دانلود پایان نامه با موضوع رﻟﻪ، ﺑﺮاي، ﻋﻤﻠﻜﺮد

دانلود پایان نامه ارشد

دور (remote end) و ﻫﻢ ﺧﻄﺎي ﻧﺰدﻳﻚ (close-in) در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ. در ﻣﻌﺎدﻟﻪ (5-2)، ﺳﻪ زﻣﺎن ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ دوﺗﺎ از آﻧﻬﺎ ﻫﻤﺎن دو زﻣﺎن ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻌﺎدﻟﻪ (4-2) ﺑﻮده و ﺳﻮﻣﻲ زﻣﺎنﻫﺎي ﻋﻤﻠﻜﺮد رﻟﻪﻫﺎي ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن ﺑﺮاي ﺧﻄﺎﻫﺎي ﻧﺰدﻳﻚ (close-in) در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ 31] ﺗﺎ [33

23

ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻘﺎﻻت از ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺪف ﻣﻌﺎدﻟﻪ (3-2) اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺒﺐ، در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺪف ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

-3-6-2 ﻗﻴﻮد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ رﻟﻪﻫﺎي ﺟﺮﻳﺎن زﻳﺎد ﺟﻬﺖ دار

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻗﺒﻼً ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ دو رﻟﻪ ﺟﺮﻳﺎن زﻳﺎد، ﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﻟﻪ اﺻﻠﻲ

(m) و رﻟﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﻟﻪ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن (b) ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺮاي ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﻴﻦ دو رﻟﻪ در ﻳﻚ ﺷﺒﻜﻪ ﺣﻠﻘﻮي، ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻪ ازاي اﺗﺼﺎل ﻛﻮﺗﺎه در ﻣﺤﻞ رﻟﻪ اﺻﻠﻲ، زﻣﺎن ﻋﻤﻠﻜﺮد رﻟﻪ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻳﻚ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ ﻧﺎم CTI از زﻣﺎن ﻋﻤﻠﻜﺮد رﻟﻪ اﺻﻠﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ. اﮔﺮ رﻟﻪ اﺻﻠﻲ را ﺑﺎ m و رﻟﻪ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن را ﺑﺎ b ﻧﺸﺎن دﻫﻴﻢ، آﻧﮕﺎه اﻳﻦ ﻗﻴﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻴﺎن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ:
(6-2)
F FCTI

F −tm

tb

ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل، در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ رﻟﻪﻫﺎي اﺻﻠﻲ و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن داراي ﻣﺸﺨﺼﻪ زﻣﺎن ﻣﻌﻜﻮس ﻧﺮﻣﺎل ﺑﺎﺷﻨﺪ، آﻧﮕﺎه ﻧﺎﻣﻌﺎدﻟﻪ (6-2) را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد:
(7-2)
×TSMTmmmCTI

0.14

×TSMTbb−

0.14

0.02

0.02

−1

Im, F

−1

Ib , F

I

I

m, pickup

b , pickup

ﻛﻪ در آن Ib,F
و Im,F ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎي رﻟﻪﻫﺎي ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن و اﺻﻠﻲ ﺑﺮاي ﺧﻄﺎي
F در ﻣﺤﻞ رﻟﻪ

اﺻﻠﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.
Ib, pickup و Im, pickup ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﺟﺮﻳﺎن رﻟﻪﻫﺎي ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن و اﺻﻠﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ. TSM b و

TSM m ﻧﻴﺰ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻨﻈﻴﻢ زﻣﺎن رﻟﻪ ﻫﺎي ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن و اﺻﻠﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﺮاي ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ رﻟﻪﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺪرت، ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﺧﻄﺎ، زﻣﺎن ﻋﻤﻠﻜﺮد رﻟﻪﻫﺎي ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن ﺑﻪ اﻧﺪازه CTI از زﻣﺎن ﻋﻤﻠﻜﺮد رﻟﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﺗﻤﺎم رﻟﻪﻫﺎي اﺻﻠﻲ و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن ﺑﺮاي ﺷﺒﻜﻪ (ﺷﻌﺎﻋﻲ ﻳﺎ ﺣﻠﻘﻮي) ﺑﺪﺳﺖ آﻳﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺮاي ﻫﺮ زوج اﺻﻠﻲ/ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن، ﺑﻪ ازاي ﻫﻤﻪ ﺧﻄﺎﻫﺎي روي دﻫﻨﺪه، ﻗﻴﺪ زﻣﺎن ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺮﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، در اﺑﺘﺪا، ﻗﻴﻮد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻫﻤﻪ رﻟﻪﻫﺎي اﺻﻠﻲ و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲدﻫﻴﻢ. ﺳﭙﺲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﻟﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﮕﻮﻧﻪاي ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺣﺪاﻗﻞ زﻣﺎن ﻋﻤﻠﻜﺮد رﻟﻪ ﻫﺎي ﺟﺮﻳﺎن زﻳﺎد، ﺗﻤﺎم ﻗﻴﻮد ﺑﺮآورده ﮔﺮدﻧﺪ.

-4-6-2 ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ رﻟﻪﻫﺎ

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﺑﺨﺶﻫﺎي 1-5-2 و 2-5-2 ذﻛﺮ ﮔﺮدﻳﺪ، ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎزي ﻣﻘﻴﺪ زﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻴﺎن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ:

ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺪف:
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺷﺮح داده ﺷﺪ، ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺪف ﻣﻮرد ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎزي ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از: min ∑Wi ‘Ti k

24

ﻗﻴﻮد ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي:

– ﻗﻴﻮد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ

– ﻗﻴﻮد ﻛﺮاﻧﻬﺎ ﺑﺮ روي ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت رﻟﻪ و زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻋﻤﻠﻜﺮد
وروديﻫﺎ ﻳﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻧﻴﺰ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
• ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺟﺮﻳﺎن (PSM) ﻳﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﺎدل IPickup

• ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻨﻈﻴﻢ زﻣﺎﻧﻲ (TSM)
• ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد رﻟﻪﻫﺎ

در اداﻣﻪ، ﻗﻴﻮد و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪهاﻧﺪ:

– ﻗﻴﻮد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ

ﻗﺒﻮد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺮطﻫﺎﻳﻲ ﺑﺼﻮرت زﻳﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ:

Tn k −Ti k ≥ ∆T

ﻛﻪ در آن Tn k زﻣﺎن ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ رﻟﻪ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن Rn ﺑﺮاي رﻟﻪ Ri ﺑﺮاي ﻳﻚ ﺧﻄﺎي ﻣﻔﺮوض در زون ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ k ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ∆T ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﻲ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ اﺳﺖ و ﻣﻘﺪار آن ﺑﻴﻦ 0,2 ﺗﺎ 0,5 ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺑﺎزه ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺮاﺑﺮ 0,3 ﺛﺎﻧﻴﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ.

– ﻛﺮاﻧﻬﺎ ﺑﺮ روي ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت رﻟﻪ:

(8-2)
TDSi min ≤TDSi ≤TDSi max
(9-2)
Ip i min ≤ Ip i ≤ Ipi max
در آن
TDSi و Ipi ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﺿﺮﻳﺐ زﻣﺎﻧﻲ و ﺟﺮﻳﺎن ﭘﻴﻜﺎپ رﻟﻪ Ri ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.

وروديﻫﺎ ﻳﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ:

-1 ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺟﺮﻳﺎن (PSM) ﻳﻜﻲ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ در رﻟﻪﻫﺎي ﺟﺮﻳﺎن زﻳﺎد ﺟﻬﺖدار ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮدد. ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ، ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ از Ipickup اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﮕﻮﻧﻪاي ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻮد ﻛﻪ رﻟﻪ ﺑﺮاي ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎر ﻋﻤﻞ ﻧﻜﻨﺪ وﻟﻲ ﺑﺮاي ﺣﺪاﻗﻞ ﺟﺮﻳﺎن اﺗﺼﺎل ﻛﻮﺗﺎه ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ.

-2 ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻨﻈﻴﻢ زﻣﺎﻧﻲ (TSM) ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ در ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ رﻟﻪ ﻫﺎي ﺟﺮﻳﺎن زﻳﺎد ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﮕﻮﻧﻪاي ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار TSM، ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﻲ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻴﻦ رﻟﻪﻫﺎي اﺻﻠﻲ و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد.

-3 ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد رﻟﻪﻫﺎ: ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد رﻟﻪﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.

25

-5-6-2 اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد رﻟﻪﻫﺎ

ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺸﺨﺼﺎت رﻟﻪﻫﺎ، ﺑﺮاي ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎزي، ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻬﻢ رﻟﻪﻫﺎ را ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪول 2-2 دﺳﺘﻪﺑﻨﺪي ﻛﺮد:

ﺟﺪول -2-2 اﻧﻮاع ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد رﻟﻪﻫﺎ

ﺷﻤﺎره

ﻧﻮع

ﻣﺸﺨﺼﻪ

ﺷﻤﺎره

ﻧﻮع

ﻣﺸﺨﺼﻪ

1

ﻧﺮﻣﺎل

0.14 *TSM

t t
4

ﻣﻌﻜﻮس زﻣﺎن

120 *TSM
t t

ﻣﻌﻜﻮس

)0.02 −1
I
)

زﻳﺎد

)1 −1

I

)

I pickup

NT

LTI

I pickup

2

ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻌﻜﻮس

13.5 *TSM
t t
5

ﻧﻮع RI

1*TSM

t t

I

)1 −1

)

)1
I pickup

VI

0.339 −0.236 * (

I pickup

I

3

ﺑﻲﻧﻬﺎﻳﺖ

80 *TSM

t t
6

ﻧﻮع
)1

I

Ln (
t t 5.8 −1.35*

ﻣﻌﻜﻮس

)2 −1

I

)

TSM *I pickup

I pickup

RXIDG

EI

ﻫﺮ ﻛﺪام از اﻳﻦ رﻟﻪﻫﺎ داراي ﺧﻮاص ﺧﺎص ﺧﻮد ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻮاص اﻳﻦ رﻟﻪﻫﺎ در ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎزي، ﻧﺨﺴﺖ ﻧﻤﻮدارﻫﺎي زﻣﺎن / ﺟﺮﻳﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي TSM=1 در ﺷﻜﻞ 7-2 رﺳﻢ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.

t

I / Ipickup

ﺷﻜﻞ -7-2 ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ رﻟﻪ ﺟﺮﻳﺎن زﻳﺎد [34]

در ﺷﻜﻞ 8-2، زﻣﺎن ﻋﻤﻠﻜﺮد رﻟﻪﻫﺎ ﺑﻪ ازاي ﻣﻘﺎدﻳﺮ Isc / Ip ﻧﺰدﻳﻚ 20 ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ ﻓﻮق ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ، ﺑﻪ ازاي ﻣﻘﺪار Isc / Ip 20 ، زﻣﺎن ﻋﻤﻠﻜﺮد رﻟﻪﻫﺎي اﻧﻮاع 4

26

و 5 ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد اﺳﺖ. از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ رﻟﻪ 4 ﻧﻴﺰ ﭼﻨﺪان ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻳﺠﺎد زﻣﺎن ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﻤﺘﺮ 0,3 ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، اﻳﻦ رﻟﻪﻫﺎ را از اﺑﺘﺪا وارد ﺑﺤﺚ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻴﻢ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، در ﻣﻴﺎن ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎي ذﻛﺮ ﺷﺪه، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ ﺳﻪ ﻧﻮع رﻟﻪ ﻣﻌﻜﻮس ﻧﺮﻣﺎل، ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻌﻜﻮس و ﺑﻲﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻌﻜﻮس ﺑﻪ ازاي ﻣﻘﺎدﻳﺮ Isc / Ip زﻳﺎد، ﻗﺎدر ﺑﻪ دﺳﺖﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ زﻣﺎن ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮي ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﺑﻴﻦ اﻳﻦ رﻟﻪ ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻧﺮﻣﺎل ﻣﻌﻜﻮس اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﻲ از ﺣﻴﺚ ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﻢ ﻫﺮﻛﺪام از ﺳﻪ ﻧﻮع رﻟﻪ اﺧﻴﺮ را ﺑﻜﺎر ﺑﻨﺪﻳﻢ. در ﻋﻤﻞ، ﻫﻤﻪ رﻟﻪﻫﺎي ﻓﻮق ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت رﻟﻪﻫﺎي SPCS DOC ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﻛﺖ A.B.B. (ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻟﻪ SPCS 2D26 ﺑﺮاي ﻧﺮﻣﺎل ﻣﻌﻜﻮس) ﭘﻴﺎده ﺳﺎزي ﻧﻤﻮد .[34]

ﺷﻜﻞ -9-2 زﻣﺎن ﻋﻤﻠﻜﺮد رﻟﻪﻫﺎ ﺑﻪ ازاي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﺴﺒﺘﺎً زﻳﺎد Isc / Ip رﻟﻪﻫﺎ

-6-6-2 اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺸﺨﺼﺎت رﻟﻪ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻘﺎﻻت، ﺗﻤﺎم رﻟﻪﻫﺎ ﻳﻜﺴﺎن و داراي ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺗﻘﺮﻳﺐ زده ﺷﺪه ﺑﺎ راﺑﻄﻪ زﻳﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ:[31]
(10-2)

0.14×TDSi
Tik

[(Iik / Ipi )0.02 −1

ﻛﻪ در آن Iik ﺟﺮﻳﺎن اﺗﺼﺎل ﻛﻮﺗﺎه ﻋﺒﻮر ﻛﻨﻨﺪه از روي رﻟﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻧﺮﻣﺎل ﻣﻌﻜﻮس رﻟﻪ SPCS 2D26 ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﻛﺖ A.B.B. ﭘﻴﺎدهﺳﺎزي ﻣﻲ ﺷﻮد.

27

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم

ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ و اﻧﺘﺨﺎب ﻳﻚ ﻃﺮح ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ رﻟﻪﻫﺎ

در ﺣﻀﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه

28

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم- ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ و اﻧﺘﺨﺎب ﻳﻚ ﻃﺮح ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ رﻟﻪﻫﺎ در ﺣﻀﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه

-1-3 ﻣﻘﺪﻣﻪ

-1-1-3 واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه

اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ روز اﻓﺰون در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮوز ﺗﺤﻮﻻت ﻋﻤﺪهاي ﻫـﺴﺘﻴﻢ ﻛـﻪ ﺗﺤـﺖ ﻋﻨﻮان ﻛﻠﻲ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق ﻣﻄﺮح ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ، اﻧﻘﻼﺑﻲ ﻛﻪ آﻫﺴﺘﻪ آﻫﺴﺘﻪ روش ارﺗﺒﺎط ﻣﺎ را ﺑﺎ اﺑﺰار اﻧﺮژي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲدﻫﺪ. ﺑﺨﺸﻲ از اﻳﻦ ﺗﺤﻮل اﺟﺘﻨـﺎب ﻧﺎﭘـﺬﻳﺮ ﻛـﻪ در ﺑﺨـﺶ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺗـﻮان اﻧﺠـﺎم ﻣﻲﺷﻮد، ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه اﺳﺖ.

ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺮژي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺘﺼﻞ ﻣـﻲﮔﺮدﻧـﺪ. اﻳـﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎي ﺑﺰرگ و ﻧﻴﺮوﮔﺎهﻫﺎ، ﺣﺠﻢ و ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻤﺘﺮي داﺷـﺘﻪ و ﺑـﺎ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮي راهاﻧﺪازي ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. در ﺿﻤﻦ اﻳـﻦ واﺣـﺪﻫﺎ ﻣﻌﻤـﻮﻻً ﻓـﺸﺮده و compact ﻣـﻲﺑﺎﺷـﻨﺪ و از ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻬﺎي ﺟﺪﻳﺪ و اﺻﻼح ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. DG ﻫﺎ در ﻧﺰدﻳﻜـﻲ ﻳـﻚ ﺑـﺎر اﻟﻜﺘﺮﻳﻜـﻲ ﻧـﺼﺐ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ و ﺗﺤﺖ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن، ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮق ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻳﺎ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﺑﺮق ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ. اﺗﺼﺎل اﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﺳﻮدﻣﻨﺪيﻫﺎي زﻳﺎدي ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد. از ﺟﻤﻠﻪ ﻣـﻮاردي ﻛـﻪ اﺳﺘﻔﺎده از واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ، ﻣﻲﺗﻮان ﺑـﻪ ﻣـﺴﺎﺋﻠﻲ ﻧﻈﻴـﺮ ﻣـﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدي در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻴﺮوﮔﺎهﻫﺎ، ﻛﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺑﺎزدﻫﻲ اﻳـﻦ ﻣﻨـﺎﺑﻊ در ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺑﺮق، ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺮقرﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن، ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت در ﺷـﺒﻜﻪﻫـﺎي ﺗﻮزﻳـﻊ، ﺑﻬﺒـﻮد ﭘﺮوﻓﻴـﻞ وﻟﺘﺎژ، آزادﺳﺎزي ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺷﺒﻜﻪ و ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮارد دﻳﮕﺮ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد. ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻧـﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ در واﻗﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ روش ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ در ﺗﻬﻴـﻪ ﻧﻴﺎزﻫـﺎي اﻧـﺮژي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜـﻲ آﻳﻨـﺪه ﺟﻬﺎن اﻳﻔﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ EPRI ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل 2010 ﻣﻴﻼدي ﺣـﺪود 20 درﺻـﺪ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮق ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺻﻮرت ﺑﮕﻴﺮد.

ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻣﻜـﺎن ﺗﻮﻟﻴـﺪات ﭘﺮاﻛﻨـﺪه، ﻫﺪف ﺑﻪﻛﺎرﮔﻴﺮي آﻧﻬﺎ و ﻧﻴﺰ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪي آﻧﻬﺎ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻣﺎ ﻳﻚ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﻠﻲ و ﻣـﺸﺘﺮك ﻛﻪ در اﻏﻠﺐ اﻳﻦ ﺗﻌﺎرﻳﻒ وﺟﻮد دارد، اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻮان اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺪود، در داﺧﻞ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ و ﻳﺎ در ﻃﺮف ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﻃﻼق ﻣﻲﺷﻮد. ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻧﻬﺎ از ﭼﻨﺪﻳﻦ 10 ﻛﻴﻠﻮ وات ﺗـﺎ ﭼﻨﺪﻳﻦ 10 ﻣﮕﺎوات ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
ﻗﺮار دادن DG ﻫﺎ در ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ، ﻫﻢ داراي اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ و ﻫﻢ داراي اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ روي ﻃﺮاﺣﻲ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداري از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

29

-2-3 ﻣﻮارد ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه روي ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﺑﺨﺶ ﻗﺒﻠﻲ ﺷﺮح داده ﺷﺪ، اﺗﺼﺎل ﺗﻮﻟﻴـﺪات ﭘﺮاﻛﻨـﺪه ﺑـﻪ ﺷـﺒﻜﻪﻫـﺎي ﺗﻮزﻳـﻊ ﻣﻨـﺎﻓﻊ وﺳﻮدﻣﻨﺪيﻫﺎي زﻳﺎدي ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد. ﻣﺰاﻳﺎي اﺗﺼﺎل ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑـﻪ ﺷـﺒﻜﻪﻫـﺎي ﺗﻮزﻳـﻊ ﻣﺤﻘـﻖ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﺗﺒﻌﺎت ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮ روي ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ و دﻗﻴﻖ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪه و ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ راﻫﻜﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ اﻧﺪﻳﺸﻴﺪه ﺷـﻮد. ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺜـﺎل، اﺗـﺼﺎل ﺗﻮﻟﻴـﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻴﭽﻴﺪهﺗـﺮ ﻣـﻲﺷـﻮد، در ﺑﺮﺧـﻲ از ﻣـﻮارد ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺸﻜﻼت

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع ﺟﺮﻳﺎن، زﻣﺎن، رﻟﻪﻫﺎي Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع ﺟﺮﻳﺎن، DG، ﺷﺒﻜﻪ