≤cn_jt ∀j∈J,t∈T (9-3)
∑_(i∈I)▒〖l_i ∑_(j∈J)▒x_ijkt 〗≤h_k ∀k∈K,t∈T (10-3)
x_ijkt Integer ∀i∈I,j∈J,t∈T (11-3)
n_jt Integer ∀j∈J,t∈T∪{0} (12-3)
r_(jj^’ t) Integer ∀j∈J,j^’≠J,t∈T^’ (13-3)
f_jt^1∈{0,1} ∀j∈J,t∈T^’ (14-3)
f_jt^2∈{0,1}

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع مدل ریاضی، نیروی انسانی، مدیریت بحران Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع دوره های زمانی، نیروی انسانی، مدل ریاضی